Tjänster

Arkitektur och digital infrastruktur

En väl utbyggd och fungerande digital infrastruktur är själva grunden för all digital utveckling. Inera utvecklar och förvaltar gemensamma lösningar inom digital arkitektur och infrastruktur som skapar förutsättningar för samverkan och informationsutbyte mellan aktörer inom regioner och kommuner.

Aktuella artiklar

 • Så arbetar Inera med arkitektur

  Inera utvecklar och förvaltar arkitektur för digitalisering tillsammans med regioner, kommuner och näringsliv, samt styr och stödjer tillämpningen av den nationella arkitekturen.

 • Kort om Ineras digitala infrastruktur för välfärden

  Inera har på uppdrag av regioner och kommuner byggt upp en digital infrastruktur som skapar förutsättningar för informationsdelning och nationella digitala tjänster för en god, nära och jämlik vård och omsorg i Sverige. Samma information ska kunna visas upp för olika intressenter som patienter, omsorgstagare, omsorgspersonal och vårdpersonal.

 • Nationella tjänsteplattformen

  Nationella tjänsteplattformen är en teknisk plattform som förenklar, säkrar och effektiviserar informationsutbytet mellan olika it-system inom vård och omsorg. Plattformen är navet mellan system som behöver kommunicera med varandra, och gör att informationsutbytet kan ske på ett säkert och kostnadseffektivt sätt.

 • Identitet- och åtkomsthantering

  Området identitet- och åtkomsthantering innehåller många olika delar som tillsammans syftar till att ge användare rätt tillgång till funktioner och information vid rätt tillfälle. Det användaren upplever som singelinloggning, SSO, är ofta ett resultat av en god samverkande arkitektur för identitet och åtkomst, med flera olika komponenter som levererar sin del.

Stöd och samverkansforum inom arkitektur

Arkitekturgemenskapen

Arkitekturgemenskapen är ett informellt nätverk där it- och verksamhetsarkitekter i kommuner och regioner arbetar tillsammans och utbyter erfarenheter. Över 400 personer från drygt 60 kommuner, 5 kommunalförbund och 20 regioner är medlemmar.

Strukturerad omvärldsbevakning

Som ett stöd för både beslutsfattare och andra personer i kommuner och regioner som är engagerade i arkitekturfrågor tar Inera, tillsammans med några kommunrepresentanter, fram en strukturerad omvärldsbevakning. Den ger en samlad bild över beslutade och pågående initiativ inom EU och nationellt.

Infrastrukturtjänster

Autentiseringstjänst SITHS

Används tillsammans med en lokal IdP för att autentisera användare med SITHS eID.

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Katalogtjänst HSA

Tack vare Katalogtjänst HSA kan både invånare och personal enkelt hitta korrekta kontaktuppgifter och söka efter vård på nätet. Uppgifterna som finns i HSA används också för att ge rätt behörighet när användare loggar in i tjänster och system.

Legitimeringstjänst IdP för medarbetare

Legitimeringstjänst IdP för medarbetare används för att verifiera medarbetares identitet vid inloggning i system och e-tjänster med SITHS eID samt leverera information om användarens behörighet. Tjänsten möter lagkrav på stark autentisering för delning av journaluppgifter mellan vårdgivare.

Legitimeringstjänst Lokal IdP för medarbetare

En IdP som installeras lokalt i kundens egen driftmiljö.

Personuppgiftstjänsten

Personuppgiftstjänsten hanterar personuppgifter från bland annat Skatteverket, till exempel adressuppgifter som finns i befolkningsregistret.

Sjunet

Sjunet är ett robust och kvalitetssäkrat kommunikationsnät som är särskilt framtaget för att underlätta informationsutbytet inom regioner, kommuner och privata vårdgivare. Sjunet garanterar mycket hög tillgänglighet och är ofta ett krav för att sprida verksamhetskritisk information.

Säker digital kommunikation

Säker digital kommunikation är ett säkert sätt att utbyta känslig och sekretessklassad information mellan kommuner, regioner, statliga myndigheter och andra offentligt finansierade aktörer. Den 27 mars 2024 flyttades ansvaret för utveckling och förvaltning av Säker digital kommunikation från Inera till Digg.

Säkerhetstjänster

Säkerhetstjänster gör det möjligt för organisationer att reglera och följa upp åtkomsten till patientinformation.

Underskriftstjänsten

Underskriftstjänsten gör det möjligt att underteckna dokument elektroniskt på ett säkert sätt. Alla regioner, kommuner, statliga myndigheter och privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan beställa och använda Underskriftstjänsten.

Till toppen av sidan