Ineras kundavtal

Dokument i kundavtalet

Här hittar du alla dokument som hör till kundavtalet.

Kundavtalet består av flera dokument, där vissa är gemensamma för flera tjänster och andra är specifika för respektive tjänst.

Notera att dokumenten visas här för att det ska vara möjligt att ta del av innehållet, men att de inte är avsedda att skrivas ut för avtalstecknande. Avtalet kan endast signeras elektroniskt. Har din organisation problem med att teckna avtalet? Välkommen att kontakta oss

Dokument som är gemensamma för alla tjänster

Följande dokument är gemensamma för alla tjänster som omfattas av kundavtalet:

Dokument som är tjänstespecifika

För varje tjänst som omfattas av kundavtalet finns ett dokument som beskriver de villkor som är specifika för just den tjänsten. Dokumentet heter Beskrivning och tjänstespecifika villkor och förkortas ofta BTV.

Villkor för behandling av personuppgifter

För en del av Ineras tjänster behandlar Inera personuppgifter på uppdrag av kunden. Inera är då personuppgiftsbiträde och kunden är personuppgiftsansvarig. Hur Inera ska behandla personuppgifterna regleras i ett personuppgiftsbiträdesavtal. Personuppgiftsbiträdesavtalet ingår som en del av kundavtalet, och behöver alltså inte tecknas separat.

Två varianter av personuppgiftsbiträdesavtal

Under en övergångsperiod tillämpar Inera två avtal för att reglera behandling av personuppgifter. I de tjänstespecifika villkoren för respektive tjänst framgår om tjänsten behandlar personuppgifter och vilket av dessa personuppgiftsbiträdesavtal som i så fall tillämpas.

I de tjänstespecifika villkoren för respektive tjänst framgår om tjänsten behandlar personuppgifter och vilket av dessa personuppgiftsbiträdesavtal som i så fall tillämpas.

I de fall då SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal tillämpas, kompletteras det med instruktioner i respektive tjänsts tjänstespecifika villkor och i avtalsdokumentet Allmänna instruktioner.

SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal kommer successivt att ersätta Ineras personuppgiftsbiträdesavtal 1.

Fullmakt för kommuner

För att underlätta regleringen av hur personuppgifter behandlas för kommuners självständiga nämnder så finns en fullmakt. Fullmakten ger kommunstyrelsen rätt att företräda kommunens självständiga nämnder gentemot Inera avseende den personuppgiftsbehandling som Inera utför för nämndens räkning.

Fullmakten finns i två varianter, en för vardera av de två personuppgiftsbiträdesavtal som används i kundavtalet:

Avtal mellan kund och kundens upphandlade aktörer tecknas separat

I en del fall kan det behöva tecknas ett separat personuppgiftsbiträdesavtal mellan kunden och kundens upphandlade aktörer. Det gäller till exempel om den upphandlade aktören använder kundens it-system och därigenom har möjlighet att nyttja någon av Ineras tjänster. Vanligtvis handlar det om en upphandlad privat vårdgivare som använder samma it-system som en region eller kommun.

Det avtal som tecknas i dessa fall reglerar förhållandet mellan kunden som personuppgiftsbiträde och den upphandlade aktören som personuppgiftsansvarig. Det motsvarar det personuppgiftsbiträdesavtal som ingår i kundavtalet men reglerar dessutom hur Inera ska agera som kundens underbiträde.

I kundavtalet framgår vilka krav som ställs på hur detta avtal ska utformas.

Det är kunden som ansvarar för att avtal tecknas i de fall då det behövs.

Villkor för anslutning till Nationella tjänsteplattformen

För de tjänster som nyttjar Nationella tjänsteplattformen gäller villkoren i dokumentet nedan.

Krav för incident- och ändringshantering

För kunder som använder Ineras tjänster finns krav på arbetsprocesser för incident- och ändringshantering. Kraven följer ramverket ITIL.

Dokument i de äldre kundavtalen

För de tjänster som ännu inte har förts över till det nya kundavtalet gäller villkoren i tidigare tecknade avtal.

Till toppen av sidan