Alla tjänster A-Ö

Nationell patientöversikt - NPÖ

Nationell patientöversikt gör det möjligt för vårdgivare att dela journalinformation från hälso- och sjukvården med varandra. Vårdpersonal kan ta del av journalinformation som finns hos andra vårdgivare, om patienten har gett sitt samtycke till det. Tjänsten erbjuds till offentligt finansierade vårdgivare.

Bild på läkare som undersöker ett barn

Om Nationell patientöversikt - NPÖ

Det bli allt vanligare att patienter söker vård i olika regioner och hos olika vårdgivare. Många patienter, speciellt äldre, får dessutom kommunalt bedriven hälso- och sjukvård. Det gör att information om en och samma patient ofta finns i journaler hos flera olika vårdgivare.

Med Nationell patientöversikt, som ofta kallas NPÖ, kan vårdpersonal snabbt och enkelt få en samlad bild av den information som finns i en patients journaler hos andra vårdgivare. Det innebär att

 • vårdpersonalen slipper lägga tid på att ringa, söka och beställa kopior av journaler
 • patienten slipper upprepa sin sjukhistoria om och om igen vid besök hos nya vårdgivare.

Ett exempel är när en patient har vårdats på sjukhus och blir utskriven till kommunal hemsjukvård. Då kan personalen i kommunen direkt se vilken behandling patienten fått och vilka läkemedel som skrivits ut. De kan komma förberedda när de ska träffa patienten och ge rätt behandling direkt.

När en patient genomgår behandling där personal från flera vårdgivare är inblandade kan Nationell patientöversikt också göra nytta. Då kan alla få den information de behöver för att kunna behandla patienten på bästa möjliga sätt, utan onödiga fördröjningar.

I rapporten Nyttorna med Nationell patientöversikt finns flera exempel på situationer där nytta uppstår och de många fördelar som Nationell patientöversikt ger.

Nationell patientöversikt erbjuds till regioner, kommuner, statliga myndigheter och privata vårdgivare som är offentligt finansierade.

Samtycke och patientrelation krävs för att ta del av information

För att vårdpersonal ska ha rätt att ta del av information som finns hos andra vårdgivare måste de här kriterierna vara uppfyllda:

 • Uppgifterna rör en patient som det finns en aktuell patientrelation med.
 • Uppgifterna kan antas ha betydelse för att förebygga, utreda eller behandla sjukdomar och skador hos patienten inom hälso- och sjukvården.
 • Patienten har gett sitt samtycke.

I Nationell patientöversikt finns funktioner för att säkerställa att dessa kriterier uppfylls.

Nyttan ökar ju mer information som visas i Nationell patientöversikt

De flesta vanligt förekommande typerna av journalinformation från hälso- och sjukvården kan visas upp i Nationell patientöversikt.

Ju mer information som görs synlig i Nationell patientöversikt, desto större blir nyttan med tjänsten.

Patienten kan se sina journaluppgifter i 1177 journal

De uppgifter som vårdpersonalen kan se i Nationell patientöversikt kan även invånaren själv ta del av i 1177 journal, förutsatt att vårdgivaren är ansluten även till denna tjänst. Invånaren når då 1177 journal genom att logga in på 1177.se.

Anslutna vårdgivare

Alla regioner och kommuner använder Nationell patientöversikt för att ta del av journalinformation från andra vårdgivare. Många gör också en del information från sina egna system synlig. I dokumentet nedan kan du se vilka vårdgivare som visar upp information i Nationell patientöversikt, och vilka typer av information de visar.

Statistik över tjänstens användning

Här hittar du statistik som visar hur Nationell patientöversikt används, och hur användandet fördelar sig geografiskt och över tid.

Till statistiken

Så fungerar Nationell patientöversikt

Vårdpersonal som behöver ta del av information i Nationell patientöversikt loggar in via webbläsaren eller genom en länk i sitt eget vårdinformationssystem. Ofta följer då information om vilken patient det gäller med från vårdinformationssystemet, så att användaren inte behöver söka på nytt i Nationell patientöversikt.

Varje vårdgivare som vill göra information från sina system synlig i Nationell patientöversikt väljer vilken typ av information andra vårdgivare ska kunna se. Det kan till exempel vara information om diagnoser, undersökningsresultat, provsvar och funktionstillstånd.

De vårdgivare som använder Nationell patientöversikt för att ta del av journalinformation från andra vårdgivare kallas ofta för konsumenter. De vårdgivare som gör egen information synlig kallas för producenter.

Informationen går att se, men inte spara

Inga journaler skickas mellan vårdgivare eller sparas någonstans när vårdpersonal söker information i Nationell patientöversikt. Vårdpersonalen tar del av information från andra vårdgivare genom så kallad elektronisk direktåtkomst. Det innebär att Nationell patientöversikt fungerar som ett titthål: efter samtycke från patienten kan vårdpersonal se information som andra vårdgivare har gjort synlig, men de kan inte ändra den eller spara den i sina egna system.

Informationen delas via Nationella tjänsteplattformen

De system som gör information synlig i Nationell patientöversikt ansluts till Nationella tjänsteplattformen. Det är en teknisk plattform som fungerar som ett nav, eller en sorts växel. Den förenklar, säkrar och effektiviserar informationsutbytet mellan olika system inom vård och omsorg.

När vårdpersonal söker information om en patient i Nationell patientöversikt sammanställer plattformen uppgifter från alla system som har information om den patienten. På det sättet behöver vårdpersonalen bara söka efter information på ett ställe, och behöver inte ta reda på hos vilka vårdgivare eller i vilka system den finns.

Säker inloggning

För att få ta del av journalinformation som andra vårdgivare gör tillgänglig krävs säker inloggning med stark autentisering. Stark autentisering innebär att användaren identifierar sig på mer än ett sätt, exempelvis med ett kort och ett lösenord.

Nationell patientöversikt är kopplad till Identifieringstjänst SITHS och användare loggar in med SITHS-kort.

Behörighet krävs för att ta del av information

Det är endast tillåtet för vårdpersonal att ta del av journaluppgifter från andra vårdgivare om informationen behövs för att kunna utföra arbetet.

Varje vårdgivare styr vilka medarbetare som ska ha behörighet att logga in i Nationell patientöversikt genom att tilldela dem så kallade medarbetaruppdrag i HSA.

Teknisk begränsning av tillgång till information – funktionen Tillgänglig patient

Enligt patientdatalagen måste det gå att rent tekniskt begränsa vilka patienter vårdpersonalen kan söka information om hos en annan vårdgivare. Det är viktigt för att patienterna ska kunna vara säkra på att deras information endast visas för personer som har rätt att se den. Det är också viktigt för att vårdpersonalen ska känna sig trygga med att de endast kan söka fram information som de har rätt att se.

I Nationell patientöversikt görs denna begränsning med funktionen Tillgänglig patient. Den gör så att vårdpersonalen endast kan se information om de patienter som finns i det egna vårdinformationssystemet.

Alla vårdgivare som tar del av journalinformation i Nationell patientöversikt måste koppla sina vårdinformationssystem till funktionen Tillgänglig patient.

Här kan du läsa mer om funktionen Tillgänglig patient.

Loggning av åtkomst

När vårdpersonal tar del av journaluppgifter från en annan vårdgivare måste det loggas. Det innebär att det ska gå att se när och på vilken vårdenhet åtkomsten har skett samt vem det är som har tagit del av information och vilken typ av information det handlar om.

All åtkomst till journalinformation som sker i Nationell patientöversikt loggas i Säkerhetstjänsters funktion för loggning.

Hantering av patientens samtycke

För att få ta del av journaluppgifter från en annan vårdgivare måste vårdpersonalen registrera att patienten har lämnat sitt samtycke.

När vårdpersonal registrerar patientens samtycke i Nationell patientöversikt sparas det i Säkerhetstjänsters funktion för samtycke.

Hantering av spärrar

I alla system som används för att göra journalinformation synlig i Nationell patientöversikt måste det gå att spärra uppgifter som patienten inte vill att andra vårdgivare ska kunna ta del av. Systemet kan kopplas till Säkerhetstjänsters funktion för spärrar, eller så kan det hanteras i en egen lösning för spärrhantering.

Förutsättningar

Nationell patientöversikt erbjuds till regioner, kommuner, statliga myndigheter och privata vårdgivare som är offentligt finansierade.

Även organisationer som har blivit godkända som agenter har möjlighet att ansluta system som en eller flera av Ineras kunder ska använda för att göra information synlig i Nationell patientöversikt.

En agent får inte själv dela med sig av eller ta del av information i Nationell patientöversikt.

Ramverk för vad som ska visas i Nationell patientöversikt

Det finns ett nationellt ramverk som alla vårdgivare som gör information synlig i Nationell patientöversikt ska följa. Ramverket beskriver bland annat vilka typer av information vårdgivarna måste visa upp. Syftet är att skapa tillförlitlighet och en gemensam struktur så att vårdpersonalen vet vad de kan förvänta sig att se när de använder Nationell patientöversikt.

Ramverket togs fram 2014 tillsammans med alla vårdgivare som då var anslutna till Nationell patientöversikt som producenter.

Här hittar du ramverket för producenter till Nationell patientöversikt

Beroenden till andra tjänster

För att kunna dela med sig av eller ta del av informationen i Nationell patientöversikt behöver din organisation vara ansluten till flera av Ineras andra tjänster.

Identifieringstjänst SITHS används för säker identifiering. Det behövs både i de system som gör information synlig i Nationell patientöversikt, och för identifiering av användare som loggar in.

Katalogtjänst HSA används för att kontrollera och styra behörighet. Det behövs både för styrning av användares behörigheter, och för att visa hos vilken vårdgivare information finns.

Säkerhetstjänster behövs för hantering av spärrar, samtycken och åtkomstloggar.

Det här behöver din organisation göra

För att ta del av journalinformation i Nationell patientöversikt behöver din organisation bland annat göra följande:

 • ansluta till funktionen Tillgänglig patient*
 • ta fram riktlinjer för hur användare ska tilldelas behörighet, hur åtkomstloggar ska följas upp och hur patienternas samtycken ska inhämtas.
 • säkerställa att personalens it-arbetsplatser följer tjänstens tekniska krav
 • säkerställa att medarbetaruppdrag för behörig personal är skapade
 • utbilda användare.

För att göra egen journalinformation synlig i Nationell patientöversikt behöver din organisation bland annat göra följande:

 • göra anpassningar i systemet och ansluta det till Nationella tjänsteplattformen enligt tjänstens tekniska specifikationer*
 • etablera en lokal förvaltning för att hantera frågor om exempelvis samtycke, spärrar, loggning, behörighet och Tillgänglig patient
 • etablera en lokal supportorganisation för att hantera bland annat incidenter, felsökning och ändringar.

*Vanligtvis är det leverantören av vårdinformationssystemet som håller i det här arbetet. Leverantören fungerar då som agent för din organisation. En agent får endast hjälpa till med den tekniska anslutningen, men får inte själv dela med sig av eller ta del av information i Nationell patientöversikt.

Beställ NPÖ - Nationell patientöversikt

Det går att beställa Nationell patientöversikt för att ta del av information från andra vårdgivare (konsumera) eller för att göra egen information synlig för andra (producera).

Beställning av Nationell patientöversikt görs i Ineras kundportal, oavsett om ni vill ansluta via en agent eller hantera anslutningen själva och skapa en direktanslutning. Beställningar görs på samma sätt oavsett om det gäller en ny anslutning eller en befintlig anslutning som ska kompletteras för att dela mer information.

För att beställa tjänster för din organisations räkning krävs särskild behörighet. Kontakta den lokala administratören i din organisation om du saknar behörighet som beställare.

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Teknisk anslutning

Här finns information för dig som arbetar med den tekniska anslutningen, exempelvis

 • aktuella tjänstekontrakt för Nationell patientöversikt och Journalen
 • mappningsbeskrivning för Nationell patientöversikt och Journalen
 • checklistor för anslutning
 • dokument för TGP-anslutning.

Förvaltning

Här finns information för dig som arbetar med förvaltning av Nationell patientöversikt, exempelvis instruktionsfilmer och information om de olika miljöerna (demo-, SIT-, QA- och produktionsmiljö).

Att använda tjänsten

Här finns information för dig som använder Nationell patientöversikt, exempelvis användarguide, beskrivning av gränssnittet och instruktioner till administratörer.

Behöver du hjälp med att använda tjänsten? Välkommen att kontakta oss.

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Nyheter

Aktuella artiklar

Frågor om beställning och tjänster

Har du frågor om någon av våra tjänster, till exempel för att kunna göra en beställning? Här kan du läsa hur du kan få information.

Anmäl fel

Vill du anmäla ett fel? Här kan du läsa om hur du går till väga.

Få användarstöd

Är du användare av någon av Ineras tjänster och behöver hjälp? Då är du välkommen att kontakta oss.

Till toppen av sidan