Arkitektur och digital infrastruktur

Kort om Ineras digitala infrastruktur för välfärden

Inera har på uppdrag av regioner och kommuner byggt upp en digital infrastruktur som skapar förutsättningar för informationsdelning och nationella digitala tjänster för en god, nära och jämlik vård och omsorg i Sverige. Samma information ska kunna visas upp för olika intressenter som patienter, omsorgstagare, omsorgspersonal och vårdpersonal.

Hur informationen delas

För att göra informationsdelning möjlig måste flera viktiga delar finnas på plats i en gemensam digital infrastruktur. Grundläggande aspekter att ta hänsyn till är såväl teknik och informatik som juridik och säkerhet.

Juridik

För att legalt kunna utbyta information behövs en avtalshantering med hänsyn till gällande lagar. Därför börjar all tjänsteutveckling hos Inera med en juridisk utredning som klargör vad vi kan och får göra.

Informatik

Olika system lagrar information på olika sätt, men för att kunna utbyta information mellan system måste den struktureras på samma sätt. Därför behövs standarder för medicinsk informatik. Inera bidrar genom att arbeta med bland annat regelverk för interoperabilitet inom vård och omsorg, referensarkitekturer och kodverksförvaltning.

Teknik

Ineras Nationella tjänsteplattform är ett nav för säkert utbyte av strukturerad information inom vård och omsorg, för både invånare och medarbetare. Informationsutbytet görs enligt nationella tjänstekontrakt, det vill säga tekniska specifikationer för olika typer av informationsmängder, exempelvis diagnos, läkemedel, provsvar och anteckningar. Hundratals vårdsystem är anslutna till den nationella tjänsteplattformen. Varje månad görs omkring 400 miljoner anrop via plattformen.

Säkerhet

För att uppfylla lagliga krav på hur patientinformation i vård och omsorg får hanteras har Inera byggt upp säkerhetstjänster kring informationsdelningen. Säkerhetstjänsterna hjälper till att kontrollera att endast rätt person får tillgång till rätt information och att allt informationsutbyte loggas och kan kontrolleras i efterhand.

Nationella tjänster byggda på den gemensamma infrastrukturen

Den digitala infrastruktur som Inera byggt upp under många år fungerar som informationsnav för ett stort antal nationella tjänster som används av vårdgivare och invånare.

Informationsutbytet via den Nationella tjänsteplattformen ligger bland annat till grund för tjänster på 1177.se, där invånare till exempel kan läsa sin journal, lista sig på vårdcentral, boka tid i vården eller förnya läkemedelsrecept. På motsvarande sätt används den Nationella tjänsteplattformen i tjänster för medarbetare, exempelvis Nationell patientöversikt som visar en samlad dokumentation om patienter oavsett var i landet de har vårdats.

Nästa steg för utökad digital samverkan i välfärden

Med den omfattande kunskap som Inera har samlat kring vad som krävs för att samverka digitalt skulle nuvarande arkitektur och infrastruktur efter anpassning kunna utökas för att användas även i andra sektorer än vård och omsorg.

Inera har de senaste åren utrett hur en framtida samverkansarkitektur för välfärdens aktörer bör utformas. Arbetet har resulterat i två nya referensarkitekturer. De går under samlingsnamnet T2 och kompletterar dagens referensarkitektur T-boken som stor del av befintlig infrastruktur och tjänster för informationsdelning i vård och omsorg bygger på.

Till toppen av sidan