Gå till innehåll

Ineras uppdrag

Inera ägs av SKR Företag, regioner och kommuner. Genom att erbjuda kompetens inom digitalisering stödjer Inera ägarnas verksamhetsutveckling. Inera koordinerar och utvecklar gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare.

Digitalisering inom vård och omsorg har länge varit Ineras kärnområde. Inera har koordinerat och stöttat digital verksamhetsutveckling för ägarna, som länge var Sveriges regioner.

I mars 2017 blev Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, Ineras huvudägare. Därmed utvidgades Ineras uppdrag till att även omfatta kommunernas verksamhetsområden. Syftet är att öka tempot i digitaliseringen genom att återanvända Ineras kompetens och bredda Ineras tjänsteutbud.

Nästa alla kommuner är delägare och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har mer information vilka kommuner det är och hur processen ser ut för dem som återstår.

Ineras ägarstruktur och styrning bygger på bred och djup förankring. Den förankringen, och den erfarenhet och kunskap som byggts upp under åren, har gett Inera en unik position att stötta våra ägare i de förändringar som de står inför.

Digitalt först – ett genomgripande skifte

Alla sektorer i samhället håller på att digitaliseras eller har redan digitaliserats – både invånare och företag förväntar sig digitala tjänster. Regeringens övergripande mål är att Sverige ska vara bäst i världen år 2025 på att använda digitaliseringens möjligheter.

Smarta digitala lösningar kan effektivisera verksamheter och sänka kostnader. De kan också underlätta för invånaren att vara delaktig och ha egenmakt, stödja kontakten mellan invånare och verksamheter, samt ge medarbetarna i verksamheterna effektivare arbetsverktyg.

Att tänka ”digitalt först” är ett genomgripande skifte i synen på service och informationsutbyte i offentlig sektor. För att vi ska lyckas med utvecklingen krävs gemensamma insatser på många plan; från politiker, offentlig verksamhet och näringsliv.

Tjänster och kompetens för digitalisering

Ineras uppdrag är dels att utveckla och förvalta gemensamma, kvalitetssäkrade tjänster, dels att koordinera den digitala utvecklingen och tillhandahålla kompetens och material som stödjer regioners och kommuners verksamhetsutveckling genom digitalisering.

Ineras tjänster

Inera utvecklar och förvaltar nationella tjänster inom e-hälsa och digitalisering på uppdrag av regioner och kommuner. Ungefär 35 digitala tjänster drivs idag av Inera, bland annat 1177 Vårdguiden, Nationell patientöversikt och Journalen. Vissa tjänster används av invånare, andra av vårdpersonal. Arbete pågår med nuvarande tjänster och på vilket sätt de kan anpassas för kommunerna.

Inera ansvarar också för den gemensamma infrastruktur och it-arkitektur som ligger till grund för många av tjänsterna.

Läs om Ineras tjänster

Kompetens för digitalisering

Inera stödjer digitalisering av regioners och kommuners verksamheter genom att tillhandahålla kompetens och material.

Under de år som Inera har koordinerat  regionernas e-hälsoarbete har vi skapat många vägledningar, riktlinjer och anvisningar till stöd för digitaliseringsarbetet.

Ett arbete görs nu så att kommunerna får motsvarande stöd för sin verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering.

Stödet omfattar flera områden:

Strategisk positionering och fokusområden: Inera omvärldsbevakar och tar fram strategiska analyser, handlingsplaner och ställningstaganden för regioner och kommuner.

Interoperabilitet och standarder: För att myndigheter och andra aktörer ska kunna utbyta information behöver olika system kunna fungera tillsammans, så kallad interoperabilitet. För att det ska vara möjligt krävs standarder, det vill säga gemensamma regler och rutiner för hur kommunikationen ska gå till och hur information ska tolkas. Inera utvärderar både internationella och nationella standarder och tar fram anvisningar för hur de ska tillämpas för att skapa interoperabilitet. Inera har i uppdrag av sina ägare att tillhandahålla ett ramverk för interoperabilitet, förvalta detaljerade specifikationer för informationsöverföringen samt stödja i tillämpning.

Arkitektur: Arkitektur handlar om struktur och samverkan och precis som inom byggnadsarkitektur handlar det om att ta fram ritningar över det som ska byggas. Inera utvecklar och förvaltar referensarkitekturer inom specifika områden, exempelvis e-hälsa och identitet och åtkomst. Arkitekturen fungerar som en mall och är vägledande när verksamheter ska utveckla lösningar inom dessa områden.

Informationssäkerhet, juridik och kvalitetssäkring: Inera tar fram regelverk för informationssäkerhet, juridik och kvalitetssäkring.

Kravbibliotek för upphandling: Inera tar fram upphandlingsstöd i form av ett kravbibliotek, alltså samlade krav på gemensamma förutsättningar, som bör användas vid regioners och kommuners upphandlingar.

Inera och andra aktörer

Inera samverkar med både statliga myndigheter och näringsliv. Inera har inget eget vinstintresse, utan skapar arenor för alla aktörer på den offentligt finansierade marknaden, genom att samordna och analysera behov och medverka till idéer och goda exempel.

Inera fokuserar främst på att hantera sammansatta frågor som andra parter har svårt att ta, och som samtidigt kan skapa stor verksamhetsnytta. Det kan exempelvis vara komplexa utvecklingsinsatser inom infrastruktur, såsom Säker digital kommunikation och identitet och åtkomst, som behövs för en digital verksamhetsutveckling och där Ineras arbete kan vara möjliggörare.

Inera ska inte ägna sig åt specifika insatser som kan hanteras av andra aktörer, som att utveckla och förvalta appar. Inera kan däremot stå för regelverk, upphandlingsunderlag och den infrastruktur som behövs för att appar ska kunna utvecklas av andra parter.

Det finns ett snabbt ökande intresse från leverantörer som vill leverera egna lösningar till Ineras kunder. Inera vill stimulera marknaden till att utveckla slutanvändarapplikationer i verksamhetssystem för regioner och kommuner, alltså Ineras primära kunder. Syftet är att öka användbarheten och utnyttja innovationskraft på marknaden. Inera ska stödja kommersiella initiativ som främjar utvecklingen av e-hälsa och digitalisering inom ramen för det som bolagsordningen tillåter.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan