Rapporter och resultat

Utveckling av Egen provhantering

Projektet pågick 2019-2022. Projektet utvecklade och förbättrade funktionaliteten i tjänsten Egen provhantering för att göra det möjligt att erbjuda flera olika typer av provtagning och ett bredare användningsområde för regionerna där provtagning kan ske i större volymer.

Om uppdraget

Första etappen i utvecklingen av tjänsten Egen provhantering var en del av programmet Första linjens digitala vård och omfattade bland annat kravställning för vidareutvecklad provtagningstjänst för hemtester. Utgångspunkten för uppdraget var att se över möjligheterna att vidareutveckla den tidigare provtagningstjänsten, ”Patientens egen provhantering” (PEP), för fler användningsområden. Uppdraget genomfördes genom intervjuer av användare och intressenter kring tjänsten i flera olika regioner. Resultaten sammanställdes och användes som underlag till kravställning för en etablering och breddning av en provhanteringstjänst.

I och med det snabba utbrottet av covid-19 under 2020 efterfrågade regionerna stöd i form av anpassningar av Egen provhantering, och därför startade Inera upp arbetet med att anpassa Egen provhantering för covid-19 i mars 2020. Tjänsten underlättade dels för regionerna genom en automatisering som avlastade vårdens administrativa börda, dels för invånarna som på ett enkelt sätt kunde ta del av sitt provsvar och få rekommendationer kring fortsatt vård samt förhållningsregler för att undvika smittspridning.

För att stödja regionerna i arbetet med utökad provtagning för covid-19 tog Inera i samverkan med Folkhälsomyndigheten fram en paketerad lösning för egenprovtagning med utökad labbkapacitet med flera nya externa nationella labb och stöd kring logistik och mobila provtagningsstationer. Syftet var att kunna erbjuda invånarna egen provtagning av covid-19 via 1177 e-tjänster och lösningen utformades så att det skulle vara enkelt för regionerna att ansluta till den.

Leveranser

Under projektet genomfördes följande leveranser:

  • Vidareutveckling av invånargränssnitt och anpassning av flödet för covid-19-provtagning.
  • Ny provtagningsmodul för att underlätta integration med regionala labbsystem.
  • Statistikrapporter för verksamhetsuppföljning, forskning och öppen statistik på inera.se.
  • Ny funktion för att registrera provtagningskit med QR-kod för att öka flexibiliteten kring utlämning av tester.
  • Ny funktion för automatisk tilldelning av erbjudande från annan tjänst.
  • Påminnelsefunktion för beställning och inlämning av test.
  • Utvecklad tidbokningsfunktionalitet för reservation av tid integrerad med beställning av provtagning.
  • Vidareutveckling av funktion för storskalig utskrift av provtagningsetiketter.
  • Utveckling av funktion för att stödja icke digitala invånare.
  • Stöd till regionerna för att implementera nya användningsområden och överföra kompetens mellan regioner.
Till toppen av sidan