Rapporter och resultat

Nya åldersgränser för tjänster på 1177.se

Under våren 2022 genomfördes en utredning om vilka åldersgränser som bör gälla för barn, unga och vårdnadshavare när de använder tjänster på 1177.se som kräver inloggning. I juni 2022 när Ineras utredning var klar tillsattes en statlig utredning om åldersgränser i digitala tjänster. Inera har i samverkan med SKR lämnat över allt material från Ineras utredning till den statliga utredaren.

Om utredningen

Det nuvarande ramverket för tjänsten Journalen säger att man som ungdom får ta del av sin digitala journal från 16 års ålder och att en vårdnadshavare kan se sitt barns journalinformation fram till det att barnet fyller 13 år. Ramverket togs fram specifikt för tjänsten Journalen men tillämpas för alla personliga tjänster som invånare kan nå genom att logga in på 1177.se. Detta innebär att från 13 års ålder kan vårdnadshavare inte med sin egen inloggning hantera sina barns digitala tjänster och mellan 13 och 15 år kan varken tonåringen eller vårdnadshavaren ta del av tonåringens journal digitalt. I tjänsten Journalen finns möjlighet för hälso- och sjukvårdspersonal att göra individuella undantag, men möjligheten är inte känd i alla verksamheter och används sällan.

Utredningens uppdrag var att göra en genomgång av juridik och regelverk inom området, en barnkonsekvensanalys av möjliga förändringar samt att föra dialog med en stor mängd intressenter med fokus på yrkesgrupper som ofta möter barn och vårdnadshavare i hälso-och sjukvården.

I juni 2022, när Ineras utredning var klar, så tillsattes en statlig utredning om åldersgränser i digitala tjänster. Inera har i samverkan med SKR lämnat över allt material från Ineras utredning till den statliga utredaren.

Leveranser

Ineras utredning levererade en utredningsrapport med bilagor och ett dokument med sammanfattning samt förslag till inriktningsbeslut om nya åldersgränser. 

Utredningen föreslår en gemensam långsiktig målbild för barn, unga och vårdnadshavare i tjänster på 1177.se som kräver inloggning. Till målbilden knyts förslag på åldersgränser som kan behöva skifta över tid. Målbilden som föreslås säger att:

  • Barn, unga och vårdnadshavare ska fullt ut kunna vara delaktiga i god och nära vård med stöd av digitala tjänster. Utgångspunkten är varje enskilt barns behov och förutsättningar.
  • När minderåriga möter hälso- och sjukvården digitalt ska hänsyn tas till att de inte är fullt ut autonoma och att de har rätt till stöd av sina vårdnadshavare, samtidigt som de har rätt till skydd för sin personliga integritet och säkerhet.
  • I kommande tjänsteutveckling ska särskild hänsyn tas till barns, ungas och vårdnadshavares användarbehov, både när det gäller tjänsternas utformning och deras innehåll. Digitala tjänster riktade mot invånare som verktyg för personcentrerad och nära vård ska omfattas av hälso- och sjukvårdens rutiner, processer och kunskapsstöd.

Aktuella artiklar

1177 journal

Med 1177 journal kan invånarna ta del av sin egen journalinformation från hälso- och sjukvården på nätet. Du når informationen genom att logga in på 1177.se. Regioner, kommuner och privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan ansluta till 1177 journal.

Till toppen av sidan