Ineras kundavtal

Ändringar i kundavtalet 2021

Inera gör löpande förbättringar i kundavtalet så att det alltid ska reglera Ineras tjänster på ett korrekt sätt. På den här sidan kan du ta del av de ändringar som gjordes i avtalsdokumenten under 2021.

17 december 2021

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande avtalsdokument:

1177 Vårdguiden på telefon

 • Avsnittet 5 Beskrivning av Tjänsten har kompletterats med tillkommande funktionalitet och Tjänstens beroenden till andra Tjänster har kompletterats.
 • Punkten 6.2 Tjänstespecifika instruktioner har kompletterats med ny instruktion, avseende de Tjänster som Tjänsten är beroende av.

1177 Vårdguidens e-tjänster

 • Redaktionella justeringar har genomförts.
 • Reglering gällande ny funktionalitet för synpunkter och klagomål har tillförts.
 • Avsnittet 6 Personuppgiftsbehandling har tillförts ny instruktion och reglering gällande personuppgiftsbehandling avseende ny funktionalitet.

Identifieringstjänst SITHS

 • Redaktionella justeringar har genomförts.
 • Reglering för tredjepartsanslutning och SITHS-ombud har tillförts.
 • Punkten 6.2 Tjänstespecifika instruktioner har tillförts nya och uppdaterade instruktioner.
 • Punkten 8.1 Kundens åtaganden har tillförts ny reglering gällande tredjepartsanslutning och SITHS-ombud. I samband med det har det i avsnitt 11 förtydligats att Kunden inte får ha några indirekt anslutna vårdgivare.

Katalogtjänst HSA

 • Beskrivande texter avseende Tjänsten och dess förutsättningar har genomgående omarbetats.
 • Anslutningsavtalet har ersatts med Avtalet. Avtalsvillkor enligt Anslutningsavtalet har i tillämpliga delar tillförts Avtalet.
 • Regleringar för tredjepartsanslutning och HSA-ombud har förtydligats. I samband med det har det i avsnitt 11 förtydligats att Kunden inte får ha några indirekt anslutna vårdgivare.
 • Avsnittet 6 Personuppgiftsbehandling har omarbetats i stora delar, bland annat avseende tjänstespecifika instruktioner.

Svevac

 • Punkten 5.1 Övergripande beskrivning av Tjänsten har justerats.
 • Punkten 6.2 Tjänstespecifika instruktioner har omarbetats avseende instruktion för Ineras behandling av personuppgifter.

Ändringarna, som bedöms som väsentliga, är till fördel för Kunden. Utökningen gäller från och med 17 december 2021.

Allmänna villkor

Följande justeringar gäller från och med 17 december 2021:

 • Redaktionella justeringar har genomförts.

Följande ändringar gäller från och med 17 mars 2022:

 • Avsnittet 2.4 har kompletterats med åtagande avseende personuppgiftsbiträdesavtal med Agent, informationsplikt gällande fel och incidenter, samt sekretessåtaganden för Agent.
 • Avsnitt 3.1 har kompletterats med åtagande avseende informationsplikt gällande fel och incidenter.
 • Avsnittet 9 Ändringar och tillägg har reviderats. Nuvarande punkten 9.1 har ersatts med två nya punkter (ny 9.1 och 9.2). En ny punkt 9.5 har tillförts.

10 november 2021

Inera utökar antalet Tjänster som omfattas av Avtalet och förbättrar befintliga avtalsdokument.

Ny tjänst

Utomlänslistning

Utökningen utgör en väsentlig ändring av Avtalet som är till fördel för Kunden. Utökningen gäller från och med 10 november 2021.

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande avtalsdokument:

1177 Vårdguiden på telefon

 • Punkten 6.2 Tjänstespecifika instruktioner har kompletterats med ny instruktion.
 • Redaktionella justeringar har genomförts.

Eira

 • Punkten 8.1 Kundens åtaganden har kompletterats med ett åtagande som innebär att Kunden åtar sig att iaktta förlagens användarvillkor.
 • Redaktionella justeringar och förtydliganden avseende beskrivning av Tjänsten samt kodifiering av praxis har genomförts.

Intygstjänster

 • Punkten 6.1 Personuppgiftsbehandlingens förhållanden har kompletterats.
 • Redaktionella justeringar och förtydliganden avseende enskild näringsverksamhet har genomförts.

Pascal

 • Redaktionella justeringar har genomförts, bland annat hänvisning till aktuell lagstiftning.

Svenska informationstjänster för läkemedel - Sil

 • Redaktionella justeringar avseende Tjänstens dokumentation har genomförts.

Svevac

 • Punkten 6.2 Tjänstespecifika instruktioner har kompletterats med nya instruktioner.
 • Punkten 8.1 Kundens åtaganden har kompletterats med två nya åtaganden som relaterar till Tjänstens avveckling.

Ändringarna, som bedöms som väsentliga, är till fördel för Kunden och gäller, liksom de redaktionella justeringarna, från och med 10 november 2021.

24 juni 2021

Med anledning av att det nya covidbeviset lanseras den 1 juli behöver avtalsdokumentet Svevac – Beskrivning och tjänstespecifika villkor, kompletteras med en ny tjänstespecifik instruktion.

Svevac
Avsnitt 6.2 Tjänstespecifika instruktioner har kompletterats med en ny instruktion (ny punkt 12). Ändringen gäller från och med idag, 2021-06-24.

15 juni 2021

Inera utökar antalet tjänster som omfattas av kundavtalet och förbättrar befintliga avtalsdokument.

Ny tjänst

Högkostnadsskydd
Högkostnadsskydd erbjuder en lösning för att dela information om högkostnadsskydd och frikort inom hälso- och sjukvården mellan regionerna.

Utökningen av Tjänster utgör en väsentlig ändring av kundavtalet, som är till fördel för Kunden. Den utökade omfattningen av avtalet gäller därför från och med idag, 2021-06-15

Förbättrat avtalsinnehåll

Digitalt möte
Förtydliganden har genomförts gällande tilläggsbeställningar och beroende av SITHS. Förtydliganden av tjänstens instruktioner för personuppgiftsbehandling har genomförts. Redaktionella justeringar har gjorts.

Hjälpmedelstjänsten
Tjänstens instruktioner för personuppgiftsbehandling har tillförts. Redaktionella justeringar har gjorts.

Rådgivningsstödet webb
Förtydligande av att Tjänsten nu ska kunna erbjudas statliga myndigheter (högskolor/universitet) har tillförts. Kompletteringar av tjänstens instruktioner för personuppgiftsbehandling har genomförts.

Statistiktjänsten
Förtydliganden av tjänstens instruktioner för personuppgiftsbehandling har genomförts. Redaktionella justeringar har gjorts.

Stöd och behandling
Förtydligande av att Tjänsten erbjuder ombudsfunktionalitet för vårdnadshavare avseende barn och unga har gjorts samt att Kunden behöver 1177 Vårdguidens e-tjänster för att kunna använda tjänsten. Redaktionella justeringar har genomförts.

Svevac
Avsnitt 6.2 Tjänstespecifika instruktioner har kompletterats med en ny instruktion (punkt 16).

Video- och distansmöte
Tjänstens instruktioner för personuppgiftsbehandling har tillförts. Redaktionella justeringar har gjorts.

Det förbättrade avtalsinnehållet utgör en väsentlig ändring av kundavtalet, som är till fördel för Kunden. Revideringarna gäller därför från och med idag, 2021-06-15

Utbudstjänsten
Tjänstens instruktioner för personuppgiftsbehandling har tillförts. Redaktionella justeringar har gjorts. Kundens åtagande har reviderats.

Förändringen är väsentlig och kommer att börja gälla om tre månader, 2021-09-15.

8 april 2021

Inera förbättrar befintliga avtalsdokument.

Följande förbättringar är av väsentlig omfattning och gäller därför från och med 2021-07-08

Avtal om Kundens användning av Ineras tjänster
En ny punkt 13 införs i syfte att förtydliga att personuppgiftsbiträdesavtalet gäller så länge som Inera behandlar personuppgifter för Kundens räkning.

Allmänna villkor
En ny punkt 10.6 införs i syfta att förtydliga att om Inera behandlar personuppgifter för Kundens räkning efter det att Avtalet och/eller Abonnemanget löpt ut, har Inera rätt till ersättning från Kunden för sådana kostnader.

1177 Vårdguiden på telefon
Redaktionella ändringar som beskriver tjänstens funktioner har tillförts. Övriga ändringar avser utökning av funktion i grundutbud (Journal via Nätet), utökning av funktioner i tilläggsbeställningar (SMS-funktion, Bildverktyg, Videoverktyg) samt utökning av beroende tjänster.

Följande förbättringar gäller från och med idag, 2021-04-08

Eira
Redaktionella ändringar avseende tjänstens innehåll, inklusive beskrivning av statistik, har tillförts. Beskrivning av kostnaderna är förtydligade.

En ny punkt 11 har införts, som ger fullmakt åt Inera att företräda Kunden vid inköp av licenser.

Svevac
Tjänstens tidplan för avveckling har uppdaterats. Avsnitt 5.3 Regelverk samt avsnitt 8.1 Kundens åtaganden har justerats. Redaktionella justeringar har genomförts.

Underskriftstjänsten
Inera gör justeringar i avsnitt 6, Behandling av personuppgifter, genom att Kunden nu kan uppdra till Inera att lagra personuppgifter kortare tid än tidigare angivet. Vidare har ett kundåtagande i avsnitt 8.1 tillförts.

Till toppen av sidan