Rapporter och resultat

IT och digitalisering i hälso- och sjukvården 2023

Nätverket för Sveriges regioners it-direktörer (SLIT) samlar en gång per år in information från landets regioner om den digitala utvecklingen i hälso- och sjukvården. Informationen sammanfattas i rapporten ”IT och digitalisering i hälso- och sjukvården” (tidigare ”e-hälsa och digitalisering i regionerna”), som i stort har använt samma definitioner sedan start och därmed gör det möjligt att följa den digitala utvecklingen över tid.

Samtliga regioner har bidragit med statistik och underlag till årets rapport, baserat på frågor kring

  • utbud av digitala tjänster för patienter och vårdgivare
  • pågående och genomförda strategiska satsningar: system och tjänster
  • digital infrastruktur
  • ekonomiska nyckeltal
  • förutsättningar och utmaningar inför framtiden.

Liksom tidigare år presenteras ett antal områden som är angelägna för utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård, där siffrorna kompletteras med exempel från olika regioner:

  • Digitala patienttjänster – Införandet av egenmonitorering är en viktig del i förflyttningen mot nära vård och tre regioner, Jämtland/Härjedalen, Östergötland och Västra Götaland, berättar om hur de möter vårdens och patienternas behov.
  • Digitalt stöd för samverkan mellan vårdens aktörer – Digitaliseringen av ambulanssjukvården är ett nytt område där grundläggande frågor har ställts i syfte att följa upp och fördjupa utvecklingen i kommande rapporter.
  • Digitalt stöd i vårdarbetet – Betydelsen av datadriven vård och användning av AI i hälso- och sjukvården ökar. Region Halland är en region som var tidigt ute och där informationsdriven vård har bidragit både till sänkta kostnader och god vårdkvalitet.

Årets rapport följer även upp satsningarna Min vård (Region Gävleborg) och Alltid öppet (Region Stockholm) för att slutligen belysa möjligheter och utmaningar med syfte att visa på tänkbara val och prioriteringar som kan komma att krävas under den kommande 3–5-årsperioden.

Sammantaget bidrar rapporten till fortsatt dialog om hur framtidens hälso- och sjukvård bäst drar nytta av digitaliseringen och hur vi kan ta oss an framtida utmaningar.

SLIT-rapporten från 2022:

Till toppen av sidan