Intygstjänster

Intygsstatistik

Intygsstatistik är en webbapplikation där personal som arbetar inom hälso- och sjukvården enkelt kan se och följa upp mönster för sjukskrivningar. Det går till exempel att se om antalet sjukskrivningar ökat eller minskat, skillnader mellan könen och vilka diagnoser som är vanligast i läkarintygen.

Händer som använder webbapplikationen Intygsstatistik

Om Intygsstatistik

Intygsstatistik ger en överblick över sjukskrivningar i hela landet. Det går enkelt att se regionala skillnader, skriva ut färdiga rapporter eller filtrera och skapa egna rapporter. Tyngdpunkten ligger på intyg för sjukpenning, men det går också att se statistik för andra läkarintyg och för kommunikation om ärenden mellan sjukvården och Försäkringskassan.

Statistiken är uppdelad i nationell statistik som är tillgänglig för alla, och verksamhetsstatistik som bara går att se med särskild behörighet inom hälso- och sjukvården.

Nationell statistik tillgänglig för alla

Den nationella statistiken är tillgänglig för alla, den kräver ingen behörighet eller inloggning. Den kan därför användas av personer utanför hälso- och sjukvården, exempelvis politiker, journalister, forskare och invånare som är intresserade av hur mönstren för sjukskrivning utvecklas.

Verksamhetsstatistik för personal inom hälso- och sjukvård

Verksamhetsstatistiken vänder sig i första hand till verksamhetschefer, processledare och andra som arbetar med sjukskrivningsfrågor lokalt på en vårdenhet eller övergripande i regionen. Där kan personal inom hälso- och sjukvården ta del av detaljerad statistik för en viss hälso- och sjukvårdsverksamhet, eller för en hel region, och följa upp förändringar i sjukskrivningsmönster över tid på lokal, regional och nationell nivå. För att se verksamhetsstatistiken krävs behörighet och inloggning med SITHS eID.

Så fungerar Intygsstatistik

I Intygsstatistik visas statistik om

 • intyg – uppgifterna hämtas från de intyg som har utfärdats digitalt i webbapplikationen Webcert sedan november 201
 • ärendekommunikation som skickats digitalt mellan intygsutfärdare och Försäkringskassan avseende läkarintyg för sjukpenning.
 • vårdenheter och läkare som utfärdar intyg – uppgifterna hämtas från HSA och det krävs särskild behörighet för att se den här statistiken.

Det går att se statistik för följande intygstyper:

 • Försäkringskassans läkarintyg för sjukpenning
 • Försäkringskassans läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång
 • Försäkringskassans läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga
 • Försäkringskassans läkarutlåtande för sjukersättning
 • Transportstyrelsens läkarintyg avseende högre körkortsbehörigheter eller taxiförarlegitimation
 • Transportstyrelsens läkarintyg diabetes
 • Läkarintyg om arbetsförmåga - arbetsgivare
 • Läkarintyg om arbetsförmåga - sjuklöneperioden

Behandling av personuppgifter i Intygsstatistik

Personuppgifter inom hälso- och sjukvården är skyddade av sekretess. Det betyder att de inte får lämnas ut utan patientens godkännande. Uppgifterna får inte användas för statistik förutom i viss mån för vårdgivarens egen verksamhetsuppföljning. Alla uppgifter som finns i allmänna statistiska rapporter måste därför vara helt avidentifierade för att få visas.

Informationen som visas i Intygsstatistik sammanställs i flera steg för att det inte ska gå att koppla den till enskilda patienter. Alla patientens personuppgifter tas bort och övrig information från intygen sammanställs separat för respektive vårdgivare. Inloggade användare kan bara se statistik för en vårdgivare i taget.

För visning av statistik på nationell nivå sker ytterligare sammanställningar, och dessutom används så kallade tröskelvärden. Det innebär att om en vårdgivare har färre än fem sjukfall, intyg eller meddelanden i en viss kategori så räknas de inte med i den nationella statistiken.

I vissa rapporter visas personuppgifter för de läkare som har utfärdat intygen. De rapporterna är endast synliga för användare som har behörighet att ta del av statistik på vårdenhetsnivå. Patientdatalagen ger vårdgivare rätt att behandla personuppgifter för verksamhetsuppföljning, och det omfattar uppföljning av enskilda läkares sjukskrivningsstatistik.

Pris och beställning

Verksamhetsdelen av Intygsstatistik erbjuds till regioner och privata vårdgivare som använder Webcert för att utfärda digitala intyg. Inget separat abonnemang behövs för Intygsstatistik.

Införande och användning

För att börja använda verksamhetsdelen av Intygsstatistik behöver vårdgivaren vara upplagd i Katalogtjänst HSA och varje medarbetare som ska använda verksamhetsstatistiken behöver tilldelas behörighet. Det är ansvarig verksamhetschef eller motsvarande som bestämmer vilka medarbetare som ska ha tillgång till Intygsstatistik, och behörigheten styrs i Katalogtjänst HSA.

Inloggning sker med SITHS eID.

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Intygstjänster

Webcert

Webcert gör det enkelt att skapa digitala intyg, så att vårdpersonalen får mer tid till patienten. Genom att intygen kan skickas digitalt till exempelvis Försäkringskassan minskar handläggningstiden vid sjukskrivning och rehabilitering. Webcert erbjuds till regioner, kommuner, statliga myndigheter och privata vårdgivare, både med och utan offentlig finansiering.

Rehabstöd

Rehabstöd är en webbapplikation som används av rehabkoordinatorer och läkare för att samordna och följa upp sjukskrivna patienters rehabilitering.

Intygsstatistik

Intygsstatistik är en webbapplikation där personal som arbetar inom hälso- och sjukvården enkelt kan se och följa upp mönster för sjukskrivningar. Det går till exempel att se om antalet sjukskrivningar ökat eller minskat, skillnader mellan könen och vilka diagnoser som är vanligast i läkarintygen.

1177 intyg

Med 1177 intyg kan invånare läsa, skriva ut och ladda ner sina läkarintyg via inloggning på 1177.se. Det går också att skicka intyg till olika mottagare, som till Försäkringskassan.

Till toppen av sidan