Alla tjänster A-Ö

Säker digital kommunikation

Med Säker digital kommunikation kan kommuner, regioner och statliga myndigheter utbyta känslig och sekretessklassad information digitalt på ett tryggt, enkelt och säkert sätt.

Laptop med illustration av Säker digital kommunikation på skärmen och en domarklubba liggande på tangentbordet.

Om Säker digital kommunikation

Varje dag skickas mängder av information mellan aktörer i offentlig sektor, i handläggningen av ärenden och beslut. Ofta handlar det om sekretessklassad information som vårdplaner, behandlingsplaner, bedömningar av arbetsförmåga och utdrag ur belastningsregistret. I brist på säkrare alternativ används ofta fax eller vanliga brev, särskilt inom hälso- och sjukvården, skolan och socialtjänsten.

Med Säker digital kommunikation kan kommuner, regioner och statliga myndigheter utbyta känslig och sekretessklassad information digitalt på ett tryggt, enkelt och säkert sätt. På sikt ska det även vara möjligt för privata utförare med helt eller delvis offentligt finansierade uppdrag att ansluta till tjänsten.

Säker digital kommunikation bidrar till följande nytta:

  • Trygghet genom att personlig eller känslig information inte sprids till obehöriga.
  • Möjlighet till samma spårbarhet oavsett vilken verksamhet som skickar informationen.
  • Snabbare handläggning och beslut.

Så fungerar tjänsten

Tjänsten bygger på en gemensam digital infrastruktur som kommuner, regioner och statliga myndigheter kan ansluta sina egna system till. Systemen ansluts till så kallade anslutningspunkter, eller accesspunkter som de också kallas. Anslutningspunkterna följer samma tekniska specifikationer och kan därför kommunicera med varandra. På det sättet kan organisationerna utbyta information även fast de har olika lokala system.

Varje organisation väljer sedan hur överföringen mellan anslutningspunkten och de egna systemen ska gå till.

Säker digital kommunikation innebär säker överföring av meddelanden, inklusive eventuella bilagor, mellan två för varandra kända och säkert identifierade parter.

Adresserna hanteras i SDK Adressbok

Meddelanden som skickas med Säker digital kommunikation kan adresseras till en organisation eller till en del inom en organisation, exempelvis till en viss enhet på ett äldreboende eller en avdelning på ett sjukhus. Det går däremot inte att skicka meddelanden till enskilda personer.

Vilka mottagare det går att skicka meddelanden till styrs av vilka adresser som finns inlagda i SDK Adressbok. Varje organisation som är ansluten till tjänsten ansvarar för att lägga in sina egna uppgifter i SDK Adressbok. Det är bara behöriga användare på mottagarsidan som kan läsa meddelanden som skickas.

Säker digital kommunikation är en tillämpning av eDelivery

Säker digital kommunikation är en tillämpning av eDelivery, som är EU-kommissionens byggblock för meddelandehantering. I Sverige är det Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, som ansvarar för eDelivery. Som en del i ansvaret har DIGG etablerat Plattform för eDelivery, som bland annat består av regelverk, specifikationer, komponenter, miljöer och en anslutningsprocess.

Organisationer som har behov av att utbyta digitala meddelanden via Plattform för eDelivery organiseras av DIGG i så kallade federationer. En federation är ett nätverk av anslutna organisationer med ömsesidig tillit och gemensamma spelregler inom teknik och informationssäkerhet.

Säker digital kommunikation utgör en sådan federation som är godkänd av DIGG.

Pris och beställning

Säker digital kommunikation erbjuds till kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Förberedelser

För att ansluta till Säker digital kommunikation krävs ett förberedande arbete på hemmaplan, som omfattar både verksamhetsfrågor och frågor av teknisk karaktär. Det handlar till exempel om att

  • utreda inom vilka verksamhetsområden organisationen utbyter information med externa parter, och vilken typ av information det handlar om.
  • se till att det finns verktyg och metoder för att hantera de krav som ställs på informationssäkerhet i regelverket för Säker digital kommunikation, exempelvis avseende spårbarhet, identifiering och autentisering, samt anpassa eller anskaffa lokala verktyg och it-stöd.

Inera har tagit fram ett introduktionsmaterial och en vägledning som kan användas i förberedelserna inför en anslutning till Säker digital kommunikation. Materialet är riktat till kommuner men många frågor är gemensamma även för andra sektorer.

Beställ Säker digital kommunikation i kundportalen

Din organisation får tillgång till kundportalen i samband med att ni tecknar kundavtal. Om du vill veta vem som är behörig beställare i din organisation kan du kontakta oss.

Alla regioner och kommuner har tecknat kundavtal med Inera. Här kan du läsa hur det går till att teckna kundavtal.

Observera att ni i beställningsformuläret ska ange en eller två personer som ska vara ansvariga för att fylla i och skicka in anslutningsblanketter och självdeklaration till Inera i samband med anslutningsprocessen. Se därför till att ni har utsett dessa personer innan ni gör beställningen i kundportalen.

Teknisk anslutning och införande

När din organisation har beställt tjänsten kan ni påbörja anslutningsarbetet. För att ansluta till Säker digital kommunikation behöver din organisation

  • uppfylla kraven i tjänstens regelverk
  • ha en anslutningspunkt som är godkänd av DIGG
  • vara godkänd av DIGG som deltagare i Plattform för eDelivery
  • ha certifikat för att kryptera, validera och signera meddelanden och alternativ för säker identifiering av användare. Identifieringstjänst SITHS tillhandahåller så kallade funktionscertifikat och e-legitimation för dessa ändamål. Även andra utgivare av certifikat för kryptering och validering, samt alternativ för stark autentisering, kan användas.

Anslutningsarbetet ska följa anslutningsprocessen för tjänsten. Den beskriver de steg som behöver genomföras och omfattar förberedelser, genomförande och rapportering av anslutningstester till Inera. På tjänstens egen informationsyta finns mer information:

Öppen testmiljö

För att underlätta anslutning till Säker digital kommunikation erbjuder Inera en öppen testmiljö. Genom att ansluta sina lokala system till SDK Öppen testmiljö kan organisationer och systemleverantörer i egen takt säkerställa att systemen fungerar tillsammans med den gemensamma infrastrukturen för Säker digital kommunikation.

För dig som använder Säker digital kommunikation

För dig som använder Säker digital kommunikation finns material som exempelvis en vägledning och en användarhandledning för administratörer av SDK Adressbok.

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Nyheter

Aktuella artiklar

Teckna kundavtal

För att kunna beställa och använda Ineras tjänster behöver din organisation teckna kundavtal med Inera.

Frågor om beställning och tjänster

Har du frågor om någon av våra tjänster, till exempel för att kunna göra en beställning? Här kan du läsa hur du kan få information.

Felanmälan och användarstöd

Vill du anmäla ett fel? Eller behöver du hjälp med hur du ska använda någon av våra tjänster? Här kan du läsa om hur du går till väga.

Till toppen av sidan