Om Inera

Ineras uppdrag

Inera är ett digitaliseringsbolag som bidrar till att utveckla välfärden. Vi är Sveriges digitala ingång till hälsa, vård och omsorg och utvecklar digital infrastruktur för en sammanhållen välfärd. Vi arbetar på uppdrag av kommuner och regioner.

Ineras erbjudanden

Gemensam digital infrastruktur och arkitektur

Inera utvecklar och förvaltar it-arkitektur och digital infrastruktur – själva grundfundamentet för samordning av kommuners och regioners digitalisering. ​

Tjänster för invånare

Inera utvecklar och förvaltar digitala tjänster för invånare genom 1177 – hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. ​

Tjänster till verksamhet

Inera utvecklar och förvaltar nationella, digitala tjänster för verksamheter inom välfärden, exempelvis Nationell patientöversikt och Pascal.

Det här är Inera

Inera har 390 medarbetare (inklusive dotterbolaget Nordic Medtest). SKR är huvudägare och samtliga regioner och 289 kommuner äger Inera.

På Inera arbetar människor med olika typer av it-kompetens, kunskap om arkitektur och infrastruktur, medicinsk sakkunskap, juridik och ett stort mått av kunskap om våra kunder. Vi kombinerar våra kunders behov i verksamheterna med effektiv it och arkitektur. Ineras infrastruktur och arkitektur utgör grundfundament vid digital utveckling.

Inera - kommunernas och regionernas bolag

Inera är ett aktiebolag som är helägt av regioner och kommuner, både via direktägande och via Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Ägarkonstellationen ger Inera en särställning i Sverige

Aktiebolagsformen valdes efter noggranna utredningar, för att säkerställa regionernas och kommunernas direkta styrning över bolagets hela verksamhet. Ägarkonstellationen ger Inera en särställning i Sverige. Inera leds av en politisk styrelse som som ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med huvudmännens intention.

Kommuners och regioners behov är alltid i centrum

Inera är ingen ”vanlig” leverantör som på eget initiativ utvecklar tjänster. Av ägardirektivet framgår att Inera i första hand ska ta fram gemensamma tjänster och lösningar som efterfrågas av ägarna till stöd för digitalisering och verksamhetsutveckling inom områden där marknaden inte bedöms kunna tillgodose ägarnas behov och intressen. Inera ska så långt som möjligt nyttja marknaden och föreliggande konkurrensförhållanden.

Kommuner och regioner behöver inte tillämpa LOU vid köp från Inera

Ineras ägarstruktur bygger på att undantaget för intern upphandling i lagen om offentlig upphandling (2016:1145) kan tillämpas, det så kallade teckal-undantaget. Det innebär att Ineras ägare kan köpa bolagets tjänster utan att genomföra en konkurrensutsättning enligt LOU. Inera måste dock tillämpa LOU vid upphandlingar från underleverantörer. ​

Inera omfattas av offentlighetsprincipen

Inera är ett aktiebolag som enligt 2 kap. 3 § i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) ska jämställas med myndighet vad gäller tillämpningen av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter och vid tillämpningen av OSL.

Styrande dokument

Ineras verksamhet beskrivs och regleras via flera styrande dokument.

Till toppen av sidan