Rapporter och resultat

Digitalt stöd för riktade hälsosamtal

Inera har utrett ett önskemål om en nationell tjänst som stödjer regionerna i genomförandet av Riktade hälsosamtal. Inera har beslutat att inte ta fram en avsiktsförklaring för en ny tjänst.

Riktade hälsosamtal är en metod för att uppmärksamma invånare på levnadsvanornas betydelse för att förebygga och behandla sjukdomar. Flera regioner har utvecklat ett digitalt processtöd för Riktade hälsosamtal medan andra medan andra arbetar med moduler ur Ineras befintliga tjänster. Några regioner saknar helt digitalt stöd.

Inera utredde under hösten 2023 behov och nytta av att utveckla och erbjuda en nationell tjänst för Riktade hälsosamtal. Inera går i dagsläget inte vidare med frågan.

Status i beredningen

Efter en fördjupad analys beslutade Inera i januari 2024 att pausa arbetet med en avsiktsförklaring för ett nationellt processtöd för Riktade hälsosamtal.

Utredningens bedömning är att de regionala skillnaderna är så pass stora att det i dagsläget inte är rationellt att föreslå att Inera utvecklar och förvaltar ett helt sammanhållet webbstöd specifikt för riktade hälsosamtal. En sådan tjänst, eller produkt, skulle bli tids- och kostnadskrävande på grund av ett stort behov av lokala anpassningar och integrationer med regionala system. Om lokala anpassningar och integrationer inte görs så riskerar ett nationellt stöd att bli betydligt sämre för användarna än de regionala som finns i dag. Flera regioner har stöd som de är nöjda med i dagsläget.

Utredningen ser däremot att det finns en potential i att all regional personal som arbetar med riktade hälsosamtal i regionerna börjar ingå i de användarforum som redan finns för 1177-tjänsterna. De kan där bidra med sina önskemål i den behovsinventering och utvecklingsplanering som sker löpande.

Flera regioner har nya uppdaterade processtöd och delar gärna med sig av sin kod till andra regioner.

Idégivare: Region Jönköping

Ansvarig: Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177 och kunskapstjänster

Mer om Ineras utveckling

Gemensam färdplan och status aktuella initiativ

Se status för aktuella utvecklingsförslag, analyser, förstudier, och projekt som pågår på Inera.

Rapporter och resultat

Här finns information om våra avslutade projekt och utredningar. Läs om vad de ledde till, och ta del av rapporter, analyser och andra dokument som levererats.

Till toppen av sidan