Rapporter och resultat

Utredning om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Under 2023 studerade Inera lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och dess förarbeten och presenterade förslag till tillämpning i en rapport. Huvudsyftet var att reda ut hur lagen ska tolkas i praktiken för att kunna omsättas i digitala system och tjänster. Tolkning och förslag gäller oavsett om tillämpningen görs i nationella tjänster som Inera ansvarar för eller i kommuners och regioners egna system.

Om uppdraget

Utredningen pågick under första halvåret 2023. Lagtexten, förarbeten och andra dokument granskades för att sedan omsättas i praktiska användningsfall som presenteras i slutrapporten. Arbetet präglades av ett gemensamt lärande och bred förankring med stöd av de arbetsgrupper som Inera har fått tillgång till med hjälp av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Materialet diskuterades löpande vid möten med arbetsgrupper med deltagare från 35 kommuner och regioner. Under arbetsperioden hölls två webbinarier med närmare 200 deltagare och de finns inspelade och publicerade.

Rapporten

Rapporten omfattar cirka 60 sidor och är tänkt att kunna användas av både verksamhetspersonal, jurister och tekniker. Rapporten är därför uppdelad i tydliga kapitel som i viss mån kan läsas separat. Rapporten innehåller även en sammanfattning av lagen och rekommendationer inför fortsatt arbete. Rapporten kan komma att revideras i takt med att ny information tas fram och beslut fattas.

Mer om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation på inera.se

Så kan den nya lagen tillämpas i praktiken

Nya lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation möjliggör smidigare informationsdelning mellan aktörer som möter samma individ. Inera har utrett hur lagen ska tolkas i praktiken för att kunna omsättas i digitala system och tjänster. Marie-Louise Hammar i Örebro kommun deltog i utredningen och ser framför allt en stor nytta i att information faktiskt blir dokumenterad och inte stannar i ett telefonsamtal mellan olika medarbetare.

Ny lag underlättar informationsutbyte – med stöd av digitala tjänster

Nu ska det bli enklare för kommuner och regioner att utbyta information om insatser för äldre och invånare med funktionsnedsättning. Det är syftet med en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation som började gälla vid årsskiftet. Inera utreder hur lagen ska tolkas i praktiken, för att tillämpas i digitala tjänster.

Se filmer från webbinarier om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Den 22 mars och den 15 maj 2023 höll Inera två kompletterande webbinarier om den nya lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Då redogjordes för vad den nya lagen innebär för elektronisk delning av information mellan vård- och omsorgsgivare inom kommuner och regioner.

Till toppen av sidan