Kontakta oss

Ändringar i kundavtalet

Inera gör löpande förbättringar i kundavtalet så att det alltid ska reglera Ineras tjänster på korrekt sätt. Förbättringarna görs genom ändringar i avtalsdokumenten. På den här sidan kan du ta del av ändringar inom ramen för det nya kundavtalet - Avtal om Kundens användning av Ineras Tjänster.

19 september 2023

Ändrade priser för Ineras tjänster

Den 1 januari 2024 görs en generell höjning av priserna för Ineras tjänster med 4 procent.

I de fall ändringar utöver denna generella prishöjning blir aktuella så aviseras dessa separat i enlighet med Ineras kundavtal.

4 april 2023

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande avtalsdokument:

1177 symtombedömning och hänvisning

 • Förtydliganden och korrigeringar i avsnitt 5, Beskrivning av Tjänsten.
 • Preciseringar i avsnitt 6 samt tillkommande instruktion för behandling av personuppgifter i avsnitt 6.2.
 • Förtydligande avseende Abonnemangets löptid, avsnitt 11.1.
 • Redaktionella justeringar.

Ändringarna gäller från och med 4 april 2023.

30 mars 2023

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande avtalsdokument:

Pascal

Avsnitt 6 Behandling av personuppgifter:

 • Förtydligande av behandlingens ändamål
 • Förtydligande av kategorier av personer och typ av personuppgifter
 • Redaktionella justeringar

Avsnitt 8 - Åtaganden:

 • Redaktionella justeringar och ändringar införda gällande dosmigrering

Utöver de ovanstående ändringarna har mindre redaktionella justeringar genomförts genomgående i BTV:n.

Ändringarna gäller från och med 30 mars 2023.

Underskriftstjänsten

 • Avsnitt 4 – Redaktionella ändringar för beskrivning av tjänstens varianter.
 • Avsnitt 5.1 - Redaktionella ändringar för att spegla de tre olika varianter på tjänsten som erbjuds.
 • Avsnitt 6 - Behandling av personuppgifter har reviderats för att spegla de varianter av tjänsten (Kategorier av registrerade personer och tjänstespecifika instruktioner).


Ändringarna gäller från och med 30 mars 2023.

22 februari 2023

Version 2.0 av SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal ersätter tidigare version 1.2.1.

Den nya versionen följer i stort den tidigare men vissa avsnitt, såsom exempelvis avsnitt 12 och 17, har omarbetats utefter standardavtalsklausuler som har godkänts av EU-kommissionen.

19 december 2022

Inera förbättrar befintliga avtalsdokument.

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande avtalsdokument:

1177 på telefon

 • Redaktionella justeringar har genomförts till följd av namnändring av tjänsten (borttagning av ordet vårdguiden).
 • Avsnitt 5.1 Övergripande beskrivning av tjänsten har justerats med förtydligande av hur tjänsten kan användas.
 • Avsnitt 6 Redaktionella justeringar har genomförts.

Ändringarna gäller från och med 19 december 2022.

Digitalt möte

 • Uppgift i avsnitt 6.2 punkt 4 avseende gallringstid har justerats.

Ändringarna gäller från och med 19 december 2022.

Journalen

 • Redaktionella justeringar har genomförts.
 • Avsnitt 10 Support har justerats.

Ändringarna gäller från och med 19 december 2022.

Nationell patientöversikt

 • Justeringar har gjorts av termer, begrepp och hänvisningar i syfte att anpassa dokumentet till lagen (2022:913) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
 • Avsnitt 6 Behandling av personuppgifter har reviderats.
 • Avsnitt 5.3 Regelverk har justerats.

Ändringarna gäller från och med 19 december 2022.

Säker digital kommunikation

 • Redaktionella justeringar har genomförts.

Ändringarna gäller från och med 19 december 2022.

Säkerhetstjänster autentisering

 • Avsnitt 6 Behandling av personuppgifter har reviderats.
 • Särskilda villkor avseende indirekt anslutna har införts.

Ändringar gäller från och med 19 mars 2023.

2 november 2022

Inera utökar antalet Tjänster som omfattas av Avtalet och förbättrar befintliga avtalsdokument.

Nya tjänster

Säkerhetstjänster- lokal IDP

Utökningen gäller från och med 2 november 2022.

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande avtalsdokument:

Öppen testmiljö

 • Avsnitt 5.1 Beskrivning av Tjänsten har ändras redaktionellt.

Ändringarna gäller från och med 2 november 2022.

Intygstjänster

 • Avsnitt 11.2 villkor för abonnemangets löptid samt uppsägning av abonnemanget har reviderats för vissa kundgrupper.
 • Redaktionella ändringar har genomförts.

Ändringarna gäller från och med 2 november 2022.

Sil

 • Redaktionella ändringar har genomförts.
 • Tillförande av tilläggstjänst i befintlig BTV har genomförts.
 • Avsnitt 6 Behandling av personuppgifter har reviderats (beskrivningen av behandlingens art och ändamål samt kategorier av registrerade och typ av personuppgifter).

Ändringarna gäller från och med 2 november 2022.

1177 listning

 • Namnbyte av BTV från Utomlänslistning till 1177 Listning
 • Reviderat beskrivning av tjänsten och instruktioner från kund till Inera om behandling av personuppgifter.
 • Nya instruktioner för ny funktionalitet i tjänsten för att hålla reda på invånares omlistningar på årsbasis både i hemregion och annan region.

Ändringarna gäller från och med 2 november 2022.

1177 inkorg

 • Redaktionella ändringar har genomförts.

Ändringarna gäller från och med 2 november 2022.

Rådgivningsstödet webb

 • Redaktionella ändringar har genomförts.
 • Avsnitt 8.1 Kundens åtagande har kompletterats med åtagande om avvikelserapportering.

Ändringarna gäller från och med 2 november 2022.

Symtombedömning och hänvisning

 • Avsnitt 6 Behandling av personuppgifter har reviderats (tjänstespecifika instruktioner samt typ av personuppgifter).
 • Avsnitt 5.3 Regelverk har uppdaterats avseende hänvisning till Läkemedelsverkets föreskrifter.
 • Redaktionella ändringar har genomförts.

Ändringarna gäller från och med 2 november 2022.

Eira

 • Avsnitt 5.1.1 har reviderats avseende debitering.

Ändringarna gäller från och med 2 februari 2023.

17 juni 2022

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande avtalsdokument:

Digitalt möte

 • Reviderat och justerat behandlingens ändamål och typ av personuppgifter. Nya typer av personuppgifter har lagts till. Redaktionellt justerat kategorier av personer och tjänstespecifika instruktioner. En instruktion har tagits bort.
 • Särskilda villkor avseende abonnemangets löptid samt uppsägning av abonnemang har utgått.
 • Ny tilläggsbeställning har införts avseende support utanför kontorstid.
 • Redaktionella justeringar har genomförts.

Ändringarna gäller från och med 16 september 2022.

Födelseanmälan

 • Redaktionella justeringar har genomförts.
 • Tillägg av tjänsten Sjunet under Beroenden av Ineras tjänster.

Ändringarna gäller från och med 17 juni 2022.

Personuppgiftstjänsten

 • Tydligare instruktion till Inera att ta emot och förvara envar regions aviseringar från Skatteverket.
 • Instruktioner om vilka aktörer och tjänster som får ta del av respektive regions person- och adressuppgifter.
 • Instruktioner om att privata vårdutförare inte får ta del av adressuppgifter för invånare med sekretessmarkering.
 • Begränsat statliga myndigheters anslutning till tjänsten (undantag får prövas i varje enskilt fall).
 • Begränsat delning och användning av invånares frivilligt lämnade kontaktuppgifter till hälso- och sjukvård, folktandvård och smittskydd; genom ett åtagande för kund (inte genom en instruktion).

Ändringarna gäller från och med 16 september 2022.

Statistiktjänsten

 • Nya instruktioner avseende export till kund av detaljerad statistik.
 • Beskrivning av Tjänsten har justerats och kompletterats.
 • Redaktionella justeringar har genomförts.

Ändringarna gäller från och med 17 juni 2022.

Utbudstjänsten

 • Redaktionellt justerat behandlingens ändamål, typ av personuppgifter och kategorier av personuppgifter.
 • Tillägg av åtaganden i Punkt 8.1 Kundens Åtaganden.

Ändringarna gäller från och med 17 juni 2022.

Utomlänsfakturering

 • Reviderat och redaktionellt justerat behandlingens ändamål, typ av personuppgifter och kategorier av personuppgifter. Ersatt en instruktion med en uppdaterad instruktion och lagt till en allmän instruktion.
 • Tillägg av tjänsten HSA under Beroenden av Ineras tjänster.

Ändringarna gäller från och med 17 juni 2022.

Video- och distansmöte

 • Reviderat och justerat behandlingens ändamål, typ av personuppgifter och kategorier av registrerade.
 • Nya typer av personuppgifter har lagts till och en ny kategori registrerade har tillförts. Redaktionellt justerat instruktioner.
 • En ny gallringsinstruktion har lagts till och en har tagits bort.
 • Redaktionella justeringar har genomförts.

Ändringarna gäller från och med 17 juni 2022.

31 mars 2022

Inera utökar antalet Tjänster som omfattas av Avtalet och förbättrar befintliga avtalsdokument. 

Nya tjänster 

Symtombedömning och hänvisning 

Öppen testmilö 

Utökningen utgör en väsentlig ändring av Avtalet som är till fördel för Kunden. Utökningen gäller från och med 31 mars 2022.

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande avtalsdokument: 

1177 Vårdguiden på telefon 

 • I punkten 5.3 har tillförts information om att Tjänsten är ett NMI. 
 • I avsnitt 8 har nya kundåtaganden tillförts.  

Ändringarna gäller från och med 30 juni 2022. 

Elektronisk remiss 

 • Punkten 8.1 omfattar nytt åtagande avseende hantering av skyddade personuppgifter. 

Ändringen gäller från och med 30 juni 2022. 

Intygstjänster 

 • Punkten 6.2 har en ny reglering om radering av intygsinformation från Tjänsten. 
 • Avsnittet 11 omfattar en ny reglering om att Kunden inte äger rätt att indirekt ansluta andra aktörer. 

Ändringarna gäller från och med 30 juni 2022. 

Journalen 

 • Redaktionella ändringar, eller andra justeringar som inte påverkar Kunden i negativ bemärkelse, har genomförts. 

 Utökningen gäller från och med 31 mars 2022. 

 Pascal 

 • I punkten 8.1 har nya kundåtaganden tillförts.  

 Ändringen gäller från och med 30 juni 2022. 

 Svevac 

 • Redaktionella ändringar, eller andra justeringar som inte påverkar Kunden i negativ bemärkelse, har genomförts. 

 Utökningen gäller från och med 31 mars 2022. 

24 februari 2022

Inera utökar antalet Tjänster som omfattas av Avtalet och förbättrar ett befintligt avtalsdokument.

Ny tjänst

Säker digital kommunikation

Utökningen utgör en väsentlig ändring av Avtalet som är till fördel för Kunden. Utökningen gäller från och med 24 februari 2022.

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande avtalsdokument:

Säkerhetstjänster - IdP

Följande justeringar gäller från och med 24 februari 2022:

 • Punkten 6.1.6 Kategorier av registrerade personer har ny lydelse avseende kategorier av registrerade.
 • Punkten 8.1 Kundens åtaganden har kompletterats med två nya åtaganden som relaterar till beroenden till andra av Ineras Tjänster respektive regelverk om anslutning.
 • Redaktionella justeringar har genomförts.

Följande ändringar gäller från och med 24 maj 2022:

 • Punkten 5.3 har kompletterats med regelverket Villkor för anslutning till Ineras tekniska infrastruktur.
 • Avsnitt 7 har kompletterats med villkor för anslutning till Ineras tekniska infrastruktur.

17 december 2021

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande avtalsdokument:

1177 Vårdguiden på telefon

 • Avsnittet 5 Beskrivning av Tjänsten har kompletterats med tillkommande funktionalitet och Tjänstens beroenden till andra Tjänster har kompletterats.
 • Punkten 6.2 Tjänstespecifika instruktioner har kompletterats med ny instruktion, avseende de Tjänster som Tjänsten är beroende av.

1177 Vårdguidens e-tjänster

 • Redaktionella justeringar har genomförts.
 • Reglering gällande ny funktionalitet för synpunkter och klagomål har tillförts.
 • Avsnittet 6 Personuppgiftsbehandling har tillförts ny instruktion och reglering gällande personuppgiftsbehandling avseende ny funktionalitet.

Identifieringstjänst SITHS

 • Redaktionella justeringar har genomförts.
 • Reglering för tredjepartsanslutning och SITHS-ombud har tillförts.
 • Punkten 6.2 Tjänstespecifika instruktioner har tillförts nya och uppdaterade instruktioner.
 • Punkten 8.1 Kundens åtaganden har tillförts ny reglering gällande tredjepartsanslutning och SITHS-ombud. I samband med det har det i avsnitt 11 förtydligats att Kunden inte får ha några indirekt anslutna vårdgivare.

Katalogtjänst HSA

 • Beskrivande texter avseende Tjänsten och dess förutsättningar har genomgående omarbetats.
 • Anslutningsavtalet har ersatts med Avtalet. Avtalsvillkor enligt Anslutningsavtalet har i tillämpliga delar tillförts Avtalet.
 • Regleringar för tredjepartsanslutning och HSA-ombud har förtydligats. I samband med det har det i avsnitt 11 förtydligats att Kunden inte får ha några indirekt anslutna vårdgivare.
 • Avsnittet 6 Personuppgiftsbehandling har omarbetats i stora delar, bland annat avseende tjänstespecifika instruktioner.

Svevac

 • Punkten 5.1 Övergripande beskrivning av Tjänsten har justerats.
 • Punkten 6.2 Tjänstespecifika instruktioner har omarbetats avseende instruktion för Ineras behandling av personuppgifter.

Ändringarna, som bedöms som väsentliga, är till fördel för Kunden. Utökningen gäller från och med 17 december 2021.

Allmänna villkor

Följande justeringar gäller från och med 17 december 2021:

 • Redaktionella justeringar har genomförts.

Följande ändringar gäller från och med 17 mars 2022:

 • Avsnittet 2.4 har kompletterats med åtagande avseende personuppgiftsbiträdesavtal med Agent, informationsplikt gällande fel och incidenter, samt sekretessåtaganden för Agent.
 • Avsnitt 3.1 har kompletterats med åtagande avseende informationsplikt gällande fel och incidenter.
 • Avsnittet 9 Ändringar och tillägg har reviderats. Nuvarande punkten 9.1 har ersatts med två nya punkter (ny 9.1 och 9.2). En ny punkt 9.5 har tillförts.

10 november 2021

Inera utökar antalet Tjänster som omfattas av Avtalet och förbättrar befintliga avtalsdokument.

Ny tjänst

Utomlänslistning

Utökningen utgör en väsentlig ändring av Avtalet som är till fördel för Kunden. Utökningen gäller från och med 10 november 2021.

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande avtalsdokument:

1177 Vårdguiden på telefon

 • Punkten 6.2 Tjänstespecifika instruktioner har kompletterats med ny instruktion.
 • Redaktionella justeringar har genomförts.

Eira

 • Punkten 8.1 Kundens åtaganden har kompletterats med ett åtagande som innebär att Kunden åtar sig att iaktta förlagens användarvillkor.
 • Redaktionella justeringar och förtydliganden avseende beskrivning av Tjänsten samt kodifiering av praxis har genomförts.

Intygstjänster

 • Punkten 6.1 Personuppgiftsbehandlingens förhållanden har kompletterats.
 • Redaktionella justeringar och förtydliganden avseende enskild näringsverksamhet har genomförts.

Pascal

 • Redaktionella justeringar har genomförts, bland annat hänvisning till aktuell lagstiftning.

Svenska informationstjänster för läkemedel - Sil

 • Redaktionella justeringar avseende Tjänstens dokumentation har genomförts.

Svevac

 • Punkten 6.2 Tjänstespecifika instruktioner har kompletterats med nya instruktioner.
 • Punkten 8.1 Kundens åtaganden har kompletterats med två nya åtaganden som relaterar till Tjänstens avveckling.

Ändringarna, som bedöms som väsentliga, är till fördel för Kunden och gäller, liksom de redaktionella justeringarna, från och med 10 november 2021.

24 juni 2021

Med anledning av att det nya covidbeviset lanseras den 1 juli behöver avtalsdokumentet Svevac – Beskrivning och tjänstespecifika villkor, kompletteras med en ny tjänstespecifik instruktion.

Svevac
Avsnitt 6.2 Tjänstespecifika instruktioner har kompletterats med en ny instruktion (ny punkt 12). Ändringen gäller från och med idag, 2021-06-24.

15 juni 2021

Inera utökar antalet tjänster som omfattas av kundavtalet och förbättrar befintliga avtalsdokument.

Ny tjänst

Högkostnadsskydd
Högkostnadsskydd erbjuder en lösning för att dela information om högkostnadsskydd och frikort inom hälso- och sjukvården mellan regionerna.

Utökningen av Tjänster utgör en väsentlig ändring av kundavtalet, som är till fördel för Kunden. Den utökade omfattningen av avtalet gäller därför från och med idag, 2021-06-15

Förbättrat avtalsinnehåll

Digitalt möte
Förtydliganden har genomförts gällande tilläggsbeställningar och beroende av SITHS. Förtydliganden av tjänstens instruktioner för personuppgiftsbehandling har genomförts. Redaktionella justeringar har gjorts.

Hjälpmedelstjänsten
Tjänstens instruktioner för personuppgiftsbehandling har tillförts. Redaktionella justeringar har gjorts.

Rådgivningsstödet webb
Förtydligande av att Tjänsten nu ska kunna erbjudas statliga myndigheter (högskolor/universitet) har tillförts. Kompletteringar av tjänstens instruktioner för personuppgiftsbehandling har genomförts.

Statistiktjänsten
Förtydliganden av tjänstens instruktioner för personuppgiftsbehandling har genomförts. Redaktionella justeringar har gjorts.

Stöd och behandling
Förtydligande av att Tjänsten erbjuder ombudsfunktionalitet för vårdnadshavare avseende barn och unga har gjorts samt att Kunden behöver 1177 Vårdguidens e-tjänster för att kunna använda tjänsten. Redaktionella justeringar har genomförts.

Svevac
Avsnitt 6.2 Tjänstespecifika instruktioner har kompletterats med en ny instruktion (punkt 16).

Video- och distansmöte
Tjänstens instruktioner för personuppgiftsbehandling har tillförts. Redaktionella justeringar har gjorts.

Det förbättrade avtalsinnehållet utgör en väsentlig ändring av kundavtalet, som är till fördel för Kunden. Revideringarna gäller därför från och med idag, 2021-06-15

Utbudstjänsten
Tjänstens instruktioner för personuppgiftsbehandling har tillförts. Redaktionella justeringar har gjorts. Kundens åtagande har reviderats.

Förändringen är väsentlig och kommer att börja gälla om tre månader, 2021-09-15.

8 april 2021

Inera förbättrar befintliga avtalsdokument.

Följande förbättringar är av väsentlig omfattning och gäller därför från och med 2021-07-08

Avtal om Kundens användning av Ineras tjänster
En ny punkt 13 införs i syfte att förtydliga att personuppgiftsbiträdesavtalet gäller så länge som Inera behandlar personuppgifter för Kundens räkning.

Allmänna villkor
En ny punkt 10.6 införs i syfta att förtydliga att om Inera behandlar personuppgifter för Kundens räkning efter det att Avtalet och/eller Abonnemanget löpt ut, har Inera rätt till ersättning från Kunden för sådana kostnader.

1177 Vårdguiden på telefon
Redaktionella ändringar som beskriver tjänstens funktioner har tillförts. Övriga ändringar avser utökning av funktion i grundutbud (Journal via Nätet), utökning av funktioner i tilläggsbeställningar (SMS-funktion, Bildverktyg, Videoverktyg) samt utökning av beroende tjänster.

Följande förbättringar gäller från och med idag, 2021-04-08

Eira
Redaktionella ändringar avseende tjänstens innehåll, inklusive beskrivning av statistik, har tillförts. Beskrivning av kostnaderna är förtydligade.

En ny punkt 11 har införts, som ger fullmakt åt Inera att företräda Kunden vid inköp av licenser.

Svevac
Tjänstens tidplan för avveckling har uppdaterats. Avsnitt 5.3 Regelverk samt avsnitt 8.1 Kundens åtaganden har justerats. Redaktionella justeringar har genomförts.

Underskriftstjänsten
Inera gör justeringar i avsnitt 6, Behandling av personuppgifter, genom att Kunden nu kan uppdra till Inera att lagra personuppgifter kortare tid än tidigare angivet. Vidare har ett kundåtagande i avsnitt 8.1 tillförts.

16 december 2020

Inera utökar antalet Tjänster som omfattas av Kundavtal 2 och förbättrar befintliga avtalsdokument.

Nya Tjänster som omfattas av Kundavtal 2

De nya Tjänster som omfattas av Kundavtal 2 är:

Informationsförsörjning INCA

Statistiktjänsten

Säkerhetstjänster - Autentisering

Utökningen av Tjänster utgör en väsentlig ändring av Kundavtal 2 som är till fördel för Kunden. Den gäller från 2020-12-16.

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i ett antal avtalsdokument.

Följande ändringar gäller från 2020-12-16:

1177 Vårdguiden på telefon
Revidering har genomförts avseende beskrivning av Tjänsten. Kompletterande beskrivning och reglering har införts avseende Rådgivningsstödet webb. Beskrivning och reglering gällande videoverktyget har tillförts. Tilläggsbeställningen ”API för hämtning av data ur Rådgivningsstödets journal” har tillförts. Instruktioner för personuppgiftsbehandling har kompletterats.

1177 Vårdguidens e-tjänster
Revidering har genomförts avseende beskrivning av Inkorgsfunktionen. Därutöver har Ineras instruktion gällande radering av personuppgifter raderats.

Intygstjänster
Revidering har genomförts avseende beskrivning av Tjänsten. Därutöver har instruktioner hur Inera ska behandla personuppgifter reviderats. Ett kundåtagande har tillförts avseende Kundens indirekt anslutna vårdgivare. Vidare har ett Inera-åtagande tillförts gällande integration med statlig myndighet.

Rådgivningsstödet webb
Förbättringen av avtalsinnehållet innebär att redaktionella justeringar och kodifiering av praxis har tillförts. 

Svevac
Instruktioner för personuppgiftsbehandling har kompletterats.

Följande ändringar utgör en väsentlig ändring av Kundavtal 2 och gäller från och med 2021-03-16:

Stöd och behandling
Revidering har genomförts avseende beskrivning av Tjänsten. Därutöver har instruktioner hur Inera ska behandla personuppgifter tillförts. Vidare har åtaganden för Kunden tillförts. 

12 oktober 2020

Inera utökar antalet Tjänster som omfattas av Kundavtal 2 och förbättrar befintliga avtalsdokument.

Nya Tjänster som omfattas av Kundavtal 2

De nya Tjänster som omfattas av Kundavtal 2 är:

1177 Inkorg

Katalogtjänst HSA

Utökningen av Tjänster utgör en väsentlig ändring av Kundavtal 2 som är till fördel för Kunden. Den gäller från 2020-10-12.

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande avtalsdokument:

1177 Vårdguiden på telefon

 • Instruktioner för personuppgiftsbehandling samt information om vilka personuppgifter Tjänsten behandlar när bildverktyget används har tillförts.
 • Kundens åtagande om att besvara och finansiera samtal från nationella köer har förtydligats.
 • Tjänstens beroenden till andra Inera-tjänster har uppdaterats.
 • Redaktionella justeringar har genomförts.

1177 Vårdguidens e-tjänster

 • Redaktionella justeringar samt mindre korrigeringar avseende Tjänstens funktionalitet, har genomförts.
 • Instruktioner för personuppgiftsbehandling har kompletterats.

Egen provhantering

 • Redaktionella justeringar, samt förtydliganden, har genomförts avseende beskrivning av Tjänsten.
 • Instruktioner för personuppgiftsbehandling har kompletterats.

Fristående tidbok

 • Redaktionella justeringar har genomförts.
 • Instruktioner för personuppgiftsbehandling har kompletterats.

Födelseanmälan

 • Den övergripande tjänstebeskrivningen har förtydligats.
 • Förtydligande av Kundens åtagande att beställa och ansluta till andra Inera-tjänster som Tjänsten är beroende av, har tillförts.
 • Ineras åtagande om att tillhandahålla tjänstespecifikationer för Tjänstens tjänstegränssnitt har raderats.

Infektionsverktyget

 • Instruktioner för personuppgiftsbehandling har tillförts.
 • Ineras PUB-avtal 1 har ersatts med att Tjänstens personuppgiftsbehandling regleras av SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal och Ineras Allmänna instruktioner.

Svevac

 • Information om att Inera inte kommer att ersätta avvecklad funktionalitet har tillförts.
 • Tidplan för avveckling har reviderats.

Tidbokning

 • Redaktionella justeringar, samt mindre korrigeringar avseende Tjänstens funktionalitet, har tillförts.
 • Instruktioner för personuppgiftsbehandling har kompletterats.

Ändringarna, som bedöms som väsentliga, är till fördel för Kunden och gäller, liksom de redaktionella justeringarna, från 2020-10-12.

30 september 2020

Ändrade priser för Ineras tjänster

Priserna på Ineras tjänster höjs med 2 procent för alla kunder och agenter, utom regionerna. Prisändringen omfattar alla Ineras tjänster med följande undantag:

 • Priserna för Digitalt möte lämnas oförändrade
 • Priset för SITHS-kort höjs från 54 kronor till 85 kronor per kort och år i enlighet med tidigare information. Det nya priset gäller från och med att den nya autentiseringslösningen införs, dock tidigast 1 januari 2021.
 • För anslutning av system som ska producera information till tjänsterna Nationell patientöversikt, Journalen och Informationsutlämning till kvalitetsregister ändras prismodellen. Den nya prismodellen innebär att vid anslutning av system som ska producera information till en eller flera av dessa tjänster debiteras en avgift på 25 000 kr per tjänstekontrakt och tjänst. Avgiften omfattar kvalitetssäkring och etablering av samverkan, även kallad end to end.

Den generella prisjusteringen och den nya prismodellen utgör en väsentlig ändring av Ineras kundavtal och agentavtal och gäller från och med 1 januari 2021.

8 juli 2020

Inera utökar antalet tjänster som omfattas av avtalet och förbättrar befintliga avtalsdokument.

Nya tjänster som omfattas av kundavtalet

De nya tjänster som omfattas av kundavtalet är:

Utökningen av tjänster utgör en väsentlig ändring i kundavtalet, vilken är till fördel för Kunden. Avtalet utökas därför med de nya tjänsterna från och med 2020-07-08.

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande dokument:

Förbättringarna av avtalsinnehållet utgör en väsentlig ändring i kundavtalet, vilken är till fördel för Kunden. De förbättrade avtalsversionerna börjar därför att gälla från och med 2020-07-08.

18 juni 2020

Inera utökar antalet tjänster som omfattas av avtalet.

Ny tjänst som omfattas av kundavtalet

Den nya tjänst som omfattas av kundavtalet är:

 • Digitalt möte
  • Utökningen av tjänsten utgör en väsentlig ändring i Kundavtal 2, vilken är till fördel för Kunden. Kundavtal 2 utökas därför med den nya tjänsten 2020-06-18.

2 april 2020

Inera utökar antalet tjänster som omfattas av avtalet och förbättrar befintliga avtalsdokument.

Ny tjänst som omfattas av kundavtalet

Den nya tjänst som omfattas av kundavtalet är:

 • Ombudstjänsten - Beskrivning och tjänstespecifika villkor

Utökningen av tjänster utgör en väsentlig ändring i Kundavtal 2, vilken är till fördel för Kunden. Kundavtal 2 utökas därför med den nya tjänsten 2 april 2020.

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande dokument:

 • Kundkategorier
  • Kategorin ”Systemintegratörer” har ersatts med ”Underleverantörer till offentlig sektor”.
 • Elektronisk remiss - Beskrivning och tjänstespecifika villkor
  • Redaktionella justeringar har genomförts. Vidare har instruktioner för personuppgiftsbehandling tillförts texten.
 • Formulärhantering - Beskrivning och tjänstespecifika villkor
  • Redaktionella justeringar har genomförts. Vidare har instruktioner för personuppgiftsbehandling tillförts texten.
 • Informationsutlämning till kvalitetsregister - Beskrivning och tjänstespecifika villkor
  • Förbättringen av avtalsinnehållet innebär att redaktionella justeringar och en tydlig beskrivning av tjänstens omfattning har tillförts.
 • Intygstjänster - Beskrivning och tjänstespecifika villkor
  • Redaktionella justeringar har genomförts, samt ett avsnitt med instruktioner för personuppgiftsbehandling har tillförts.
 • Pascal - Beskrivning och tjänstespecifika villkor
  • Redaktionella justeringar har genomförts. Funktionen sms-inloggning är utfasad sedan den 1 mars 2020, enligt tidigare besked till berörda kunder hösten 2019. Vidare har instruktioner för personuppgiftsbehandling tillförts texten.
 • Screeningstöd livmoderhals - Beskrivning och tjänstespecifika villkor
  • Redaktionella justeringar har genomförts, samt ett avsnitt med instruktioner för personuppgiftsbehandling har tillförts.
 • Sebra-biverkansrapportering - Beskrivning och tjänstespecifika villkor
  • Redaktionella justeringar har genomförts, samt ett avsnitt med instruktioner för personuppgiftsbehandling har tillförts.
 • Svenska biobanksregistret - Beskrivning och tjänstespecifika villkor
  • Redaktionella justeringar, samt mindre korrigeringar avseende Tjänstens funktionalitet, har genomförts. Vidare har instruktioner för personuppgiftsbehandling tillförts texten.
 • Svevac - Beskrivning och tjänstespecifika villkor
  • Redaktionella justeringar har genomförts. Vidare har instruktioner för personuppgiftsbehandling tillförts texten. Information om att Inera har beslutat att avveckla Tjänsten har tillförts. Korrigering avseende Tjänstens funktionalitet har gjorts. Texten har anpassats med hänsyn till att Tjänsten, som en del i avvecklingsprocessen och enligt tidigare information, inte längre tillgängliggör uppgifter i Ineras Tjänst Nationell patientöversikt, se Information om vaccinationer visas inte i NPÖ.

För alla ovanstående justeringar gäller att förändringen av avtalsinnehållet är väsentlig och till fördel för Kunden. Förändringarna gäller från 2 april 2020.

18 december 2019

Inera gör justeringar i flera dokument, som ingår i det nya kundavtalet:

 • Avtalets huvuddokument
  • Med anledning av att Inera börjar tillämpa SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal, utgör detta, tillsammans med det kompletterande avtalsdokumentet Allmänna instruktioner för behandling av personuppgifter i Ineras Tjänster (”Allmänna instruktioner”), en ny del av kundavtalet.
  • Som en följd av tillkommande avtalsdokument görs justeringar i punkterna 4.6 och 21.
  • Justeringar görs i punkten 5 avseende dokumentens inbördes ordning.
 • Definitioner
  • Justeringar görs i avsnitt 2 avseende definitionernas ordning.
  • Definitionen ”Ineras personuppgiftsbiträdesavtal (Ineras PuB-avtal)” ändras.
 • Villkor för anslutning till Nationella tjänsteplattformen
  • Regleringen i avsnitt 9, avseende Ineras rätt att anlita underbiträden, avskaffas. Motsvarande bestämmelse återfinns iAllmänna villkor, punkten 8.8.
 • SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal
  • Inera tillför avtalsdokumentet SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal. I respektive tjänsts Beskrivning och tjänstespecifika villkor anges vilket personuppgiftsbiträdesavtal som är tillämpligt för den enskilda tjänsten.
 • Allmänna instruktioner
  • Inera tillför avtalsdokumentet Allmänna instruktioner. Avtalsdokumentet består av allmänna instruktioner gällande informationssäkerhet och personuppgiftsbehandling.
 • Reglering av skada
  • Språklig justering i punkten 3.11.
 • Allmänna villkor
  • Som en följd av tillkommande avtalsdokument i Kundavtal 2 görs justeringar i avsnitt 8.
  • Punkten 5.2 ii utgår och ersätts med en ny bestämmelse i punkten 8.7 avseende krav på personuppgiftsbiträdesavtal mellan kund och indirekt ansluten vårdgivare.
  • Definitionen av ”Ineras personuppgiftsbiträdesavtal (Ineras PuB-avtal)” ändras.
 • 1177 Vårdguiden på telefon - Beskrivning och tjänstespecifika villkor
  • Redaktionella justeringar har genomförts. Vidare har instruktioner för personuppgiftsbehandling tillförts texten.
 • Journal via nätet - Beskrivning och tjänstespecifika villkor
  • Redaktionella justeringar har genomförts. Vidare har instruktioner för personuppgiftsbehandling tillförts texten.
 • Nationell patientöversikt - Beskrivning och tjänstespecifika villkor
  • Redaktionella justeringar har genomförts. Vidare har instruktioner för personuppgiftsbehandling tillförts texten.
 • Personuppgiftstjänsten - Beskrivning och tjänstespecifika villkor
  • Innehållet i tjänsten breddas genom att kunder, som är myndigheter, ges förutsättningar att hantera skyddade personuppgifter.

Samtliga ändringar är till fördel för kunden och det reviderade avtalet träder i kraft 2019-12-18.

7 oktober 2019

Inera utökar antalet tjänster som omfattas av det nya kundavtalet.

Ny tjänst som omfattas av kundavtalet

Den nya tjänst som omfattas av kundavtalet är:

 • Egen provhantering

Utökningen av tjänster utgör en väsentlig ändring i Kundavtal 2, vilken är till fördel för Kunden. Kundavtal 2 utökas därför med den nya tjänsten 2019-10-07.

30 september 2019

Inera utökar antalet tjänster som omfattas av det nya kundavtalet och förbättrar befintliga avtalsdokument.

Nya tjänster som omfattas av kundavtalet

De nya tjänster som omfattas av kundavtalet är:

 • Svenska biobanksregistret
 • Svenska informationstjänster för läkemedel – Sil

Utökningen av tjänster utgör en väsentlig ändring i kundavtalet, vilken är till fördel för Kunden. Kundavtalet utökas därför med de nya tjänsterna 2019-09-30.

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande dokument:

 • Eira

Förbättringen av avtalsinnehållet innebär att redaktionella justeringar och en väsentlig justering har tillförts. Justeringen som är väsentlig är till fördel för Kunden och gäller, liksom de redaktionella justeringarna, från 2019-09-30.

Var vänlig notera att olika Kunder kan köpa olika tjänster av Inera. Den enskilda Kundens möjligheter att använda Ineras tjänster bestäms av vilka kompetensområden Kunden verkar inom. Den enskilda Kundens möjligheter att använda en eller flera av de nya tjänsterna beror därför på vilken kundkategori Kunden tillhör.

14 juni 2019

Inera utökar antalet tjänster som omfattas av kundavtalet och förbättrar befintliga avtalsdokument.

Nya tjänster som omfattas av kundavtalet

De nya tjänster som omfattas av kundavtalet är:

 • Informationsutlämning till kvalitetsregister
 • Intygstjänster
 • Screeningstöd livmoderhals
 • Stödtjänst Test Etablera Samverkan

Utökningen av tjänster utgör en väsentlig ändring i kundavtalet, vilken är till fördel för Kunden. Kundavtalet utökas därför med de nya tjänsterna 2019-06-14.

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande dokument:

 • Elektronisk remiss
  • Förbättringen av avtalsinnehållet innebär att redaktionella justeringar och en väsentlig justering har tillförts. Justeringen som är väsentlig är till fördel för Kunden och gäller, liksom de redaktionella justeringarna, från 2019-06-14.
 • Säkerhetstjänster – IdP
  • Förbättringen av avtalsinnehållet innebär att Ineras mål för tillgänglighet till Tjänsten har ökats från 99,80 till 99,95 procent (%). Ändringarna, som är väsentliga, är till fördel för Kund och börjar därför gälla 2019-06-14.
 • Säkerhetstjänster – SpärrSamtyckeLogg
  • Förbättringen av avtalsinnehållet innebär att Ineras mål för tillgänglighet till Tjänsten har ökats från 99,80 till 99,95 procent (%). Ändringarna som är väsentliga är till fördel för Kund och börjar därför gälla 2019-06-14.

Var vänlig notera att olika Kunder kan köpa olika tjänster av Inera. Den enskilda Kundens möjligheter att använda Ineras tjänster bestäms av vilka kompetensområden Kunden verkar inom. Den enskilda Kundens möjligheter att använda en eller flera av de nya tjänsterna beror därför på vilken kundkategori Kunden tillhör.

9 maj 2019

Inera utökar antalet tjänster som omfattas av kundavtalet och förbättrar befintliga avtalsdokument.

Nya tjänster som omfattas av kundavtalet

De nya tjänster som omfattas av kundavtalet är:

 • Automatisk vaccinationsrapportering
 • Identifieringstjänst SITHS
 • Sebra - biverkningsrapportering
 • Stödtjänst Test Verifiering av Tjänsteproducent

Utökningen av tjänster utgör en väsentlig ändring i kundavtalet, vilken är till fördel för Kunden. Kundavtalet utökas därför med de nya tjänsterna 2019-05-09.

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande dokument:

 • 1177 Vårdguiden på telefon
  • Förbättringen av avtalsinnehållet innebär att redaktionella justeringar och kodifiering av praxis har tillförts, samt att vissa av Kundens åtaganden har avlägsnats. Ändringarna som är väsentliga är till fördel för Kund och gäller, liksom de redaktionella justeringarna, från 2019-05-09.
 • Hjälpmedelstjänsten
  • Prislistan för hjälpmedelstjänsten har uppdaterats med nya kundkategorier och artiklar. Ändringen är väsentlig och till fördel för Kunden och gäller från 2019-05-09.

Var vänlig notera att olika Kunder kan köpa olika tjänster av Inera. Den enskilda Kundens möjligheter att använda Ineras tjänster bestäms av vilka kompetensområden Kunden verkar inom. Den enskilda Kundens möjligheter att använda en eller flera av de nya tjänsterna beror därför på vilken kundkategori Kunden tillhör.

26 februari 2019

Inera utökar antalet tjänster som omfattas av kundavtalet och förbättrar befintliga avtalsdokument.

Nya tjänster som omfattas av kundavtalet

Inera strävar efter att ständigt öka kundernas nytta av att använda kundavtalet. Därför utökar Inera antalet tjänster som omfattas av kundavtalet med nedanstående tjänster. Utökningen av tjänster utgör en väsentlig ändring i kundavtalet vilken är till fördel för Kunden. Kundavtalet utökas därför med de nya tjänsterna 2019-02-26:

 • eKlient
 • Formulärhantering
 • Utbudstjänsten

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar samtidigt avtalsinnehållet i 1177 Vårdguiden e-tjänster - Beskrivning och tjänstespecifika villkor. Förbättringen av avtalsinnehållet innebär att bestämmelse om invånares möjligheter att skapa påminnelser tagits bort samt att information om Tjänstens syfte, nyttoeffekter och beroenden tillförts. Borttagandet av bestämmelsen om invånares möjligheter att skapa påminnelser utgör en väsentlig ändring som är till fördel för Kunden. Övriga ändringar utgör förtydliganden respektive redaktionella justeringar. Den uppdaterade versionen av 1177 Vårdguiden e-tjänster - Beskrivning och tjänstespecifika villkor börjar därför gälla 2019-02-26.

Var vänlig notera att olika kunder kan köpa olika tjänster av Inera. Den enskilda kundens möjligheter att använda Ineras tjänster bestäms av vilka kompetensområden kunden verkar inom. Den enskilda kundens möjligheter att använda en eller flera av de nya tjänsterna beror därför på vilken kundkategori kunden tillhör.

12 december 2018

Inera gör justeringar i Avtalets huvuddokument, och tillför ny bestämmelse som breddar Avtalets användning

Inera gör vissa justeringar i Avtalets huvuddokument. Dessutom tillförs en ny bestämmelse vilken reglerar regioners, kommuners och statens möjligheter att binda organisationsdelar som utgör egna juridiska personer i kundavtalet, och beställningar från kundavtalet, genom fullmakt eller likvärdig rättsakt. Justeringarna är redaktionella och börjar gälla 2018-12-12. Tillförandet av den nya bestämmelsen om fullmakt är till fördel för Kunderna och börjar gälla 2018-12-12.

Nya tjänster som omfattas av kundavtalet

De nya tjänster som omfattas av kundavtalet är:

 • Födelseanmälan
 • Hjälpmedelstjänsten
 • Nitha – IT-stöd för händelseanalys
 • Plattform för öppna data
 • Säkerhetstjänster (IdP)
 • Säkerhetstjänster (Samtycke,Spärr,Logg)

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande dokument:

 • Nationell Patientöversikt
 • 1177 Vårdguiden e-tjänster - Beskrivning och tjänstespecifika villkor.

Utökningen av tjänster är en ändring i kundavtalry vilken är till fördel för kunderna. Kundavtalet utökas därför med de nya tjänsterna 2018-12-12. Förbättringen av avtalsinnehållet i de två avtalsdokumenten utgör redaktionella justeringar. De förbättrade versionerna av avtalsdokumenten börjar därför gälla 2018-12-12.

Var vänlig notera att olika kunder kan köpa olika tjänster av Inera. Den enskilda kundens möjligheter att använda Ineras tjänster bestäms av vilka kompetensområden kunden verkar inom. Den enskilda kundens möjligheter att använda en eller flera av de nya tjänsterna beror därför på vilken kundkategori kunden tillhör.

Ny kundkategori

Inera har tillfört Hjälpmedelsleverantörer som ytterligare en Kundkategori. Tillförandet är till fördel för Kunderna och börjar gälla 2018-12-12.

Uppdatering av Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal 1

Redaktionella justeringar har gjorts i Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal 1. Då justeringarna är redaktionella börjar de gälla 2018-12-12.

17 oktober 2018

Inera utökar antalet tjänster som omfattas av kundavtalet.

Nya tjänster som omfattas av kundavtalet

De nya tjänster som omfattas av kundavtalet är:

 • 1177 Vårdguidens e-tjänster
 • Elektronisk remiss
 • Plattform för öppna data
 • Rådgivningsstödet webb
 • Tidbokning

Utökningen av tjänster är en ändring i kundavtalet, vilken är till fördel för kunderna. Kundavtalet utökas därför med de nya tjänsterna 2018-10-17. Var vänlig notera att olika kunder kan köpa olika tjänster av Inera. Den enskilda kundens möjligheter att använda Ineras tjänster bestäms av vilka kompetensområden kunden verkar inom. Den enskilda kundens möjligheter att använda en eller flera av de nya tjänsterna beror därför på vilken kundkategori kunden tillhör.

4 juli 2018

Vissa redaktionella justeringar, förtydliganden och kodifieringar av praxis (med vilket menas att avtalet har tillförts bestämmelser om att parterna ska agera på sätt som de redan gör vid tillhandahållandet av tjänsten) har gjorts i Avtal om Kundens användning av Ineras Tjänster, i avtalsdokumenten Journal via nätet - Beskrivning och tjänstespecifika villkor, Personuppgiftstjänsten - Beskrivning och tjänstespecifika villkor och Stöd och behandling - Beskrivning och tjänstespecifika villkor. De redaktionella justeringarna, förtydligandena och kodifieringarna kommer till uttryck i uppdaterade versioner (1.1) av de angivna avtalsdokumenten. De uppdaterade versionerna av avtalsdokumenten börjar gälla 2018-07-04. Ingen av de genomförda justeringarna är klassificerade som väsentliga.

28 maj 2018

Sedan utskicket till regioner och landsting den 7 maj har Inera tagit emot önskemål om några förtydliganden. Baserat på dessa har Inera genomfört vissa mindre redaktionella förtydliganden i den version av Kundavtal 2 som Inera kommer att skicka ut till kommuner den 29/5. Eftersom Inera endast har en giltig version av varje avtalsdokument kommer dessa förändringar att gälla för samtliga kunder som har tecknat och kommer att teckna Kundavtal 2. Ingen av de införda ändringarna förändrar Avtalets innebörd.

 • Avtalets huvuddokument
  • Inera har gjort en allmän översyn av hela Avtalets huvuddokument. Ett flertal mindre redaktionella förtydliganden har införts. Dessutom har en redaktionell omskrivning av hela kapitel 20 (Avtalets ersättande av tidigare tecknade avtal) införts.
 • Allmänna villkor
  • Redaktionellt förtydligande av ingressen till punkt 2.4 gällande Kund som anlitar Agent.
  • Redaktionellt förtydligande av punkt 14.2 gällande Kundens data.
Till toppen av sidan