Aktuellt

“Fler behöver ansluta sig till Ineras tjänster för att nyttan ska bli optimal”

För att uppnå en sömlös hälso- och sjukvård behöver utbytet av information mellan vårdgivare öka. Redan idag finns det goda möjligheter till det genom att i högre grad nyttja befintliga nationella tjänster. Inera har tillsammans med Skånes kommuner analyserat nyttorna och beskrivit utmaningarna för att kommuner ska kunna hämta hem den fulla potentialen.

Arbetet har namnet Optimerat nuläge Skåne och beskriver vad Ineras nationella tjänster kan ge för verksamhetsnyttor i kommunerna redan idag. Fokus har varit de tjänster där hälso- och sjukvårdens personal utbyter vårdinformation. där Nationell patientöversikt, NPÖ, har en central roll.

– Full nytta uppnås inte förrän alla kommuner och regioner tillgängliggör central information i NPÖ och Journalen. Men dit är det en lång bit att gå, säger Maria Ehrndal, chef för Ineras kommungrupp.

Scenarion beskriver nyttor

Efter workshops med verksamheterna i Skåne togs ett antal scenarion fram. De visade nyttor för såväl invånare som för kommun och region av ökat informationsutbyte, bland annat:

  • En mer sömlös hälso- och sjukvård
  • Ökad patientsäkerhet
  • Bättre tillgång till journalinformation
  • Minskat rapporteringsbehov
  • Minskad pappershantering
  • Minskad dubbeldokumentation
  • Mer tid för patientnära arbete

Många system och stort antal anslutningar

Den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården är organiserad med många vårdgivare av varierande storlek. I Skåne finns 263 särskilda boenden fördelade på 33 kommuner och 11 olika privata vårdgivare samt ett 20-tal som säljer enstaka platser både inom och utanför den kommun där de finns. Informationen i de journalsystem som används är inte enhetligt strukturerad och man använder olika begrepp för samma information. Så även om antalet journalsystem är begränsat riskerar varje installation av systemen att bli en unik lösning.

– Detta driver upp kostnaden för att ansluta till våra tjänster. En leverantör kan inte skapa en standardintegration mot våra plattformar utan måste göra olika kundunika lösningar, säger Maria Ehrndal.

Svårt att överblicka kostnaden

Det är svårt för kommunerna att få en bra överblick över vad en anslutning till en tjänst kostar när man betalar till både leverantör och till Inera.

– Vi behöver se över detta och paketera tjänsterna så att de blir attraktiva för våra kommunkunder, säger Maria Ehrndal, som har ett förflutet både som beställare inom region och som företrädare för systemleverantörerna.

Anpassa tjänsterna för att bättre passa kommunerna

Kartläggningen som gjordes tillsammans med Skånes kommuner visar att flera av Ineras tjänster behöver anpassas för att fungera optimalt även för kommunerna.

– För att kommunerna ska vilja ansluta sig behöver vi göra det enklare och kunna visa att nyttorna överstiger kostnaderna, säger Maria Ehrndal, chef för Ineras kommungrupp.

Utbyte av information central

Sammantaget visar kartläggningen att Ineras tjänster för informationsutbyte, såsom Journalen, NPÖ, 1177 e-tjänsterna, Pascal, Elektronisk remiss och Informationsutlämning till kvalitetsregister har potential att avsevärt förbättra informationsförsörjningen mellan huvudmän inom den svenska hälso- och sjukvården. Mest beröm från kommunerna får Inera för tjänsten Pascal. Stora förväntningar knyts även till Elektronisk remiss som inom kort görs tillgänglig för kommunernas hälso- och sjukvård.

Läs insikter och slutsatser i rapporten Optimerat nuläge Skåne. Arbetet beskrivs även i ett seminarium på e-hälsomässan Vitalis den 19 maj.

Till toppen av sidan