Rapporter och resultat

IT och digitalisering i hälso- och sjukvården 2022

IT och digitalisering i hälso- och sjukvården är en rapport som tas fram varje år av nätverket för regionernas it-direktörer, ofta förkortat SLIT. Här hittar du den senaste rapporten från 2022.

Sedan 2007 har nätverket för Sveriges regioners IT-direktörer, förkortat SLIT, tagit fram och delat siffror för hur den digitala utvecklingen ser ut i regionerna. Rapporten ”IT och digitalisering i hälso- och sjukvården” (tidigare ”e-hälsa och digitalisering i regionerna”) har i stort sett använt sig av samma definitioner sedan start, vilket gör det möjligt att följa den digitala utvecklingen över tid. Årets rapport bygger liksom tidigare på frågeställningar kring:

  • Utbud av digitala tjänster för patienter och vårdgivare.
  • Planerade och pågående strategiska satsningar, system och tjänster.
  • Digital infrastruktur.
  • Lagstiftning.
  • Ekonomiska nyckeltal.
  • Förutsättningar och utmaningar inför framtiden.

19 av 21 regioner har deltagit i årets arbete. Rapporten presenterar ett antal områden som är angelägna för utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård: digitala patienttjänster , digitalt stöd för samverkan mellan vårdens aktörer och digitalt stöd i vårdarbetet .

En nyhet är att rapporten också visar på ett par av alla de initiativ som pågår runt om i landet för att möta regionernas gemensamma arbete med att ställa om till Nära vård. Syftet är att visa hur man kan tänka, resonera och driva på förändring. Inte hur man ska, borde eller måste. Region Gävleborg berättar om varför de har valt en gemensam triagemotor som ingång till vården oavsett kanal, Region Kronoberg lyfter tankarna bakom breddinförandet av egenmonitorering och Region Stockholm delar vad som fick fart på användningen av den egenägda, digitala patientkanalen.

Slutligen för rapporten fram både möjligheter och utmaningar kopplat till digitaliseringen av hälso- och sjukvården för att visa på tänkbara val och prioriteringar som kan komma att krävas under den kommande 3–5-årsperioden. Förhoppningen är att detta sammantaget ska bidra till den fortsatta dialogen om hur framtidens hälso- och sjukvård bäst drar nytta av digitaliseringen och hur vi tillsammans kan lösa de utmaningar vi står inför.

I årets rapport har fokus lagts på tjänster som ses som angelägna för utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård. Självfallet finns det ytterligare områden som är väsentliga för utvecklingen som till exempel IT-säkerhet, datadriven hälso- och sjukvård och automatisering av processer. Ambitionen är att fånga upp både dessa och andra frågor som påverkar digitaliseringen av hälso- och sjukvården i kommande rapporter.

Till toppen av sidan