Intygstjänster

Webcert

Webcert gör det enkelt att skapa digitala intyg, så att vårdpersonalen får mer tid till patienten. Genom att intygen kan skickas digitalt till exempelvis Försäkringskassan minskar handläggningstiden vid sjukskrivning och rehabilitering. Webcert erbjuds till regioner, kommuner, statliga myndigheter och privata vårdgivare, både med och utan offentlig finansiering.

Vårdpersonal med surfplatta

Om Webcert

Vårdpersonal hanterar dagligen mängder av intyg. I webbapplikationen Webcert kan några av de vanligaste intygstyperna utfärdas digitalt, som exempelvis Försäkringskassans läkarintyg för sjukpenning. Intygen kan också skickas digitalt till anslutna mottagare om patienten gett sitt samtycke till det. I dagsläget är Försäkringskassan, Transportstyrelsen, Skatteverket och Socialstyrelsen anslutna som intygsmottagare.

Intyg som skrivs i Webcert blir tillgängliga för invånaren i 1177 intyg på 1177.se, och för behörig vårdpersonal i Rehabstöd. Information från intygen ligger också till grund för statistik som visas i Intygsstatistik.

Gör det lättare att fylla i intyg

I Webcert finns flera olika stöd för den som skriver intyg, exempelvis för att underlätta bedömning av patientens arbetsförmåga och fylla i information om funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning. Det gör att intygen blir mer kompletta och enhetliga, och att de utgör bättre underlag för beslut. I förlängningen leder det till ökad rättssäkerhet för patienten.

Minskad administration och kortare handläggningstider

Att hantera intyg digitalt istället för i pappersform minskar den manuella hanteringen, och komplett ifyllda intyg ger mindre behov av kompletteringar.

Ökad delaktighet för invånaren

Genom att själv kunna komma åt sina intyg och skicka dem till mottagare som exempelvis Försäkringskassan blir invånaren mer aktiv och får bättre överblick över sin egen sjukskrivning och rehabilitering.

Säker hantering av personuppgifter

Alla uppgifter i intygen hanteras på ett säkert sätt. För att vårdpersonal ska få skicka ett intyg till Försäkringskassan eller Transportstyrelsen krävs alltid invånarens samtycke, och alla personuppgifter i intygen hanteras som skyddsvärda, oavsett om patienten har skyddade uppgifter eller inte. Det innebär att det endast är patientens personnummer som sparas i intyget. Patientens namn och adress sparas inte och visas inte om intyget skrivs ut på papper eller skickas vidare. För dödsbevis och dödsorsaksintyg sparas och visas samtliga patientuppgifter.

Exempel på hur Webcert används i vårdverksamheten.

Intygstyper som kan hanteras i Webcert

 • Försäkringskassans läkarintyg för sjukpenning
 • Försäkringskassans läkarutlåtande för aktivitetsersättning
  vid förlängd skolgång
 • Försäkringskassans läkarutlåtande för aktivitetsersättning
  vid nedsatt arbetsförmåga
 • Försäkringskassans läkarutlåtande för sjukersättning
 • Transportstyrelsens läkarintyg avseende högre körkortsbehörigheter eller taxiförarlegitimation
 • Transportstyrelsens läkarintyg diabetes
 • Skatteverkets dödsbevis
 • Socialstyrelsens dödsorsaksintyg
 • Läkarintyg om arbetsförmåga – arbetsgivare
 • Läkarintyg om arbetsförmåga – sjuklöneperioden

Så erbjuds Webcert

Webcert är en webbapplikation som antingen kan användas inbyggd i ett vårdinformationssystem eller som en fristående lösning via webbläsaren.

Webcert som integrationslösning

Det vanligaste sättet att använda Webcert är som integrationslösning. Då kan behörig vårdpersonal komma åt Webcert direkt från vårdinformationssystemet, utan att behöva logga in separat.

All vårdpersonal som arbetar på samma vårdenhet, och som har rätt behörighet, kan gemensamt hantera alla vårdenhetens intyg i Webcert. De kan också gemensamt hantera ärendekommunikation med Försäkringskassan kopplad till intygen. Signering av intyg sker med SITHS eID.

Webcert som fristående webblösning

Vårdgivare som inte har möjlighet att använda Webcert integrerat i vårdinformationssystemet kan använda det som en fristående lösning. Då loggar användarna in via webbläsaren, antingen med SITHS eID eller annan e-legitimation som Bank-id eller Mobilt bank-id.

Alternativet att använda annan e-legitimation än SITHS eID medför ett antal begränsningar och är därför främst tänkt för vårdgivare som utgörs av en enskild läkare. Intygen kan då endast ses och hanteras av den signerande läkaren, och informationen från intygen kan inte visas i Rehabstöd och Intygsstatistik.

Pris och beställning

Webcert erbjuds till regioner, kommuner, statliga myndigheter och privata vårdgivare, både med och utan offentlig finansiering.

Här kan du hitta aktuellt pris för Webcert:

Beställ Webcert

Beställning av Webcert görs i Ineras kundportal.

För att beställa tjänster för din organisations räkning krävs särskild behörighet. Kontakta den lokala administratören i din organisation om du saknar behörighet som beställare.

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Till dig som använder Webcert med e-legitimation

Varje enskild läkare som utfärdar intyg med Bank-id eller Mobilt bank-id ska teckna ett eget kundavtal med Inera och därefter beställa abonnemang för Webcert med e-legitimation

Teknisk anslutning och införande

Vilken aktör som hanterar arbetet när en ny integration till Webcert ska göras kan variera. Här är de vanligaste varianterna:

 • egen integration - Regioner, kommuner och privata vårdgivare kan välja att ansvara för integrationsarbetet själva. De flesta regioner har gjort en egen integration av Webcert i sina vårdinformationssystem. Andra vårdgivare har också möjlighet att göra det. 
 • via regions anslutning - Privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan välja att använda Webcert via regionens system.
 • via systemleverantörens anslutning - I en del vårdinformationssystem har systemleverantören integrerat Webcert och erbjuder det till alla vårdgivare som använder systemet. Systemleverantörer som erbjuder någon av Ineras tjänster på det här sättet kallas för agenter. Se vilka agenter som erbjuder Webcert.

För dig som ska göra en ny integration av Webcert i ett vårdinformationssystem finns information om hur integrationsarbetet går till på följande sida:

Lokal förvaltning och användning

Varje vårdgivare som använder Webcert har ett lokalt förvaltningsansvar. I det ansvaret ingår att hantera behörigheter och vårdenheter, men även att utbilda lokala användare och hantera support.

Det är ansvarig verksamhetschef eller motsvarande som bestämmer vilka medarbetare som ska ha tillgång till Webcert, och behörigheten styrs i Katalogtjänst HSA.

Logga in i Webcert

Webcert kan användas både som en fristående webbapplikation och inbyggt i vårdinformationssystemet. Om du är osäker på hur Webcert ska användas där du arbetar, kontrollera med din verksamhetschef innan du använder länken nedan för att logga in.

Användarmanualer

I användarmanualerna för Webcert finns bland annat information om

 • roller och behörigheter
 • hur man loggar in
 • att skapa och hantera intyg
 • stöd vid ifyllnad av intyg
 • ärendekommunikation

Det finns en användarmanual för Webcert som integrationslösning och en för Webcert som fristående webblösning.

Frågor och felanmälan

Om du behöver hjälp att använda Webcert, eller om du vill rapportera ett fel, så ska du alltid kontakta den lokala supporten. Hos alla vårdgivare som använder Webcert ska det finnas en lokal förvaltningsorganisation som ansvarar för användarsupport.

Intygstjänster

Webcert

Webcert gör det enkelt att skapa digitala intyg, så att vårdpersonalen får mer tid till patienten. Genom att intygen kan skickas digitalt till exempelvis Försäkringskassan minskar handläggningstiden vid sjukskrivning och rehabilitering. Webcert erbjuds till regioner, kommuner, statliga myndigheter och privata vårdgivare, både med och utan offentlig finansiering.

Rehabstöd

Rehabstöd är en webbapplikation som används av rehabkoordinatorer och läkare för att samordna och följa upp sjukskrivna patienters rehabilitering.

Intygsstatistik

Intygsstatistik är en webbapplikation där personal som arbetar inom hälso- och sjukvården enkelt kan se och följa upp mönster för sjukskrivningar. Det går till exempel att se om antalet sjukskrivningar ökat eller minskat, skillnader mellan könen och vilka diagnoser som är vanligast i läkarintygen.

1177 intyg

Med 1177 intyg kan invånare läsa, skriva ut och ladda ner sina läkarintyg via inloggning på 1177.se. Det går också att skicka intyg till olika mottagare, som till Försäkringskassan.

Till toppen av sidan