Rapporter och resultat

Förstudie förbättrad användarupplevelse 1177

Förstudien pågick från början av november 2022 till sista mars 2023. Syftet var att peka ut en långsiktig inriktning för fortsatt utveckling av 1177. Förstudien visar främst hur en förbättrad användarupplevelse i 1177 kan uppnås genom att de öppna och de inloggade sidorna knyts närmare varandra.

Om förstudien

Förstudien tog fram underlag för planering av kommande utveckling av 1177 under 2024-2025. Arbetet skedde i tätt samarbete med en arbetsgrupp bemannad av regionerna.

Förstudiens uppdrag var att

  • ta fram skisser på ett nytt, sammanhållet 1177.se
  • visa hur de öppna och de inloggade sidorna i högre utsträckning kan upplevas som sammanhängande av användaren
  • genomföra användningstester med hjälp av skisserna
  • ta fram styrande principer och riktlinjer för framtida utveckling av 1177, med god användarupplevelse i fokus
  • presentera resultatet så att både kunder och medarbetare på Inera ska kunna följa fortsatt arbete.

I uppdraget ingick att ta fram ett material som kan användas som underlag för beslut om framtida teknisk utveckling för att realisera förslagen för förbättrad användarupplevelse på 1177.se. Det kan till exempel vara modernare underliggande teknikval som i sin tur kan kräva större investeringar.

Leveranser

Förstudiens slutrapport omfattar ett urval av skisser, en omvärldsspaning, en sammanställning av styrande regler och riktlinjer, beskrivning av hur arbetet genomfördes (både med en referensgrupp från regionerna och i ett antal användningstester) samt en beskrivning av kopplingen till ny målarkitektur för 1177. Ett antal citat kring både arbetssätt och förslag på skisser belyser de olika avsnitten.

Skisserna är en del av Ineras förslag för att realisera Målbild 1177. Ambitionen är att arbetet med skisserna ska fortsätta och att Ineras ägare, kunder och intressenter kan följa utvecklingen av ett sammanhållet 1177. Det återstår nu att göra en mer djuplodande analys av förslagens genomförbarhet ur både teknisk och juridisk synvinkel.

Nästa steg

Resultatet från förstudien ligger till grund för fortsatt arbete med att förbättra användarupplevelsen på 1177 i projektet Sammanhållen planering på 1177

Till toppen av sidan