Utveckling

Rapporter och resultat

Här finns information om våra genomförda projekt och utredningar. Läs om vad de ledde till, och ta del av rapporter, analyser och andra dokument som levererats.

Genomförda 2023

Screeningstöd livmoderhals

Projektet utvecklade en nationell tjänst som skulle kunna användas i regionerna för att kalla kvinnor i rätt tid till gynekologisk cellprovtagning. Projektet avslutades i februari 2023 eftersom det saknades regioner för att delta i pilottester.

Genomförda 2022

1177 för kommunerna

Under 2022 genomfördes ett uppdrag där Inera undersökte om 1177 bör vara en samlad ingång för invånaren till all hälso- och sjukvård. Tre kommuner fick använda utvalda delar av 1177 på prov i den kommunala hälso- och sjukvården. Baserat på resultaten från pilottestet levererade uppdraget en handlingsplan för vidareutveckling och anpassning av 1177 e-tjänster.

1177 Klagomålshantering

Projektet 1177 Klagomålshantering avslutades i mars 2022. Projektet utvecklade nya och förbättrade funktioner för hantering av klagomål via 1177.se.

API:er i välfärdsteknik

Under 2022 genomfördes en förstudie med syfte att beskriva kommunernas utmaningar när det gäller digitalisering inom området välfärdsteknik. Arbetet resulterade i en rapport och förslag på fortsatt arbete.

Barnkonsekvensanalys av Egen provhantering vid provtagning för covid-19

Hösten 2021 påbörjades en barnkonsekvensanalys av tjänsten Egen provhantering. Arbetet har sammanställts i en analysrapport.

IT och digitalisering i hälso- och sjukvården 2022

IT och digitalisering i hälso- och sjukvården är en rapport som tas fram varje år av nätverket för regionernas it-direktörer, ofta förkortat SLIT. Här hittar du den senaste rapporten från 2022.

Nya åldersgränser för tjänster på 1177.se

Under våren 2022 genomfördes en utredning om vilka åldersgränser som bör gälla för barn, unga och vårdnadshavare när de använder tjänster på 1177.se som kräver inloggning. Utredningens förslag är utskickat till alla regioner som underlag för ett gemensamt inriktningsbeslut under hösten 2022. Ändringar i gällande åldersgränser kan ske efter att ett beslut är fattat och efter att tjänsterna anpassats tekniskt.

Utveckling av Egen provhantering

Projektet pågick 2019-2022. Projektet utvecklade och förbättrade funktionaliteten i tjänsten Egen provhantering för att göra det möjligt att erbjuda flera olika typer av provtagning och ett bredare användningsområde för regionerna där provtagning kan ske i större volymer.

Genomförda 2021

Högkostnadsskydd

Projektet Högkostnadsskydd tog fram en tjänst som skapar möjlighet att dela information om högkostnadsskydd och frikort mellan regionerna.

Intygstjänster 2020

Projektet är avslutat. Projektet utvecklade tjänster för digitala intyg som utfärdas av vården.

Invånarens samtycken på 1177.se

Utredningen visar på möjligheten att låta invånare överblicka och hantera samtycken genom att logga in på 1177.se.

Laboratoriemedicin

Projektet Laboratoriemedicin är avslutat. Projektet gjorde det möjligt för vårdpersonal och invånare att ta del av provsvar som innefattar mikrobiologi och immunologi i Nationell patientöversikt och Journalen.

Listning

Projektet digitaliserade processen för listning så att invånare kan lista sig via 1177 Vårdguidens e-tjänster, även hos en vårdgivare i en annan region.

Myndighetsrapportering

Under 2020 gjorde Inera djupintervjuer med flera myndigheter och kommuner för att ta reda på, och lära sig mer om, kommunernas behov inom området myndighetsrapportering. Det resulterade i en förstudie som levererades under februari 2021.

SITHS Kontinuitetssäkring

Projektet SITHS Kontinuitetssäkring hade till uppgift att säkerställa att Identifieringstjänst SITHS uppfyller kraven enligt kvalitetsmärket Svensk e-legitimation, fram tills dess att en ny upphandlad lösning för tjänsten finns på plats. Projektet avslutades i juli 2021.

Utredning om anslutning av tredjepartsprodukter

En utredning har undersökt hur regionala och privata leverantörers tjänster kan återanvända delar av den infrastruktur som är utvecklad för 1177 Vårdguidens nationella tjänster.

Utveckling inloggade tjänster

Projektet ingick i programmet Första linjens digitala vård och avslutades i december 2021. Projektet drev ett förbättringsarbete för en sammanhållen användarupplevelse av de inloggade tjänsterna på 1177.se.

Genomförda 2020

Analys av identitet och åtkomststyrning för robotar

Den fördjupade analysen, som levererades 27 april 2020, tittade på möjligheten att använda den nationella infrastrukturen för vård och omsorg för att säkra identitet och åtkomststyrning för Robotic Process Automation, RPA.

Automatisk vaccinationsrapportering

Projektet Automatisk vaccinationsrapportering är avslutat. Projektet tog fram en tjänst som skulle göra det lättare för vårdgivarna att rapportera vaccinationer till Folkhälsomyndigheten.

Digitala vårdmöten

I uppdraget har det tagits fram en rekommendation om aktiviteter för att kunna möta regionernas behov på nationell nivå inom området digitala vårdmöten, med fokus på videomöten. Uppdraget ingick i programmet Första linjens digitala vård.

Identitet och åtkomst i kommuner

Under våren 2020 gjorde Inera intervjuer och genomförde workshops med personer från cirka 25 kommuner för att ta reda på och lära sig mer om kommunernas behov inom området Identitet och åtkomst. Det resulterade i en rapport.

Kommunal adressbok för Säker digital kommunikation

Uppdraget tog fram ett förslag till struktur och ett grundläggande innehåll för socialtjänstens verksamhet till adressboken för Säker digital kommunikation, SDK. Uppdraget pågick under andra halvåret 2020.

Kommunala intyg

Kommunerna har uttryckt en önskan om att få bättre informationskvalitet och ett säkrare och mer effektivt sätt att ta emot intyg. Inera har därför utrett vilka möjligheter det finns för att Ineras tjänst, Intygstjänster, kan användas av kommunerna.

Omvärldsrapport: Initiativ för delning av hälsodata

Initiativ för delning av hälsodata är en omvärldsrapport som togs fram under våren 2020.

Omvärldsrapport: Tre intressanta statliga utredningar

Tre intressanta statliga utredningar är en omvärldsrapport som togs fram under våren 2020. Den tittar på utredningarna och gör reflektioner om dem.

Referensarkitektur grunddata och katalog

Projektet är avslutat och resulterade i en referensarkitektur för grunddata och katalog som publicerades i augusti 2020.

Utvidgad samtyckestjänst

Förstudien Utvidgad samtyckestjänst har utrett förutsättningarna för en tjänst som hanterar invånarens samtycken i verksamheter som är finansierade av kommuner och regioner. Förstudiens rapport blev klar i mars 2020, och projektet är avslutat.

Genomförda 2019

Nationellt e-arkiv

2019 gjordes en förstudie som undersökte förutsättningarna för att skapa ett nationellt e-arkiv. Uppdraget finansierades av Inera och R7-e arkiv. Förstudierapporten blev klar i början på september 2019. Därefter avslutades uppdraget efter beslut från styrgruppen för R7-e arkiv.

Rapport om nyttorna med Nationell patientöversikt

Nyttorna med Nationell patientöversikt är en rapport som togs fram under våren 2019.

Sammanhållen planering på 1177 Vårdguiden

Förstudien Sammanhållen planering på 1177 Vårdguiden genomfördes under 2019. Studien tog fram ett koncept och ett förslag på hur en digital sammanhållen planering kan ge invånaren ökade möjligheter att bli samskapande i sin vård.

Stöd för multidisciplinära konferenser

I juni 2019 levererades förstudierapporten Digital samverkan över organisationsgränser, med förslag på vilket stöd som behövs för att bland annat multidisciplinära konferenser ska kunna ske digitalt, säkert och strukturerat.

Vägen till vetenskapen

Vägen till vetenskapen är en enkätundersökning bland anställda och studenter inom privat och offentlig hälso- och sjukvård i Sverige. Resultatet publicerades under 2019.

Genomförda 2018

Kunskapspromemoria om nationell interoperabilitet

Rapporten ger en kort sammanfattning och introduktion till X-road, en lösning för säkert digitalt informationsutbyte som används i Estland och Finland.

Till toppen av sidan