Rapporter och resultat

Utveckling inloggade tjänster

Projektet ingick i programmet Första linjens digitala vård och avslutades i december 2021. Projektet drev ett förbättringsarbete för en sammanhållen användarupplevelse av de inloggade tjänsterna på 1177.se.

Om projektet

Projektet Utveckling inloggade tjänster ingick i programmet Första linjens digitala vård under 2020 och 2021. De inloggade tjänsterna på 1177.se består av flera olika delar som är uppskattade och viktiga, med hög kännedom och användning. Tjänsterna är delvis gamla och har utvecklats fristående från varandra. Projektet Utveckling inloggade tjänster drev ett förbättringsarbete för en sammanhållen användarupplevelse för alla delar. Centrala delar är en förbättrad startsida och navigering samt ny design av tjänsterna Journalen och Nationell patientöversikt, NPÖ. Här ingick också invånarens möjlighet att följa status på sin remiss samt en plan för fortsatt utveckling.

Förutom nytt utseende har flera förbättringar och nya funktioner utvecklats, till stor del för att följa tillgänglighetsdirektivets lagkrav. Tjänster som är viktiga för invånare som vill ha en sammanhållen planering för sina vårdkontakter har lyfts fram på startsidan, exempelvis tjänsterna Journalen och Egen provhantering. Det har blivit enklare att hitta och växla mellan tjänsterna och startsidan går numera att personifiera med genvägar till tjänster som används ofta, till exempel förnya recept, boka tid på en specifik mottagning eller för att komma till ett påbörjat stöd- och behandlingsprogram.

Ett delprojekt handlade om utveckling av nya tidbokningstjänster. Ett inledande förstudiearbete beskrev en vision för framtidens tidbokningstjänster i form av framtida invånarcentrerade tidbokningstjänster. Den är kopplad till triagering och med fler möjligheter till vidareutveckling än vad dagens e-tjänster för tidbokning medger. Fortsatt utveckling kommer att ske i projektet Nya tidbokningstjänster under 2022 enligt avsiktsförklaring från regionerna. 

Projektet bestod av fyra delprojekt:

 • Sammanhållen planering för förbättrad startsida och navigering
 • Utveckling av nya tidbokningstjänster
 • Förbättringar inom Spåra remiss och Journalen
 • Roadmap/färdplan för fortsatt utveckling 2022 och framåt

Leveranser

Delprojektet Sammanhållen planering

Delprojektet innebär att ta ett första steg för att visualisera en sammanhållen plan på 1177 Vårdguiden som ska stötta patienter och närstående att vara mer aktiva och samskapande i den egna hälso- och sjukvården.

Delprojektet levererade:

 • förbättrad startsida
 • förbättrad navigering via gemensam navigationsbar
 • möjlighet att bifoga fil för invånare
 • nya mallar i ärendehantering.
 • ombudstjänst i Stöd och behandlingsplattformen.

Delprojektet Nya tidbokningstjänster

Delprojektet bidrog till att öka tillgängligheten till vård genom digitala tjänster och att öka graden av delaktighet för invånare. Som en del i en sammanhängande vårdprocess ska invånare få en förbättrad överblick över sina bokade tider samt på ett intuitivt sätt enkelt kunna boka, omboka och avboka möten med vården. Delprojektet bidrog även till att frigöra vårdens resurser genom att ge vårdpersonal och administratörer ett förbättrat stöd att kunna nå och kommunicera med invånare om exempelvis lediga och bokade tider och regelverk för tidsbokning. Administrationen minskar när regionernas vårdsystem är integrerade med de nya tidbokningstjänsterna hos Inera.

Delprojektet levererade:

 • en funktion som sammanställer information om invånarens bokade tider, en så kallad aggregerande tjänst
 • förslag till projektplan för 2022.

Uppdraget att spåra remiss samt förbättringar av Journalen

Inom Journalen bidrog uppdraget till en bättre startsida och navigationsmöjligheter. Det skedde genom att ett nytt grafiskt gränssnitt implementerades i Journalen för invånare respektive i NPÖ för vårdpersonal, samt en ny navigationsbar i Journalen.

Delprojektet levererade:

Spåra remiss

 • Ny majorversion av GRA2.0 godkänd och publicerad
 • NPÖ ansluten till GRA2.0
 • Journalen ansluten till GRA2.0

Journalen

 • Nytt grafiskt utseende för NPÖ implementerat
 • Nytt grafiskt utseende för Journalen implementerat
 • Navigationsbaren är uppdaterad för Journalen

Roadmap/färdplan

Roadmaparbetet bidrar till den framtida inriktningen för 1177 Vårdguiden genom beskrivningar av användarresor vad gäller behov av nya gemensamma tjänster och funktioner, samt en färdplan för 2022 och framåt.

Delprojektet levererade:

 • beskrivning av behov, tjänster och funktioner
 • beskrivning av användarresor och scenarios/användningsfall
 • beskrivning av roadmap 2022 och framåt
 • beslutsunderlag för fortsatt arbete 2022 och framåt.
Till toppen av sidan