Rapporter och resultat

Screeningstöd livmoderhals

Projektet utvecklade en nationell tjänst som skulle kunna användas i regionerna för att kalla kvinnor i rätt tid till gynekologisk cellprovtagning. Projektet avslutades i februari 2023 eftersom det saknades regioner för att delta i pilottester.

Om projektet

2016 fick Inera i uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, att genomföra en förstudie för att undersöka möjligheterna till en likvärdig och patientsäker kallelseverksamhet för att förebygga livmoderhalscancer, oberoende av vårdgivare. Ett förslag i förstudien var en nationell tjänst, byggd på Ineras infrastruktur med Nationella tjänsteplattformen och tjänstekontrakt, för att överföra den information som krävs för att kalla kvinnor i rätt tid till screening.

2017 enades nätverket för hälso- och sjukvårdsdirektörerna om att ställa sig bakom en sådan nationell lösning.

2018 fick Inera i uppdrag att utveckla den nationella tjänsten och startade därför projektet Screeningstöd livmoderhals. Projektet ägdes och drevs av Inera men delfinansierades av regionerna samt av SKR genom medel för att främja samverkan inom cancerscreening enligt överenskommelsen om kvinnors hälsa 2018–2019.

Leveranser och nästa steg

Projektet utvecklade en nationell tjänst och tog fram teknisk dokumentation för anslutning. Projektet förberedde också för pilottester, men de genomfördes inte eftersom det saknades pilotregioner.

Regionala cancercentrum i samverkan, RCC, utvecklar ett generiskt kallelsesystem för gynekologisk cellprovskontroll som möjliggör anslutning för samtliga regioner.

Kontaktperson

Projektledare Marie-Louise Gefwert: marie-louise.gefwert@inera.se

Till toppen av sidan