Utveckling

Rapporter och resultat

Här finns information om våra genomförda projekt och utredningar. Läs om vad de ledde till, och ta del av rapporter, analyser och andra dokument som levererats.

Genomförda 2023

 • IT och digitalisering i hälso- och sjukvården 2023

  Nätverket för Sveriges regioners it-direktörer (SLIT) samlar en gång per år in information från landets regioner om den digitala utvecklingen i hälso- och sjukvården. Informationen sammanfattas i rapporten ”IT och digitalisering i hälso- och sjukvården” (tidigare ”e-hälsa och digitalisering i regionerna”), som i stort har använt samma definitioner sedan start och därmed gör det möjligt att följa den digitala utvecklingen över tid.

 • Utredning om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

  Den 1 januari 2023 började en ny lag att gälla som gör det möjligt för kommuner och regioner att utbyta dokumentation med varandra när det gäller insatser för äldre och för invånare med funktionshinder. Inera har studerat lagen och dess förarbeten och presenterar nu förslag till tillämpning i en rapport. Huvudsyftet har varit att reda ut hur lagen ska tolkas i praktiken för att kunna omsättas i digitala system och tjänster. Tolkning och förslag gäller oavsett om tillämpningen görs i nationella tjänster som Inera ansvarar för eller i kommuners och regioners egna system.

 • Invånarens symtombedömning och hänvisning

  Projektet Invånarens symtombedömning och hänvisning tog fram en tjänst som gör det möjligt för regioner att erbjuda invånarna en digital ingång till första linjens vård. För invånarna kallas ingången för 1177 direkt.

 • Förbättrad användarupplevelse 1177

  Förstudien pågick från början av november 2022 till sista mars 2023. Syftet var att peka ut en långsiktig inriktning för fortsatt utveckling av 1177. Förstudien visar främst hur en förbättrad användarupplevelse i 1177 kan uppnås genom att de öppna och de inloggade sidorna knyts närmare varandra.

 • Screeningstöd livmoderhals

  Projektet utvecklade en nationell tjänst som skulle kunna användas i regionerna för att kalla kvinnor i rätt tid till gynekologisk cellprovtagning. Projektet avslutades i februari 2023 eftersom det saknades regioner för att delta i pilottester.

 • Utvidgning av underskriftstjänsten

  Projektet vidareutvecklade Ineras underskriftstjänst så att det blev möjligt att underteckna dokument med fler e-legitimationer än SITHS eID, till exempel Bank-id och Freja e-id. Projektet avslutades i september 2023 när den utvidgade Underskriftstjänsten lanserades.

Genomförda 2022

 • 1177 för kommunerna

  Under 2022 genomfördes ett uppdrag där Inera undersökte om 1177 bör vara en samlad ingång för invånaren till all hälso- och sjukvård. Tre kommuner fick använda utvalda delar av 1177 på prov i den kommunala hälso- och sjukvården. Baserat på resultaten från pilottestet levererade uppdraget en handlingsplan för vidareutveckling och anpassning av 1177 e-tjänster.

 • 1177 Klagomålshantering

  Projektet 1177 Klagomålshantering avslutades i mars 2022. Projektet utvecklade nya och förbättrade funktioner för hantering av klagomål via 1177.se.

 • API:er i välfärdsteknik

  Under 2022 genomfördes en förstudie med syfte att beskriva kommunernas utmaningar när det gäller digitalisering inom området välfärdsteknik. Arbetet resulterade i en rapport och förslag på fortsatt arbete.

 • Barnkonsekvensanalys av Egen provhantering vid provtagning för covid-19

  Hösten 2021 påbörjades en barnkonsekvensanalys av tjänsten Egen provhantering. Arbetet har sammanställts i en analysrapport.

 • Behovsbild och väg framåt för anslutning av tredjepartsprodukter

  Under hösten 2022 genomförde Inera en utredning om regionernas behov av att visa upp information från andra vårdgivare i sina egna regionala tjänster för invånare, så kallade tredjepartsprodukter.

 • Förstudie om egenmonitorering

  Under 2022 genomförde Inera en förstudie med syfte att kartlägga hur långt Sveriges regioner har kommit i sitt arbete inom området egenmonitorering samt identifiera och specificera hur Inera kan stödja deras arbete.

 • IT och digitalisering i hälso- och sjukvården 2022

  IT och digitalisering i hälso- och sjukvården är en rapport som tas fram varje år av nätverket för regionernas it-direktörer, ofta förkortat SLIT. Här hittar du den senaste rapporten från 2022.

 • Nya åldersgränser för tjänster på 1177.se

  Under våren 2022 genomfördes en utredning om vilka åldersgränser som bör gälla för barn, unga och vårdnadshavare när de använder tjänster på 1177.se som kräver inloggning. Utredningens förslag är utskickat till alla regioner som underlag för ett gemensamt inriktningsbeslut under hösten 2022. Ändringar i gällande åldersgränser kan ske efter att ett beslut är fattat och efter att tjänsterna anpassats tekniskt.

 • Utveckling av Egen provhantering

  Projektet pågick 2019-2022. Projektet utvecklade och förbättrade funktionaliteten i tjänsten Egen provhantering för att göra det möjligt att erbjuda flera olika typer av provtagning och ett bredare användningsområde för regionerna där provtagning kan ske i större volymer.

Genomförda 2021

 • Högkostnadsskydd

  Projektet Högkostnadsskydd tog fram en tjänst som skapar möjlighet att dela information om högkostnadsskydd och frikort mellan regionerna.

 • Intygstjänster 2020

  Projektet är avslutat. Projektet utvecklade tjänster för digitala intyg som utfärdas av vården.

 • Invånarens samtycken på 1177.se

  Utredningen visar på möjligheten att låta invånare överblicka och hantera samtycken genom att logga in på 1177.se.

 • Laboratoriemedicin

  Projektet Laboratoriemedicin är avslutat. Projektet gjorde det möjligt för vårdpersonal och invånare att ta del av provsvar som innefattar mikrobiologi och immunologi i Nationell patientöversikt och Journalen.

 • Listning

  Projektet digitaliserade processen för listning så att invånare kan lista sig via 1177 Vårdguidens e-tjänster, även hos en vårdgivare i en annan region.

 • Myndighetsrapportering

  Under 2020 gjorde Inera djupintervjuer med flera myndigheter och kommuner för att ta reda på, och lära sig mer om, kommunernas behov inom området myndighetsrapportering. Det resulterade i en förstudie som levererades under februari 2021.

 • SITHS Kontinuitetssäkring

  Projektet SITHS Kontinuitetssäkring hade till uppgift att säkerställa att Identifieringstjänst SITHS uppfyller kraven enligt kvalitetsmärket Svensk e-legitimation, fram tills dess att en ny upphandlad lösning för tjänsten finns på plats. Projektet avslutades i juli 2021.

 • Utredning om anslutning av tredjepartsprodukter

  Utredningen undersökte hur regionala och privata leverantörers tjänster kan återanvända delar av den infrastruktur som är utvecklad för 1177 Vårdguidens nationella tjänster. Utredningen pågick under hösten 2020 och våren 2021.

 • Utveckling inloggade tjänster

  Projektet ingick i programmet Första linjens digitala vård och avslutades i december 2021. Projektet drev ett förbättringsarbete för en sammanhållen användarupplevelse av de inloggade tjänsterna på 1177.se.

Genomförda 2020

 • Analys av identitet och åtkomststyrning för robotar

  Den fördjupade analysen, som levererades 27 april 2020, tittade på möjligheten att använda den nationella infrastrukturen för vård och omsorg för att säkra identitet och åtkomststyrning för Robotic Process Automation, RPA.

 • Automatisk vaccinationsrapportering

  Projektet Automatisk vaccinationsrapportering är avslutat. Projektet tog fram en tjänst som skulle göra det lättare för vårdgivarna att rapportera vaccinationer till Folkhälsomyndigheten.

 • Digitala vårdmöten

  I uppdraget har det tagits fram en rekommendation om aktiviteter för att kunna möta regionernas behov på nationell nivå inom området digitala vårdmöten, med fokus på videomöten. Uppdraget ingick i programmet Första linjens digitala vård.

 • Identitet och åtkomst i kommuner

  Under våren 2020 gjorde Inera intervjuer och genomförde workshops med personer från cirka 25 kommuner för att ta reda på och lära sig mer om kommunernas behov inom området Identitet och åtkomst. Det resulterade i en rapport.

 • Kommunal adressbok för Säker digital kommunikation

  Uppdraget tog fram ett förslag till struktur och ett grundläggande innehåll för socialtjänstens verksamhet till adressboken för Säker digital kommunikation, SDK. Uppdraget pågick under andra halvåret 2020.

 • Kommunala intyg

  Kommunerna har uttryckt en önskan om att få bättre informationskvalitet och ett säkrare och mer effektivt sätt att ta emot intyg. Inera har därför utrett vilka möjligheter det finns för att Ineras tjänst, Intygstjänster, kan användas av kommunerna.

 • Omvärldsrapport: Initiativ för delning av hälsodata

  Initiativ för delning av hälsodata är en omvärldsrapport som togs fram under våren 2020.

 • Omvärldsrapport: Tre intressanta statliga utredningar

  Tre intressanta statliga utredningar är en omvärldsrapport som togs fram under våren 2020. Den tittar på utredningarna och gör reflektioner om dem.

 • Referensarkitektur grunddata och katalog

  Projektet är avslutat och resulterade i en referensarkitektur för grunddata och katalog som publicerades i augusti 2020.

 • Utvidgad samtyckestjänst

  Förstudien Utvidgad samtyckestjänst har utrett förutsättningarna för en tjänst som hanterar invånarens samtycken i verksamheter som är finansierade av kommuner och regioner. Förstudiens rapport blev klar i mars 2020, och projektet är avslutat.

Genomförda 2019

 • Nationellt e-arkiv

  2019 gjordes en förstudie som undersökte förutsättningarna för att skapa ett nationellt e-arkiv. Uppdraget finansierades av Inera och R7-e arkiv. Förstudierapporten blev klar i början på september 2019. Därefter avslutades uppdraget efter beslut från styrgruppen för R7-e arkiv.

 • Rapport om nyttorna med Nationell patientöversikt

  Nyttorna med Nationell patientöversikt är en rapport som togs fram under våren 2019.

 • Sammanhållen planering på 1177 Vårdguiden

  Förstudien Sammanhållen planering på 1177 Vårdguiden genomfördes under 2019. Studien tog fram ett koncept och ett förslag på hur en digital sammanhållen planering kan ge invånaren ökade möjligheter att bli samskapande i sin vård.

 • Stöd för multidisciplinära konferenser

  I juni 2019 levererades förstudierapporten Digital samverkan över organisationsgränser, med förslag på vilket stöd som behövs för att bland annat multidisciplinära konferenser ska kunna ske digitalt, säkert och strukturerat.

 • Vägen till vetenskapen

  Vägen till vetenskapen är en enkätundersökning bland anställda och studenter inom privat och offentlig hälso- och sjukvård i Sverige. Resultatet publicerades under 2019.

Genomförda 2018

Till toppen av sidan