Ineras kundavtal

Definitioner

Här har vi samlat definitionerna på de begrepp som används inom våra tjänster.

A

Aggregerande tjänst

En integrationstjänst som för en individ/patient sammanställer informationen av den typ som är aktuell för ett specifikt tjänstekontrakt.

Aggregeringsplattform

Komponent som kan ingå i en tjänsteplattform och som exekverar aggregerande tjänster.

Anpassningsplattform

Komponent som kan ingå i en tjänsteplattform och som hanterar konvertering mellan den modell för teknisk kommunikation som regleras av RIV TA:s referensarkitektur och modeller som regleras av andra parter.

Anslutningsarkitektur

En beskrivning av huvudmäns verksamhetssystem som tjänsteproducenter/tjänstekonsumenter i den nationella arkitekturen för e-hälsa.

Arkitekturella beslut

En beskrivning av arkitekturellt signifikanta beslut som tagits under ett systems utveckling.

Arkitektur

Beskrivning av ett systems grundläggande struktur och dess ingående delar, relationen mellan dessa delar samt relationen till omgivande system. Även beskrivning av principer för systemets utveckling.

D

Domänschema

Ett XML-schema för gemensamma element inom en tjänstedomän.

E

Engagemangsindex

Komponent som kan ingå i en tjänsteplattform. Innehåller index med vilka vårdgivare som har information av vilket slag gällande en viss invånare/patient.

E-tjänst

It-baserad tjänst med användargränssnitt.

H

HCC-certifikat

En certifikatstyp i SITHS-modellen som används av personer, servrar och applikationer för autentisering, kryptering och signering.

I

Integrationstjänst

Ett samlingsnamn för tjänster som syftar till att knyta samman tjänstekonsumenter och tjänsteproducenter. Exempel är virtuell tjänst och aggregerande tjänst.

K

Källsystem

Ett verksamhetssystem som tillhandahåller patientrelaterad vård- och omsorgsinformation, exempelvis ett journalsystem.

Källsystemsbaserad logisk adress

Logisk adress som representerar ett källsystem.

L

Logisk adress

En logisk adress representerar en verksamhet/organisation eller ett källsystem och används för adressering mellan tjänstekonsumenter och tjänsteproducenter.

Lös koppling

En designprincip där kommunicerande system har så få beroenden till varandra som möjligt.

N

Nationell arkitektur

Arkitektur för nationella e-tjänster.

Nationella tjänsteplattformen

En tjänsteplattform för integration över huvudmannagränser.

R

Regional tjänsteplattform

En tjänsteplattform för integration inom en region samt mot den nationella tjänsteplattformen.

Regler för interoperabilitet inom vård och omsorg (RIV)

Ett nationellt regelverk som styr integration inom vård och omsorg. RIV täcker såväl semantisk som teknisk interoperabilitet.

Regler för interoperabilitet inom vård och omsorg - tekniska anvisningar (RIV TA)

En samling regler och anvisningar som reglerar det interoperabla informationsutbytet mellan tjänstekomponenter.

S

Stödtjänst

Tjänsteproducent som hanterar information som inte är bunden till någon specifik verksamhetsprocess.

T

Tjänsteadresseringskatalog

Komponent som ingår i en tjänsteplattform och som erbjuder administration och åtkomst av information som ligger till grund för adressering och kontroll av anropsbehörighet som utförs i en tjänsteplattform.

Tjänstebaserad integration

Integration enligt principerna för en tjänstebaserad arkitektur.

Tjänstedomän

En verksamhetsbaserad indelningsgrund för nationellt standardiserade tjänstekontrakt.

Tjänsteinteraktion

Informationsutbyte mellan tjänstekomponenter baserat på tjänstekontrakt.

Tjänstekomponent

Komponent som ingår i en tjänstebaserad integration.

Tjänstekonsument

Rollen som initiativtagare till en tjänsteinteraktion. Rollen innehas av till exempel en e-tjänst, ett verksamhetssystem, en partneringång eller en tjänsteplattform.

Tjänstekontrakt

Specifikation som beskriver ett nationellt standardiserat gränssnitt som förekommer mellan tjänstekomponenter i en tjänstebaserad arkitektur.

Tjänstekontraktsbeskrivning

Ett dokument som beskriver tjänstekontrakten i en tjänstedomän.

Tjänsteplattform

En uppsättning komponenter som möjliggör en tjänstebaserad integration. För mer information, se http://rivta.se/documents/ARK_0034/.

Tjänsteproducent

Rollen som mottagare av ett anrop från en tjänstekonsument. Rollen innehas av en tjänstekomponent med ett tekniskt gränssnitt som möjliggör för tjänstekonsumenter att genom anrop förändra eller begära information.

Tjänsteschema

Ett XML-schema med element för tjänstekontraktets in- och utmeddelanden (request och respons).

U

Ursprunglig tjänstekonsument

Den tjänstekonsument som är den ursprungliga initiativtagaren till en tjänsteinteraktion.

V

Verksamhetsbaserad logisk adress

Logisk adress som representerar en verksamhet eller organisation.

Virtualiseringsplattform

Komponent inom en tjänsteplattform som svarar för att exekvera virtuella tjänster.

Virtuell tjänst

Tjänstekonsumentens anropspunkt i en tjänsteplattform. Det finns en virtuell tjänst för varje tjänstekontrakt, och den skickar anropet vidare till den i anropet adresserade tjänsteproducenten.

Till toppen av sidan