Aktuellt

Förändringar inom NPÖ med anledning av Nationell läkemedelslista

Nationell patientöversikt, NPÖ, gör att vårdgivare kan dela journalinformation från hälso- och sjukvården med varandra. Vårdpersonal kan ta del av journalinformation om patienten har gett sitt samtycke till det. Förändrad funktionalitet för NPÖ har aktiverats med anledning av den nya lagen om nationell läkemedelslista.

Vy över Nationell patientöversikt

1 maj 2021 började Lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista att gälla. Nationella läkemedelslistan ersätter nuvarande receptregistret och läkemedelsförteckningen som förvaltas av E-hälsomyndigheten. Det påverkar NPÖ och innebär att ny funktionalitet för Läkemedelsförteckningen slås på i NPÖ.

För NPÖ innebär förändringarna följande:

  • Tillsvidaresamtycke tas bort och det är nu endast möjligt att använda engångssamtycke
  • Ny design på nödöppningsdialogen
    • Sidan har ny design men samma funktionalitet som tidigare
    • Nödöppning innebär att även spärrade poster hämtas för Läkemedelsförteckningen. För andra informationsmängder gäller spärrarna som vanligt oavsett samtycke eller nödsituation.
  • En text som visas i samtyckesdialogen blev inaktuell i samband med den nya lagstiftningen den 1 maj. Lydelsen är: "Sjuksköterska utan rätt att förskriva läkemedel får bara läsa läkemedelsförteckningen (med engångssamtycke eller nödåtkomst) vid en akut nödsituation” Det krävs inte längre en akut nödsituation för att sjuksköterskor utan förskrivningsrätt ska få tillgång till uppgifterna. Texten tas bort i samband med release för NPÖ 3 juni.

Det är E-hälsomyndigheten som ansvarar för att ta fram registret nationella läkemedelslistan som regleras av den nya lagen. Om du vill ha mer information om NLL klicka här.

Till toppen av sidan