Arkitektur och digital infrastruktur

Strukturerad omvärldsbevakning

Som ett stöd för både beslutsfattare och andra personer i kommuner och regioner som är engagerade i arkitekturfrågor tar Inera, tillsammans med några kommunrepresentanter, fram en strukturerad omvärldsbevakning. Den ger en samlad bild över beslutade och pågående initiativ inom EU och nationellt.

Om den strukturerade omvärldsbevakningen

Den strukturerade omvärldsbevakningen ger en översikt över vad som är på gång, vem som gör vad nationellt och vad varje kommun och region behöver ha med i sin egen planering. Den riktar sig till personer i kommuner och regioner som har behov av att få en översikt över nationell digital utveckling som ett underlag för lokal och nationell planering och framtagande av strategier.

Syftet med den strukturerade omvärldsbevakningen är att

 • visa viktiga milstolpar inom nationell digital utveckling
 • skapa en gemensam bild av utvecklingen
 • visa beroenden mellan olika initiativ
 • vara underlag för planering och strategier
 • undvika dubbelarbete och spara tid hos respektive huvudman
 • göra det möjligt för kommuner och regioner att utvecklas i gemensam riktning
 • tydliggöra allokeringsbehov för genomförande.

Den strukturerade omvärldsbevakningen har ett treårsperspektiv. 

Omfattning

Omvärldsbevakningen omfattar initiativ som

 • avser, eller har påverkan på, arkitektur inom digitaliseringsområdet
 • är internationella, nationella eller gemensamma
 • är beslutade och antingen pågående eller kommande.

Avgränsningar

Omvärldsbevakningen omfattar inte

 • behov – dessa hanteras genom behovsbeskrivningar och behöver prioriteras och beslutas först
 • tjänster som redan är i förvaltning – dessa hanteras i tjänsteportföljöversikter mm. Om behov finns av att förändra tjänsterna lyfts detta som behov.
 • regionala eller lokala initiativ – dessa hanteras på myndighets-, kommun-, region- och länsstyrelsenivå eller hos enskilda aktörer.

Omvärldsbevakningen är heller inte en handlingsplan i sig, men tanken är att den ska göra det lättare för målgruppen att ta ställning till om initiativen bör inkluderas i egna eller gemensamma verksamhets- och andra planer.

Till toppen av sidan