Alla tjänster A-Ö

Katalogtjänst HSA

Tack vare Katalogtjänst HSA kan både invånare och personal enkelt hitta korrekta kontaktuppgifter och söka efter vård på nätet. Uppgifterna som finns i HSA används också för att ge rätt behörighet när användare loggar in i tjänster och system.

Bild på två sjuksköterskor

Om Katalogtjänst HSA

Katalogtjänst HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetsgranskade uppgifter om organisationer och personer inom vård och omsorg i Sverige. Informationen i HSA används i många tjänster för att invånare och personal ska kunna söka efter kontaktuppgifter och hitta rätt vård på nätet. Uppgifterna i HSA är också en viktig källa för att ge behörighet när användare loggar in i tjänster och system.

Inera erbjuder tjänsten till regioner, kommuner och statliga myndigheter. Privata vårdgivare erbjuds tjänsten via ett HSA-ombud. Samtliga regioner och kommuner använder sedan länge HSA, och även de flesta privata vårdgivare.

Kvalitetsgranskade kontaktuppgifter

För både personal och invånare är det viktigt att på ett enkelt sätt kunna hitta rätt kontaktuppgifter inom vård och omsorg. Dessutom behöver informationen vara strukturerad på ett enhetligt sätt, för att kunna vara sökbar i olika tjänster och system. Därför har regioner och kommuner kommit överens om att HSA ska vara den gemensamma källan för kvalitetsgranskade kontaktuppgifter och behörighetsgrundande information. I dagsläget innehåller HSA främst uppgifter om verksamheter inom vård och omsorg, men kan i princip innehålla uppgifter om vilken annan offentlig verksamhet som helst.

Uppgifterna i HSA hanteras av lokala administratörer, och behöver bara registreras och uppdateras på ett ställe, för att sedan kunna användas och visas i flera nationella och regionala tjänster.

För att säkerställa att uppgifterna i HSA hålls uppdaterade, samt att de hanteras och används på ett korrekt sätt, finns ett regelverk som alla organisationer som använder HSA-information måste följa. Att regelverket följs kontrolleras vid både interna och externa revisioner.

Kontrollerad behörighetsstyrning

Katalogtjänst HSA används också för att styra medarbetares behörighet i olika tjänster och system. När en användare loggar in i en tjänst, hämtas personens behörighetsgrundande information från HSA. Baserat på till exempel yrkesroll, uppdrag och var användaren jobbar – avgörs sedan vilken information personen har rätt att komma åt – och vad han eller hon får göra. Behörigheten som medarbetaren får är också anpassad så att en och samma person ska kunna få tillgång till olika typer av information, beroende på uppdrag och tidpunkt.

Kan göra nytta för många fler offentliga verksamheter

HSA har stor potential och kan användas för många fler offentliga verksamheter än vård och omsorg, till exempel skola, renhållning, vägverksamhet och byggnadskontor.

Ambitionen är att HSA på sikt ska kunna användas för att stödja hantering av kontaktuppgifter och behörigheter inom verksamheter i hela den kommunala sektorn. Vi vill därför gärna att ni som jobbar inom kommuner hör av er till oss och berättar vilka behov ni har.

Så erbjuds tjänsten

Katalogtjänst HSA erbjuds på olika sätt. Din organisation kan ansluta sig både för att registrera information om er egen verksamhet i HSA, och genom att ansluta en tjänst för att använda informationen som finns i HSA.

Observera att det går att beställa och ansluta till tjänsten antingen via Inera eller via ett ombud. Om din organisation själva vill ta fullt ansvar för hanteringen av HSA enligt HSA:s regelverk, ska ni beställa tjänsten av Inera. Om ni vill ha hjälp med hanteringen ska ni beställa HSA av ett ombud.

Här nedan beskriver vi hur Ineras erbjudande fungerar. Om ni vill ansluta till tjänsten via ett ombud, hänvisar vi till dem för mer information om detta.

Ansluta en organisation som producent – registrera information i HSA

Att ansluta en organisation som producent till HSA innebär att uppgifter om organisationen och dess medarbetare kan registreras i HSA. Det går att göra en fullständig anslutning eller anslutning via HSA Admin.

 • Fullständig anslutning av producent
  Fullständig anslutning innebär att information om er verksamhet automatiskt synkroniseras från en lokal katalog direkt till HSA. Som ett komplement erbjuds också manuell hantering av uppgifterna med hjälp av administrationsverktyget HSA Admin.
 • Anslutning av producent via HSA Admin
  Anslutning av producent via HSA Admin innebär att information om er verksamhet registreras manuellt i HSA via administrationsverktyget HSA Admin.

Ansluta en tjänst som konsument– hämta information från HSA

Att ansluta en tjänst som konsument till HSA innebär att tjänsten hämtar och använder information i HSA som anslutna producenter har registrerat. Nationella tjänster ansluts via Inera genom att göra en fullständig anslutning eller genom att endast hämta publik enhetsinformation. Lokala och regionala tjänster hos en producerande organisation ansluts av den egna organisationen.

 • Fullständig anslutning av nationell tjänst
  Fullständig anslutning kan göras av nationella tjänster som behöver hämta all typ av information i HSA, och är en förutsättning för att kunna använda uppgifterna för att styra behörigheter vid inloggning. Exempel på tjänster med fullständig anslutning är 1177 Vårdguidens e-tjänster och Nationell patientöversikt. Uppgifterna hämtas antingen vid behov eller dygnsvis.
 • Anslutning av nationell tjänst för att endast hämta publik enhetsinformation
  Anslutning för att hämta publik enhetsinformation kan göras av nationella tjänster som enbart ska använda uppgifter som informationsägaren har markerat som öppen. Det kan till exempel vara organisationens namn, adress och telefonnummer. Exempel på tjänster som anslutit för att hämta publik enhetsinformation är bokavård.se och SOS Alarm. Uppgifterna hämtas dygnsvis.
 • Anslutning av lokal eller regional tjänst
  Anslutning av lokala eller regionala tjänster hanteras av den producerande organisationen själv. Det är aktuellt för tjänster som används av ett fåtal vårdgivare, och som förvaltas av en vårdgivare som redan är ansluten som producent till HSA, och som registrerar sin egen information i HSA.

Sök- och administrationsverktyg

När din organisation har beställt HSA, får ni även tillgång till nedanstående funktioner.

 • Sök i HSA
  Sök i HSA är en funktion där alla som har ett SITHS-kort kan logga in och söka efter enheter och personer inom alla organisationer som är anslutna till HSA. Läs mer och logga in här
 • HSA Admin inklusive HSA-portalens kontrollkörningar
  HSA Admin är en sammanslagning av de tidigare verktygen HSA Admin och HSA-portalen. Där kan HSA-administratörer manuellt hantera information om sin egen organisation i HSA. Via samma verktyg kan HSA-ansvariga och ställföreträdande kontrollera och uppdatera viss information i HSA som enligt HSA regelverk måste ha ett särskilt format, till exempel hur ett personnummer eller förskrivarkod ska skrivas. Läs mer och logga in här

Förutsättningar

Organisationer som får producera information i HSA

Organisationer som kan ansluta via Inera:

 • Regioner
 • Kommuner
 • Statliga myndigheter
 • Privata aktörer som endast ska agera som ombud för HSA

Organisationer som kan ansluta via ombud:

 • Privata vårdgivare
 • Regioner
 • Kommuner
 • Statliga myndigheter

Organisationer som får konsumera information från HSA

Nationella tjänster ska ansluta via Inera och lokala eller regionala tjänster ska ansluta via den egna producerande organisationen. Lokala eller regionala tjänster kan endast anslutas till HSA om organisationen har gjort en fullständig anslutning och registrerar sin egen information i HSA.

Organisationer som kan ansluta nationella tjänster:

 • Regioner
 • Kommuner
 • Statliga myndigheter
 • Privata aktörer

Tjänster som kan ansluta ska uppfylla vissa krav – tjänsten ska:

 • Vara till nytta för aktörer inom svensk vård och omsorg
 • Tillhöra en svensk organisation
 • Följa HSA regelverk
 • Vara tillförlitlig och trovärdig

Beroenden till andra tjänster

Beroende på hur din organisation ansluter till HSA, kan ni behöva vara anslutna till andra tjänster som Inera har:

 • Sjunet –för att automatiskt kunna föra över information från lokal katalog till HSA (synkronisera). Detta gäller producerande organisationer som gjort en fullständig anslutning till HSA för att registrera information i HSA.
 • Identifieringstjänst SITHS – för att kunna använda HSA Admin för att manuellt administrera information i HSA, eftersom det krävs ett SITHS-kort för att kunna logga in i HSA Admin. Detta gäller framför allt organisationer som gjort en anslutning till HSA via HSA Admin för att producera information i HSA, men även organisationer som gjort en fullständig anslutning och vill använda HSA Admin som ett komplement.

Regelverk

Alla som är anslutna till HSA måste följa HSA regelverk, den så kallade HSA-policyn. Om din organisation beställer HSA av ett ombud, är det ombudets skyldighet att se till att ni följer regelverket.

Det här behöver din organisation göra

Innan ni kan börja använda HSA behöver ni göra vissa förberedelser. Observera att förberedelserna kan variera beroende på hur din organisation vill ansluta till HSA, samt om ni beställer tjänsten av Inera eller av ett ombud. Förberedelserna nedan gäller om ni beställer HSA av Inera.

Förberedelser för att ansluta en producerande organisation – registrera information i HSA

 • Utse en person som ska ansvara för arbetet med HSA och därmed vara HSA-ansvarig. Utöver detta finns även andra roller som kan behövas vid behov. Läs mer om roller och ansvar 
 • Se till att den blivande HSA-ansvarige går en obligatorisk HSA-utbildning som bekostas av den egna organisationen. Läs mer om HSA-utbildning 
 • Redovisa hur ni kommer att uppfylla HSA regelverk, som beskriver kraven för hur informationen i HSA ska hanteras. Läs mer om HSA regelverk 

Vid fullständig anslutning behöver din organisation dessutom göra detta:

 • Genomföra vissa tekniska anpassningar av den lokala katalogen för att automatiskt kunna synkronisera information till HSA på ett korrekt sätt. Även brandväggsöppningar måste göras för att tillåta trafik över Sjunet.

Förberedelser för att ansluta en konsumerande tjänst – hämta information från HSA

 • Utse en kontaktperson som ska ansvara för arbetet med att ansluta aktuell tjänst och hålla i kontakterna med Inera.
 • Tjänsten som ska använda informationen i HSA måste anpassas enligt HSA:s tekniska specifikationer (tjänstekontrakt) och därefter anslutas till Nationella tjänsteplattformen – alternativt anpassas för att kunna hämta information från de förutbestämda filerna med information från HSA. Anslutningsprocessen och vad organisationen måste göra varierar beroende på hur hämtad information ska användas i tjänsten.
 • Redovisa hur tjänsten kommer att uppfylla HSA regelverk, den så kallade HSA-policyn. Den beskriver kraven för hur informationen i HSA får användas. Läs mer om HSA regelverk

Beställ tjänst

Observera att privata vårdgivare som vill ansluta sin organisation som producent för att registrera information i HSA, endast kan beställa tjänsten av ett ombud.

Beställ HSA för att ansluta en organisation som producent – registrera information i HSA

Beställ HSA av Inera

Om din organisation vill ta eget ansvar för HSA enligt tjänstens regelverk, ansvara för teknik, utbildning och intern support relaterad till HSA – då ska ni beställa tjänsten av Inera. Ni kan ansluta er organisation till HSA genom att göra en fullständig anslutning eller via HSA Admin. 

Använd formuläret nedan för att beställa tjänsten. Du kommer att guidas igenom processen steg för steg. Till formuläret 

Beställ HSA av ett ombud

Om din organisation inte själva har möjlighet att ta fullt ansvar för hanteringen av HSA enligt tjänstens regelverk, eller för teknik, utbildning och support relaterat till HSA – då ska ni beställa tjänsten av ett ombud. Hur ni sedan ansluter er till tjänsten och hanterar era kontaktuppgifter i HSA beror på vilken lösning HSA-ombudet erbjuder.

Regioner och kommuner som är HSA-ombud

Hör med din region eller kommun om vad som gäller där.

Privata HSA-ombud

Beställ HSA för att ansluta en tjänst som konsument – hämta information i HSA

Om din organisation vill använda informationen som finns i HSA i olika tjänster och som källa för behörighetsstyrning, då kan ni ansluta en tjänst till HSA. Anslutning av nationella tjänster hanteras av Inera. Fyll i och skicka in detta formulär  Beställ anslutning av nationell tjänst

Observera att anslutningar av lokala och regionala tjänster hanteras av respektive producerande organisations lokala HSA-förvaltning. Läs mer om hur det går till under rubriken Anslutning.

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Anslutning

Här finns information om hur de olika anslutningsprocesserna går till. Observera att detta gäller om du beställer HSA av Inera. Om du beställer tjänsten av ett ombud får du information av dem hur anslutningen går till.

Anslutning av en organisation som producent – registrera information i HSA

Anslutning av en tjänst som konsument – hämta information i HSA

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Nyheter

Visa fler nyheter

Aktuella artiklar

Frågor om beställning och tjänster

Har du frågor om någon av våra tjänster, till exempel för att kunna göra en beställning? Här kan du läsa hur du kan få information.

Anmäl fel

Vill du anmäla ett fel? Här kan du läsa om hur du går till väga.

Få användarstöd

Är du användare av någon av Ineras tjänster och behöver hjälp? Då är du välkommen att kontakta oss.

Till toppen av sidan