Test och kvalitetssäkring

Test och kvalitetssäkring är en viktig del av Ineras verksamhet. För att säkerställa att Ineras infrastruktur och de tjänster Inera tillhandahåller fungerar stabilt och med god kvalitet kvalitetssäkras alla anslutande system.

Närbild på kretskort täckt med komponenter.

Om test och kvalitetssäkring

Inera ska i egenskap av personuppgiftsbiträde, på uppdrag av personuppgiftsansvariga vård- och omsorgsverksamheter, säkerställa att verksamheternas och lagens krav på informationshantering är tillgodosedda när informationsutbyte sker via Ineras infrastruktur. Därför kvalitetssäkras alla system som ska anslutas till Nationella tjänsteplattformen.

Att kvalitetssäkringen görs är viktigt för alla parter:

 • Personuppgiftsansvariga vars information görs tillgänglig via Nationella tjänsteplattformen behöver vara säkra på att mottagande parter hanterar informationen på ett korrekt sätt.
 • Mottagarna behöver veta att informationen de får är riktig, och att de parter som producerar den har hög tillgänglighet.

Testmodell för kvalitetssäkring

För att kvalitetssäkra system som ansluter till Ineras infrastruktur har en generell testmodell tagits fram i samarbete mellan Inera, regioner och andra e-hälsoaktörer. Testmodellen innehåller gemensamma riktlinjer, arbetssätt och begrepp och ger kunderna förutsättningar att i så stor utsträckning som möjligt själva kunna verifiera att deras system uppfyller de krav som ställs avseende arkitektur, informationshantering och stabilitet.

Målsättningen med testmodellen är att skapa effektiv test och kvalitetssäkring för alla parter genom:

 • en tydlig ansvarsfördelning mellan Inera och kund
 • en tillitsmodell baserad på självdeklarationer
 • utvecklingsstöd - genom att ge kunderna underlag och förutsättningar för att genomföra egentester skapas möjligheter att i ett tidigt skede identifiera avvikelser och problem.

I de fall det är möjligt genomförs kvalitetssäkringen genom att kunden själv verifierar att det anslutande systemet uppfyller kraven som ställs avseende arkitektur, informationshantering och stabilitet. Inera tillhandahåller i dessa fall stöd i form av testsviter, mockar, testdata och testmiljöer samt instruktioner, dokumentation och support.

För en del tjänster är det istället Inera som genomför kvalitetssäkringen genom att certifiera det anslutande systemet. Det gäller framför allt i fall där kunden genom anslutning kan bereda sig åtkomst till patientuppgifter, eller där regelverket ställer krav på certifiering.

Testmodellens beståndsdelar

Testmodellen innehåller generella beskrivningar av hur system som ansluts till Nationella tjänsteplattformen ska kvalitetssäkras. Hur kvalitetssäkringen går till beror dels på vilken tjänst systemet ska anslutas till, dels vilken roll systemet ska ha i informationsutbytet. Ett system kan anslutas till Nationella tjänsteplattformen som antingen tjänstekonsument eller tjänsteproducent, eller både och. Läs mer om Nationella tjänsteplattformen.

Kvalitetssäkring av tjänstekonsumenter

Kvalitetssäkring av tjänstekonsumenter görs antingen genom verifiering eller certifiering beroende på vilken tjänst anslutningen avser.

En verifiering av tjänstekonsument fokuserar på infrastrukturella krav och följsamhet mot tjänstekontraktsbeskrivningarna.

En certifiering är mer omfattande än en verifiering. Vid certifiering säkerställs även att juridiska och säkerhetsrelaterade krav uppfylls och att tjänstekonsumenten hanterar den mottagna informationen i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Kvalitetssäkring av tjänsteproducenter

Kvalitetssäkring av tjänsteproducenter görs genom verifiering för att säkerställa att de har hög tillgänglighet och levererar rätt information.

Etablering av samverkan

Etablering av samverkan görs för att säkerställa att informationsutbyte kan ske mellan en tjänstekonsument och en tjänsteproducent i en driftslik miljö.

Stödtjänster

Om din organisation vill få hjälp att genomföra de aktiviteter som omfattas av testmodellen finns möjlighet att beställa stödtjänster i samband med anslutningen.

Det finns också möjlighet att få teststöd och utbildning anpassade efter din organisations behov och önskemål.

Stödtjänster kopplade till testmodellen

Följande stödtjänster går att beställa för att få hjälp att genomföra de aktiviteter som omfattas av testmodellen:

Verifiering av tjänsteproducent - En dedikerad resurs från Inera hjälper till och stöttar med verifiering, felsökning och utredning av tekniska frågor. Läs mer om vad som ingår i stödtjänsten Verifiering av tjänsteproducent.

Verifiering av tjänstekonsument - En dedikerad resurs från Inera hjälper till och stöttar med verifiering, felsökning och utredning av tekniska frågor. Läs mer om vad som ingår i stödtjänsten Verifiering av tjänstekonsument.

Omverifiering av tjänsteproducent eller tjänstekonsument - En omverifiering görs när ett system har ändrats på ett sätt som påverkar anslutningen till Nationella tjänsteplattformen, men där Inera har gjort bedömningen att en ny full verifiering inte behöver göras. Inera hjälper kunden på samma sätt som vid verifiering av tjänstekonsument och tjänsteproducent, utifrån de ändringar som har gjorts.

Etablering av samverkan - Inera hjälper kunden säkerställa att informationsutbyte kan ske mellan en tjänstekonsument och en tjänsteproducent i respektive målmiljö. Läs mer om vad som ingår i stödtjänsten Etablering av samverkan.

Övriga stödtjänster

Utöver de stödtjänster som är kopplade till testmodellen finns också möjlighet att få teststöd och utbildning anpassat efter din organisations behov och önskemål.

Teststöd - Inera hjälper kunden efter behov med exempelvis:

 • idéer och stöd runt test under utvecklingsarbetet
 • teststrategier
 • testning
 • ifyllnad av underlag och bilagor

Utbildning - Inera tillhandahåller utbildning inom test utefter kundens behov och önskemål. Exempelvis:

 • RIV-TA grundutbildning
 • SoapUI
 • Verifiering av tjänsteproducent

Öppen testmiljö

Med Öppen testmiljö kan organisationer som arbetar med nationell e-hälsa testa att ansluta till Nationella tjänsteplattformen, och redan på ett tidigt stadium se utmaningar och möjligheter ur flera aspekter, som teknik och juridik. Till exempel kan leverantörer till regioner och kommuner testa före leverans.

Om Öppen testmiljö

Öppen testmiljö består av en tjänsteplattform som är byggd på samma sätt som Nationella tjänsteplattformen. System och tjänster kan anslutas till testmiljön enligt de vanligaste tekniska specifikationerna, så kallade tjänstekontrakt, som används för nationella tjänster som Nationell patientöversikt och Journalen.

För att kunna testa system som ska förse andra system med information, så kallade tjänsteproducenter, är testmiljön kopplad till Nationell patientöversikt och Journalen. På det sättet går det att testa att information som görs synlig visas upp på rätt sätt hos mottagaren.

För att kunna testa system och tjänster som ska visa upp information från andra system, så kallade tjänstekonsumenter, är testmiljön även kopplad till ett referenssystem med testjournaldata.

Öppen testmiljö innehåller kopplingar till bland annat tjänsterna Katalogtjänst HSA, Säkerhetstjänster och Personuppgiftstjänsten, vilka inte har full funktionalitet men gör det möjligt att till viss del testa funktionalitet för exempelvis styrning av behörigheter och hämtning av personuppgifter.

Testmiljön delas av flera aktörer och all data som utbyts måste vara testdata. Det finns en uppsättning av Skatteverkets godkända testpersonnummer som måste användas. Alla organisationer som använder testmiljön får också tillgång till ett loggverktyg för att kunna felsöka på egen hand.

Observera att Öppen testmiljö bara kan nås via internet och inte över Sjunet.

Förutsättningar för att använda Öppen testmiljö

Öppen testmiljö är öppen för olika typer av organisationer som exempelvis it-leverantörer, utvecklingsprojekt, innovatörer, regioner och kommuner.

Anslutning kräver att kunden har ett SITHS funktionscertifikat. Inera kan, i de fall det krävs, hjälpa kunden med att tillhandahålla ett sådant certifikat, som bara kan användas för Öppen testmiljö.

Beställ stödtjänster och Öppen testmiljö

För att beställa en stödtjänst använder du formuläret för frågor om beställning och tjänster. Välj tjänsten Test och kvalitetssäkring och beskriv den stödtjänst du vill beställa. Ange också referens till ärendenumret för aktuell anslutning.

För att beställa anslutning till Öppen testmiljö använder du det här formuläret. Du kommer att guidas igenom processen steg för steg.

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Mer information

Här finns mer information om test och kvalitetssäkring, till exempel:

 • certifiering av tjänstekonsument
 • verifiering av tjänsteproducent och tjänstekonsument
 • etablering av samverkan
 • stödtjänster
 • bokning av testpersoner
 • validering i produktionsmiljö
 • frågor och svar
Till toppen av sidan