Rapporter och resultat

1177 för kommunerna

Under 2022 genomfördes ett uppdrag där Inera undersökte om 1177 bör vara en samlad ingång för invånaren till all hälso- och sjukvård. Tre kommuner fick använda utvalda delar av 1177 på prov i den kommunala hälso- och sjukvården. Baserat på resultaten från pilottestet levererade uppdraget en handlingsplan för vidareutveckling och anpassning av 1177 e-tjänster.

Om uppdraget

Hösten 2018 initierade SKR:s socialchefsnätverk frågan om att inkludera den kommunala hälso- och sjukvården i 1177. Utredningar genomfördes där det konstaterades att det är juridiskt möjligt att utveckla 1177 till att omfatta även den kommunala hälso- och sjukvården, men att tjänsterna i 1177 är byggda utifrån regionernas behov och patientdatalagen.

Syftet med uppdraget var att utreda den kommunala hälso- och sjukvårdens behov av gemensamma tjänster och undersöka på vilket sätt, och inom vilka områden, det finns starka skäl att samverka och gå in i 1177.

Det ingick i uppdraget att ta fram en handlingsplan som beskriver:

 • invånarnas behov av funktionalitet i 1177 e-tjänster
 • fördelar och utmaningar i kommunernas användning av 1177 e-tjänster
 • hur juridiken påverkas inom 1177 e-tjänster
 • behov av ny funktionalitet och uppdaterade behörigheter.

Pilotkommuner testade 1177 e-tjänster

Under 2022 testade tre kommuner tjänsterna 1177 Inkorg och Formulärhantering. Valet av tjänster gjordes efter att uppdraget och pilotkommunerna gemensamt hade identifierat att dialoger via ärendehanteringen i 1177 var det område som skulle ge störst nytta för kommunerna.

Deltagande kommuner i pilottestet var:

 • Uddevalla kommun
 • Kungsbacka kommun
 • Örebro kommun

Efter testperioden gjordes en utvärdering där pilotkommunerna fick bedöma de testade tjänsterna ur både invånarperspektiv och verksamhetsperspektiv. Utvärderingen gjordes i form av ett strukturerar frågeformulär och en fokusgrupp.

Leverans

Utifrån resultaten från utvärderingen levererade uppdraget ett förslag till handlingsplan för vidareutveckling och anpassning av 1177 e-tjänster för kommunal hälso- och sjukvård. Där nämns följande aktiviteter som behöver genomföras för att införa kommunerna i 1177:

 • Organisation och HSA
  • Se över HSA-riktlinjer och informationsmängder för att säkerställa att kommunerna kan använda 1177
  • Samverka kring hur regionerna och kommunerna tillsammans med Inera vill organisera sig
 • Funktionalitet i öppet och inloggat läge, personal
  • Definiera vilken funktionalitet kommunerna behöver ha för personalen i tjänsterna och i admingränssnitt, utifrån behov och hur Inera, regionerna och kommunerna har valt att organisera sig
 • Funktionalitet i öppet och inloggat läge, invånare
  • Definiera hur hela kontexten på 1177.se och i inloggat läge ska presenteras för invånare avseende information från region kontra kommun
 • Utveckling och anpassning
  • Genomföra systemutveckling och anpassningar i öppet och inloggat läge, samt se över anslutningsprocesser
  • Genomföra prestandahöjande åtgärder i driftmiljöer och kodförbättringar
 • Support och dokumentation
  • Definiera supportvägar inom Inera och mellan region och kommun
  • Uppdatera dokumentation, bland annat manualer, riktlinjer för redaktionellt innehåll och ramverk för att delge informationsmängder
 • Implementering
  • Etablera förvaltning inom Inera och kommuner, och eventuellt även regioner
  • Etablera supportrutiner
  • Prissättning av tjänsterna

Nästa steg

Det är ännu inte klart när det fortsatta införandet av kommunerna i 1177 kommer att ske.

Kontaktperson

Uppdragsledare Sofie Zetterström: sofie.zetterstrom@inera.se

Till toppen av sidan