Om Inera

Ineras uppdrag

Inera är ett aktiebolag som ägs av regioner, kommuner och SKR Företag. Uppdraget är att skapa förutsättningar för att digitalisera välfärden, genom att förse ägarna med gemensam digital infrastruktur och arkitektur. Inera ska alltid arbeta för invånarnas bästa.

Ineras uppdrag

Inera har länge koordinerat och stöttat digital verksamhetsutveckling för ägarna, som tidigare enbart bestod av Sveriges regioner. Fokus för verksamheten var då vård och omsorg.

I mars 2017 blev Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, Ineras huvudägare, och de enskilda kommunerna bjöds in som delägare. Därmed utvidgades Ineras uppdrag till att även omfatta kommunernas verksamhetsområden. Syftet var att öka tempot i digitaliseringen genom att återanvända Ineras kompetens.

Med digitalisering kan resurserna räcka till

Sveriges snabbt växande och samtidigt åldrande befolkning har ställt kommuner och regioner i en svår situation. Deras verksamheter, den så kallade välfärden, har brist på resurser, och varken pengar eller personal kommer att räcka till framöver, om inte något avgörande ändras.  

Med digitalisering kan arbetssättet förändras inom välfärdens verksamheter, och vård- och omsorgssystemet kan effektiviseras. De ökade behoven kan tillgodoses med tillgängliga resurser och med ökad kvalitet och effektivitet. Med en genomgripande förändring, byggd på digitalisering, kan framtiden innebära bättre vård och omsorg, bättre hälsa i befolkningen, bättre kommunal service och en mindre pressad personal.

Det finns stora möjligheter, dels i de olika digitala lösningar som marknaden tar fram, dels i de lösningar som Inera har arbetat fram under många år genom att koordinera regionernas arbete och bygga upp nationell digital infrastruktur.

Uppdrag och roll

Ineras uppdrag är att ge ägarna förutsättningar att använda digitaliseringen för att förbättra och effektivisera sina verksamheter.

Ineras roll är att vara den nationellt sammanhållande parten inom en snabbt föränderlig sektor.

Genom Inera kan marknadens möjligheter utnyttjas bättre för att leverera effektiva lösningar till låga kostnader. Ineras egen verksamhet och utvecklade lösningar ska ta vara på och utnyttja marknadens innovationer.

Inera ska också löpande pröva om väl fungerande lokala och regionala lösningar som har koppling till Ineras kärnverksamhet kan användas nationellt, och på så sätt öka samverkan och gemensamma lösningar.

Inera ska alltid arbeta för invånarnas bästa.

Infrastruktur och arkitektur – Ineras kärnverksamhet

Ineras huvudinriktning är att förse sina ägare med nationell digital infrastruktur och arkitektur, för att på så sätt skapa förutsättningar och underlätta för dem att använda den nya digitala teknikens möjligheter i verksamheterna.

Med digital infrastruktur menas lösningar som ger förutsättningar för digital samverkan och informationsutbyte mellan aktörer inom regioner och kommuner. Ineras digitala infrastruktur utgörs bland annat av tekniska plattformar och tjänster. Läs mer om Ineras infrastrukturtjänster.

I begreppet infrastruktur innefattas även stora delar av 1177. Där finns stödjande strukturer och lösningar som ger vården och invånaren möjligheter att utbyta information och kunskap.

Med digital arkitektur menas överenskomna principer och spelregler för hur it-lösningar, system och tjänster ska byggas för att kunna samverka med varandra. Läs mer om Ineras arkitektur.

Infrastruktur och arkitektur är Ineras kärnverksamhet. Utöver den ska Inera bara leverera tjänster som är brett beställda av regionerna eller kommunerna.

Privata vårdgivare utan vårdavtal

Under nuvarande förutsättningar kan Inera inte sälja tjänster till privata vårdgivare som inte har vårdavtal med en region eller en kommun, och inte heller till deras systemleverantörer.

Under vissa förhållanden kan undantag göras från denna regel, men då krävs en utredning utifrån flera perspektiv, som exempelvis juridik, patientsäkerhet, integritet och konkurrensförhållanden. Utredningen behöver initieras av Ineras ägare eller finansieras av eventuella intressenter.

För mer information kontakta Kundservice.

Till toppen av sidan