Stöd i teknisk anslutning

Test och kvalitetssäkring

Test och kvalitetssäkring är en viktig del av Ineras verksamhet. För att säkerställa att Ineras infrastruktur och de tjänster Inera tillhandahåller fungerar stabilt och med god kvalitet kvalitetssäkras alla anslutande system.

Närbild på kretskort täckt med komponenter.

Om test och kvalitetssäkring

Inera ska i egenskap av personuppgiftsbiträde, på uppdrag av personuppgiftsansvariga vård- och omsorgsverksamheter, säkerställa att verksamheternas och lagens krav på informationshantering är tillgodosedda när informationsutbyte sker via Ineras infrastruktur. Därför kvalitetssäkras alla system som ska anslutas till Nationella tjänsteplattformen.

Att kvalitetssäkringen görs är viktigt för alla parter:

 • Personuppgiftsansvariga vars information görs tillgänglig via Nationella tjänsteplattformen behöver vara säkra på att mottagande parter hanterar informationen på ett korrekt sätt.
 • Mottagarna behöver veta att informationen de får är riktig, och att de parter som producerar den har hög tillgänglighet.

Testmodell för kvalitetssäkring

För att kvalitetssäkra system som ansluter till Ineras infrastruktur har en generell testmodell tagits fram i samarbete mellan Inera, regioner och andra e-hälsoaktörer. Testmodellen innehåller gemensamma riktlinjer, arbetssätt och begrepp och ger kunderna förutsättningar att i så stor utsträckning som möjligt själva kunna verifiera att deras system uppfyller de krav som ställs avseende arkitektur, informationshantering och stabilitet.

Målsättningen med testmodellen är att skapa effektiv test och kvalitetssäkring för alla parter genom:

 • en tydlig ansvarsfördelning mellan Inera och kund
 • en tillitsmodell baserad på självdeklarationer
 • utvecklingsstöd - genom att ge kunderna underlag och förutsättningar för att genomföra egentester skapas möjligheter att i ett tidigt skede identifiera avvikelser och problem.

I de fall det är möjligt genomförs kvalitetssäkringen genom att kunden själv verifierar att det anslutande systemet uppfyller kraven som ställs avseende arkitektur, informationshantering och stabilitet. Inera tillhandahåller i dessa fall stöd i form av testsviter, mockar, testdata och testmiljöer samt instruktioner, dokumentation och support.

För en del tjänster är det istället Inera som genomför kvalitetssäkringen genom att certifiera det anslutande systemet. Det gäller framför allt i fall där kunden genom anslutning kan bereda sig åtkomst till patientuppgifter, eller där regelverket ställer krav på certifiering.

Testmodellens beståndsdelar

Testmodellen innehåller generella beskrivningar av hur system som ansluts till Nationella tjänsteplattformen ska kvalitetssäkras. Hur kvalitetssäkringen går till beror dels på vilken tjänst systemet ska anslutas till, dels vilken roll systemet ska ha i informationsutbytet. Ett system kan anslutas till Nationella tjänsteplattformen som antingen tjänstekonsument eller tjänsteproducent, eller både och. Läs mer om Nationella tjänsteplattformen.

Kvalitetssäkring av tjänstekonsumenter

Kvalitetssäkring av tjänstekonsumenter görs antingen genom verifiering eller certifiering beroende på vilken tjänst anslutningen avser.

En verifiering av tjänstekonsument fokuserar på infrastrukturella krav och följsamhet mot tjänstekontraktsbeskrivningarna.

En certifiering är mer omfattande än en verifiering. Vid certifiering säkerställs även att juridiska och säkerhetsrelaterade krav uppfylls och att tjänstekonsumenten hanterar den mottagna informationen i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Lista på certifierade tjänstekonsumenter

Kvalitetssäkring av tjänsteproducenter

Kvalitetssäkring av tjänsteproducenter görs genom verifiering för att säkerställa att de har hög tillgänglighet och levererar rätt information.

Etablering av samverkan

Etablering av samverkan görs för att säkerställa att informationsutbyte kan ske mellan en tjänstekonsument och en tjänsteproducent i en driftslik miljö.

Stödtjänster

Om din organisation vill få hjälp att genomföra de aktiviteter som omfattas av testmodellen finns möjlighet att beställa stödtjänster i samband med anslutningen.

Det finns också möjlighet att få teststöd och utbildning anpassade efter din organisations behov och önskemål.

Stödtjänster kopplade till testmodellen

Följande stödtjänster går att beställa för att få hjälp att genomföra de aktiviteter som omfattas av testmodellen:

Verifiering av tjänsteproducent

En dedikerad resurs från Inera hjälper till och stöttar med verifiering, felsökning och utredning av tekniska frågor. 

Verifiering av tjänstekonsument

En dedikerad resurs från Inera hjälper till och stöttar med verifiering, felsökning och utredning av tekniska frågor. 

Övriga stödtjänster

Utöver de stödtjänster som är kopplade till testmodellen finns också möjlighet att få teststöd och utbildning anpassat efter din organisations behov och önskemål.

Teststöd

Inera hjälper kunden efter behov med exempelvis:

 • stöd under egen testning vid Etablera samverkan
 • idéer och stöd runt test under utvecklingsarbetet
 • teststrategier
 • testning
 • ifyllnad av underlag och bilagor

Utbildning

Inera tillhandahåller utbildning inom test utefter kundens behov och önskemål. Exempelvis:

 • RIV-TA grundutbildning
 • SoapUI
 • Verifiering av tjänsteproducent

Öppen testmiljö

Med Öppen testmiljö kan organisationer som arbetar med nationell e-hälsa testa att ansluta till Nationella tjänsteplattformen, och redan på ett tidigt stadium se utmaningar och möjligheter ur flera aspekter, som teknik och juridik. Till exempel kan leverantörer till regioner och kommuner testa före leverans.

Beställ stödtjänster och Öppen testmiljö

Här finns information om hur det går till att beställa anslutning till Öppen testmiljö.

För att beställa övriga stödtjänster använder du formuläret för frågor om beställning och tjänster. Välj tjänsten Test och kvalitetssäkring och beskriv den stödtjänst du vill beställa. Ange också referens till ärendenumret för aktuell anslutning.

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Mer information

Här finns mer information om test och kvalitetssäkring, till exempel:

 • certifiering av tjänstekonsument
 • verifiering av tjänsteproducent och tjänstekonsument
 • etablering av samverkan
 • stödtjänster
 • bokning av testpersoner
 • validering i produktionsmiljö
 • frågor och svar

Aktuella artiklar

Frågor om beställning och tjänster

Har du frågor om någon av våra tjänster, till exempel för att kunna göra en beställning? Här kan du läsa hur du kan få information.

Anmäl fel

Vill du anmäla ett fel? Här kan du läsa om hur du går till väga.

Få användarstöd

Är du användare av någon av Ineras tjänster och behöver hjälp? Då är du välkommen att kontakta oss.

Till toppen av sidan