Gå till innehåll

Nationell patientöversikt

Nationell patientöversikt (NPÖ) gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra regioner, kommuner eller privata vårdgivare.

Nyttan med NPÖ inom vården är flera och ger:

 • En helhetsbild av patienten som kan öka kvalitet i vård
 • Tillgång till information som minskar kostnader och tidskrävande dubbelarbete
 • Bättre verktyg för planering och samordning mellan vårdgivare

Anslutning till NPÖ och Journalen innebär att patienter och vårdgivare kan få tillgång till samma information  eftersom båda har samma källa.

Beställ anslutning till Nationell patientöversikt (NPÖ)

Informationen på den här sidan vänder sig till de vårdgivare som ansluter till Nationell patientöversikt, NPÖ för att visa eller producera journalinformation.

Beställ anslutning som producent

Klicka på länkblocket för att få veta hur du ansluter till Nationell patientöversikt, NPÖ, för att visa eller producera journalinformation.

Information till vårdgivare som ansluter till Nationell patientöversikt, NPÖ, för att visa eller producera journalinformation.

 

Beställ anslutning som konsument

Klicka på länkblocket för att få veta hur du ansluter som konsument, det vill säga hur du ansluter till Nationell patientöversikt, NPÖ, för att ta del av och läsa journalinformation.

Informationen till vårdgivare som ansluter till Nationell patientöversikt (NPÖ) för att ta del av och läsa (konsumenter) journalinformation.

Information till agenter som vill ansluta till NPÖ, för att förmedla tjänsten vidare till en kund

Om din organisation vill förmedla Ineras tjänst Nationell patientöversikt, NPÖ, vidare till en kund via er egen anslutning till NPÖ, då kan ni göra detta i egenskap av en agent.

Mer information om hur du beställer anslutning finns ovan, Beställ anslutning som producent och Beställ anslutning som konsument.

Nedan har vi samlat kompletterande information till agenter, bland annat finns de dokument som krävs för att ansluta till NPÖ och även information om hur din organisation tecknar agentavtal med Inera och genomgår en agentkvalificering.

Information till agenter som vill ansluta till Nationell patientöversikt, NPÖ

Pris

Aktuella priser för Nationell patientöversikt, NPÖ, hittar du via länken nedan.

Införandestöd

För att minimera tidsåtgång och kostnad, samt säkerställa kvalitet i införandeprojektet av NPÖ finns hos Inera ett framtaget införandestöd för vårdgivare.

Införandestödet hos Inera innebär att det finns stöddokument i form av checklistor, utbildningsfilmer, zipfiler med anslutningsanvisningar, som alla vårdgivare kan använda.

Konsumentinförande

Om vårdgivaren planerar att införa NPÖ som arbetsverktyg i verksamheten så behöver rutiner tas fram kring till exempel samtyckeshanteringen, behörighetstilldelning, logguttag och granskning. Vårdgivaren behöver även välja och införa lösning för Tillgänglig patient (TGP). Inera kan hjälpa till med detta om det finns ett behov. Anmälan sker i sådant fall via Kundservice.

Producentinförande 

Vårdgivaren behöver även ansluta sitt vårdsystem till NPÖ. Andra nödvändiga förberedelser i införandet är framtagning av rutinbeskrivningar för åtkomst och en organisation för administration av behörighet och spärrar. En mycket viktig del är att informera patienter om vad sammanhållen journalföring, där NPÖ ingår, innebär för dem. För hälso- och sjukvårdspersonalen krävs utbildning i gränssnittet NPÖ samt i vad patientdatalagen innebär och rutiner behöver tas fram för hur informationen till invånarna ska ske.

Kräver underliggande tjänster

För att NPÖ ska fungera och kunna användas behöver flera underliggande tjänster vara på plats och förberedas. I ett införande av NPÖ så finns det beroenden till:

Patientdatalagen

Patientdatalagen (2008:355)(PDL) trädde i kraft i juli 2008. Det är regeringen som tagit beslut om lagen. Den påverkar på vilket sätt it-tjänster inom hälso- och sjukvården utformas.

Regeringen vill att hanteringen av personuppgifter inom hälso- och sjukvården ska bli enklare samtidigt som patientsäkerheten och patientens egen möjlighet till medverkan ska stärkas.

Underlätta informationsutbyte men också skydda patienten

Lagen ska underlätta informationsutbyte mellan vårdgivare och mellan vårdgivare och patient. Säkerheten i informationsutbytet är viktig men skyddet av patientens integritet väger tyngre i lagen.

Registrering och behandling av personuppgifter är nödvändig för en fungerande verksamhet, men patienten har rätt till en fredad zon. Det står till och med inskrivet i grundlagen att patienten ska skyddas mot att den personliga integriteten kränks genom att uppgifter om personen databehandlas. Hur det skyddet ska se ut beskrivs i delar av patientdatalagen.

Patientdatalagen kommer att påverka informationshanteringen inom hälso- och sjukvård. För införande av it-stöd i vården krävs att vårdgivaren (regioner, kommuner och privata vårdgivare), Socialstyrelsen och andra intressenter är överens hur lagen tolkas och it-stöden ska utformas utifrån tolkningen.

Patientdatalagen

Mer information

Anslutna vårdgivare

Nedan finns uppgifter om vilka vårdgivare som producerar information till NPÖ samt vilka vårdgivare som använder Nationell patientöversikt, NPÖ.

Alla regioner och en del kommuner använder NPÖ. Här kan du se vilka vårdgivare inom varje region som visar och/eller tar del av information via Nationell patientöversikt, NPÖ, samt vilka kommuner som är anslutna: 

 • Region Blekinge
 • Region Dalarna
 • Region Gotland
 • Region Gävleborg
 • Region Halland
 • Region Jämtland Härjedalen
 • Region Jönköpings län
 • Region Kalmar län
 • Region Kronoberg
 • Region Norrbotten
 • Region Skåne
 • Region Stockholm
 • Region Sörmland
 • Region Västerbotten
 • Region Västernorrland
 • Region Västmanland
 • Region Värmland
 • Region Uppsala
 • Västra Götalandsregionen
 • Region Östergötland
 • Region Örebro län
 • Alla anslutna kommuner
 • Capio S:t Görans Sjukhus

Tillgänglig information

Tillgänglig information är en sammanställning över godkända anslutningar/informationsmängder i NPÖ.

I dokumentet finns en sammanställning av vårdgivare och informationsmängder (tjänstekontrakt) som är tillgängliga till andra vårdgivare via Nationell patientöversikt, NPÖ.

Förvalta och använda tjänst

Utbildning i spärr- och loggadministration

Inom NPÖ används Säkerhetstjänsterna Spärr och Logg. Du som ska administrera
dessa tjänster, är välkommen att titta på webbinarer som utbildningsmaterial.

Läs mer här

Filmer

Samtliga NPÖ filmer finns på Ineras YouTube-kanal. Prenumerera på kanalen för att se när nya filmer läggs upp för NPÖ och andra tjänster på Inera.
Välj en av filmerna i listan nedan och följ anvisningarna eller välj att spela upp alla filmerna i spellistan.

Anvisningar för att titta på filmen:

 1. Klicka på länken för filmen du vill se
 2. Filmer startar
 3. När filmen startar, välj helskärmsläge genom att klicka på fyrkanten längst ner till höger i filmen

Film om NPÖ för användare

Filmen/webbinaret för användare av NPÖ går igenom de olika stegen i tjänsten och hur användaren hittar information. Den går bra att se på enskilt när man behöver eller i grupp för att sedan kunna diskutera arbetsmetoder tillsammans. Det kan vara bra att veta att informationen i filmerna innehåller testdata.

Nyttan med NPÖ beskrivs i "Filmen om Åke".

 

Användningsstatistik

Antalet användare av Nationell patientöversikt, NPÖ, ökar stadigt allt eftersom fler vårdgivare ansluter till tjänsten.

NPÖ olika miljöer

NPÖ finns tillgänglig i olika miljöer som har olika syften. Inera och NPÖ förvaltningen bär ansvaret för alla miljöer.

NPÖ Produktionsmiljö

https://www.npo.se

https://npo.sjunet.org

HSAID: SE5565594230-BDV

Så här ser det ut i loggverktyget när man ska ta ut NPÖ loggar:

NPÖ NPÖ 1 fram till 8 december 2015

SE165565594230-0014

Nationell patientöversikt NPÖ 2 fram till 3 november 2016

SE2321000016-8ZJV

Nationell patientöversikt NPÖ 2 från och med 4 november 2016

SE5565594230-BDV

 Nationell patientöversikt NPÖ uppgraderad från och med 3 april 2018

SE5565594230-BDV

Beskrivning och tillgänglighet

Produktionsmiljön är dubblerad och geo-redundant för att möjliggöra drift 24/7. Releaser görs vanligtsvis dagtid, klockan 14-16, utan att NPÖ har nertid.

NPÖ Kvalitetssäkringsmiljö

https://qa.npo.sjunet.org

https://qa.npo.se

HSAiD QA: T-SERVICES-SE165565594230-10MF

Beskrivning

Kvalitetssäkringsmiljön eller QA- miljön, är en separat driftsmiljö för de som behöver verifiera funktionalitet i en produktionslik miljö.

QA är driftsmässigt en mindre miljö samt i vissa avseenden baserad på mockar.

QA miljön används för främst två syften:

 1. Verifiera kommande versioner av NPÖ applikationen (och andra applikationer i miljön)
 2. Verifiera integration mellan källsystem och NPÖ

QA kommer ha nyare versioner av NPÖ vilket kan vara viktigt att förstå när man genomför integrationstester.

Tillgänglighet

QA-miljön har support på dagtid och saknar beredskap utanför kontorstid

QA miljön har samma version som produktionsmiljön förutom under dagar då NPÖ förvaltningen har planerat att verifiera kommande version av NPÖ. Det kan även förekomma störningar under tiden om felsökning behöver göras.

NPÖ SIT- miljö

sit.npo.se och sit.npo.sjunet.org

HSAID: T-SERVICES-SE165565594230-10MG

Beskrivning

System-integrationstest (SIT) miljön är en separat driftsmiljö för de som behöver verifiera integration i en miljö som har samma version som produktion.

SIT är en enkel miljö som i vissa avseenden baserad på mockar som ska användas för att verifiera en ny anslutning eller förändring av befintlig anslutning.

Tillgänglighet:

SIT-miljön har support på dagtid och saknar beredskap utanför kontorstid. SIT uppdateras innan QA-miljön.

Testsida för konsumenter

Du når testsidan för konsumenter via https://testsidan.npo.se/

Nationellt ramverk

Syftet med ett nationellt ramverk är att få en gemensam struktur och skapa tillförlitlighet genom att hälso- och sjukvårdspersonalen vet vad de kan förvänta sig att se.

Ineras styrelse beslutade i april 2014 om nationella ramverket för Nationell patientöversikt, NPÖ. Nedan finns ramverket samt en beskrivning om bakgrunden till beslutet. Ramverket har tagits fram tillsammans med alla vårdgivare som är anslutna som producenter i NPÖ.

Bakgrund och arbetssätt

Förvaltningsgruppen för Nationell patientöversikt, NPÖ, genomförde två workshops (november 2013 och februari 2014) där de vårdgivare som producerar information till NPÖ bjudits in. Diskussioner fördes kring vilken information som behöver tillgängliggöras i NPÖ.

NPÖ:s referensgrupp, vård- och omsorgsdokumentation har haft i uppdrag under 2013 av NPÖ:s förvaltningsgrupp att ta fram en prioritering av vilken information som bör prioriteras i NPÖ.

De informationsmängder som rekommenderas för kommunerna utgår från arbetet med NPÖ 2 projektet.

Resultatet från detta arbete har resulterat i framtagande av ett förslag till: Rekommendation för producerande vårdgivare till Nationella Patientöversikten, NPÖ.  

Ineras styrelse beslutade att detta ska gälla som ett nationellt ramverk för producenter till Nationell patientöversikt. Ett nationellt ramverk ger förankring och en gemensam struktur, samt tillförlitlighet vad som visas och vad hälso- och sjukvårdspersonalen kan förvänta sig att se.

Vårdgivare som inte kan uppfylla ramverket ansvarar för att rapportera avvikelse till Ineras programkontor.

Omfattning, dvs. hur många vårdenheter som producerar information och verksamheter som undantas behöver diskuteras vidare. Ramverket bör uppdateras kontinuerligt, samt ska stämmas av med ramverket för Journalen.

Dokument

På den här sidan finns alla dokument som vänder sig till dig som arbetar hos vårdgivare med att införa Nationell patientöversikt, NPÖ.

Alla dokument för NPÖ finns även samlade på denna sida.

Anslutning till Nationell patientöversikt, NPÖ

Underlag för godkännande vid End-2-End tester

Syftet med underlaget är att säkerställa att etablering av samverkan mellan en certifierad e-tjänst och en organisations producentanslutningar kan genomföras.

Här nedan kan du titta på hur underlag för godkännande av End-2-End tester ser ut. Observera att dokumentet uppdateras kontinuerligt och är bara för information. I samband med att anslutningsarbetet börjar kommer den uppdaterade, senaste versionen skickas till dig av din kontaktperson på Inera.

Tjänstespecifik teststrategi Sammanhållen Journalföring

Felanmälan NPÖ

Vårdgivaren har ett ansvar att genomföra felsökning för att utesluta lokala fel innan man eskalerar ärendet till Inera.

Principen för felanmälan är att alla ärenden som inte är av lokal karaktär anmäls till Ineras kundservice där de samordnas gentemot leverantörerna av NPÖ, Säkerhetstjänster och Tjänsteplattformen samt övriga anslutna vårdgivare.

För att veta vad som kan lösas lokalt och vad som kan vara aktuellt att felanmäla till Ineras kundservice finns dokumentet "Underlag för felsökning" till hjälp där olika felmeddelanden finns beskrivna med orsak och åtgärd. Vi håller på och uppdatera dokumentet och publicerar den när det är klar.

När man felanmäler NPÖ till Kundservice gäller följande:

Beskriv

 1. vad som gjordes
 2. vad man förväntade sig
 3. vad resultatet blev

Om man har varit inloggad i NPÖ, skicka med HSA-ID och tidpunkt för felsökning.

Patientinformation får och ska inte följa med i ärendet.

Checklistor

Logg och samtycke

En viktig del av projektet hos vårdgivaren är att få fram riktlinjer för logg och samtycke.

Varje vårdgivare ska ha riktlinjer för hur detta hanteras och dessa tas fram lokalt/regionalt. Patientdatalagen påverkar hur riktlinjerna får utformas.
Vårdgivare behöver ge möjlighet för medarbetare att sköta loggar och dokumentet "Instruktion för att använda Säkerhetstjänsternas gränssnitt" beskriver hur det går till. Informationen vänder sig till HSA administratörer.

Information om hur du återkallar samtycke i NPÖ hittar du i Användarhandbok Nationella Säkerhetstjänster.

TGP dokument

Mappning

Patientdatalagen

Användarguide

Användarguiden berättar när det är möjligt för personal att använda NPÖ, hur de loggar in, vilken information som kan finnas och vilka funktioner NPÖ innehåller.

Klienten innehåller en kontextbaserad onlinehandledning.

Hämta alltid den senaste versionen härifrån, dokumentet kommer uppdateras löpande.

Gränssnittsbeskrivning

Gränssnittsbeskrivningen beskriver NPÖ och de funktioner som vårdpersonal kan ta del av där.

Stödmaterial

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan