Rapporter och resultat

Stöd för multidisciplinära konferenser

I juni 2019 levererades förstudierapporten Digital samverkan över organisationsgränser, med förslag på vilket stöd som behövs för att bland annat multidisciplinära konferenser ska kunna ske digitalt, säkert och strukturerat.

Kalliopi Kazamia, barnläkare, vid Barnkardiologni på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala, på Multidisciplinär rond med hjälp av video- och distansmötestjänsten

Om projektet

Förstudiens syfte var att utreda behov, juridiska förutsättningar och förslag på stegvis utveckling för att säkrare och effektivare kunna samverka virtuellt kring en patient, patientgrupp eller brukare.

Behovet av detta arbetssätt är mycket brett inom offentlig verksamhet, bland annat för multidisciplinära konferenser. Under en multidisciplinär konferens diskuterar flera specialister en patients behandling. Det ger bättre behandlingsresultat, vilket gör att allt fler vårdprogram och nationella riktlinjer ställer krav på att de ska hållas.

Samma behov finns också för till exempel kompetensstöd till primärvården, möten mellan patient, kommun och region kring vårdplaner eller samordnad individuell plan, så kallad SIP, kunskapsstyrning med mera.

Förstudien hittade inga juridiska hinder för arbetssättet, förutsatt att man inte lagrar personlig information om invånaren i sitt konferenssystem och tar hänsyn till lagar om informationsdelning mellan kommun och region.

De här lösningsförslagen presenteras i förstudien:

  • Konferensstöd för webbmöten, bland annat genom samordning, stöd och testning för att säkerställa fungerande kombinationer av befintliga tekniska lösningar.
  • Digitala patientöversikter för att underlätta samarbetsprocessen före, under och efter mötet. Förstudien föreslår utveckling av Nationell patientöversikt, NPÖ.
  • Riktlinjer och rutiner måste finnas på nationell, regional och lokal nivå. Förstudien föreslår att detta arbete leds och samordnas inom systemet för kunskapsstyrning.

Förslag på fortsatt arbete

Förstudien föreslår att Inera stödjer arbetet med att ta fram en målbild för digital samverkan över organisationsgränser.

Studien förslår också att inleda praktiska tester tillsammans med verksamheter som håller konferenser över organisationsgränser, för att

  • säkerställa att kombinationer av tekniska lösningar fungerar
  • ta fram tillfälliga patientöversikter som kan testas vid virtuella möten för att kunna ge förslag på utveckling av anpassade patientöversikter
  • ta fram principer och gemensamma riktlinjer för webbmöten över organisationsgränser.

Förstudierapporten levererades den 17 juni 2019 och förstudien avslutades. Processen för intresseanmälan och avsiktsförklaring har inte genomförts.

Här hittar du förstudierapporten.

Kontaktperson

Christina Kling-Hassler: christina.kling.hassler@inera.se

Aktuella artiklar

Nationell patientöversikt - NPÖ

Nationell patientöversikt gör det möjligt för vårdgivare att dela journalinformation från hälso- och sjukvården med varandra. Vårdpersonal kan ta del av journalinformation som finns hos andra vårdgivare, om patienten har gett sitt samtycke till det. Tjänsten erbjuds till offentligt finansierade vårdgivare.

Video- och distansmöte

Video- och distansmöte effektiviserar och underlättar arbetet för organisationer genom att erbjuda alternativa mötesformer på distans. Tjänsten består av två olika delar som kan användas för olika behov av distansmöten. De olika delarna är Flerpartsmöte och Videoinfrastruktur.

Till toppen av sidan