Intygstjänster

Intygstjänster består av flera tjänster som tillsammans digitaliserar hanteringen av intyg mellan vård, myndigheter och invånare. Intygstjänster erbjuds till regioner och privata vårdgivare, både med och utan offentlig finansiering.

Närbild på hand som stödjer sig mot en krycka.

Om Intygstjänster

Genom att digitalisera hanteringen av några av de vanligaste intygstyperna bidrar Intygstjänster till:

 • Ökad samverkan mellan vården, invånaren och myndigheter. Det gör processen för sjukskrivning och rehabilitering mer kvalitetssäker och effektiv. Det gör också att det blir lättare för inblandade aktörer att skapa en helhetsbild över invånarens behov av stöd.
 • Ökad delaktighet för invånaren. Genom att själv kunna komma åt sina intyg och skicka dem till mottagare som exempelvis Försäkringskassan blir invånaren mer aktiv och får bättre överblick över sin egen sjukskrivning och rehabilitering.
 • Högre rättssäkerhet. Stöd för ifyllnad och bedömning till läkare och vårdpersonal som skriver intyg ger bättre underlag för myndighetsbeslut.
 • Minskad administration och kortare handläggningstider. Att hantera intyg elektroniskt istället för i pappersform minskar den manuella hanteringen, och komplett ifyllda intyg ger mindre behov av kompletteringar.

Regioner och privata vårdgivare kan ansluta till Intygstjänster, och alla regioner är redan anslutna.

Myndigheter kan ansluta som intygsmottagare. I dagsläget är Försäkringskassan och Transportstyrelsen anslutna.

Intygstjänster består av flera tjänster

Intygstjänster består av flera tjänster som tillsammans digitaliserar hanteringen av intyg mellan vård, myndigheter och invånare.

I Webcert kan vårdpersonal skapa digitala intyg för bland annat sjukpenning. Intygen lagras i en databas som tjänsterna Mina intyg, Rehabstöd och Intygsstatistik hämtar information från, så att invånare, vårdpersonal och myndigheter kan ta del av intygen på olika sätt.

Så fungerar Intygstjänster

Vårdgivare ansluter genom Webcert

Vårdgivare ansluter till Intygstjänster genom Webcert. Det vanligaste är att vårdgivaren integrerar Webcert med vårdinformationssystemet, men det går även att använda Webcert som en fristående webbapplikation.

När intyg signeras i Webcert lagras de i en databas. Information från intygen blir då synlig i de andra tjänsterna som är kopplade till databasen. Intygen blir synliga för invånaren i Mina intyg, och för behörig vårdpersonal i Rehabstöd. Information från intygen ligger också till grund för statistiken som visas i Intygsstatistik.

Myndigheter ansluter som mottagare

Myndigheter kan ansluta till Intygstjänster som mottagare av intyg. I dagsläget är Försäkringskassan och Transportstyrelsen anslutna. Det innebär att invånare kan skicka sina digitala intyg till dem från Mina intyg, och vårdpersonal kan göra det från Webcert med invånarens samtycke.

Det är även möjligt för Försäkringskassan och vården att kommunicera om ärenden som är kopplade till intygen, exempelvis om ett intyg behöver kompletteras.

Intygstyper som stöds

Intygstjänster har stöd för hantering av följande intygstyper:

 • Försäkringskassans läkarintyg för sjukpenning
 • Försäkringskassans läkarutlåtande för sjukersättning
 • Försäkringskassans läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga
 • Försäkringskassans läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång
 • Transportstyrelsens läkarintyg avseende högre körkortsbehörigheter eller taxiförarlegitimation
 • Transportstyrelsens läkarintyg diabetes
 • Läkarintyg om arbetsförmåga – arbetsgivare
 • Läkarintyg om arbetsförmåga – sjuklöneperioden

Säker informationsöverföring

All överföring av intygsinformation mellan tjänsterna som ingår i Intygstjänster sker på ett säkert sätt. Alla tjänster är kopplade till Nationella tjänsteplattformen, och infrastrukturen för Intygstjänster är byggd enligt principerna i RIV, det tekniska regelverket för vård och omsorg.

Säker hantering av personuppgifter

Alla uppgifter i intygen hanteras på ett säkert sätt. För att vårdpersonal ska få skicka ett intyg till en mottagare krävs alltid patientens samtycke, och alla personuppgifter i intygen hanteras som skyddsvärda, oavsett om patienten har skyddade uppgifter eller inte. Det innebär att patientens namn och adress inte sparas tillsammans med intyget. Det är endast patientens personnummer som sparas med intyget, och som följer med om intyget skrivs ut på papper eller skickas vidare.

Förutsättningar

Intygstjänster erbjuds till regioner och privata vårdgivare, både med och utan offentlig finansiering. Alla regioner är redan anslutna.

För att kunna använda Intygstjänster behöver din organisation vara ansluten till:

Det går att använda Webcert utan att vara ansluten till dessa tjänster, genom att logga in med annan e-legitimation än SITHS-kort. Det alternativet är endast avsett för vårdgivare som utgörs av en läkare som arbetar ensam, eftersom det då inte är möjligt för flera medarbetare inom samma vårdgivare att hantera intygen gemensamt. Information från intyg som utfärdas med annan e-legitimation än SITHS-kort visas inte heller i Rehabstöd och Intygsstatistik.

Det här behöver din organisation göra

För att kunna ansluta till Intygstjänster genom att integrera Webcert med vårdinformationssystemet behöver systemet vara utvecklat och anpassat enligt tjänstens tekniska specifikationer.

Dessutom krävs förändringar i den egna verksamheten. Varje vårdgivare som ska använda Webcert behöver etablera en lokal support och administration för Webcert, ta fram riktlinjer och rutiner för exempelvis logguppföljning samt utbilda personalen i att använda Webcert.

Beställ Intygstjänster

Logga in i kundportalen om din organisation vill beställa anslutning till Intygstjänster via Webcert.

Om du saknar inloggningsuppgifter, eller om du har andra frågor om Intygstjänster, är du välkommen att kontakta oss.

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.
Så här felanmäler du tjänsten.