Gå till innehåll

Styrning och ledning

Inera ägs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt landsting, regioner och kommuner.

Under 2017 har de flesta kommunerna tagit beslut om att gå in som delägare i bolaget. Läs mer om det under rubriken Breddat ägande i Inera. Formerna för kommunernas deltagande i Ineras styrorganisation är klar och nomineringar pågår eller är klara. Se under respektive gruppering för mer information.

Ägarrådet

Ägarrådet är Ineras högsta beslutande organ. De träffas/har möte en gång per år och tar då beslut kring strategiska, ekonomiska och viktiga övergripande frågor för bolaget. Vid ägarrådet ska alla ägare representeras, dock kan detta ske via ombud. 

Styrelse

Inera leds av en politisk styrelse som ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med huvudmännens intention. Styrelsen består av 15 ledamöter – sex utses av landsting och regioner, sex av kommunerna och tre utses av SKL Företag.

Styrelsen beslutar om frågor som är av väsentlig betydelse och övergripande natur som rör Ineras verksamhet. Styrelsen behandlar årligen verksamhetsplan och budget för nästkommande år och utfärdar rekommendationer till beslut inom respektive huvudman.

Vd och ledningsgrupp

Vd utses av styrelsen och är ytterst ansvarig för att den dagliga driften och förvaltningen i bolaget sker i enlighet med styrelsens riktlinjer. Vd planerar och följer upp Ineras verksamhet och ansvarar för att bolaget följer gällande lagstiftning.

Ineras ledningsgrupp är rådgivande organ till vd och består av vice vd, kanslichef och avdelningschefer.

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen bereder styrelsens ärenden och ska löpande rapportera och stämma av med styrelsen och samtliga huvudmän. Beredningsgruppen är ett tjänstemannaorgan som består av landstings- och regiondirektörer, hälso- och sjukvårdsdirektörer och kommundirektörer.  

Programråd

Programrådet är Ineras kanal för förankring, dialog och samverkan med landstingen, regionerna och kommunerna kring det gemensamma arbetet med digitalisering. 

Programrådet, som träffas fem gånger per år, medverkar till att ta fram och prioritera de årliga verksamhetsplanerna och har en viktig roll i Ineras beställningsprocess där idéer och nya uppdrag bereds. 

Medlemmarna i rådet utses av respektive landstings-, region- eller kommundirektör. De tre största landstingen, regioner och länen har två representanter, övriga har en. Adjungerande medlem är SKL.

Programkontor

Ineras programkontor samordnar och följer upp landstingens, regionernas och kommunernas gemensamma digitala satsningar. Programkontoret ansvarar för portföljstyrningen och säkerställer att innehållet i Ineras samlade tjänster över tid motsvarar ägarnas behov och krav.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support