Tjänster

Tjänster för kommuner

Inera stödjer både regioners och kommuners digitalisering. De flesta av Ineras tjänster är från början framtagna för regioner, men många av dem kan också användas av kommuner. Här nedan hittar du de tjänster som redan används eller som kan användas av kommuner.

Tjänster för kommuner

1177 journal

Med 1177 journal kan invånarna ta del av sin egen journalinformation från hälso- och sjukvården på nätet. Du når informationen genom att logga in på 1177.se. Regioner, kommuner och privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan ansluta till 1177 journal.

1177 rådgivningsstödet webb

1177 rådgivningsstödet webb är ett medicinskt beslutsstöd för bedömning av vårdbehov.

Autentiseringstjänst SITHS

Används tillsammans med en lokal IdP för att autentisera användare med SITHS eID.

Digitalt möte

Med Digitalt möte är det enkelt att komma igång med säkra möten på distans.

E-klient

E-klient underlättar arbetet för lokala it-avdelningar i deras hantering av den digitala arbetsplatsen. Med E-klient hjälps alla åt att tillsammans ta fram de verktyg och lösningar som behövs. Det spar tid och bidrar till en kostnadseffektiv och enhetlig hantering av arbetsplatsen.

Hjälpmedelstjänsten

I Hjälpmedelstjänsten kan den som skriver ut hjälpmedel till patienter hitta rätt hjälpmedel, och leverantörer kan presentera sina produkter.

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Informationsutlämning till kvalitetsregister

Med Informationsutlämning till kvalitetsregister kan journaluppgifter överföras automatiskt till de nationella kvalitetsregistren. Det sparar tid för vårdpersonalen som slipper registrera samma information två gånger.

Katalogtjänst HSA

Tack vare Katalogtjänst HSA kan både invånare och personal enkelt hitta korrekta kontaktuppgifter och söka efter vård på nätet. Uppgifterna som finns i HSA används också för att ge rätt behörighet när användare loggar in i tjänster och system.

Legitimeringstjänst IdP för medarbetare

Legitimeringstjänst IdP för medarbetare används för att verifiera medarbetares identitet vid inloggning i system och e-tjänster med SITHS eID samt leverera information om användarens behörighet. Tjänsten möter lagkrav på stark autentisering för delning av journaluppgifter mellan vårdgivare.

Legitimeringstjänst Lokal IdP för medarbetare

En IdP som installeras lokalt i kundens egen driftmiljö.

Nationell patientöversikt - NPÖ

Nationell patientöversikt gör det möjligt för vårdgivare att dela journalinformation från hälso- och sjukvården med varandra. Vårdpersonal kan ta del av journalinformation som finns hos andra vårdgivare, om patienten har gett sitt samtycke till det. Tjänsten erbjuds till offentligt finansierade vårdgivare.

Nitha - it-stöd för händelseanalys

Nitha hjälper medarbetare inom regioner, kommuner och privata vårdgivare att utföra händelseanalyser när en incident, skada eller annan händelse inträffar. Det bidrar till att öka säkerheten och underlättar arbetet med att förbygga skador inom verksamheten.

Pascal

Pascal används av all vårdpersonal främst för att skriva ut och beställa läkemedel och handelsvaror för patienter som får sina mediciner fördelade i påsar, så kallade dospatienter. Tjänsten riktar sig till regioner, kommuner och privata vårdgivare.

Personuppgiftstjänsten

Personuppgiftstjänsten hanterar personuppgifter från bland annat Skatteverket, till exempel adressuppgifter som finns i befolkningsregistret.

Rikshandboken i barnhälsovård

Rikshandboken i barnhälsovård, RHB, är ett nationellt webbaserat metod- och kunskapsstöd för barnhälsovårdens verksamhet. Rikshandboken används också av studenter på universitet och högskolor.

Sjunet

Sjunet är ett robust och kvalitetssäkrat kommunikationsnät som är särskilt framtaget för att underlätta informationsutbytet inom regioner, kommuner och privata vårdgivare. Sjunet garanterar mycket hög tillgänglighet och är ofta ett krav för att sprida verksamhetskritisk information.

Säker digital kommunikation

Säker digital kommunikation är ett säkert sätt att utbyta känslig och sekretessklassad information mellan kommuner, regioner, statliga myndigheter och andra offentligt finansierade aktörer. Den 27 mars 2024 flyttades ansvaret för utveckling och förvaltning av Säker digital kommunikation från Inera till Digg.

Säkerhetstjänster

Säkerhetstjänster gör det möjligt för organisationer att reglera och följa upp åtkomsten till patientinformation.

Test och kvalitetssäkring

Test och kvalitetssäkring är en viktig del av Ineras verksamhet. För att säkerställa att Ineras infrastruktur och de tjänster Inera tillhandahåller fungerar stabilt och med god kvalitet kvalitetssäkras alla anslutande system.

UMO

UMO.se är en webbplats om sex, hälsa och relationer för unga mellan 13 och 25 år. UMO finns för att ge unga bättre förutsättningar för en god hälsa och stärkt självkänsla. Tjänsten finansieras av kommuner och regioner i samverkan.

Underskriftstjänsten

Underskriftstjänsten gör det möjligt att underteckna dokument elektroniskt på ett säkert sätt. Alla regioner, kommuner, statliga myndigheter och privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan beställa och använda Underskriftstjänsten.

Vårdhandboken

Vårdhandboken bidrar till god och säker vård på lika villkor. Här hittar personal som arbetar med vård och omsorg kvalitetssäkrade metoder, praktiska råd och riktlinjer. Vårdhandboken är ett oumbärligt verktyg för den som snabbt vill få tillgång till uppdaterad kunskap inom vård och omsorg.

Youmo

Youmo.se är en webbplats om sex, hälsa och relationer som riktar sig till unga mellan 13 och 20 år som är nya i Sverige. Till webbplatsen finns också ett metodmaterial som riktar sig till dem som möter målgruppen i sitt arbete, samt en utbildning om att samtala med unga om de ämnen som finns på youmo.se.

Öppen testmiljö

Med Öppen testmiljö kan organisationer som arbetar med nationell e-hälsa testa att ansluta till Nationella tjänsteplattformen och redan på ett tidigt stadium se utmaningar och möjligheter ur flera aspekter, som teknik och juridik. Till exempel kan leverantörer till regioner och kommuner testa system och tjänster före leverans.

Nyheter för kommuner

Så arbetar kommunen smartare med händelseanalyser

När skrivna dokument och ritade skisser ersattes av strukturerat digitalt stöd i Ineras tjänst Nitha försvann flera manuella moment i Härnösands kommuns utredningar av allvarliga vårdskador. Anders Engelholm, medicinskt ansvarig sjuksköterska, ser att arbetssättet bidrar till både effektivisering och kunskapsspridning: ”Ju fler som börjar använda Nitha desto mer lärande får vi där vi hjälper varandra att stärka patientsäkerheten.”

Elevhälsan ser stora nyttor med NPÖ

För den kommunala elevhälsan har det länge varit svårt att ta del av andra vårdgivares journalinformation om en elev. Nu förändras det i snabb takt och intresset för att ansluta till Nationell patientöversikt, NPÖ, är stort. "Skolsköterskorna är jättenöjda", säger Johanna Emilsson, systemförvaltare i Kristianstad där elevhälsan haft tillgång till NPÖ sedan början av 2023.

Ojämn utveckling av välfärdsteknik för vård och omsorg

Digitaliseringen i välfärden fortsätter att gå framåt på många områden men de senaste åren har användningen av viss välfärdsteknik bromsat in, konstaterar Socialstyrelsen i en rapport. Samtidigt visar en undersökning från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys att äldre generellt är positiva till digital teknik i omsorgen men att fördelarna för personalen hittills varit begränsade.

Webbinarieserie om Ineras tjänster för kommunal hälso- och sjukvård

Kommunens sjuksköterskor skulle inte klara sig utan läkemedelstjänsten Pascal och många använder Nationell patientöversikt, NPÖ. Färre känner till 1177 rådgivningsstödet webb eller inser att även hemsjukvårdens patienter skulle kunna ta del av sin journal via 1177. Den 26 maj startade Inera en webbinarieserie för att öka kännedomen om de nyttor som Ineras tjänster kan skapa för kommunal hälso- och sjukvård.

Så stöttar Inera kommunerna att införa digitala nationella prov

2024 är året då nationella proven ska bli digitala, vilket ställer stora krav på skolansvariga i Sveriges kommuner. Det gäller såväl teknikval, nätverk och identitetshantering som processer, pedagogik och kompetens. För att underlätta förberedelsearbetet och göra skolorna startklara har Inera tagit fram en vägledning för de tekniska förutsättningarna.

”Samarbete är enda alternativet för lyckad digitalisering”

Möt Emma Vintemon, ny kundansvarig för små och medelstora kommuner på Inera.

Så går Inera vidare med erbjudandet för kommunal vård och omsorg

Nu har svarstiden gått ut för Ineras erbjudande gällande nya digitala lösningar till stöd för kommunernas vård- och omsorgspersonal. Maria Ehrndal, verksamhetsutvecklare och chef för Ineras kommungrupp, svarar på frågor om hur initiativen tas vidare.

Stenungsund kraftsamlar kring SDK och öppna data

Ineras tjänst Säker digital kommunikation och publicering av öppna data står i fokus för Stenungsunds digitaliseringsarbete i år. Nyhetssajten Voister har intervjuat digitaliseringschef Lars Lidén om kommunens satsningar för att bland annat kunna hantera sekretessbelagd information bättre.

Till toppen av sidan