Intygstjänster

Intygstjänster

Intygstjänster består av flera tjänster som tillsammans digitaliserar hanteringen av intyg mellan vård, myndigheter och invånare. Intygstjänster erbjuds till regioner, statliga myndigheter, kommuner och privata vårdgivare, både med och utan offentlig finansiering.

Bärbar dator med Webcert på skärmen.

Om Intygstjänster

Genom att digitalisera hanteringen av några av de vanligaste intygstyperna bidrar Intygstjänster till:

 • Ökad samverkan mellan vården, invånaren och myndigheter. Det gör processen för sjukskrivning och rehabilitering mer kvalitetssäker och effektiv. Det gör också att det blir lättare för inblandade aktörer att skapa en helhetsbild över invånarens behov av stöd.
 • Ökad delaktighet för invånaren. Genom att själv kunna komma åt sina intyg och skicka dem till mottagare som exempelvis Försäkringskassan blir invånaren mer aktiv och får bättre överblick över sin egen sjukskrivning och rehabilitering.
 • Högre rättssäkerhet. Stöd för ifyllnad och bedömning till läkare och vårdpersonal som skriver intyg ger bättre underlag för myndighetsbeslut.
 • Minskad administration och kortare handläggningstider. Att hantera intyg digitalt istället för i pappersform minskar den manuella hanteringen, och komplett ifyllda intyg ger mindre behov av kompletteringar.

Regioner, kommuner och privata vårdgivare kan ansluta till Intygstjänster.

Statliga myndigheter kan ansluta som intygsmottagare. I dagsläget är Försäkringskassan, Transportstyrelsen, Skatteverket och Socialstyrelsen anslutna. Statliga myndigheter som bedriver vård kan också ansluta som intygsutfärdare.

Intygstjänster består av flera tjänster

Intygstjänster består av flera tjänster som tillsammans digitaliserar hanteringen av intyg mellan vård, myndigheter och invånare.

I Webcert kan vårdpersonal skapa digitala intyg för bland annat sjukpenning. Intygen lagras i en databas som tjänsterna Mina intyg, Rehabstöd och Intygsstatistik hämtar information från, så att invånare, vårdpersonal och myndigheter kan ta del av intygen på olika sätt.

Statistik över tjänstens användning

Så fungerar Intygstjänster

Vårdgivare ansluter genom Webcert

Vårdgivare ansluter till Intygstjänster genom Webcert. Det vanligaste är att vårdgivaren integrerar Webcert med vårdinformationssystemet, men det går även att använda Webcert som en fristående webbapplikation.

När intyg signeras i Webcert lagras de i en databas. Information från intygen blir då synlig i de andra tjänsterna som är kopplade till databasen. Intygen blir synliga för invånaren i Mina intyg, och för behörig vårdpersonal i Rehabstöd. Information från intygen ligger också till grund för statistiken som visas i Intygsstatistik.

Intygstyper som stöds

Intygstjänster har stöd för hantering av följande intygstyper:

 • Försäkringskassans läkarintyg för sjukpenning
 • Försäkringskassans läkarutlåtande för sjukersättning
 • Försäkringskassans läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga
 • Försäkringskassans läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång
 • Transportstyrelsens läkarintyg avseende högre körkortsbehörigheter eller taxiförarlegitimation
 • Transportstyrelsens läkarintyg diabetes
 • Skatteverkets dödsbevis
 • Socialstyrelsen dödsorsaksintyg
 • Läkarintyg om arbetsförmåga – arbetsgivare
 • Läkarintyg om arbetsförmåga – sjuklöneperioden

Säker informationsöverföring

All överföring av intygsinformation mellan tjänsterna som ingår i Intygstjänster sker på ett säkert sätt. Alla tjänster är kopplade till Nationella tjänsteplattformen, och infrastrukturen för Intygstjänster är byggd enligt principerna i RIV, det tekniska regelverket för vård och omsorg.

Säker hantering av personuppgifter

Alla uppgifter i intygen hanteras på ett säkert sätt. För att vårdpersonal ska få skicka ett intyg till Försäkringskassan eller Transportstyrelsen krävs alltid invånarens samtycke, och alla personuppgifter i intygen hanteras som skyddsvärda, oavsett om patienten har skyddade uppgifter eller inte. Det innebär att det endast är patientens personnummer som sparas i intyget. Patientens namn och adress sparas inte och visas inte om intyget skrivs ut på papper eller skickas vidare. För dödsbevis och dödsorsaksintyg sparas och visas samtliga patientuppgifter.

Förutsättningar

Regioner, kommuner och privata vårdgivare som ska använda Intygstjänster behöver vara anslutna till:

Privata vårdgivare som utgörs av en enskild läkare kan använda Webcert utan att vara anslutna till dessa tjänster, genom att logga in med annan e-legitimation än SITHS. De kan logga in med Bank-id, Mobilt bank-id eller Telia e-legitimation. Intyg som utfärdas med någon av dessa e-legitimationer är enbart den enskilde läkarens intyg och kan inte kopplas samman, överlåtas eller delas med någon organisation. Det är den enskilde läkaren som tecknat kundavtal med Inera och beställer abonnemang för Webcert. Information från intyg som utfärdas med annan e-legitimation än SITHS visas inte i Rehabstöd och Intygsstatistik.

Det här behöver din organisation göra

För att kunna ansluta till Intygstjänster genom att integrera Webcert med vårdinformationssystemet behöver systemet vara utvecklat och anpassat enligt tjänstens tekniska specifikationer.

Dessutom krävs förändringar i den egna verksamheten. Varje vårdgivare som ska använda Webcert behöver etablera en lokal support och administration för Webcert, ta fram riktlinjer och rutiner för exempelvis logguppföljning samt utbilda personalen i att använda Webcert.

Beställ Intygstjänster

Beställning av Intygstjänster görs i Ineras kundportal.

För att beställa tjänster för din organisations räkning krävs särskild behörighet. Kontakta den lokala administratören i din organisation om du saknar behörighet som beställare.

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Aktuella artiklar

Frågor om beställning och tjänster

Har du frågor om någon av våra tjänster, till exempel för att kunna göra en beställning? Här kan du läsa hur du kan få information.

Anmäl fel

Vill du anmäla ett fel? Här kan du läsa om hur du går till väga.

Användarforum

Syftet med användarforum är att främja användningen av Ineras tjänster och lyfta frågor av funktionell karaktär, vara en kanal för informations- och erfarenhetsutbyte samt för att samla in behov och kommunicera kring tjänsten/tjänsterna.

Till toppen av sidan