Rapporter och resultat

Digitala vårdmöten

I uppdraget har det tagits fram en rekommendation om aktiviteter för att kunna möta regionernas behov på nationell nivå inom området digitala vårdmöten, med fokus på videomöten. Uppdraget ingick i programmet Första linjens digitala vård.

Om uppdraget

Vårdens verksamheter har sedan en tid tillbaka stort behov av lösningar för att kunna genomföra digitala vårdmöten. Genom den här typen av lösningar ska fler ärenden kunna hanteras digitalt och därmed bidra till bättre nyttjande av vårdens resurser. De ska också underlätta och vara tidsbesparande för invånaren.

Inom regionerna genomförs redan i dag digitala vårdmöten, framför allt videomöten, och det finns även olika nationella initiativ. Sett till hela landet används alltså flera verktyg och systemlösningar. Dock saknades en mer samlad bild över pågående initiativ, använda system och verktyg och i vilken utsträckning lösningarna motsvarar regionernas behov.

Syftet med utredningsuppdraget var att kunna fatta beslut om vilka lösningar som i ett nästa steg ska tillgängliggöras nationellt för att möta regionernas behov. Lösningar kan vara såväl arbetsverktyg som exempelvis ramverk. Huvudfokus var det korta tidsperspektivet.

I uppdraget har man kartlagt nationella initiativ inom området digitala vårdmöten, med fokus på videomöten, hämtat in information om regionernas nuläge och behov samt tagit fram rekommendationer om nationella aktiviteter för att kunna möta regionernas behov. Utredningen berörde i viss utsträckning även olika funktioner och verktyg som behövs för ett effektivt vårdflöde i ett bredare perspektiv. Uppdraget ingick i programmet Första linjens digitala vård.

Leveranser

Utredningen levererade i mars 2020 en rapport med en temperaturmätning på regionernas nuläge och behov samt rekommenderade aktiviteter inom området digitala vårdmöten, med fokus på kort sikt och på videomöten. Du hittar rapporten här.

Tidplan

Uppdraget pågick under perioden december 2019 till mars 2020.

Uppdragets påverkan

Om utredningens rekommendationer beslutas kan regionerna relativt snart få bättre stöd i att integrera regionala videotjänster med nationella tjänster, som exempelvis 1177 Vårdguidens e-tjänster, men utredningen beskriver också hur en regional tjänst redan i dag kan knytas närmare e-tjänsterna. En annan rekommendation handlar om att skapa forum för att mellan regioner dela de erfarenheter och den kunskap som har byggts upp. Detta skulle kunna göras så snart en lämplig form är bestämd.

Rapporten beskriver vad en region kan göra, utifrån på regionens mål och önskade effekter.

Till toppen av sidan