Utbudstjänsten

Med Utbudstjänsten kan vårdpersonal och invånare få detaljerad information om vårdtjänster som regioner och kommuner erbjuder. Det underlättar för läkare när de ska skicka remisser till vårdgivare som är bäst lämpade. Invånare kan också själva söka efter vårdutbudet som tjänsten förmedlar via till exempel 1177 Vårdguiden.

En småbarnsfamilj samlad kring det senaste tillskottet.

Om Utbudstjänsten

Varje vårdcentral och vårdmottagning inom en region och kommun har ett visst utbud av vårdtjänster som de erbjuder invånare. Det kan till exempel handla om att man har möjlighet att göra ultraljudsundersökningar på en närakut, eller att man har tillgång till psykologer som arbetar med kognitiv beteendeterapi, KBT. För invånare gäller också det fria vårdvalet, vilket innebär att man har rätt att söka och välja vård över hela landet. När man letar efter en lämplig mottagning är det därför viktigt att kunna söka och hitta de vårdtjänster som finns tillgängliga.

På samma sätt som det är viktigt för invånare att hitta rätt vård, är det också viktigt för vårdpersonal att kunna hitta i utbudet av vårdtjänster utanför den egna mottagningen och närområdet. Det kan till exempel vara relevant när en remiss ska skickas, eller när man söker efter en specialist som behöver konsulteras i ett patientärende.

Gemensamt kodverk underlättar

Informationen som Utbudstjänsten gör tillgänglig hanteras av utbudsansvariga inom regioner och kommuner. De administrerar vilka verksamheter som utför vilka vårdtjänster inom ramen för deras organisations ansvar och finansiering.

För att ett vårdutbud ska kunna bli sökbart och jämförbart måste det beskrivas på samma sätt av alla vårdgivare. Först då kan det bli användbart i olika digitala tjänster och arbetsverktyg. Därför använder utbudsansvariga sig av Utbudstjänstens gemensamma kodverk, som talar om vad olika vårdtjänster ska kallas inom olika verksamheter. Genom att alla uttrycker sig på samma sätt, blir det enklare för både invånare och vårdpersonal att förstå och jämföra den information de får.

Så erbjuds tjänsten

Utbudstjänsten erbjuder möjligheten att både producera egen information i tjänsten, och att konsumera information som andra regioner och kommuner har registrerat i tjänsten.

Ansluta som producent - registrera vårdutbud i tjänsten

Att ansluta som producent till Utbudstjänsten innebär att regioner och kommuner registrerar och förmedlar information om det egna vårdutbudet. Det går att göra på två olika sätt:

 • Ansluta via egen utbudskatalog
  Regionen och kommunen använder en egen teknisk lösning där de registrerar sin utbudsinformation. Den lokala utbudskatalogen ansluts sedan till Nationella tjänsteplattformen med hjälp av Utbudstjänstens tekniska specifikationer (tjänstekontrakt).
 • Ansluta via Katalogtjänst HSA
  Regionen och kommunen använder Katalogtjänst HSA för registrering och lagring av sin utbudsinformation. Därifrån finns redan en anslutning till Nationella tjänsteplattformen, vilket gör att anslutningsdelen förenklas för de regioner och kommuner som har en lokal katalog inom HSA. Det här alternativet är under utveckling och beräknas vara klar under andra halvåret 2021.

Ansluta som konsument - hämta information från tjänsten

Att ansluta som konsument av Utbudstjänsten innebär att man kan söka och hämta all information som regioner och kommuner registrerat om sitt vårdutbud i Utbudstjänsten - direkt i det system eller tjänst man anslutit. Tjänster som kan ha nytta av att ansluta som konsument är till exempel journalsystem och andra verksamhetssystem för remittering och hänvisning av vårdutbud, tjänster riktade till allmänheten för att hitta och välja bland vårdutbudet, samt system för uppföljning eller forskning.

Förutsättningar

Organisationer som får producera information:

 • Regioner
 • Kommuner

Vårdutbudet hos privat vårdgivare som är offentligt finansierade, registreras av huvudmannen som är en kommun eller en region.

Organisationer som får konsumera information:

 • Regioner
 • Kommuner
 • Privata vårdgivare som är offentligt finansierade
 • Statliga myndigheter

Beroenden till andra tjänster

Utbudstjänsten använder Nationella tjänsteplattformen för informationsöverföring och är beroende av Katalogtjänst HSA och Sjunet, i de fall då utbudet registreras i lokal katalog som synkroniseras till Katalogtjänst HSA via Sjunet.

Gemensamt kodverk

Utbudsansvariga ska använda det gemensamma kodverket som tillhör Utbudstjänsten för att beskriva de vårdtjänster som erbjuds, så att informationen blir jämförbar mellan alla vårdgivare. Eftersom samtliga delar av kodverket ännu inte är framtaget så kan Utbudstjänsten under en övergångsperiod också användas tillsammans med vårdgivarnas lokala kodverk.

Det här behöver din organisation göra

För att använda Utbudstjänsten behövs först en analys av vilka behov och vilka förutsättningar den lokala verksamheten har kopplat till att producera eller konsumera utbud. Verksamheten behöver förberedas på hur de utbudsansvariga ska registrera informationen och på de tekniska anpassningar av system som kan behöva göras.

Förberedelser för att ansluta som producent

Tekniska förberedelser

 • Anslutning via egen utbudskatalog
  Den lokala utbudskatalogen behöver anpassas efter Utbudstjänstens tjänstekontrakt, det vill säga de tekniska specifikationer som beskriver hur informationsöverföringen ska gå till. Därefter ska utbudskatalogen anslutas till Nationella tjänsteplattformen.
 • Anslutning via Katalogtjänst HSA
  Den lokala HSA-katalogen behöver anpassas så att den stödjer de informationsobjekt som finns för utbudet och för att synkroniseringen till den nationella HSA-katalogen ska fungera. Läs mer i dokumentet ”Administrera vård- och omsorgstjänster i lokal katalog”, som finns på denna sida

Förberedelser för verksamheten

Om det inte redan finns, bör verksamheten utse utbudsansvariga som tar fram en process för hur utbudet av vårdtjänster ska administreras, registreras och hanteras löpande.

Förberedelser för att ansluta som konsument

Börja med att identifiera vilka system och tjänster som ska kunna söka och hämta information om det utbud som finns. De ska därefter anpassas efter Utbudstjänstens tjänstekontrakt, de tekniska specifikationer som beskriver hur informationsöverföringen ska gå till. Därefter ska systemen anslutas till Nationella tjänsteplattformen.

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Teknisk anslutning

Här finns information om hur den tekniska anslutningen går till:

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.


Så här felanmäler du tjänsten.

Till toppen av sidan