Ändringar i kundavtalet 2023

Här kan du ta del av de ändringar som görs i avtalsdokumenten under 2023..

23 oktober 2023

Inera utökar antalet Tjänster som omfattas av Avtalet och förbättrar befintliga avtalsdokument.

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande avtalsdokument:

Säker digital kommunikation:

 • Nytt åtagande avseende delning av uppgifter med övertagare av Tjänsten.
 • Ändring av uppsägningsvillkor i samband med övertagande av Tjänsten.

Ändringarna gäller från och med 23 januari 2024.

Intygstjänster:

 • Redaktionella justeringar i avsnittet Beskrivning av Tjänsten.
 • Redaktionella justeringar i avsnittet Personuppgiftsbehandlingens förhållanden.
 • Tillkommande åtagande för Kunden.

Ändringarna gäller från och med 23 januari 2024.

1177 listning:

 • Utökad beskrivning av informationsmängder som utväxlas i Tjänsten.
 • Redaktionella justeringar i avsnitten Typ av personuppgifter och Kategorier av registrerade personer.

Ändringarna gäller från och med 23 oktober 2023.

1177 tidbokning:

 • Redaktionella justeringar i avsnittet Personuppgiftsbehandlingens förhållanden.
 • Tillkommande åtagande för Kunden.

Ändringarna gäller från och med 23 januari 2024.

1177 journal:

 • Redaktionella justeringar.
 • Redaktionella justeringar i avsnittet Personuppgiftsbehandlingens förhållanden.
 • Tillkommande åtagande för Kunden.

Ändringarna gäller från och med 23 januari 2024.

Ombudstjänsten:

 • Redaktionella justeringar.
 • Redaktionella justeringar i avsnittet Personuppgiftsbehandlingens förhållanden.
 • Redaktionella justeringar i avsnittet Support.

Ändringar gäller från och med 23 oktober 2023.

19 september 2023

Ändrade priser för Ineras tjänster

Den 1 januari 2024 görs en generell höjning av priserna för Ineras tjänster med 4 procent.

I de fall ändringar utöver denna generella prishöjning blir aktuella så aviseras dessa separat i enlighet med Ineras kundavtal.

4 april 2023

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande avtalsdokument:

1177 symtombedömning och hänvisning:

 • Förtydliganden och korrigeringar i avsnitt 5, Beskrivning av Tjänsten.
 • Preciseringar i avsnitt 6 samt tillkommande instruktion för behandling av personuppgifter i avsnitt 6.2.
 • Förtydligande avseende Abonnemangets löptid, avsnitt 11.1.
 • Redaktionella justeringar.

Ändringarna gäller från och med 4 april 2023.

30 mars 2023

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande avtalsdokument:

Pascal:

Avsnitt 6 Behandling av personuppgifter:

 • Förtydligande av behandlingens ändamål
 • Förtydligande av kategorier av personer och typ av personuppgifter
 • Redaktionella justeringar

Avsnitt 8 - Åtaganden:

 • Redaktionella justeringar och ändringar införda gällande dosmigrering

Utöver de ovanstående ändringarna har mindre redaktionella justeringar genomförts genomgående i BTV:n.

Ändringarna gäller från och med 30 mars 2023.

Underskriftstjänsten:

 • Avsnitt 4 – Redaktionella ändringar för beskrivning av tjänstens varianter.
 • Avsnitt 5.1 - Redaktionella ändringar för att spegla de tre olika varianter på tjänsten som erbjuds.
 • Avsnitt 6 - Behandling av personuppgifter har reviderats för att spegla de varianter av tjänsten (Kategorier av registrerade personer och tjänstespecifika instruktioner).


Ändringarna gäller från och med 30 mars 2023.

22 februari 2023

Version 2.0 av SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal ersätter tidigare version 1.2.1.

Den nya versionen följer i stort den tidigare men vissa avsnitt, såsom exempelvis avsnitt 12 och 17, har omarbetats utefter standardavtalsklausuler som har godkänts av EU-kommissionen.

30 september 2020

Ändrade priser för Ineras tjänster

Priserna på Ineras tjänster höjs med 2 procent för alla kunder och agenter, utom regionerna. Prisändringen omfattar alla Ineras tjänster med följande undantag:

 • Priserna för Digitalt möte lämnas oförändrade
 • Priset för SITHS-kort höjs från 54 kronor till 85 kronor per kort och år i enlighet med tidigare information. Det nya priset gäller från och med att den nya autentiseringslösningen införs, dock tidigast 1 januari 2021.
 • För anslutning av system som ska producera information till tjänsterna Nationell patientöversikt, Journalen och Informationsutlämning till kvalitetsregister ändras prismodellen. Den nya prismodellen innebär att vid anslutning av system som ska producera information till en eller flera av dessa tjänster debiteras en avgift på 25 000 kr per tjänstekontrakt och tjänst. Avgiften omfattar kvalitetssäkring och etablering av samverkan, även kallad end to end.

Den generella prisjusteringen och den nya prismodellen utgör en väsentlig ändring av Ineras kundavtal och agentavtal och gäller från och med 1 januari 2021.

8 juli 2020

Inera utökar antalet tjänster som omfattas av avtalet och förbättrar befintliga avtalsdokument.

Nya tjänster som omfattas av kundavtalet

De nya tjänster som omfattas av kundavtalet är:

Utökningen av tjänster utgör en väsentlig ändring i kundavtalet, vilken är till fördel för Kunden. Avtalet utökas därför med de nya tjänsterna från och med 2020-07-08.

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande dokument:

Förbättringarna av avtalsinnehållet utgör en väsentlig ändring i kundavtalet, vilken är till fördel för Kunden. De förbättrade avtalsversionerna börjar därför att gälla från och med 2020-07-08.

18 juni 2020

Inera utökar antalet tjänster som omfattas av avtalet.

Ny tjänst som omfattas av kundavtalet

Den nya tjänst som omfattas av kundavtalet är:

 • Digitalt möte
  • Utökningen av tjänsten utgör en väsentlig ändring i Kundavtal 2, vilken är till fördel för Kunden. Kundavtal 2 utökas därför med den nya tjänsten 2020-06-18.

2 april 2020

Inera utökar antalet tjänster som omfattas av avtalet och förbättrar befintliga avtalsdokument.

Ny tjänst som omfattas av kundavtalet

Den nya tjänst som omfattas av kundavtalet är:

 • Ombudstjänsten - Beskrivning och tjänstespecifika villkor

Utökningen av tjänster utgör en väsentlig ändring i Kundavtal 2, vilken är till fördel för Kunden. Kundavtal 2 utökas därför med den nya tjänsten 2 april 2020.

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande dokument:

 • Kundkategorier
  • Kategorin ”Systemintegratörer” har ersatts med ”Underleverantörer till offentlig sektor”.
 • Elektronisk remiss - Beskrivning och tjänstespecifika villkor
  • Redaktionella justeringar har genomförts. Vidare har instruktioner för personuppgiftsbehandling tillförts texten.
 • Formulärhantering - Beskrivning och tjänstespecifika villkor
  • Redaktionella justeringar har genomförts. Vidare har instruktioner för personuppgiftsbehandling tillförts texten.
 • Informationsutlämning till kvalitetsregister - Beskrivning och tjänstespecifika villkor
  • Förbättringen av avtalsinnehållet innebär att redaktionella justeringar och en tydlig beskrivning av tjänstens omfattning har tillförts.
 • Intygstjänster - Beskrivning och tjänstespecifika villkor
  • Redaktionella justeringar har genomförts, samt ett avsnitt med instruktioner för personuppgiftsbehandling har tillförts.
 • Pascal - Beskrivning och tjänstespecifika villkor
  • Redaktionella justeringar har genomförts. Funktionen sms-inloggning är utfasad sedan den 1 mars 2020, enligt tidigare besked till berörda kunder hösten 2019. Vidare har instruktioner för personuppgiftsbehandling tillförts texten.
 • Screeningstöd livmoderhals - Beskrivning och tjänstespecifika villkor
  • Redaktionella justeringar har genomförts, samt ett avsnitt med instruktioner för personuppgiftsbehandling har tillförts.
 • Sebra-biverkansrapportering - Beskrivning och tjänstespecifika villkor
  • Redaktionella justeringar har genomförts, samt ett avsnitt med instruktioner för personuppgiftsbehandling har tillförts.
 • Svenska biobanksregistret - Beskrivning och tjänstespecifika villkor
  • Redaktionella justeringar, samt mindre korrigeringar avseende Tjänstens funktionalitet, har genomförts. Vidare har instruktioner för personuppgiftsbehandling tillförts texten.
 • Svevac - Beskrivning och tjänstespecifika villkor
  • Redaktionella justeringar har genomförts. Vidare har instruktioner för personuppgiftsbehandling tillförts texten. Information om att Inera har beslutat att avveckla Tjänsten har tillförts. Korrigering avseende Tjänstens funktionalitet har gjorts. Texten har anpassats med hänsyn till att Tjänsten, som en del i avvecklingsprocessen och enligt tidigare information, inte längre tillgängliggör uppgifter i Ineras Tjänst Nationell patientöversikt, se Information om vaccinationer visas inte i NPÖ.

För alla ovanstående justeringar gäller att förändringen av avtalsinnehållet är väsentlig och till fördel för Kunden. Förändringarna gäller från 2 april 2020.

18 december 2019

Inera gör justeringar i flera dokument, som ingår i det nya kundavtalet:

 • Avtalets huvuddokument
  • Med anledning av att Inera börjar tillämpa SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal, utgör detta, tillsammans med det kompletterande avtalsdokumentet Allmänna instruktioner för behandling av personuppgifter i Ineras Tjänster (”Allmänna instruktioner”), en ny del av kundavtalet.
  • Som en följd av tillkommande avtalsdokument görs justeringar i punkterna 4.6 och 21.
  • Justeringar görs i punkten 5 avseende dokumentens inbördes ordning.
 • Definitioner
  • Justeringar görs i avsnitt 2 avseende definitionernas ordning.
  • Definitionen ”Ineras personuppgiftsbiträdesavtal (Ineras PuB-avtal)” ändras.
 • Villkor för anslutning till Nationella tjänsteplattformen
  • Regleringen i avsnitt 9, avseende Ineras rätt att anlita underbiträden, avskaffas. Motsvarande bestämmelse återfinns iAllmänna villkor, punkten 8.8.
 • SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal
  • Inera tillför avtalsdokumentet SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal. I respektive tjänsts Beskrivning och tjänstespecifika villkor anges vilket personuppgiftsbiträdesavtal som är tillämpligt för den enskilda tjänsten.
 • Allmänna instruktioner
  • Inera tillför avtalsdokumentet Allmänna instruktioner. Avtalsdokumentet består av allmänna instruktioner gällande informationssäkerhet och personuppgiftsbehandling.
 • Reglering av skada
  • Språklig justering i punkten 3.11.
 • Allmänna villkor
  • Som en följd av tillkommande avtalsdokument i Kundavtal 2 görs justeringar i avsnitt 8.
  • Punkten 5.2 ii utgår och ersätts med en ny bestämmelse i punkten 8.7 avseende krav på personuppgiftsbiträdesavtal mellan kund och indirekt ansluten vårdgivare.
  • Definitionen av ”Ineras personuppgiftsbiträdesavtal (Ineras PuB-avtal)” ändras.
 • 1177 Vårdguiden på telefon - Beskrivning och tjänstespecifika villkor
  • Redaktionella justeringar har genomförts. Vidare har instruktioner för personuppgiftsbehandling tillförts texten.
 • Journal via nätet - Beskrivning och tjänstespecifika villkor
  • Redaktionella justeringar har genomförts. Vidare har instruktioner för personuppgiftsbehandling tillförts texten.
 • Nationell patientöversikt - Beskrivning och tjänstespecifika villkor
  • Redaktionella justeringar har genomförts. Vidare har instruktioner för personuppgiftsbehandling tillförts texten.
 • Personuppgiftstjänsten - Beskrivning och tjänstespecifika villkor
  • Innehållet i tjänsten breddas genom att kunder, som är myndigheter, ges förutsättningar att hantera skyddade personuppgifter.

Samtliga ändringar är till fördel för kunden och det reviderade avtalet träder i kraft 2019-12-18.

7 oktober 2019

Inera utökar antalet tjänster som omfattas av det nya kundavtalet.

Ny tjänst som omfattas av kundavtalet

Den nya tjänst som omfattas av kundavtalet är:

 • Egen provhantering

Utökningen av tjänster utgör en väsentlig ändring i Kundavtal 2, vilken är till fördel för Kunden. Kundavtal 2 utökas därför med den nya tjänsten 2019-10-07.

30 september 2019

Inera utökar antalet tjänster som omfattas av det nya kundavtalet och förbättrar befintliga avtalsdokument.

Nya tjänster som omfattas av kundavtalet

De nya tjänster som omfattas av kundavtalet är:

 • Svenska biobanksregistret
 • Svenska informationstjänster för läkemedel – Sil

Utökningen av tjänster utgör en väsentlig ändring i kundavtalet, vilken är till fördel för Kunden. Kundavtalet utökas därför med de nya tjänsterna 2019-09-30.

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande dokument:

 • Eira

Förbättringen av avtalsinnehållet innebär att redaktionella justeringar och en väsentlig justering har tillförts. Justeringen som är väsentlig är till fördel för Kunden och gäller, liksom de redaktionella justeringarna, från 2019-09-30.

Var vänlig notera att olika Kunder kan köpa olika tjänster av Inera. Den enskilda Kundens möjligheter att använda Ineras tjänster bestäms av vilka kompetensområden Kunden verkar inom. Den enskilda Kundens möjligheter att använda en eller flera av de nya tjänsterna beror därför på vilken kundkategori Kunden tillhör.

14 juni 2019

Inera utökar antalet tjänster som omfattas av kundavtalet och förbättrar befintliga avtalsdokument.

Nya tjänster som omfattas av kundavtalet

De nya tjänster som omfattas av kundavtalet är:

 • Informationsutlämning till kvalitetsregister
 • Intygstjänster
 • Screeningstöd livmoderhals
 • Stödtjänst Test Etablera Samverkan

Utökningen av tjänster utgör en väsentlig ändring i kundavtalet, vilken är till fördel för Kunden. Kundavtalet utökas därför med de nya tjänsterna 2019-06-14.

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande dokument:

 • Elektronisk remiss
  • Förbättringen av avtalsinnehållet innebär att redaktionella justeringar och en väsentlig justering har tillförts. Justeringen som är väsentlig är till fördel för Kunden och gäller, liksom de redaktionella justeringarna, från 2019-06-14.
 • Säkerhetstjänster – IdP
  • Förbättringen av avtalsinnehållet innebär att Ineras mål för tillgänglighet till Tjänsten har ökats från 99,80 till 99,95 procent (%). Ändringarna, som är väsentliga, är till fördel för Kund och börjar därför gälla 2019-06-14.
 • Säkerhetstjänster – SpärrSamtyckeLogg
  • Förbättringen av avtalsinnehållet innebär att Ineras mål för tillgänglighet till Tjänsten har ökats från 99,80 till 99,95 procent (%). Ändringarna som är väsentliga är till fördel för Kund och börjar därför gälla 2019-06-14.

Var vänlig notera att olika Kunder kan köpa olika tjänster av Inera. Den enskilda Kundens möjligheter att använda Ineras tjänster bestäms av vilka kompetensområden Kunden verkar inom. Den enskilda Kundens möjligheter att använda en eller flera av de nya tjänsterna beror därför på vilken kundkategori Kunden tillhör.

9 maj 2019

Inera utökar antalet tjänster som omfattas av kundavtalet och förbättrar befintliga avtalsdokument.

Nya tjänster som omfattas av kundavtalet

De nya tjänster som omfattas av kundavtalet är:

 • Automatisk vaccinationsrapportering
 • Identifieringstjänst SITHS
 • Sebra - biverkningsrapportering
 • Stödtjänst Test Verifiering av Tjänsteproducent

Utökningen av tjänster utgör en väsentlig ändring i kundavtalet, vilken är till fördel för Kunden. Kundavtalet utökas därför med de nya tjänsterna 2019-05-09.

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande dokument:

 • 1177 Vårdguiden på telefon
  • Förbättringen av avtalsinnehållet innebär att redaktionella justeringar och kodifiering av praxis har tillförts, samt att vissa av Kundens åtaganden har avlägsnats. Ändringarna som är väsentliga är till fördel för Kund och gäller, liksom de redaktionella justeringarna, från 2019-05-09.
 • Hjälpmedelstjänsten
  • Prislistan för hjälpmedelstjänsten har uppdaterats med nya kundkategorier och artiklar. Ändringen är väsentlig och till fördel för Kunden och gäller från 2019-05-09.

Var vänlig notera att olika Kunder kan köpa olika tjänster av Inera. Den enskilda Kundens möjligheter att använda Ineras tjänster bestäms av vilka kompetensområden Kunden verkar inom. Den enskilda Kundens möjligheter att använda en eller flera av de nya tjänsterna beror därför på vilken kundkategori Kunden tillhör.

26 februari 2019

Inera utökar antalet tjänster som omfattas av kundavtalet och förbättrar befintliga avtalsdokument.

Nya tjänster som omfattas av kundavtalet

Inera strävar efter att ständigt öka kundernas nytta av att använda kundavtalet. Därför utökar Inera antalet tjänster som omfattas av kundavtalet med nedanstående tjänster. Utökningen av tjänster utgör en väsentlig ändring i kundavtalet vilken är till fördel för Kunden. Kundavtalet utökas därför med de nya tjänsterna 2019-02-26:

 • eKlient
 • Formulärhantering
 • Utbudstjänsten

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar samtidigt avtalsinnehållet i 1177 Vårdguiden e-tjänster - Beskrivning och tjänstespecifika villkor. Förbättringen av avtalsinnehållet innebär att bestämmelse om invånares möjligheter att skapa påminnelser tagits bort samt att information om Tjänstens syfte, nyttoeffekter och beroenden tillförts. Borttagandet av bestämmelsen om invånares möjligheter att skapa påminnelser utgör en väsentlig ändring som är till fördel för Kunden. Övriga ändringar utgör förtydliganden respektive redaktionella justeringar. Den uppdaterade versionen av 1177 Vårdguiden e-tjänster - Beskrivning och tjänstespecifika villkor börjar därför gälla 2019-02-26.

Var vänlig notera att olika kunder kan köpa olika tjänster av Inera. Den enskilda kundens möjligheter att använda Ineras tjänster bestäms av vilka kompetensområden kunden verkar inom. Den enskilda kundens möjligheter att använda en eller flera av de nya tjänsterna beror därför på vilken kundkategori kunden tillhör.

12 december 2018

Inera gör justeringar i Avtalets huvuddokument, och tillför ny bestämmelse som breddar Avtalets användning

Inera gör vissa justeringar i Avtalets huvuddokument. Dessutom tillförs en ny bestämmelse vilken reglerar regioners, kommuners och statens möjligheter att binda organisationsdelar som utgör egna juridiska personer i kundavtalet, och beställningar från kundavtalet, genom fullmakt eller likvärdig rättsakt. Justeringarna är redaktionella och börjar gälla 2018-12-12. Tillförandet av den nya bestämmelsen om fullmakt är till fördel för Kunderna och börjar gälla 2018-12-12.

Nya tjänster som omfattas av kundavtalet

De nya tjänster som omfattas av kundavtalet är:

 • Födelseanmälan
 • Hjälpmedelstjänsten
 • Nitha – IT-stöd för händelseanalys
 • Plattform för öppna data
 • Säkerhetstjänster (IdP)
 • Säkerhetstjänster (Samtycke,Spärr,Logg)

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande dokument:

 • Nationell Patientöversikt
 • 1177 Vårdguiden e-tjänster - Beskrivning och tjänstespecifika villkor.

Utökningen av tjänster är en ändring i kundavtalry vilken är till fördel för kunderna. Kundavtalet utökas därför med de nya tjänsterna 2018-12-12. Förbättringen av avtalsinnehållet i de två avtalsdokumenten utgör redaktionella justeringar. De förbättrade versionerna av avtalsdokumenten börjar därför gälla 2018-12-12.

Var vänlig notera att olika kunder kan köpa olika tjänster av Inera. Den enskilda kundens möjligheter att använda Ineras tjänster bestäms av vilka kompetensområden kunden verkar inom. Den enskilda kundens möjligheter att använda en eller flera av de nya tjänsterna beror därför på vilken kundkategori kunden tillhör.

Ny kundkategori

Inera har tillfört Hjälpmedelsleverantörer som ytterligare en Kundkategori. Tillförandet är till fördel för Kunderna och börjar gälla 2018-12-12.

Uppdatering av Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal 1

Redaktionella justeringar har gjorts i Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal 1. Då justeringarna är redaktionella börjar de gälla 2018-12-12.

17 oktober 2018

Inera utökar antalet tjänster som omfattas av kundavtalet.

Nya tjänster som omfattas av kundavtalet

De nya tjänster som omfattas av kundavtalet är:

 • 1177 Vårdguidens e-tjänster
 • Elektronisk remiss
 • Plattform för öppna data
 • Rådgivningsstödet webb
 • Tidbokning

Utökningen av tjänster är en ändring i kundavtalet, vilken är till fördel för kunderna. Kundavtalet utökas därför med de nya tjänsterna 2018-10-17. Var vänlig notera att olika kunder kan köpa olika tjänster av Inera. Den enskilda kundens möjligheter att använda Ineras tjänster bestäms av vilka kompetensområden kunden verkar inom. Den enskilda kundens möjligheter att använda en eller flera av de nya tjänsterna beror därför på vilken kundkategori kunden tillhör.

4 juli 2018

Vissa redaktionella justeringar, förtydliganden och kodifieringar av praxis (med vilket menas att avtalet har tillförts bestämmelser om att parterna ska agera på sätt som de redan gör vid tillhandahållandet av tjänsten) har gjorts i Avtal om Kundens användning av Ineras Tjänster, i avtalsdokumenten Journal via nätet - Beskrivning och tjänstespecifika villkor, Personuppgiftstjänsten - Beskrivning och tjänstespecifika villkor och Stöd och behandling - Beskrivning och tjänstespecifika villkor. De redaktionella justeringarna, förtydligandena och kodifieringarna kommer till uttryck i uppdaterade versioner (1.1) av de angivna avtalsdokumenten. De uppdaterade versionerna av avtalsdokumenten börjar gälla 2018-07-04. Ingen av de genomförda justeringarna är klassificerade som väsentliga.

28 maj 2018

Sedan utskicket till regioner och landsting den 7 maj har Inera tagit emot önskemål om några förtydliganden. Baserat på dessa har Inera genomfört vissa mindre redaktionella förtydliganden i den version av Kundavtal 2 som Inera kommer att skicka ut till kommuner den 29/5. Eftersom Inera endast har en giltig version av varje avtalsdokument kommer dessa förändringar att gälla för samtliga kunder som har tecknat och kommer att teckna Kundavtal 2. Ingen av de införda ändringarna förändrar Avtalets innebörd.

 • Avtalets huvuddokument
  • Inera har gjort en allmän översyn av hela Avtalets huvuddokument. Ett flertal mindre redaktionella förtydliganden har införts. Dessutom har en redaktionell omskrivning av hela kapitel 20 (Avtalets ersättande av tidigare tecknade avtal) införts.
 • Allmänna villkor
  • Redaktionellt förtydligande av ingressen till punkt 2.4 gällande Kund som anlitar Agent.
  • Redaktionellt förtydligande av punkt 14.2 gällande Kundens data.
Till toppen av sidan