Rapporter och resultat

Framtagning och förvaltning av referensarkitektur för egenmonitorering

Under 2022 genomförde Inera en förstudie med syfte att kartlägga hur långt Sveriges regioner har kommit i sitt arbete inom området egenmonitorering samt identifiera och specificera hur Inera kan stödja deras arbete. Utifrån regionernas svar på intresseanmälan beslutade Inera i februari 2024 att inte gå vidare och ta fram en avsiktsförklaring för fortsatt arbete.

Egenmonitorering innebär att en patient själv övervakar sin hälsa och löpande rapporterar sina värden till hälso- och sjukvården. Egenmonitorering kan användas vid kroniska sjukdomar som diabetes, astma, KOL och hjärtsvikt. Det kan också användas vid specialistvård och vid ändring av levnadsvanor. Då kan det till exempel handla om fosterövervakning eller program för viktnedgång.

Egenmonitorering är en viktig del av den omställning till nära vård som pågår i alla regioner och även i kommunerna. Med hjälp av digital teknik kan patienten mäta sina värden på valfri plats och tid och därmed bli medskapare av sin vård.

Kartläggning av regionernas arbete 2022

Under 2022 genomförde Inera en förstudie med syfte att kartlägga hur långt Sveriges regioner har kommit i sitt arbete inom området egenmonitorering samt identifiera och specificera hur Inera kan stödja deras arbete.

Kartläggningen gjordes genom ett antal semistrukturerade djupintervjuer med representanter från elva regioner. Intervjuerna fokuserade dels på områden som referensarkitektur, standarder, riktlinjer och tekniska plattformar, dels på verksamhetsfrågor och införande och då bland annat juridik och upphandling.

Förstudien analyserade även tidigare arbete med referensarkitekturer från Inera, och specifikt Referensarkitektur för Telemedicin, för att undersöka hur en vidareutveckling av den skulle kunna se ut. Dessutom beskrev förstudien vilka nyttor som kan uppstå om ett nationellt arbete inom det här området etableras.

Beredningen av ärendet avslutades i februari 2024

Efter redovisning och förankring av resultatet under första delen av 2023 så beslutade Inera i samverkan med kunder och intressenter att gå ut med en intresseanmälan till regionerna om att ta fram och förvalta en referensarkitektur inom egenmonitorering. Utifrån svaren på intresseanmälan beslutade Inera i februari 2024 att inte gå vidare och ta fram en avsiktsförklaring.

Till toppen av sidan