Rapporter och resultat

Kommunala intyg

Kommunerna har uttryckt en önskan om att få bättre informationskvalitet och ett säkrare och mer effektivt sätt att ta emot intyg. Inera har därför utrett vilka möjligheter det finns för att Ineras tjänst, Intygstjänster, kan användas av kommunerna.

Kommunerna är mottagare av en rad olika intyg från hälso- och sjukvården. Dessa intyg utfärdas idag antingen på papper eller i pdf-format. Intygen skickas oftast med post eller lämnas vid ett fysiskt besök. 

Flera kommuner har oberoende av varandra uttryckt behov av digitala lösningar för hantering av intyg mellan kommuner, regioner och statliga myndigheter. Både för att minska administrationen och för att underlätta hanteringen av intyg.

Som ett led i att förstå och tydliggöra kommunernas behov så beslutade Ineras kommungrupp att tillsätta en förstudie för att titta närmare på frågan ur olika perspektiv och vad det skulle innebära för Sveriges kommuner att använda den befintliga tjänsten hos Inera, Intygstjänster. Intygstjänster består av flera tjänster som tillsammans digitaliserar hanteringen av intyg mellan vård, myndigheter och invånare. 

Utredningen skulle ta reda på om Intygstjänster kan utvidgas till att även omfatta intyg som används inom de kommunala förvaltningarna och kartlägga kommunernas förutsättningar för att ansluta till Intygstjänster.

Leverans

I rapporten Förstudierapport kommunal intyg beskrivs möjligheter och svårigheter med det. Ett första steg är att intygen behöver samordnas så att struktur och innehåll i intygen är det samma för alla kommuner. Det är ett omfattande arbete som i så fall behöver göras och det är ett arbete som inte omfattas av Ineras uppdrag.

För att snabbare komma igång kan ett första steg vara att förbereda för anslutning till Säker digital kommunikation, SDK, för att på så sätt kommunicera intyg digitalt via filer i pdf format med myndigheter och regioner.

Tidplan

Utredningen är klar.

Kontaktperson

Lotta Bergman: Lotta.Bergman@inera.se

Karin Bengtsson: Karin.Bengtsson@inera.se

Till toppen av sidan