Rapporter och resultat

Barnkonsekvensanalys av Egen provhantering vid provtagning för covid-19

Hösten 2021 påbörjades arbetet med att genomföra en barnkonsekvensanalys av tjänsten Egen provhantering vid provtagning för covid-19. Arbetet har sammanställts i en analysrapport. Uppdraget är avslutat.

Om uppdraget

Egen provhantering är en tjänst inom 1177 som gör det möjligt för invånare att själva beställa och planera sina provtagningar online. Vissa provtagningar som erbjuds via tjänsten tillåter invånare att ta proverna själva, så kallad egenprovtagning. Fram till att barn fyller 13 år är vårdnadshavare ansvariga för att beställa provtagning åt sitt barn, medan barn från 13 och uppåt måste logga in och beställa på egen hand.

År 2020 vidareutvecklades Egen provhantering till att erbjuda provtagning för covid-19. I samband med detta ökade andelen barn som beställde provtagning via tjänsten explosionsartat. Samtidigt var det ovisst hur barn faktiskt upplevde och använde sig av tjänsten. Är tjänsten lättanvänd för barn eller krävs hjälp från en vuxen? Är instruktionerna som beskriver hur en egenprovtagning går till lätta att tolka? Hur vill barn själva använda tjänsten? För att få svar på dessa frågor samt undersöka om barnens rättigheter efterlevs vid användande av tjänsten genomfördes en barnkonsekvensanalys inriktad på provtagning för covid-19 inom ramen för tjänsten Egen provhantering.

Syftet med en barnkonsekvensanalys är att lyfta barns behov och att med utgångspunkt i barnkonventionens artiklar analysera hur barn påverkas i ett visst ärende. En särskilt viktig del i en barnkonsekvensanalys är att låta barn få uttrycka sin mening.

Den här barnkonsekvensanalysen fokuserade på barn i åldersgruppen 13–17 år. Synpunkter från en skolklass i årskurs 8 och ett antal barn på en drive-in-provtagningsstation samlades in.

Uppdraget avslutades i mars 2022.

Leverans

Resultaten från analysen visade på att många barn vill öva på eget ansvarstagande och få möjligheten att hantera beställning av ett prov för covid-19 självständigt. Utifrån resultaten identifierades flera möjliga åtgärder som skulle underlätta för barns önskade självständighet och bättre anpassa tjänsten efter barn som användare. En av dessa åtgärder är att anpassa informationen på 1177.se och i tjänsten Egen provhantering bättre efter barn, exempelvis genom att korta ner innehåll, skriva instruktioner i punktform och förklara svåra ord. En annan åtgärd handlar om att sprida relevant information om tjänsten i kanaler som når ut till barn.

Förvaltningsgruppen för Egen provhantering på Inera planerar att fortsätta involvera barn i sitt arbete för att säkerställa att barnkonventionens förordningar efterlevs.

Aktuella artiklar

1177 egen provhantering

Med 1177 egen provhantering kan patienten själv beställa och planera sina provtagningar, och ibland även ta proverna själv. Inera erbjuder tjänsten till regioner, som i sin tur kan ansluta privata vårdgivare som de har avtal med.

Till toppen av sidan