Tjänster

Alla tjänster A-Ö

Här hittar du Ineras tjänster i alfabetisk ordning från A till Ö.

Aktuella artiklar

 • 1177 direkt

  1177 direkt är en digital ingång till första linjens vård som invånare når via 1177. Efter att ha loggat in kan invånaren få en automatisk bedömning av sina symtom och sedan få råd om självhjälp eller chatta med en sjuksköterska eller läkare. Om det finns behov går det även att växla över till videosamtal.

 • 1177 egen provhantering

  Med 1177 egen provhantering kan patienten själv beställa och planera sina provtagningar, och ibland även ta proverna själv. Inera erbjuder tjänsten till regioner, som i sin tur kan ansluta privata vårdgivare som de har avtal med.

 • 1177 e-tjänster

  Genom att logga in på 1177.se kan invånarna kommunicera med vården på ett säkert sätt och göra vårdärenden, till exempel boka tid, förnya recept eller läsa sin journal. Alla regioner är anslutna till e-tjänsterna på 1177 .

 • 1177 formulärhantering

  Med 1177 formulärhantering kan vården hämta information från invånare på ett säkert och strukturerat sätt via e-tjänsterna på 1177.

 • 1177 högkostnadsskydd

  Med tjänsten 1177 högkostnadsskydd kan invånare se sina inbetalda avgifter inom öppenvården, hur mycket som återstår till frikortsnivån och giltighetstiden för utfärdade frikort. Tjänsten gör också att vårdpersonal kan få en samlad bild av invånares status för högkostnadsskydd genom att information kan utbytas mellan regionernas frikortssystem. Invånare når tjänsten genom att logga in på 1177.

 • 1177 inkorg

  Med 1177 inkorg kan vårdgivare skicka olika typer av meddelanden till invånare på ett säkert och kontrollerat sätt. Ett exempel är att skicka digitala kallelser inför ett vårdbesök med möjlighet för invånaren att boka om eller avboka en tid direkt från meddelandet, bekräftelse på en bokad tid, provsvar, läkarordinationer, uppmaning att svara på en hälsoenkät och uppföljning på vårdbesök.

 • 1177 journal

  Med 1177 journal kan invånarna ta del av sin egen journalinformation från hälso- och sjukvården på nätet. Du når informationen genom att logga in på 1177.se. Regioner, kommuner och privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan ansluta till 1177 journal.

 • 1177 listning

  Med tjänsten 1177 listning kan invånare lista sig digitalt via 1177. Det går att lista sig i hemregionen eller i en annan region. Det går också att se sitt aktuella vårdval och välja fast läkarkontakt. Regioner kan ansluta sina listningssystem till 1177 listning.

 • 1177 på telefon

  Telefonnumret 1177 används för sjukvårdsrådgivning i regionernas verksamhet .

 • 1177 rådgivningsstödet webb

  1177 rådgivningsstödet webb är ett medicinskt beslutsstöd för bedömning av vårdbehov.

 • 1177 stöd och behandling

  Med 1177 stöd och behandling kan vårdgivare i regionerna erbjuda stöd, behandlingar och utbildningar till invånare på ett säkert sätt via e-tjänsterna på 1177.

 • 1177 symtombedömning och hänvisning

  Med 1177 symtombedömning och hänvisning kan regioner erbjuda invånarna en digital ingång till första linjens vård. För invånarna kallas ingången för 1177 direkt.

 • 1177.se

  På 1177.se finns information från regionerna till invånarna om sjukdomar, hälsa, vård och behandling.

 • Digitalt möte

  Med Digitalt möte är det enkelt att komma igång med säkra möten på distans.

 • Eira

  Via bibliotekssamarbetet Eira får vårdpersonal i alla regioner tillgång till internationella forskningsresultat via ett stort antal e-tidskrifter. Eira ger förutsättningar för en kunskaps- och evidensbaserad vård, lika för alla, och bidrar på så sätt till högre patientsäkerhet.

 • E-klient

  E-klient underlättar arbetet för lokala it-avdelningar i deras hantering av den digitala arbetsplatsen. Med E-klient hjälps alla åt att tillsammans ta fram de verktyg och lösningar som behövs. Det spar tid och bidrar till en kostnadseffektiv och enhetlig hantering av arbetsplatsen.

 • Elektronisk remiss

  Med Elektronisk remiss är det möjligt att skicka och ta emot digitala remisser, även när vårdgivarna tillhör olika organisationer.

 • Födelseanmälan

  Tjänsten Födelseanmälan gör att förlossningskliniker kan skicka födelseanmälan elektroniskt till Skatteverket och inom några sekunder få barnets personnummer i retur.

 • Hjälpmedelstjänsten

  I Hjälpmedelstjänsten kan den som skriver ut hjälpmedel till patienter hitta rätt hjälpmedel, och leverantörer kan presentera sina produkter.

 • Katalogtjänst HSA

  Tack vare Katalogtjänst HSA kan både invånare och personal enkelt hitta korrekta kontaktuppgifter och söka efter vård på nätet. Uppgifterna som finns i HSA används också för att ge rätt behörighet när användare loggar in i tjänster och system.

 • Infektionsverktyget

  Med Infektionsverktyget kan vårdpersonal förebygga vårdrelaterade infektioner och enklare följa behandlingsrekommendationer för antibiotikaanvändning. Verktyget bidrar till att minska användningen av bredspektrumantibiotika och förhindrar ökningen av resistenta bakterier.

 • Informationsutlämning till kvalitetsregister

  Med Informationsutlämning till kvalitetsregister kan journaluppgifter överföras automatiskt till de nationella kvalitetsregistren. Det sparar tid för vårdpersonalen som slipper registrera samma information två gånger.

 • Intygsstatistik

  Med Intygsstatistik kan personal som arbetar inom hälso- och sjukvården enkelt se och följa upp mönster för sjukskrivningar. Det går till exempel att se om antalet sjukskrivningar ökat eller minskat, skillnader mellan könen och vilka diagnoser som är vanligast i läkarintygen. Intygsstatistik är en del av Intygstjänster.

 • Intygstjänster

  Intygstjänster består av flera tjänster som tillsammans digitaliserar hanteringen av intyg mellan vård, myndigheter och invånare. I Webcert kan vårdpersonal skapa digitala intyg för bland annat sjukpenning. Intygen samlas i en databas som tjänsterna Mina intyg, Rehabstöd och Intygsstatistik hämtar information från, så att invånare, vårdpersonal och myndigheter kan ta del av intygen på olika sätt.

 • Mina intyg

  I Mina intyg kan invånaren läsa, skriva ut och ladda ner sina läkarintyg. Det går också att skicka intyg till olika mottagare, exempelvis till Försäkringskassan. Mina intyg är en del av Intygstjänster och nås via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

 • Nationellt kliniskt kunskapsstöd

  Nationellt kliniskt kunskapsstöd är ett webbaserat kunskapsstöd som ger vårdpersonal tillgång till bästa möjliga kunskap i varje enskilt vårdmöte. Nationellt kliniskt kunskapsstöd innehåller uppdaterad och tillgänglighetsanpassad information som skrivs av kliniskt förankrade expertgrupper med representanter från hela landet.

 • Nitha - it-stöd för händelseanalys

  Nitha hjälper medarbetare inom regioner, kommuner och privata vårdgivare att utföra händelseanalyser när en incident, skada eller annan händelse inträffar. Det bidrar till att öka säkerheten och underlättar arbetet med att förbygga skador inom verksamheten.

 • Nationell patientöversikt - NPÖ

  Nationell patientöversikt gör det möjligt för vårdgivare att dela journalinformation från hälso- och sjukvården med varandra. Vårdpersonal kan ta del av journalinformation som finns hos andra vårdgivare, om patienten har gett sitt samtycke till det. Tjänsten erbjuds till offentligt finansierade vårdgivare.

 • Pascal

  Pascal används av all vårdpersonal främst för att skriva ut och beställa läkemedel och handelsvaror för patienter som får sina mediciner fördelade i påsar, så kallade dospatienter. Tjänsten riktar sig till regioner, kommuner och privata vårdgivare.

 • Personuppgiftstjänsten

  Personuppgiftstjänsten hanterar personuppgifter från bland annat Skatteverket, till exempel adressuppgifter som finns i befolkningsregistret.

 • Rehabstöd

  Rehabstöd används av rehabkoordinatorer och läkare för att samordna och följa upp sjukskrivna patienters rehabilitering. Rehabstöd är en del av Intygstjänster.

 • Rikshandboken i barnhälsovård

  Rikshandboken i barnhälsovård, RHB, är ett nationellt webbaserat metod- och kunskapsstöd för barnhälsovårdens verksamhet. Rikshandboken används också av studenter på universitet och högskolor.

 • SDK Öppen testmiljö

  SDK Öppen testmiljö är en extern testmiljö som tillhandahålls av Inera för att underlätta för organisationer och systemleverantörer att testa och anpassa sina tekniska lösningar enligt regelverk och specifikationer för tjänsten Säker digital kommunikation.

 • Svenska informationstjänster för läkemedel - Sil

  Sil minskar risken för fel vid läkemedelsbehandling genom att ge läkare och andra förskrivare tillgång till den senaste och mest aktuella kunskapen om läkemedel från ett tjugotal kvalitetsgranskade källor. Det gäller till exempel vilka biverkningar läkemedlen har och hur olika läkemedel fungerar tillsammans.

 • Identifieringstjänst SITHS

  SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

 • Sjunet

  Sjunet är ett robust och kvalitetssäkrat kommunikationsnät som är särskilt framtaget för att underlätta informationsutbytet inom regioner, kommuner och privata vårdgivare. Sjunet garanterar mycket hög tillgänglighet och är ofta ett krav för att sprida verksamhetskritisk information.

 • Statistiktjänsten

  Statistiktjänsten sammanställer en mängd data om användningen av Ineras tjänster till statistik. En del av statistiken är öppen för alla att ta del av på inera.se. Andra delar är bara tillgängliga för specifika målgrupper.

 • Svevac

  Svevac är under avveckling. Svevac användes av läkare och sjuksköterskor som ger vaccinationer, men har stängt sedan 31 december 2022.

 • Säker digital kommunikation

  Säker digital kommunikation är ett säkert sätt att utbyta känslig och sekretessklassad information mellan kommuner, regioner, statliga myndigheter och andra offentligt finansierade aktörer. Det är ett säkert alternativ till fax och vanliga brev.

 • Säkerhetstjänster

  Säkerhetstjänster gör det möjligt för en organisation att reglera och följa upp åtkomsten till patientinformation.

 • Test och kvalitetssäkring

  Test och kvalitetssäkring är en viktig del av Ineras verksamhet. För att säkerställa att Ineras infrastruktur och de tjänster Inera tillhandahåller fungerar stabilt och med god kvalitet kvalitetssäkras alla anslutande system.

 • UMO

  Umo.se är en webbplats om sex, hälsa och relationer för unga mellan 13 och 25 år. UMO finns för att ge unga bättre förutsättningar för en god hälsa och stärkt självkänsla. Tjänsten finansieras av kommuner och regioner i samverkan.

 • Underskriftstjänsten

  Underskriftstjänsten gör det möjligt att underteckna dokument elektroniskt på ett säkert sätt med SITHS e-legitimation. Alla regioner, kommuner, statliga myndigheter och privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan beställa och använda Underskriftstjänsten.

 • Utbudstjänsten

  Med Utbudstjänsten kan vårdpersonal och invånare få information om vilka vårdtjänster som regioner, och på sikt även kommuner, erbjuder på olika vårdenheter och mottagningar. Det underlättar för vårdpersonal när de till exempel ska skicka remisser. Det gör också att invånare själva kan söka i vårdtjänstutbudet via till exempel 1177.se.

 • Utomlänsfakturering

  Med Utomlänsfakturering kan regioner på ett säkert sätt skicka digitala vårdbilagor till varandra när en patient ska faktureras för vård utanför sin egen hemregion. Det manuella arbetet minimeras, kontrollen över vad som faktureras förbättras, och det blir möjligt att automatisera hela processen.

 • Webcert

  Webcert gör det enkelt att skapa digitala intyg, så att vårdpersonalen får mer tid till patienten. Genom att intygen kan skickas elektroniskt till exempelvis Försäkringskassan minskar handläggningstiden vid sjukskrivning och rehabilitering. Webcert erbjuds till regioner och privata vårdgivare, både med och utan offentlig finansiering.

 • Video- och distansmöte

  Video- och distansmöte effektiviserar och underlättar arbetet för organisationer genom att erbjuda alternativa mötesformer på distans. Tjänsten består av två olika delar som kan användas för olika behov av distansmöten. De olika delarna är Flerpartsmöte och Videoinfrastruktur.

 • Vårdhandboken

  Vårdhandboken säkerställer god och säker vård på lika villkor. Här hittar personal som arbetar med vård och omsorg kvalitetssäkrade metoder, praktiska råd och riktlinjer. Vårdhandboken är ett oumbärligt verktyg för den som snabbt vill få tillgång till uppdaterad kunskap inom vård och omsorg.

 • Youmo

  Youmo.se är en webbplats om sex, hälsa och relationer som riktar sig till unga mellan 13 och 20 år som är nya i Sverige. Till webbplatsen finns också ett metodmaterial som riktar sig till dem som möter målgruppen i sitt arbete, samt en utbildning om att samtala med unga om de ämnen som finns på youmo.se.

 • Öppen testmiljö

  Med Öppen testmiljö kan organisationer som arbetar med nationell e-hälsa testa att ansluta till Nationella tjänsteplattformen och redan på ett tidigt stadium se utmaningar och möjligheter ur flera aspekter, som teknik och juridik. Till exempel kan leverantörer till regioner och kommuner testa system och tjänster före leverans.

Till toppen av sidan