Rapporter och resultat

Utredning om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Den 1 januari 2023 började en ny lag att gälla som gör det möjligt för kommuner och regioner att utbyta dokumentation med varandra när det gäller insatser för äldre och för invånare med funktionshinder. Inera har studerat lagen och dess förarbeten och presenterar nu förslag till tillämpning i en rapport. Huvudsyftet har varit att reda ut hur lagen ska tolkas i praktiken för att kunna omsättas i digitala system och tjänster. Tolkning och förslag gäller oavsett om tillämpningen görs i nationella tjänster som Inera ansvarar för eller i kommuners och regioners egna system.

Om uppdraget

Utredningen pågick under första halvåret 2023. Lagtexten, förarbeten och andra dokument granskades för att sedan omsättas i praktiska användningsfall som presenteras i slutrapporten. Arbetet präglades av ett gemensamt lärande och bred förankring med stöd av de arbetsgrupper som Inera har fått tillgång till med hjälp av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Materialet diskuterades löpande vid möten med arbetsgrupper med deltagare från 35 kommuner och regioner. Under arbetsperioden hölls två webbinarier med närmare 200 deltagare och de finns inspelade och publicerade.

Rapporten

Rapporten omfattar cirka 60 sidor och är tänkt att kunna användas av både verksamhetspersonal, jurister och tekniker. Rapporten är därför uppdelad i tydliga kapitel som i viss mån kan läsas separat. Rapporten innehåller även en sammanfattning av lagen och rekommendationer inför fortsatt arbete. Rapporten kan komma att revideras i takt med att ny information tas fram och beslut fattas.

Nästa steg

Ganska mycket arbete kvarstår innan nya tekniska lösningar finns på plats. Mycket av detta ligger utanför Ineras uppdrag. Inom flera definierade områden behöver kommuner och regioner enas om gemensamma riktlinjer. Arbetet med informatik återstår och Socialstyrelsen kommer att arbeta fram föreskrifter för lagen.

Då Inera i nuläget inte har ett uppdrag att arbeta vidare med området för sina ägares räkning hänvisar vi frågor främst till SKR:s samordnare när det gäller sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, Annelie Amigelius. Hon nås via info@skr.se.

I väntan på eventuella uppdrag kommer Inera att undersöka vilka anpassningar som kan göras i tjänsten Nationell patientöversikt, NPÖ, för att på sikt kunna välkomna användare från kommunal omsorg att använda tjänsten.

Till toppen av sidan