Gå till innehåll

Svenska informationstjänster för läkemedel

Svenska informationstjänster för läkemedel, Sil, innehåller kvalitetsgranskad och aktuell information om läkemedel från många olika källor. Sil används bland annat av läkare och andra förskrivare för att skapa e-recept och som beslutsstöd. Alla regioner har tillgång till Sil genom sina journalsystem.

Här kan du fördjupa dig i de olika produkter som Sil erbjuder, läsa mer om hur du tecknar avtal, få teknisk handledning, med mera.

Beställa tjänst

Det är enkelt att komma igång med Sil. För att få tillgång till Sils informationsinnehåll måste man bli kund hos Sil och upprätta ett avtal.

 Följande villkor gäller för att ingå avtal med Sil:

 • Kundens produkt ska användas inom region- och kommunfinansierad vård.
 • Kundens produkt ska användas av hälso- och sjukvårdspersonal. Om produkten riktar sig mot patient gäller villkoren i sista punkten.
 • Sil-informationen får inte presenteras i samband med reklam.
 • Information från SLLs kunskapskällor Janusmed interaktioner, amning och fosterpåverkan får inte lämnas ut till patient.

Sil är kostnadsfritt vid användning i anslutning till verksamhet som är region- och kommunfinansierad. Det gäller både för drift av server, integration mot Sils API och användandet av Sils tjänster.

Statliga och privata kunder ska ha separat avtal med både Inera och SLL, avdelning för E-hälsa och strategiskt IT. Vid användning av SLLs kunskapskällor krävs särskilda avtal med SLL. SLLs kunskapskällor får inte användas utanför Sverige.

 • Statliga kunder betalar ett årligt belopp som likställs med avgiften för en mindre region.
 • Statliga kunder ska ha separata avtal med SLL, avdelning för E-hälsa och strategiskt IT ifall SLLs kunskapskällor används.
 • Privata kunder får använda Sil. Villkoren ska sättas i överenskommelse med Inera.

Instruktioner för formulär

För att integrera mot Sil, drifta egen Sil-server eller få åtkomst till Sils demoservrar, följ instruktionerna nedan.

1. Fyll i alla obligatoriska uppgifter i formuläret:
 

Formulär Beställ anslutning till Svenska informationstjänster för läkemedel, Sil

2. På tredje sidan ska ni välja anledning till ansökan. Ett eller flera alternativ kan väljas:
  Vi vill sköta driften av egen Sil server
  Detta alternativ innebär driftavtal med Sil och gäller för de kunder och organisationer som ska drifta egen Sil-databas med Sil-server. Det är i vanliga fall en region som tillgängliggör informationen för olika försörjningssystem inom vården. Programmet SSH, Secure Shell, används vid inloggning i stället för ett lösenord.
 
  Vi vill utveckla en applikation som integrerar mot Sil server eller som använder Sil
  Detta alternativ innebär integrationsavtal och gäller för de kunder och organisationer som vill få rätten att integrera med Sils SOAP API via en befintlig Sil-server i sin region.
  Vi vill ansöka om åtkomst till Sils demoservrar
  Sil tillhandahåller demoservrar för programmering. Servrarna är tekniska gränssnitt för programmering och riktar sig till utvecklare. Det finns inget grafiskt användargränssnitt för Sils tjänster, utöver det som syns via Sil Online.
  Kunder har möjlighet att ansöka om temporär eller fast åtkomst till demoservrarna. Temporär åtkomst är begränsad till tre månader och finns för att snabbt kunna komma igång, oftast i väntan på ansökan om integrationsavtal. Fast åtkomst innebär integrationsavtal.
3. Ansökan granskas. 
4. När din ansökan är godkänd skickar Kundservice ut avtalsdokument som ska läsas, fyllas i och skrivas under. Två undertecknade exemplar av avtalet skickas tillbaka per post till Kundservice.
5. Läs den tekniska tjänstegränssnittsbeskrivningen och integrationshandledningarna för att göra en bra integration och förstå hur informationen ska användas.
6. Ni som valt att sköta driften av egen Sil server och har ett påskrivet och godkänt avtal ska ansluta till Sil SFTP-server (skarp produktions-server) enligt instruktionerna:
 
7. Fördjupad information finns under rubriken: Förvalta och använda tjänst.

Innehåll i Sils databas

Nedan finns en kort beskrivning av alla källor som finns i Sil-databasen. Källorna delas upp i kunskapskällor och register.

Kunskapsdatabas

Biverkningsöversikten möjliggör på ett enkelt sätt att få tillgång till strukturerad biverkningsinformation för samtliga patientens läkemedel. Biverkningsöversikten tillhandahålls av SIDI (Swedish Institute for Drug Informatics).

DHPC (Direct Healthcare Professional Communication) är ett sätt för Läkemedelsverket och läkemedelsföretagen att nå ut till hälso- och sjukvårdspersonal med ny viktig säkerhetsinformation om läkemedel. DHPC kan till exempel innehålla nya rekommendationer riktade till hälso- och sjukvårdspersonal om hur ordination och uppföljning för ett visst läkemedel bör anpassas för att minimera riskerna med användningen. DHPC utarbetas av läkemedelsföretagen i samråd med den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA eller Läkemedelsverket.

ePed läkemedelsinstruktioner för barn ger information om hur läkemedel inom slutenvården ska spädas och doseras. ePed har sitt ursprung på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Läkemedelsinstruktionerna redigeras och tillhandahålls via webbapplikationen Centeped.

ePed rimlighetskontroller för dosering av riskläkemedel visar upp gränsvärden för läkemedelsdoseringen för barn i olika åldrar och viktklasser. ePed har sitt ursprung på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

Fass tillhandahåller information om godkända läkemedel i Sverige. Viss information i Fass finns för alla läkemedel, medan medlemskap i Fass-samarbetet för företaget är en förutsättning för andra typer av information i Fass. Fass-texterna baseras på den godkända produktresumén (SmPC) för en produkt och innehåller information om godkända indikationer, doseringar, kontraindikationer med mera. Informationen i Fass levereras av Läkemedelsindustriföreningen (Lif) där respektive läkemedelsföretag ansvarar för informationen.

Fass amning innehåller amningsklassificieringar och texter enligt Fass som visar om läkemedel kan vara olämpliga att ta i samband med amning. Produktspecifik information för alla godkända läkemedel i Sverige som är medlemmar i Lif.

Fass graviditet innehåller graviditetsklassificieringar och texter enligt Fass som visar om läkemedel kan vara olämpliga att ta under graviditet. Produktspecifik information för alla godkända läkemedel i Sverige som är medlemmar i Lif.

Janusmed interaktioner innehåller värderingar av interaktioner mellan läkemedel, samt mellan läkemedel och vissa naturläkemedel, födoämnen, alkohol och rökning. Information tas fram av Karolinska Institutet; Avdelningen för klinisk farmakologi och tillhandahålls av SLL E-hälsa och strategiskt IT.

Janusmed amning innehåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas medan modern använder olika läkemedel. Information tas fram av Karolinska Institutet, Avdelningen för klinisk farmakologi och tillhandahålls av SLL E-hälsa och strategisk IT.

Janusmed fosterpåverkan innehåller bedömningar av eventuella risker för fostret, när mamman använder olika läkemedel under graviditeten. Innehållet tas fram i samarbete mellan sakkunniga verksamma vid Tornbladinstitutet, Lunds Universitet, barnneurologiska kliniken, Karolinska Huddinge, Karolinska institutet och tillhandahålls av SLL E-hälsa och strategisk IT.

Läkemedel och amning samt läkemedel och graviditet/fosterpåverkan – en mappning av två beslutsstöd. Sil har utarbetat en mappning av SLLs källor för amning och fosterpåverkan (Janusmed) samt information för amning och graviditet från Lifs källa (Fass texter).

Nationell lista - undvik till äldre innehåller information om läkemedel enligt Socialstyrelsens nationella kvalitetsindikatorer inom vården och omsorgen om äldre personer (75 år och äldre). Läkemedel som bör undvikas  omfattar läkemedel med betydande antikolinerg effekt, långverkande bensodiazepiner, tramadol och propriomazin.

Nationell källa för Ordinationsorsaker innehåller information om ordinationsorsaker och behandlingsändamål för samtliga godkända läkemedel inom Sverige. Källan ska bidra till ökad patientsäkerhet genom att vårdpersonal på ett tydligt sätt ska veta varför en ordinatör satt in en viss läkemedelsbehandling och för att patienter ska få tydlig information om varför de tar ett visst läkemedel. Socialstyrelsen tillhandahåller nationell källa för ordinationsorsak.

Produktresuméer för beviljade rikslicenser (APL) innehåller information om läkemedlets egenskaper och användning. Produktresumén är granskad och accepterad av Läkemedelsverket. Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL) tillhandahåller informationen.

Rekommenderade läkemedel är en samling av listor med rekommenderade läkemedel från varje region. Varje region administrerar sin rekommenderade lista i Sil genom verktyget RekOrd där även flera listor med olika inriktningar, till exempel baslistor, sjukhuslistor, lista för upphandlade läkemedel kan skapas. Via journalsystemet kan förskrivaren se vilka läkemedel den lokala läkemedelskommittén rekommenderar.

Register

Administreringskällan är framtagen av Sil för att underlätta läkemedelsförskrivning genom att tillhandahålla information om administreringsväg, -ställe och -metod.

Doseringskällan är framtagen av Sil. Vid ordination och receptförskrivning genererar tjänsten en doseringstext när doseringsenhet och eventuell administration finns.

Kortnotationer är ett gemensamt lexikon framtagen av Sil. För att underlätta för ordinatören att skriva en tydlig doseringstext kan kortnotationer användas som är en förkortning av en doseringsangivelse. (Till exempel 1+1+2 eller 2x4).

Nationell lista - läkemedel under utökad övervakning. Information om läkemedel under utökad övervakning möjliggör för förskrivaren att snabbt och enkelt kunna identifiera och uppmärksamma de läkemedel som enligt Europeiska Unionen (EU) står under utökad övervakning.

Substansregistret (NSL) innehåller information om aktiva substanser och ATC koder som förekommer i läkemedel, licensläkemedel och extempore samt ett urval av hjälpämnen. Källan tillhandahålls av läkemedelsverket.

Synonymkällan kompletterar Biverkningsöversikten, för att underlätta sökningen på biverkningar som omfattar fler än ett läkemedel. Olika läkemedelsföretag uttrycker samma biverkan på olika sätt eller använder mer omfattande termer (till exempel "alopeci" och "håravfall" eller "angina pectoris" och "kärlkramp").

Vara, det nationella produkt- och artikelregistret, används som grundkälla för information om läkemedelsprodukter och förpackningar. Det innehåller läkemedelsinformation för registrerade läkemedel som är eller har varit marknadsförda i Sverige, licensläkemedel och extempore och lagerberedningar. Dessutom finns information kring handelsvaror och livsmedel som ingår i högkostnadsskyddet. VARA tillhandahålls av eHälsomyndigheten.

Utsättningsorsaker. När en läkemedelsbehandling avslutas krävs att ordinatören anger utsättningsorsak. Utsättningsorsakerna har tagits fram i samråd med medicinska experter och med stöd från Fass.

Informationsflöde

Sil Server med Sil SOAP API är ett programsystem bestående av ett API och en databas. De används av journalsystem eller andra vårdsystem som tillhandahåller beslutsstöd eller kunskapsstöd till förskrivare och sjukvårdspersonal vid läkemedelsbehandling. Den kräver både att systemintegration görs av anropande system och att installation och driftkonfiguration görs av driftansvariga.

Informationsflöde visar en schematisk översiktsbild över de olika källorna, dess system och hur informationen skickas.

Förvalta och använda tjänst

Här finns information om Integration till Sil, dess demoservrar och om Installation och drift.

Integration

Denna information vänder sig till de personer som har uppgiften att praktiskt börja genomföra en teknisk integration med Sil. Målgruppen för detta material och information är systemutvecklare och journalssystemsleverantörer. Även en verksamhetsutvecklare/ledare inom regionen, projektledare eller projektägare har nytta av informationen.

För att göra en bra integration krävs att man både vet vad det verksamhetsmässiga målet med integrationen är, och hur man tekniskt går till väga för att realisera målet.

Integrationshandledningarna beskriver det verksamhetsmässiga målet. Till varje källa finns beskrivet i detalj vad källorna innehåller och hur de är tänkta att användas i varje journal och beslutsstödsystem. Vissa källor har flera integrationshandledningar knuten till sig beroende på informationsmängden i källan (VARA).

Instruktioner för hur tjänsterna ska integreras tekniskt finns i Tjänstegränssnittsbeskrivningen. Experimentera med de demoservrar vi tillhandahåller.

Två versioner av Sil SOAP API tillhandahålls ständigt och därför finns det alltid två tjänstegränssnittsbeskrivningar och två demoservrar.

Demoservrar

Åtkomst till demoservrar

Sil tillhandahåller externt tillgängliga demoservrar för de versioner av Sil SOAP API som är i produktion. Dessa finns till för att man snabbt ska kunna utvärdera och experimentera med API:et eller med nya tjänster i en ny version av API:et. Ni som kund har möjlighet att ansöka om två olika typer av åtkomst till demoservrarna:

Temporär åtkomst
 • Begränsad till tre (3) månader.
 • För att komma igång snabbt, oftast i väntan på ansökan om integrationsavtal.
Fast åtkomst
 • Kräver integrationsavtal med Sil/Inera AB.

Vid ansökan till demoservrarna anger ni från vilken IP-adress ni vill göra anrop. En godkänd ansökan ger tillgång till alla demoservrar. Varje demoserver tillhandahåller en specifik version av Sil SOAP API.

Läs under rubriken Beställa tjänst hur du gör för att ansöka om tillgång till demoservrar samt hur du gör ansökan om integrationsavtal.

Demoservrarna med versioner av API:et som officiellt stöds uppdateras oftast regel­bundet, men inte garanterat, med nya data i samband med att Sil producerar nya Sil-databaser.

Prerelease-versioner av API:et uppdateras inte regel­bundet, utan använder oftast den Sil-databas som producerades vid prereleasen. De databaserna är inte heller nödvänd­igtvis kompletta. Det kan bero på att de källdata som Sil hämtar från externa källägare inte nödvändigtvis är kompletta eller att det finns andra begräns­ningar vad gäller kvalitet på källdata vid prereleasetillfället.

Anslut mot demoservrar

Observera att demoservrarna endast får/ska användas i utvärderingssyfte och aldrig i skarp produktion.

Demoserver Sil SOAP API 5.1

Installation och drift

Detta avsnitt vänder sig till dig som planerar att lokalt drifta Sil Server med Sil SOAP API samt regelbundet hämta uppdaterade Sil-databaser från vår SFTP-server.

Sil tillhandahåller en externt tillgänglig SFTP-server på vilken de senaste API-versionerna och de senast producerade Sil-databaserna publiceras.

Ni som kund har möjlighet att ansöka om åtkomst till Sil SFTP-server, men för att beviljas åtkomst krävs det att ni har ett driftavtal med Sil/Inera AB. För att göra detta följ instruktionerna under rubriken Beställa tjänst.

När ni har ett driftavtal, anslut till Sil SFTP-server enligt instruktionerna:

Så arbetar Sil

Varje vecka görs en kvalitetskontroll av informationen som hämtats från källägarna. Den påbörjas måndag morgon med att källorna hämtas. Därefter kvalitetkontrolleras informationen genom en automatiserad och manuell granskningsprocess och bedömning av eventuella avvikelser. En ny Sil-databas tillgängliggörs varje onsdag via Sils FTP-plats. Fass-texter uppdateras varje vardag. Därför ska Sil-databasen hämtas dagligen.

Om informationen i kvalitetskontrollen inte stämmer, hanteras den som en avvikelse. De avvikelser som upptäcks analyseras och klassas i allvarlighetsgrad efter medicinsk risk. Avvikelserna sammanställs sedan i en rapport till respektive källägare. Avvikelserna klassas i 4 nivåer enligt följande:

Stoppande: Den medicinska risken är så allvarlig att produkten/förpackningen omedelbart utgår ur Sils databas. Produkten/förpackningen kan då inte förskrivas elektroniskt, men kan fortfarande förskrivas manuellt.

Varning: Kan innebära en medicinsk risk och ska åtgärdas inom 4 veckor från rapportdatum för att inte produkten/förpackningen ska utgå ur Sils databas. I fall av utebliven åtgärd inom 4 veckor kommer produkten/förpackningen inte kunna förskrivas elektroniskt längre, men kan fortfarande förskrivas manuellt.

Anmärkning: Innebär inte någon uppenbar medicinsk risk, men har allmän betydelse för informationskvalitén.

Ignorering: Avvikelsen bedöms som ringa och föranleder inte någon risk för patienter. Rapporteras inte vidare till källägare i dagsläget.

Viktigt att notera är att Sil tar ansvar för att kvalitetsprocessen genomförs, men kan aldrig garantera att informationen i databasen är korrekt. Grundinformationen ägs av respektive källägare.

Sil tillhandahåller två versioner av Sil SOAP API. Versionsuppdatering görs varje år i september. En pre-release görs i slutet av andra kvartalet. Veckovis produktion av Sil görs alltså för två parallella databaser.

Skillnader i Sil produktioner

Den veckovisa produktionen av Sil genererar så kallade diffrapporter.

Diffrapporter innehåller information om förändringar i den nyproducerade Sil-databasen i jämförelse med databasen från föregående vecka.

Läs mer om vad diffrapporten innehåller i detta dokument:

Länk till alla samlade diffrapporter för Sil.

Sil Online

Sil Online tillhandahåller läkemedelsinformation från en rad olika källor och kan bäst beskrivas som ett fönster in mot Sils databas som är integrerat i alla stora journalsystem i Sverige.

Sil Online erbjuds till alla som är intresserade av läkemedelsinformation. Informationen på Sil Online uppdateras en gång i veckan i samband med Sils veckoproduktion och återspeglar sortimentet som kan förskrivas inom vården i Sverige. På Sil Online kan sökningar på själva läkemedelsnamnet göras men även på de unika koder som finns för läkemedel, dess förpackningar, substanser med mera för alla registrerade läkemedel i Sverige samt licensläkemedel.

Information från följande källor går att se på Sil Online (namnet i parentes anger producenten av informationskällan):

 • Varuregister (eHälsomyndigheten)
 • Substansregistret, NSL (Läkemedelsverket)
 • Biverkningsöversikten
 • Fass (Läkemedelsindustriföreningen, LIF)
 • Janusmed interaktioner (SLL)
 • Janusmed fosterpåverkan (SLL)
 • Janusmed amning (SLL)
 • Läkemedel och graviditet (Läkemedelsindustriföreningen, LIF)
 • Läkemedel och amning (Läkemedelsindustriföreningen, LIF)
 • Nationell lista - läkemedel under utökad övervakning (European Medicines Agency)
 • Rekommenderade läkemedel (Sveriges regioners rekommendationslistor)

RekOrd

RekOrd är en webbapplikation som ger Sveriges läkemedelskommittéer möjlighet att skapa och underhålla de lokala läkemedelsrekommendationerna från respektive region och tillgängliggöra dem för journalsystemen via Sil-databasen.

 Om du behöver åtkomst eller har frågor om RekOrd, kontakta Kundservice.

Centeped

Centeped är en webbapplikation som används av ePeds centralredaktion på ALB (Astrid Lindgrens Barnsjukhus) och av regionala verksamhetschefer i barnsjukvården för att administrera och tillgängliggöra läkemedelsinstruktion för läkemedel till barn till vården.

ePed är en kunskapskälla som ger stöd vid ordination/förskrivning (dosering), iordningställande och administrering av läkemedel till barn för att stödja en säkrare och bättre läkemedelsanvändning inom barnsjukvården. ePed innehåller strukturerad barnspecifik läkemedelsinformation samlad på ett ställe. Sil tillhandahåller ePed instruktioner för hantering av barnläkemedel (läkemedelsinstruktioner) och rimlighetskontroller för dosering av riskläkemedel.

Om du behöver åtkomst eller har frågor om Centeped, kontakta ePed-redaktionen, se kontaktuppgifter på www.eped.se.

Roller och ansvar

På Sil arbetar systemutvecklare, apotekare, receptarie, sjuksköterskor m.m. Sil samarbetar med ett flertal myndigheter och organisationer med koppling till vård och it.

Sil arbetar kontinuerligt med att utöka antalet källor och tjänster som skulle kunna ingå i databasen. Sil gör ständigt omvärldsbevakningar över möjliga kunskapskällor. Förslag kan även skickas in till oss via Kundservice. Nya källor bedöms enligt deras nytta för vården, kvalitet av innehållet, uppdateringsfrekvens och möjligheten att inkludera källan i Sil-databasen. Förslag angående nya källor diskuteras i läkemedelsförvaltningsgruppen som består av representanter av läkare och apotekare från olika regioner i Sverige. Förslagen prioriteras utifrån vårdens behov. Ineras medicinska råd deltar också vid prioriteringar. Medlemmar i förvaltningsgruppen utses via Ineras programkontor. För vissa källor kan det beställas av regionens programråd en större utredning i form av en förstudie.

Projekt och förstudier

Följande förstudier har genomförts.

Förstudie Nationell drift av Sil

Förstudien Nationell drift av Sil undersökte vad nationell drift av Sil skulle kunna innebära. Studien avslutades 1 september 2017.

Sil distribueras till varje region och ett antal systemleverantörer genom att de hämtar en Sil-server med ett tillhörande API, Sil SOAP API. Nedladdning av nytt Sil-data sker en gång i veckan året om.

Det här innebär att exakt samma arbete måste göras i alla regioner, det vill säga hämta och uppdatera data samt testa funktioner, vilket är både ineffektivt och dyrt. Dessutom innebär det att Sil-förvaltningen inte kan se hur Sils olika tjänster används i vården, vilket försvårar planering och utveckling av tjänsterna.

Förstudien Nationell drift av Sil tog reda på om och i så fall hur en nationell och gemensam drift av Sil skulle påverka drift, effektivitet i utvecklingen av nya tjänster och möjlighet till besparingar av resurser och kostnader för Ineras kundgrupp, med särskilt fokus på regionerna.

Förstudien visade att nationell drift skulle ge följande nyttor:

 • Regionerna behöver inte drifta och bekosta egna Sil-servrar.
 • Alla regioner och journalsystem får uppdateringarna av informationen i Sil exakt samtidigt.
 • Den nationella användningen av Sil-server med Sil SOAP API kan följas upp varje dag.
 • Sils tjänster kan förbättras, utvecklas och avvecklas efter regionernas behov.

Förstudien avslutades den 1 september 2017. Inget beslut är taget om införande av nationell drift av Sil.

Förstudie Njuren och Pharao

Under 2016 genomfördes en förstudie med syfte att undersöka möjligheterna för ett införande av NjuRen (som nu heter Janusmed njurfunktion) samt Pharao (som nu heter Janusmed riskprofil) i Sil.

NjuRen är ett kunskapsstöd utvecklat av Region Stockholm som innehåller rekommendationer om hur läkemedel bör anpassas efter njurfunktion.

Pharao är ett kunskapsstöd utvecklat av Region Stockholm som innehåller information om hur kombinationen av två eller fler läkemedel kan orsaka kliniska symtom på grund av att de förstärker varandras farmakologiska effekter.

Se nedan för att ta del av förstudien i sin helhet, se även bilaga innehållande en medicinsk utvärdering av NjuRen genomförd av Staffan Rosenborg, Specialist i Medicinska njursjukdomar och Klinisk farmakologi.

Förstudie Kunskapsstöd vid läkemedelsordination till barn

Under 2014 genomfördes en förstudie av Kunskapsstöd vid läkemedelsordination till barn (förutsättningar för ePed att bli en nationell tjänst). ePed läkemedelsinstruktioner för barn och rimlighetskontroller för dosering implementerades år 2016 i Sil och läkemedelsinstruktioner för barn väljs via Centeped.

Nyheter

Informationsdagar Sil och Pascal

Inera bjuder varje höst in till informationsdagar om Svenska informationstjänster för läkemedel, Sil, och Pascal. Mer information kommer i god tid före informationsdagarna.

Dokument

Klicka på länken för att komma till alla samlade dokument och länkar för Sil.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan