Rapporter och resultat

Utredning samverkansarkitektur anpassning av tjänster

Under våren 2023 genomförde Inera en utredning som sammanställde de behov av nya och förändrade stödtjänster som kommer med den nya samverkansarkitekturen T2, liksom med nya och ökade krav på exponering av såväl externa som interna API:er. Utredningen tog också fram en prioriteringslista som visar vilken utveckling som bör ske och i vilken ordning den bör genomföras.

Om uppdraget

Inera har tagit fram två nya referensarkitekturer för interoperabilitet som alla regioner har ställt sig bakom, T2 – välfärden och T2 – vård och omsorg. De är tänkta att komplettera T-boken, som är den referensarkitektur som har styrt samverkansmönster mellan system i vård och omsorg sedan 2010.

Syftet med utredningen var att sammanställa de eventuella behov av nya och förändrade stödtjänster som kommer med den nya samverkansarkitekturen T2, liksom med nya och ökade krav på exponering av såväl externa som interna API:er, utifrån de utvecklingsprojekt och initiativ som Inera bedriver, eller planerar att bedriva, under 2023-2024. Resultatet är en prioriterad lista av åtgärder som bör genomföras för att säkerställa de identifierade behoven. Listan är tänkt att användas inför nästa etapp då vidare utredningar eller utveckling av tjänsterna ska beslutas.

Slutsatser och rekommandationer

Uppdraget kom fram till att följande stödtjänster behöver tas fram för att stödja samverkansfederationer enligt T2:

 • federationskatalog
 • tjänstekatalog

Uppdraget kom också fram till att följande förmågor behöver utvecklas för att stödja Inera som producent av API:er:

 • Biljettutfärdande enligt OpenID Connect och OAuth 2.0
 • API Gateway för realisering av gemensamma förmågor:
  • Åtkomstkontroll
  • Tjänstidentifiering och lastbalansering
  • Loggning, monitorering och statistik
  • Trafikbegränsning
  • Mellanlagring
 • Process- och verktygsstöd för skalbar API-hantering

Uppdraget rekommenderar att följande utvecklingsinitiativ genomförs, i angiven ordning:

 1. Utveckla en minimal tjänstekatalog för ”Skriv till VIS”-behov (VIS är en förkortning för vårdinformationssystem).
 2. Ta fram konkreta realiseringsanvisningar för referensarkitektur för identitet och åtkomst.
 3. Kravställ och realisera initial central OAuth 2.0-tjänst.
 4. Utvärdera, välj och realisera taktisk lösning för API gateway.
 5. Initiera en förstudie av lösning för syndikerad federationskatalog.
 6. Initiera en förstudie av lösning för syndikerad tjänstekatalog.
 7. Realisera fullvärdig central OAuth 2.0-tjänst.
 8. Ta fram konkreta realiseringsanvisningar för REST-baserade API:er.
 9. Initiera en förstudie av fullvärdigt verktygsstöd för API-hantering.

Aktuella artiklar

Initiativ kopplade till den nya samverkansarkitekturen

Se fler pågående initiativ som är kopplade till nästa generations samverkansarkitektur och infrastruktur.

Gemensam färdplan och status aktuella initiativ

Se status för aktuella utvecklingsförslag, analyser, förstudier, och projekt som pågår på Inera.

Till toppen av sidan