Alla tjänster A-Ö

1177 journal

Med 1177 journal kan invånarna ta del av sin egen journalinformation från hälso- och sjukvården på nätet. Du når informationen genom att logga in på 1177.se. Regioner, kommuner och privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan ansluta till 1177 journal.

Bild på kvinna som läser sin journal via mobiltelefonen

Om 1177 journal

Alla invånare som har fyllt 16 år kan ta del av sina journalanteckningar i 1177 journal. Man kan till exempel se anteckningar från vårdbesök, information om vaccinationer, remisser, diagnoser, tandvård, läkemedel och provresultat. Vårdnadshavare kan också se uppgifter om sina barn till dess att de fyller 13 år.

Målet är att det ska gå att ta del av all information som dokumenteras i regionfinansierad hälso- och sjukvård och tandvård. Det har alla regioner gemensamt kommit överens om.

Invånarna når 1177 journal genom att logga in på 1177.se.

Informationen som visas i 1177 journal kommer från de vårdgivare som har anslutit till tjänsten. Regioner, kommuner och privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan visa upp information från sina vårdinformationssystem i 1177 journal.

Bidrar till patientens egenmakt och delaktighet

Att kunna läsa sin journal inför ett vårdbesök gör att många känner sig bättre förberedda och mer informerade om sin egen hälsa. Det kan också vara en trygghet att efter vårdbesöket kunna gå igenom anteckningarna hemma i lugn och ro.

För personer som ofta är i kontakt med vården, exempelvis personer med kroniska sjukdomar, kan det spara mycket tid att slippa ringa och begära ut journalkopior för att löpande kunna ha kontroll på sin egen hälsa och vård.

Forskning och utvärderingar visar att patienter som får tillgång till sina journaler vill veta så mycket som möjligt, så snabbt som möjligt. När patienterna blir mer pålästa om sin egen hälsa får de en ökad kunskap om sin hälsosituation, ökad kontroll över sin vårdsituation och en ökad upplevelse av delaktighet. Forskning visar också att ju mer information som blir tillgänglig desto högre förtroende visar patienterna för sjukvården.

På så sätt bidrar 1177 journal till att stärka invånarens egenmakt och delaktighet. Samtidigt ökar vårdkvaliteten och kostnadseffektiviteten inom hälso- och sjukvården.

Nyttan ökar ju mer information som visas i 1177 journal

Alla regioner gör information från sina vårdinformationssystem synlig för invånaren i 1177 journal. Även en del kommuner och offentligt finansierade privata vårdgivare gör det.

Hur mycket information som visas varierar mellan vårdgivarna. En anledning till det är att vårdgivarna har gjort olika bedömningar av hur och när invånaren ska kunna ta del av informationen.

Exempelvis ger vissa vårdgivare invånaren möjlighet att se informationen direkt när den har förts in i journalen, medan andra visar den med viss fördröjning. Fördröjningen innebär att hälso- och sjukvårdspersonalen hinner ta kontakt med invånaren om de har oroande saker att berätta. Vårdgivarna har även gjort olika bedömningar av vilken journalinformation de anser är för känslig för att visa upp.

Ju mer information som invånarna kan ta del av i 1177 journal, desto större blir nyttan med tjänsten.

Information som visas i 1177 journal

I dokumentet nedan kan du se vilka typer av information som vårdgivarna visar upp i 1177 journal.

Vårdpersonal kan se uppgifterna i Nationell patientöversikt

De uppgifter som invånaren kan se i 1177 journal kan även vårdpersonal ta del av i Nationell patientöversikt, förutsatt att vårdgivaren är ansluten även till denna tjänst. En förutsättning är att invånaren har gett sitt samtycke och att vårdpersonalen behöver uppgifterna för att kunna behandla invånaren.

Statistik över tjänstens användning

Här hittar du statistik över tjänstens användning, till exempel hur många som loggar in varje månad och i vilka delar av landet tjänsten används mest.

Så fungerar 1177 journal

Invånarna når 1177 journal genom att logga in på 1177.se.

Varje vårdgivare som vill göra information från sina system synlig i 1177 journal väljer vilken typ av information invånarna ska kunna se.

Informationen delas via Nationella tjänsteplattformen

De system som gör information synlig i 1177 journal ansluts till Nationella tjänsteplattformen. Det är en teknisk plattform som fungerar som ett nav, eller en sorts växel. Den förenklar, säkrar och effektiviserar informationsutbytet mellan olika system inom vård och omsorg.

När en invånare söker information i 1177 journal sammanställer Nationella tjänsteplattformen uppgifter från alla anslutna system som har information om den invånaren.

Förutsättningar

Regioner, kommuner och privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan visa upp journalinformation från hälso- och sjukvård och tandvård för invånaren i 1177 journal.

Även organisationer som har blivit godkända som agenter har möjlighet att ansluta system som en eller flera av Ineras kunder ska använda för att göra information synlig i 1177 journal.

En agent får inte själv göra information synlig i 1177 journal.

Ramverk med målbild och gemensamma principer

Alla regioner har gemensamt kommit överens om en målbild och ett antal styrande principer för hur invånare ska kunna ta del av sin egen journalinformation i 1177 journal.

Målbilden är att alla invånare som fyllt 16 år ska ha tillgång till all information om sig själva som dokumenteras i regionfinansierad hälso- och sjukvård och tandvård. Informationen ska göras tillgänglig direkt när den är införd i patientjournalen.

Vårdnadshavare ska också ha tillgång till barns information tills barnet fyller 13 år. I enskilda fall ska det gå att förlänga eller förkorta vårdnadshavarens tillgång till barnets information, samt tidigarelägga barnets egen tillgång till sin information.

Beroenden till andra tjänster

För att ansluta till 1177 journal behöver din organisation vara ansluten till flera av Ineras andra tjänster.

Identifieringstjänst SITHS används för säker identifiering. Det behövs både i de system som gör information synlig i 1177 journal, och för identifiering av personal som loggar in i administrationsgränssnittet.

Katalogtjänst HSA används för styrning av användarnas behörighet. Det används också för att invånaren ska kunna se hos vilken vårdgivare informationen finns.

Säkerhetstjänster behövs för hantering av spärrar och åtkomstloggar.

Det här behöver din organisation göra

För att göra journalinformation synlig i 1177 journal behöver din organisation

 • göra anpassningar i vårdinformationssystemet och ansluta det till Nationella tjänsteplattformen enligt tjänstens tekniska specifikationer
 • etablera en lokal förvaltning för att hantera frågor om exempelvis loggning och behörighet
 • etablera en lokal supportorganisation för att hantera bland annat incidenter, felsökning och ändringar.

Vanligtvis är det leverantören av vårdinformationssystemet som håller i arbetet med att ansluta systemet till Nationella tjänsteplattformen. Leverantören fungerar då som agent för din organisation. En agent får endast hjälpa till med den tekniska anslutningen, och inte själv göra information synlig i 1177 journal.

Anslutningen till Nationella tjänsteplattformen görs enligt samma tekniska specifikationer som för Nationell patientöversikt. Det innebär att om din organisation redan är ansluten till Nationell patientöversikt så kommer arbetet med test och kvalitetssäkring att underlättas vid anslutning till 1177 journal.

Beställ 1177 journal

Beställning av 1177 journal görs i Ineras kundportal, oavsett om ni vill ansluta via en agent, via en region eller hantera anslutningen själva och skapa en direktanslutning. Beställning görs på samma sätt oavsett om det gäller en ny anslutning eller en befintlig anslutning som ska kompletteras för att visa upp mer information.

För att beställa tjänster för din organisations räkning krävs särskild behörighet. Kontakta den lokala administratören i din organisation om du saknar behörighet som beställare.

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Teknisk anslutning

Här finns information för dig som ska påbörja, eller håller på och genomför, den tekniska anslutningen till 1177 journal, exempelvis

 • aktuella tjänstekontrakt för 1177 journal och Nationell patientöversikt
 • mappningsbeskrivning för 1177 journal och Nationell patientöversikt
 • checklistor för anslutning.

Förvaltning

Här finns information för dig som förvaltar och använder 1177 journal inom din vårdgivare. Här finns exempelvis:

 • manualer
 • filmer
 • frågor och svar
 • forskningsrapporter
 • information om barns journal via nätet

I administrationsverktyget kan behöriga användare göra inställningar och administrera information som ska visas för invånarna i 1177 journal.

Behöver du hjälp med att använda tjänsten? Välkommen att kontakta oss.

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Nyheter

Aktuella artiklar

Frågor om beställning och tjänster

Har du frågor om någon av våra tjänster, till exempel för att kunna göra en beställning? Här kan du läsa hur du kan få information.

Användarforum

Syftet med användarforum är att främja användningen av Ineras tjänster och lyfta frågor av funktionell karaktär, vara en kanal för informations- och erfarenhetsutbyte samt för att samla in behov och kommunicera kring tjänsten/tjänsterna.

Nationell patientöversikt - NPÖ

Nationell patientöversikt gör det möjligt för vårdgivare att dela journalinformation från hälso- och sjukvården med varandra. Vårdpersonal kan ta del av journalinformation som finns hos andra vårdgivare, om patienten har gett sitt samtycke till det. Tjänsten erbjuds till offentligt finansierade vårdgivare.

Till toppen av sidan