Rapporter och resultat

Standardisering av API:er för välfärdsteknik

Under hösten 2023 arbetade Inera på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) med att lägga grunden till ett långsiktigt standardiseringsarbete för API:er för välfärdsteknik. Dessutom togs en referensarkitektur för området fram. Arbetet gjordes i nära samarbete med SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik och en referensgrupp med sju kommuner samt i dialog med leverantörer av välfärdsteknik via branschorganisationerna Swedish Medtech och Tech Sverige.

För att ge stöd och trygghet i hemmet till äldre och funktionshindrade används idag en hel del tekniska lösningar som mobila trygghetslarm, trygghetskameror, digitala lås, läkemedelsautomater och enheter för digital tillsyn. Denna typ av lösningar brukar kallas för välfärdsteknik.

Välfärdsteknik är ett område som växer snabbt. Det finns många aktörer inom välfärdsteknikområdet men ont om etablerade standarder. Sveriges kommuner har ett stort behov av att kunna ställa krav på utpekade standarder vid upphandlingar av system och produkter, men i dagsläget saknas till stor del fastslagna standarder. Det innebär inlåsningseffekter och gör det svårare att nyttja produkter från olika leverantörer samtidigt. Detta är ett av de hinder som försvårar breddinförande av välfärdsteknik.

Om uppdraget

Under hösten 2023 arbetade Inera med att lägga grunden till ett långsiktigt standardiseringsarbete inom området API:er för välfärdsteknik. Arbetet var en fortsättning på en förstudie som avslutades 2022.

Arbetet genomfördes tillsammans med en referensgrupp med sju kommuner och i samarbete med SKR:s Kompetenscenter för välfärdsteknik. Under uppdraget genomfördes ett antal dialogmöten med leverantörer av välfärdsteknik tillsammans med branschorganisationerna Swedish Medtech och Tech Sverige.

De deltagande kommunerna fick bland annat prioritera vilka API:er som skulle skapa mest verksamhetsnytta.

Resultat av uppdraget

Standardiseringsarbete är ett långsiktigt arbete som behöver ske över tid i takt med att marknaden för välfärdsteknik utvecklas. Inera har tillsammans med branschorganisationerna skissat på en modell för hur arbetet ska bedrivas. Utvecklingen av standarder behöver ske etappvis utifrån kommunernas prioritering. I slutrapporten från det arbete som genomfördes under hösten 2023 föreslår Inera därför ett flerårigt arbete utifrån en framtagen färdplan.

Prioriteringsarbetet visade att kommunerna var övertygade om att en standardisering av API:er för informationsflödet i gränssnittsområdet mellan välfärdsteknikplattformar och verksamhetssystemen skulle innebära störst nytta. Med sådana API:er skulle omsorgspersonal slippa dokumentera samma information på flera ställen. I andra hand ville kommunerna se en standardisering av API:er mellan personalens appar och välfärdsteknikplattformarna.

Inera tog även fram en referensarkitektur för API:er för välfärdsteknik. Den stödjer flera välfärdstekniker och inkluderar lösningsmönster med en gemensam integrationsplattform. Referensarkitekturen har presenterats för Ineras kommunala arkitekturråd som under våren 2024 kvalitetsgranskar dokumentet.

Till toppen av sidan