Intygstjänster

Intygsstatistik

Med Intygsstatistik kan personal som arbetar inom hälso- och sjukvården enkelt se och följa upp mönster för sjukskrivningar. Det går till exempel att se om antalet sjukskrivningar ökat eller minskat, skillnader mellan könen och vilka diagnoser som är vanligast i läkarintygen. Intygsstatistik är en del av Intygstjänster.

Händer som använder webbapplikationen Intygsstatistik

Om Intygsstatistik

Intygsstatistik ger en överblick över sjukskrivningar i hela landet. Det går enkelt att se regionala skillnader, skriva ut färdiga rapporter eller filtrera och skapa egna rapporter. Tyngdpunkten ligger på intyg för sjukpenning, men det går också att se statistik för andra läkarintyg och för kommunikation om ärenden mellan sjukvården och Försäkringskassan.

Intygsstatistik består av två delar:

  • Nationell statistik som är tillgänglig för alla
  • Verksamhetsstatistik på regions- och vårdenhetsnivå. För att se den här statistiken krävs behörighet och inloggning med SITHS-kort.

Informationen som visas i Intygsstatistik hämtas från de intyg som utfärdas elektroniskt av vårdgivare som är anslutna till Intygstjänster. All data som visas är avidentifierad. Det innebär att alla personuppgifter har tagits bort.

Intygsstatistik är till för att följa upp sjukskrivning på gruppnivå och över tid. En rehabkoordinator eller läkare som behöver se information om enskilda patienter som är sjukskrivna kan göra det i Rehabstöd.

Nationell statistik tillgänglig för alla

Den nationella delen av Intygsstatistik är tillgänglig för alla, den kräver ingen behörighet eller inloggning. Den kan därför användas av personer utanför hälso- och sjukvården, exempelvis politiker, journalister, forskare och invånare som är intresserade av hur mönstren för sjukskrivning utvecklas.

Förbättra sjukskrivningsprocessen med lokal och regional statistik

Den som arbetar inom hälso- och sjukvården kan ta del av detaljerad statistik för en viss hälso- och sjukvårdsverksamhet, eller för en hel region, och följa upp förändringar i sjukskrivningsmönster över tid på lokal, regional och nationell nivå. Den detaljerade statistiken vänder sig i första hand till verksamhetschefer, processledare och andra som arbetar med sjukskrivningsfrågor lokalt på en vårdenhet eller övergripande i regionen.

Verksamhetsdelen av Intygsstatistik erbjuds till regioner och privata vårdgivare som är anslutna till Intygstjänster.

Så fungerar Intygsstatistik

Intygsstatistik är en fristående webbapplikation som nås via webbläsaren. För att ta del av verksamhetsstatistiken krävs SITHS-kort och särskild behörighet. 

Intygsstatistik är en del av Intygstjänster

Intygsstatistik är en del av Intygstjänster, som består av flera tjänster som tillsammans digitaliserar hanteringen av intyg mellan vård, myndigheter och invånare.

Alla intyg som utfärdas elektroniskt hos vårdgivare som är anslutna till Intygstjänster lagras i en databas, och därifrån hämtas den information som ligger till grund för statistiken.

Det här visas i Intygsstatistik

Statistiken omfattar intyg som har utfärdats i hälso- och sjukvården sedan november 2013.

Det går att se statistik för följande intygstyper:

  • Försäkringskassans läkarintyg för sjukpenning
  • Försäkringskassans läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång
  • Försäkringskassans läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga
  • Försäkringskassans läkarutlåtande för sjukersättning
  • Transportstyrelsens läkarintyg avseende högre körkortsbehörigheter eller taxiförarlegitimation
  • Transportstyrelsens läkarintyg diabetes
  • Läkarintyg om arbetsförmåga - arbetsgivare
  • Läkarintyg om arbetsförmåga - sjuklöneperioden

Det går även att se statistik på den ärendekommunikation som sker mellan vårdgivaren och Försäkringskassan avseende läkarintyg för sjukpenning. Tjänsten innehåller information från alla meddelanden som har skickats elektroniskt som ett ärende från Försäkringskassan till intygsutfärdaren.

Användare som har behörighet att ta del av statistik på vårdenhetsnivå kan även se rapporter som visar antal intyg och ärendekommunikation fördelade på läkarna på vårdenheten. Bedömningen är att endast personer som arbetar med uppföljning för specifika vårdenheter, till exempel en verksamhetschef, har behov av att se statistik på denna detaljnivå. Rapporterna är därför inte tillgängliga för användare med övergripande behörighet på vårdgivarnivå. 

Statistiken baseras på utfärdade intyg. Det syns alltså inte i statistiken om intygen har använts av patienten för att ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan, och inte heller vilken bedömning Försäkringskassan gör. Statistiken visar inte heller om patienten återgått till arbete innan sjukskrivningstiden löpt ut.

Behandling av personuppgifter i Intygsstatistik

Personuppgifter inom hälso- och sjukvården är skyddade av sekretess. Det betyder att de inte får lämnas ut utan patientens godkännande. Uppgifterna får inte användas för statistik förutom i viss mån för vårdgivarens egen verksamhetsuppföljning. Alla uppgifter som finns i allmänna statistiska rapporter måste därför vara helt avidentifierade för att få visas.

Informationen som visas i Intygsstatistik sammanställs i flera steg för att det inte ska gå att koppla den till enskilda patienter. Alla patientens personuppgifter tas bort och övrig information från intygen sammanställs separat för respektive vårdgivare. Inloggade användare kan bara se statistik för en vårdgivare i taget.

För visning av statistik på nationell nivå sker ytterligare sammanställningar, och dessutom används så kallade tröskelvärden. Det innebär att om en vårdgivare har färre än fem sjukfall, intyg eller meddelanden i en viss kategori så räknas de inte med i den nationella statistiken.

I vissa rapporter visas personuppgifter för de läkare som har utfärdat intygen. De rapporterna är endast synliga för användare som har behörighet att ta del av statistik på vårdenhetsnivå. Patientdatalagen ger vårdgivare rätt att behandla personuppgifter för verksamhetsuppföljning, och det omfattar uppföljning av enskilda läkares sjukskrivningsstatistik.

Förutsättningar

För att vårdpersonal ska kunna ta del av verksamhetsstatistik i Intygsstatistik behöver vårdgivaren vara ansluten till Intygstjänster för att utfärda och hantera digitala intyg. Det beror på att informationen i Intygsstatistik hämtas från de intyg som utfärdas elektroniskt.

Vårdgivaren behöver också vara upplagd i Katalogtjänst HSA. Det beror på att organisationsstrukturen i HSA används för att styra vilken information som ska visas för användarna, beroende på vilken vårdenhet de tillhör.

Det här behöver din organisation göra

Varje medarbetare som ska använda verksamhetsstatistiken i Intygsstatistik behöver tilldelas behörighet. Det är ansvarig verksamhetschef eller motsvarande som bestämmer vilka medarbetare som ska ha tillgång till Intygsstatistik, och behörigheten styrs i Katalogtjänst HSA.

Pris

Intygsstatistik ingår i priset för Intygstjänster. Här kan du hitta aktuellt pris för Intygstjänster.

Beställ Intygsstatistik

Intygsstatistik beställs inte separat, utan ingår vid anslutning till Intygstjänster.

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Behöver du hjälp med att använda tjänsten? Välkommen att kontakta oss.

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Aktuella artiklar

Intygstjänster

Intygstjänster består av flera tjänster som tillsammans digitaliserar hanteringen av intyg mellan vård, myndigheter och invånare. I Webcert kan vårdpersonal skapa digitala intyg för bland annat sjukpenning. Intygen samlas i en databas som tjänsterna Mina intyg, Rehabstöd och Intygsstatistik hämtar information från, så att invånare, vårdpersonal och myndigheter kan ta del av intygen på olika sätt.

Frågor om beställning och tjänster

Har du frågor om någon av våra tjänster, till exempel för att kunna göra en beställning? Här kan du läsa hur du kan få information.

Felanmälan och användarstöd

Vill du anmäla ett fel? Eller behöver du hjälp med hur du ska använda någon av våra tjänster? Här kan du läsa om hur du går till väga.

Användarforum

Många av Ineras tjänster erbjuder användarforum, och representanter från regioner och kommuner är välkomna att delta.

Till toppen av sidan