Ineras kundavtal

Ändringar i kundavtalet 2020

Inera gör löpande förbättringar i kundavtalet så att det alltid ska reglera Ineras tjänster på ett korrekt sätt. På den här sidan kan du ta del av de ändringar som gjordes i avtalsdokumenten under 2020.

16 december 2020

Inera utökar antalet Tjänster som omfattas av Kundavtal 2 och förbättrar befintliga avtalsdokument.

Nya Tjänster som omfattas av Kundavtal 2

De nya Tjänster som omfattas av Kundavtal 2 är:

Informationsförsörjning INCA

Statistiktjänsten

Säkerhetstjänster - Autentisering

Utökningen av Tjänster utgör en väsentlig ändring av Kundavtal 2 som är till fördel för Kunden. Den gäller från 2020-12-16.

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i ett antal avtalsdokument.

Följande ändringar gäller från 2020-12-16:

1177 Vårdguiden på telefon
Revidering har genomförts avseende beskrivning av Tjänsten. Kompletterande beskrivning och reglering har införts avseende Rådgivningsstödet webb. Beskrivning och reglering gällande videoverktyget har tillförts. Tilläggsbeställningen ”API för hämtning av data ur Rådgivningsstödets journal” har tillförts. Instruktioner för personuppgiftsbehandling har kompletterats.

1177 Vårdguidens e-tjänster
Revidering har genomförts avseende beskrivning av Inkorgsfunktionen. Därutöver har Ineras instruktion gällande radering av personuppgifter raderats.

Intygstjänster
Revidering har genomförts avseende beskrivning av Tjänsten. Därutöver har instruktioner hur Inera ska behandla personuppgifter reviderats. Ett kundåtagande har tillförts avseende Kundens indirekt anslutna vårdgivare. Vidare har ett Inera-åtagande tillförts gällande integration med statlig myndighet.

Rådgivningsstödet webb
Förbättringen av avtalsinnehållet innebär att redaktionella justeringar och kodifiering av praxis har tillförts. 

Svevac
Instruktioner för personuppgiftsbehandling har kompletterats.

Följande ändringar utgör en väsentlig ändring av Kundavtal 2 och gäller från och med 2021-03-16:

Stöd och behandling
Revidering har genomförts avseende beskrivning av Tjänsten. Därutöver har instruktioner hur Inera ska behandla personuppgifter tillförts. Vidare har åtaganden för Kunden tillförts. 

12 oktober 2020

Inera utökar antalet Tjänster som omfattas av Kundavtal 2 och förbättrar befintliga avtalsdokument.

Nya Tjänster som omfattas av Kundavtal 2

De nya Tjänster som omfattas av Kundavtal 2 är:

1177 Inkorg

Katalogtjänst HSA

Utökningen av Tjänster utgör en väsentlig ändring av Kundavtal 2 som är till fördel för Kunden. Den gäller från 2020-10-12.

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande avtalsdokument:

1177 Vårdguiden på telefon

 • Instruktioner för personuppgiftsbehandling samt information om vilka personuppgifter Tjänsten behandlar när bildverktyget används har tillförts.
 • Kundens åtagande om att besvara och finansiera samtal från nationella köer har förtydligats.
 • Tjänstens beroenden till andra Inera-tjänster har uppdaterats.
 • Redaktionella justeringar har genomförts.

1177 Vårdguidens e-tjänster

 • Redaktionella justeringar samt mindre korrigeringar avseende Tjänstens funktionalitet, har genomförts.
 • Instruktioner för personuppgiftsbehandling har kompletterats.

Egen provhantering

 • Redaktionella justeringar, samt förtydliganden, har genomförts avseende beskrivning av Tjänsten.
 • Instruktioner för personuppgiftsbehandling har kompletterats.

Fristående tidbok

 • Redaktionella justeringar har genomförts.
 • Instruktioner för personuppgiftsbehandling har kompletterats.

Födelseanmälan

 • Den övergripande tjänstebeskrivningen har förtydligats.
 • Förtydligande av Kundens åtagande att beställa och ansluta till andra Inera-tjänster som Tjänsten är beroende av, har tillförts.
 • Ineras åtagande om att tillhandahålla tjänstespecifikationer för Tjänstens tjänstegränssnitt har raderats.

Infektionsverktyget

 • Instruktioner för personuppgiftsbehandling har tillförts.
 • Ineras PUB-avtal 1 har ersatts med att Tjänstens personuppgiftsbehandling regleras av SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal och Ineras Allmänna instruktioner.

Svevac

 • Information om att Inera inte kommer att ersätta avvecklad funktionalitet har tillförts.
 • Tidplan för avveckling har reviderats.

Tidbokning

 • Redaktionella justeringar, samt mindre korrigeringar avseende Tjänstens funktionalitet, har tillförts.
 • Instruktioner för personuppgiftsbehandling har kompletterats.

Ändringarna, som bedöms som väsentliga, är till fördel för Kunden och gäller, liksom de redaktionella justeringarna, från 2020-10-12.

30 september 2020

Ändrade priser för Ineras tjänster

Priserna på Ineras tjänster höjs med 2 procent för alla kunder och agenter, utom regionerna. Prisändringen omfattar alla Ineras tjänster med följande undantag:

 • Priserna för Digitalt möte lämnas oförändrade
 • Priset för SITHS-kort höjs från 54 kronor till 85 kronor per kort och år i enlighet med tidigare information. Det nya priset gäller från och med att den nya autentiseringslösningen införs, dock tidigast 1 januari 2021.
 • För anslutning av system som ska producera information till tjänsterna Nationell patientöversikt, Journalen och Informationsutlämning till kvalitetsregister ändras prismodellen. Den nya prismodellen innebär att vid anslutning av system som ska producera information till en eller flera av dessa tjänster debiteras en avgift på 25 000 kr per tjänstekontrakt och tjänst. Avgiften omfattar kvalitetssäkring och etablering av samverkan, även kallad end to end.

Den generella prisjusteringen och den nya prismodellen utgör en väsentlig ändring av Ineras kundavtal och agentavtal och gäller från och med 1 januari 2021.

8 juli 2020

Inera utökar antalet tjänster som omfattas av avtalet och förbättrar befintliga avtalsdokument.

Nya tjänster som omfattas av kundavtalet

De nya tjänster som omfattas av kundavtalet är:

Utökningen av tjänster utgör en väsentlig ändring i kundavtalet, vilken är till fördel för Kunden. Avtalet utökas därför med de nya tjänsterna från och med 2020-07-08.

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande dokument:

Förbättringarna av avtalsinnehållet utgör en väsentlig ändring i kundavtalet, vilken är till fördel för Kunden. De förbättrade avtalsversionerna börjar därför att gälla från och med 2020-07-08.

18 juni 2020

Inera utökar antalet tjänster som omfattas av avtalet.

Ny tjänst som omfattas av kundavtalet

Den nya tjänst som omfattas av kundavtalet är:

 • Digitalt möte
  • Utökningen av tjänsten utgör en väsentlig ändring i Kundavtal 2, vilken är till fördel för Kunden. Kundavtal 2 utökas därför med den nya tjänsten 2020-06-18.

2 april 2020

Inera utökar antalet tjänster som omfattas av avtalet och förbättrar befintliga avtalsdokument.

Ny tjänst som omfattas av kundavtalet

Den nya tjänst som omfattas av kundavtalet är:

 • Ombudstjänsten - Beskrivning och tjänstespecifika villkor

Utökningen av tjänster utgör en väsentlig ändring i Kundavtal 2, vilken är till fördel för Kunden. Kundavtal 2 utökas därför med den nya tjänsten 2 april 2020.

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande dokument:

 • Kundkategorier
  • Kategorin ”Systemintegratörer” har ersatts med ”Underleverantörer till offentlig sektor”.
 • Elektronisk remiss - Beskrivning och tjänstespecifika villkor
  • Redaktionella justeringar har genomförts. Vidare har instruktioner för personuppgiftsbehandling tillförts texten.
 • Formulärhantering - Beskrivning och tjänstespecifika villkor
  • Redaktionella justeringar har genomförts. Vidare har instruktioner för personuppgiftsbehandling tillförts texten.
 • Informationsutlämning till kvalitetsregister - Beskrivning och tjänstespecifika villkor
  • Förbättringen av avtalsinnehållet innebär att redaktionella justeringar och en tydlig beskrivning av tjänstens omfattning har tillförts.
 • Intygstjänster - Beskrivning och tjänstespecifika villkor
  • Redaktionella justeringar har genomförts, samt ett avsnitt med instruktioner för personuppgiftsbehandling har tillförts.
 • Pascal - Beskrivning och tjänstespecifika villkor
  • Redaktionella justeringar har genomförts. Funktionen sms-inloggning är utfasad sedan den 1 mars 2020, enligt tidigare besked till berörda kunder hösten 2019. Vidare har instruktioner för personuppgiftsbehandling tillförts texten.
 • Screeningstöd livmoderhals - Beskrivning och tjänstespecifika villkor
  • Redaktionella justeringar har genomförts, samt ett avsnitt med instruktioner för personuppgiftsbehandling har tillförts.
 • Sebra-biverkansrapportering - Beskrivning och tjänstespecifika villkor
  • Redaktionella justeringar har genomförts, samt ett avsnitt med instruktioner för personuppgiftsbehandling har tillförts.
 • Svenska biobanksregistret - Beskrivning och tjänstespecifika villkor
  • Redaktionella justeringar, samt mindre korrigeringar avseende Tjänstens funktionalitet, har genomförts. Vidare har instruktioner för personuppgiftsbehandling tillförts texten.
 • Svevac - Beskrivning och tjänstespecifika villkor
  • Redaktionella justeringar har genomförts. Vidare har instruktioner för personuppgiftsbehandling tillförts texten. Information om att Inera har beslutat att avveckla Tjänsten har tillförts. Korrigering avseende Tjänstens funktionalitet har gjorts. Texten har anpassats med hänsyn till att Tjänsten, som en del i avvecklingsprocessen och enligt tidigare information, inte längre tillgängliggör uppgifter i Ineras Tjänst Nationell patientöversikt, se Information om vaccinationer visas inte i NPÖ.

För alla ovanstående justeringar gäller att förändringen av avtalsinnehållet är väsentlig och till fördel för Kunden. Förändringarna gäller från 2 april 2020.

Till toppen av sidan