Gå till innehåll

Styrning och ledning

Inera ägs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt landsting, regioner och kommuner.

Från och med 2017 erbjuds kommunerna att bli delägare i bolaget. Läs mer om det under rubriken Breddat ägande i Inera. Former för förankring med kommunerna  i grupperingarna programråd och beredningsgrupp tas fram successivt under 2017.

Ägarrådet

Ägarrådet är Ineras högsta beslutande organ. De träffas/har möte en gång per år och tar då beslut kring strategiska, ekonomiska och viktiga övergripande frågor för bolaget. Vid ägarrådet ska alla ägare representeras, dock kan detta ske via ombud. 

Styrelse

Inera leds av en politisk styrelse som ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med huvudmännens intention. Styrelsen består av 15 ledamöter – sex utses av landsting och regioner, sex av kommunerna och tre utses av SKL Företag.

Styrelsen beslutar om frågor som är av väsentlig betydelse och övergripande natur som rör Ineras verksamhet. Styrelsen behandlar årligen verksamhetsplan och budget för nästkommande år och utfärdar rekommendationer till beslut inom respektive huvudman.

Vd och ledningsgrupp

Vd utses av styrelsen och är ytterst ansvarig för att den dagliga driften och förvaltningen i bolaget sker i enlighet med styrelsens riktlinjer. Vd planerar och följer upp Ineras verksamhet och ansvarar för att bolaget följer gällande lagstiftning.

Ineras ledningsgrupp är rådgivande organ till vd. Ledningsgruppen består av avdelningschefer och enhetschefer.

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen bereder styrelsens ärenden och ska löpande rapportera och stämma av med styrelsen och samtliga huvudmän. Beredningsgruppen är ett tjänstemannaorgan som består av landstings- och regiondirektörer och hälso- och sjukvårdsdirektörer. Under 2017 ska former tas fram så att även representanter för kommunerna deltar i beredningsgruppen. 

Programråd

Programrådet är Ineras kanal för förankring, dialog och samverkan med landstingen och regionerna kring det gemensamma arbetet med digitalisering. Under 2017 ska former tas fram så att även representanter för kommunerna deltar i programrådet.

Programrådet, som träffas en gång per månad, medverkar till att ta fram och prioritera de årliga verksamhetsplanerna och har en viktig roll i Ineras beställningsprocess där idéer och nya uppdrag bereds. 

Medlemmarna i rådet utses av respektive landstings- /regiondirektör. Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne har två representanter, övriga har en. Adjungerande medlemmar är SKL/Center för eSamhället, Stockholms läns landsting/Invånartjänster och Famna - Riksorganisationen för idéburen vård och omsorg.

Programkontor

Ineras programkontor samordnar och följer upp landstingens, regionernas och kommunernas gemensamma digitala satsningar. Programkontoret ansvarar för portföljstyrning. Alla beställningar ska ha ett konstnads-, nytto- och koordineringsperspektiv.

Programkontoret bereder också alla underlag och idéer kring nya projekt och utvecklingsinsatser. Uppgiften är att hitta synergier och identifiera olika beroenden. Går det att återanvända något som redan finns? Vilken påverkan har idén på infrastrukturen? Stämmer förslaget med den gemensamma IT-arkitekturen olika regelverk?

Programkontoret är även sekretariat till styrelsen, styrelsens beredningsgrupp och programrådet, och har en samordnande roll för förvaltningsgrupper och projektstyrgrupper.