Ineras kundavtal

Ändringar i kundavtalet 2022

Inera gör löpande förbättringar i kundavtalet så att det alltid ska reglera Ineras tjänster på ett korrekt sätt. På den här sidan kan du ta del av de ändringar som gjordes i avtalsdokumenten under 2022.

19 december 2022

Inera förbättrar befintliga avtalsdokument.

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande avtalsdokument:

1177 på telefon:

 • Redaktionella justeringar har genomförts till följd av namnändring av tjänsten (borttagning av ordet vårdguiden).
 • Avsnitt 5.1 Övergripande beskrivning av tjänsten har justerats med förtydligande av hur tjänsten kan användas.
 • Avsnitt 6 Redaktionella justeringar har genomförts.

Ändringarna gäller från och med 19 december 2022.

Digitalt möte:

 • Uppgift i avsnitt 6.2 punkt 4 avseende gallringstid har justerats.

Ändringarna gäller från och med 19 december 2022.

Journalen:

 • Redaktionella justeringar har genomförts.
 • Avsnitt 10 Support har justerats.

Ändringarna gäller från och med 19 december 2022.

Nationell patientöversikt:

 • Justeringar har gjorts av termer, begrepp och hänvisningar i syfte att anpassa dokumentet till lagen (2022:913) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
 • Avsnitt 6 Behandling av personuppgifter har reviderats.
 • Avsnitt 5.3 Regelverk har justerats.

Ändringarna gäller från och med 19 december 2022.

Säker digital kommunikation:

 • Redaktionella justeringar har genomförts.

Ändringarna gäller från och med 19 december 2022.

Säkerhetstjänster autentisering:

 • Avsnitt 6 Behandling av personuppgifter har reviderats.
 • Särskilda villkor avseende indirekt anslutna har införts.

Ändringar gäller från och med 19 mars 2023.

2 november 2022

Inera utökar antalet Tjänster som omfattas av Avtalet och förbättrar befintliga avtalsdokument.

Nya tjänster

 • Säkerhetstjänster- lokal IDP

Utökningen gäller från och med 2 november 2022.

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande avtalsdokument:

Öppen testmiljö:

 • Avsnitt 5.1 Beskrivning av Tjänsten har ändras redaktionellt.

Ändringarna gäller från och med 2 november 2022.

Intygstjänster:

 • Avsnitt 11.2 villkor för abonnemangets löptid samt uppsägning av abonnemanget har reviderats för vissa kundgrupper.
 • Redaktionella ändringar har genomförts.

Ändringarna gäller från och med 2 november 2022.

Sil:

 • Redaktionella ändringar har genomförts.
 • Tillförande av tilläggstjänst i befintlig BTV har genomförts.
 • Avsnitt 6 Behandling av personuppgifter har reviderats (beskrivningen av behandlingens art och ändamål samt kategorier av registrerade och typ av personuppgifter).

Ändringarna gäller från och med 2 november 2022.

1177 listning:

 • Namnbyte av BTV från Utomlänslistning till 1177 Listning
 • Reviderat beskrivning av tjänsten och instruktioner från kund till Inera om behandling av personuppgifter.
 • Nya instruktioner för ny funktionalitet i tjänsten för att hålla reda på invånares omlistningar på årsbasis både i hemregion och annan region.

Ändringarna gäller från och med 2 november 2022.

1177 inkorg:

 • Redaktionella ändringar har genomförts.

Ändringarna gäller från och med 2 november 2022.

Rådgivningsstödet webb:

 • Redaktionella ändringar har genomförts.
 • Avsnitt 8.1 Kundens åtagande har kompletterats med åtagande om avvikelserapportering.

Ändringarna gäller från och med 2 november 2022.

Symtombedömning och hänvisning:

 • Avsnitt 6 Behandling av personuppgifter har reviderats (tjänstespecifika instruktioner samt typ av personuppgifter).
 • Avsnitt 5.3 Regelverk har uppdaterats avseende hänvisning till Läkemedelsverkets föreskrifter.
 • Redaktionella ändringar har genomförts.

Ändringarna gäller från och med 2 november 2022.

Eira:

 • Avsnitt 5.1.1 har reviderats avseende debitering.

Ändringarna gäller från och med 2 februari 2023.

17 juni 2022

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande avtalsdokument:

Digitalt möte:

 • Reviderat och justerat behandlingens ändamål och typ av personuppgifter. Nya typer av personuppgifter har lagts till. Redaktionellt justerat kategorier av personer och tjänstespecifika instruktioner. En instruktion har tagits bort.
 • Särskilda villkor avseende abonnemangets löptid samt uppsägning av abonnemang har utgått.
 • Ny tilläggsbeställning har införts avseende support utanför kontorstid.
 • Redaktionella justeringar har genomförts.

Ändringarna gäller från och med 16 september 2022.

Födelseanmälan:

 • Redaktionella justeringar har genomförts.
 • Tillägg av tjänsten Sjunet under Beroenden av Ineras tjänster.

Ändringarna gäller från och med 17 juni 2022.

Personuppgiftstjänsten:

 • Tydligare instruktion till Inera att ta emot och förvara envar regions aviseringar från Skatteverket.
 • Instruktioner om vilka aktörer och tjänster som får ta del av respektive regions person- och adressuppgifter.
 • Instruktioner om att privata vårdutförare inte får ta del av adressuppgifter för invånare med sekretessmarkering.
 • Begränsat statliga myndigheters anslutning till tjänsten (undantag får prövas i varje enskilt fall).
 • Begränsat delning och användning av invånares frivilligt lämnade kontaktuppgifter till hälso- och sjukvård, folktandvård och smittskydd; genom ett åtagande för kund (inte genom en instruktion).

Ändringarna gäller från och med 16 september 2022.

Statistiktjänsten:

 • Nya instruktioner avseende export till kund av detaljerad statistik.
 • Beskrivning av Tjänsten har justerats och kompletterats.
 • Redaktionella justeringar har genomförts.

Ändringarna gäller från och med 17 juni 2022.

Utbudstjänsten:

 • Redaktionellt justerat behandlingens ändamål, typ av personuppgifter och kategorier av personuppgifter.
 • Tillägg av åtaganden i Punkt 8.1 Kundens Åtaganden.

Ändringarna gäller från och med 17 juni 2022.

Utomlänsfakturering:

 • Reviderat och redaktionellt justerat behandlingens ändamål, typ av personuppgifter och kategorier av personuppgifter. Ersatt en instruktion med en uppdaterad instruktion och lagt till en allmän instruktion.
 • Tillägg av tjänsten HSA under Beroenden av Ineras tjänster.

Ändringarna gäller från och med 17 juni 2022.

Video- och distansmöte:

 • Reviderat och justerat behandlingens ändamål, typ av personuppgifter och kategorier av registrerade.
 • Nya typer av personuppgifter har lagts till och en ny kategori registrerade har tillförts. Redaktionellt justerat instruktioner.
 • En ny gallringsinstruktion har lagts till och en har tagits bort.
 • Redaktionella justeringar har genomförts.

Ändringarna gäller från och med 17 juni 2022.

31 mars 2022

Inera utökar antalet Tjänster som omfattas av Avtalet och förbättrar befintliga avtalsdokument. 

Nya tjänster 

 • Symtombedömning och hänvisning 
 • Öppen testmiljö 

Utökningen utgör en väsentlig ändring av Avtalet som är till fördel för Kunden. Utökningen gäller från och med 31 mars 2022.

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande avtalsdokument: 

1177 Vårdguiden på telefon: 

 • I punkten 5.3 har tillförts information om att Tjänsten är ett NMI. 
 • I avsnitt 8 har nya kundåtaganden tillförts.  

Ändringarna gäller från och med 30 juni 2022. 

Elektronisk remiss:

 • Punkten 8.1 omfattar nytt åtagande avseende hantering av skyddade personuppgifter. 

Ändringen gäller från och med 30 juni 2022. 

Intygstjänster: 

 • Punkten 6.2 har en ny reglering om radering av intygsinformation från Tjänsten. 
 • Avsnittet 11 omfattar en ny reglering om att Kunden inte äger rätt att indirekt ansluta andra aktörer. 

Ändringarna gäller från och med 30 juni 2022. 

Journalen: 

 • Redaktionella ändringar, eller andra justeringar som inte påverkar Kunden i negativ bemärkelse, har genomförts. 

Utökningen gäller från och med 31 mars 2022. 

Pascal: 

 • I punkten 8.1 har nya kundåtaganden tillförts.  

Ändringen gäller från och med 30 juni 2022. 

Svevac: 

 • Redaktionella ändringar, eller andra justeringar som inte påverkar Kunden i negativ bemärkelse, har genomförts. 

Utökningen gäller från och med 31 mars 2022. 

24 februari 2022

Inera utökar antalet Tjänster som omfattas av Avtalet och förbättrar ett befintligt avtalsdokument.

Ny tjänst

 • Säker digital kommunikation

Utökningen utgör en väsentlig ändring av Avtalet som är till fördel för Kunden. Utökningen gäller från och med 24 februari 2022.

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande avtalsdokument:

Säkerhetstjänster - IdP:

Följande justeringar gäller från och med 24 februari 2022:

 • Punkten 6.1.6 Kategorier av registrerade personer har ny lydelse avseende kategorier av registrerade.
 • Punkten 8.1 Kundens åtaganden har kompletterats med två nya åtaganden som relaterar till beroenden till andra av Ineras Tjänster respektive regelverk om anslutning.
 • Redaktionella justeringar har genomförts.

Följande ändringar gäller från och med 24 maj 2022:

 • Punkten 5.3 har kompletterats med regelverket Villkor för anslutning till Ineras tekniska infrastruktur.
 • Avsnitt 7 har kompletterats med villkor för anslutning till Ineras tekniska infrastruktur.
Till toppen av sidan