Ineras kundavtal

Ändringar i kundavtalet 2019

Inera gör löpande förbättringar i kundavtalet så att det alltid ska reglera Ineras tjänster på ett korrekt sätt. På den här sidan kan du ta del av de ändringar som gjordes i avtalsdokumenten under 2019.

18 december 2019

Inera gör justeringar i flera dokument, som ingår i det nya kundavtalet:

 • Avtalets huvuddokument
  • Med anledning av att Inera börjar tillämpa SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal, utgör detta, tillsammans med det kompletterande avtalsdokumentet Allmänna instruktioner för behandling av personuppgifter i Ineras Tjänster (”Allmänna instruktioner”), en ny del av kundavtalet.
  • Som en följd av tillkommande avtalsdokument görs justeringar i punkterna 4.6 och 21.
  • Justeringar görs i punkten 5 avseende dokumentens inbördes ordning.
 • Definitioner
  • Justeringar görs i avsnitt 2 avseende definitionernas ordning.
  • Definitionen ”Ineras personuppgiftsbiträdesavtal (Ineras PuB-avtal)” ändras.
 • Villkor för anslutning till Nationella tjänsteplattformen
  • Regleringen i avsnitt 9, avseende Ineras rätt att anlita underbiträden, avskaffas. Motsvarande bestämmelse återfinns iAllmänna villkor, punkten 8.8.
 • SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal
  • Inera tillför avtalsdokumentet SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal. I respektive tjänsts Beskrivning och tjänstespecifika villkor anges vilket personuppgiftsbiträdesavtal som är tillämpligt för den enskilda tjänsten.
 • Allmänna instruktioner
  • Inera tillför avtalsdokumentet Allmänna instruktioner. Avtalsdokumentet består av allmänna instruktioner gällande informationssäkerhet och personuppgiftsbehandling.
 • Reglering av skada
  • Språklig justering i punkten 3.11.
 • Allmänna villkor
  • Som en följd av tillkommande avtalsdokument i Kundavtal 2 görs justeringar i avsnitt 8.
  • Punkten 5.2 ii utgår och ersätts med en ny bestämmelse i punkten 8.7 avseende krav på personuppgiftsbiträdesavtal mellan kund och indirekt ansluten vårdgivare.
  • Definitionen av ”Ineras personuppgiftsbiträdesavtal (Ineras PuB-avtal)” ändras.
 • 1177 Vårdguiden på telefon - Beskrivning och tjänstespecifika villkor
  • Redaktionella justeringar har genomförts. Vidare har instruktioner för personuppgiftsbehandling tillförts texten.
 • Journal via nätet - Beskrivning och tjänstespecifika villkor
  • Redaktionella justeringar har genomförts. Vidare har instruktioner för personuppgiftsbehandling tillförts texten.
 • Nationell patientöversikt - Beskrivning och tjänstespecifika villkor
  • Redaktionella justeringar har genomförts. Vidare har instruktioner för personuppgiftsbehandling tillförts texten.
 • Personuppgiftstjänsten - Beskrivning och tjänstespecifika villkor
  • Innehållet i tjänsten breddas genom att kunder, som är myndigheter, ges förutsättningar att hantera skyddade personuppgifter.

Samtliga ändringar är till fördel för kunden och det reviderade avtalet träder i kraft 2019-12-18.

7 oktober 2019

Inera utökar antalet tjänster som omfattas av det nya kundavtalet.

Ny tjänst som omfattas av kundavtalet

Den nya tjänst som omfattas av kundavtalet är:

 • Egen provhantering

Utökningen av tjänster utgör en väsentlig ändring i Kundavtal 2, vilken är till fördel för Kunden. Kundavtal 2 utökas därför med den nya tjänsten 2019-10-07.

30 september 2019

Inera utökar antalet tjänster som omfattas av det nya kundavtalet och förbättrar befintliga avtalsdokument.

Nya tjänster som omfattas av kundavtalet

De nya tjänster som omfattas av kundavtalet är:

 • Svenska biobanksregistret
 • Svenska informationstjänster för läkemedel – Sil

Utökningen av tjänster utgör en väsentlig ändring i kundavtalet, vilken är till fördel för Kunden. Kundavtalet utökas därför med de nya tjänsterna 2019-09-30.

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande dokument:

 • Eira

Förbättringen av avtalsinnehållet innebär att redaktionella justeringar och en väsentlig justering har tillförts. Justeringen som är väsentlig är till fördel för Kunden och gäller, liksom de redaktionella justeringarna, från 2019-09-30.

Var vänlig notera att olika Kunder kan köpa olika tjänster av Inera. Den enskilda Kundens möjligheter att använda Ineras tjänster bestäms av vilka kompetensområden Kunden verkar inom. Den enskilda Kundens möjligheter att använda en eller flera av de nya tjänsterna beror därför på vilken kundkategori Kunden tillhör.

14 juni 2019

Inera utökar antalet tjänster som omfattas av kundavtalet och förbättrar befintliga avtalsdokument.

Nya tjänster som omfattas av kundavtalet

De nya tjänster som omfattas av kundavtalet är:

 • Informationsutlämning till kvalitetsregister
 • Intygstjänster
 • Screeningstöd livmoderhals
 • Stödtjänst Test Etablera Samverkan

Utökningen av tjänster utgör en väsentlig ändring i kundavtalet, vilken är till fördel för Kunden. Kundavtalet utökas därför med de nya tjänsterna 2019-06-14.

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande dokument:

 • Elektronisk remiss
  • Förbättringen av avtalsinnehållet innebär att redaktionella justeringar och en väsentlig justering har tillförts. Justeringen som är väsentlig är till fördel för Kunden och gäller, liksom de redaktionella justeringarna, från 2019-06-14.
 • Säkerhetstjänster – IdP
  • Förbättringen av avtalsinnehållet innebär att Ineras mål för tillgänglighet till Tjänsten har ökats från 99,80 till 99,95 procent (%). Ändringarna, som är väsentliga, är till fördel för Kund och börjar därför gälla 2019-06-14.
 • Säkerhetstjänster – SpärrSamtyckeLogg
  • Förbättringen av avtalsinnehållet innebär att Ineras mål för tillgänglighet till Tjänsten har ökats från 99,80 till 99,95 procent (%). Ändringarna som är väsentliga är till fördel för Kund och börjar därför gälla 2019-06-14.

Var vänlig notera att olika Kunder kan köpa olika tjänster av Inera. Den enskilda Kundens möjligheter att använda Ineras tjänster bestäms av vilka kompetensområden Kunden verkar inom. Den enskilda Kundens möjligheter att använda en eller flera av de nya tjänsterna beror därför på vilken kundkategori Kunden tillhör.

9 maj 2019

Inera utökar antalet tjänster som omfattas av kundavtalet och förbättrar befintliga avtalsdokument.

Nya tjänster som omfattas av kundavtalet

De nya tjänster som omfattas av kundavtalet är:

 • Automatisk vaccinationsrapportering
 • Identifieringstjänst SITHS
 • Sebra - biverkningsrapportering
 • Stödtjänst Test Verifiering av Tjänsteproducent

Utökningen av tjänster utgör en väsentlig ändring i kundavtalet, vilken är till fördel för Kunden. Kundavtalet utökas därför med de nya tjänsterna 2019-05-09.

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande dokument:

 • 1177 Vårdguiden på telefon
  • Förbättringen av avtalsinnehållet innebär att redaktionella justeringar och kodifiering av praxis har tillförts, samt att vissa av Kundens åtaganden har avlägsnats. Ändringarna som är väsentliga är till fördel för Kund och gäller, liksom de redaktionella justeringarna, från 2019-05-09.
 • Hjälpmedelstjänsten
  • Prislistan för hjälpmedelstjänsten har uppdaterats med nya kundkategorier och artiklar. Ändringen är väsentlig och till fördel för Kunden och gäller från 2019-05-09.

Var vänlig notera att olika Kunder kan köpa olika tjänster av Inera. Den enskilda Kundens möjligheter att använda Ineras tjänster bestäms av vilka kompetensområden Kunden verkar inom. Den enskilda Kundens möjligheter att använda en eller flera av de nya tjänsterna beror därför på vilken kundkategori Kunden tillhör.

26 februari 2019

Inera utökar antalet tjänster som omfattas av kundavtalet och förbättrar befintliga avtalsdokument.

Nya tjänster som omfattas av kundavtalet

Inera strävar efter att ständigt öka kundernas nytta av att använda kundavtalet. Därför utökar Inera antalet tjänster som omfattas av kundavtalet med nedanstående tjänster. Utökningen av tjänster utgör en väsentlig ändring i kundavtalet vilken är till fördel för Kunden. Kundavtalet utökas därför med de nya tjänsterna 2019-02-26:

 • eKlient
 • Formulärhantering
 • Utbudstjänsten

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar samtidigt avtalsinnehållet i 1177 Vårdguiden e-tjänster - Beskrivning och tjänstespecifika villkor. Förbättringen av avtalsinnehållet innebär att bestämmelse om invånares möjligheter att skapa påminnelser tagits bort samt att information om Tjänstens syfte, nyttoeffekter och beroenden tillförts. Borttagandet av bestämmelsen om invånares möjligheter att skapa påminnelser utgör en väsentlig ändring som är till fördel för Kunden. Övriga ändringar utgör förtydliganden respektive redaktionella justeringar. Den uppdaterade versionen av 1177 Vårdguiden e-tjänster - Beskrivning och tjänstespecifika villkor börjar därför gälla 2019-02-26.

Var vänlig notera att olika kunder kan köpa olika tjänster av Inera. Den enskilda kundens möjligheter att använda Ineras tjänster bestäms av vilka kompetensområden kunden verkar inom. Den enskilda kundens möjligheter att använda en eller flera av de nya tjänsterna beror därför på vilken kundkategori kunden tillhör.

Till toppen av sidan