Gå till innehåll

Stöd och behandling

Plattformen Stöd och behandling är en av 1177 Vårdguidens e-tjänster. Den förvaltas och vidareutvecklas av Inera.

Innehållsliga frågor, exempelvis vilka typer av stöd- och behandlingsprogram som lämpar sig för internetbaserad användning, kunskapsstyrning, upphovsrätt och avtal, styrs av SKL.

Gå till informationen på SKL:s webbplats

 

Om du får ett felmeddelande "Request - URI too long" beror det på att du har glömt ditt SITHS-kort. Stäng ner webbläsaren, sätt i ditt SITHS-kort och försök igen.

Beställa tjänst

För att kunna använda Stöd och behandling samt Designverktyget i sin verksamhet krävs en enkel teknisk anslutning.

Principer för anslutning

För att vårdgivare ska kunna använda tjänsten krävs avtal.

Region

Privata innehållsleverantörer med avtal

 • Privata innehållsleverantörer ska ha egna avtal med regionerna.
 • Vårdgivaradministratör är ansvarig för att informera den nationella förvaltningen om när privat innehållsleverantör inte längre har avtal med regionen.

Privata vårdgivare med avtal

 • Privata vårdgivare som regionen har avtal med kan anslutas i Stöd och behandling.
 • Regionen ansluter den privata vårdgivaren till Stöd och behandling, se blankett nedan.

Privata vårdgivare med avtal som vill utveckla innehåll inom befintligt uppdrag

 • Utbudet ska regleras utifrån det avtal privat vårdgivare har med regionen för att bedriva vård
 • Vårdgivaradministratör är ansvarig för att privat vårdgivare håller sig inom avtalat utbud och är kontaktperson gentemot nationella förvaltningen.
 • Privat vårdgivare utvecklar innehåll i regionens utgivarenhet

För att den nationella förvaltningen på 1177 Vårdguiden ska kunna genomföra anslutningen måste två blanketter fyllas i och skickas in, för Stöd och behandling och för Designverktyget:

Blankett anslutning Stöd och behandling

Blankett anslutning Designverktyget

Blankett anslutning utbildningsutgivarenhet

Blankett anslutning Stöd och behandling för privata vårdgivare

Avsedd användning

E-tjänsten Stöd och behandling syftar till att öka invånarnas tillgång till stöd och behandling på nätet med säker inloggning. Produkten består av två delar: Stöd och behandling samt Designverktyget.

Regioner som tecknar tjänsteavtal med Inera AB för användning av Stöd och behandling åtar sig att använda produkten enligt den avsedda användningen. Detta enligt anmälan som Inera AB gjort till Läkemedelsverket enligt föreskriften om nationella medicinska informationssystem (NMI). Du kan läsa den avsedda användningen i Bruksanvisningen för Stöd och behandling och Designverktyget här:

Inloggning vårdpersonal

Nedan finns länkarna för att logga in i Stöd och behandling. Favoritmarkera denna sida, alternativt kopiera in direktlänken http://www.inera.se/stod-behandling-inloggning-vardpersonal i er lokala portal.

För att kunna logga in i Stöd och behandling respektive Designverktyget krävs att man som

 • vårdgivare har tilldelats behörighet av nationell förvaltning i samband med ett införandeprogram
 • vårdpersonal eller utgivare/designer har fått behörighet via vårdgivaren.

Invånare når Stöd och behandling via 1177 Vårdguidens e-tjänster i samband med vårdkontakt och beslut om att starta ett stöd eller en behandling, alternativt i ett öppet program.

Om du får ett felmeddelande "Request - URI too long" beror det på att du har glömt ditt SITHS-kort. Stäng ner webbläsaren, sätt i ditt SITHS-kort och försök igen.

Logga in i Stöd och behandling (arbeta med invånare/patienter)

Logga in i Designverktyget (testpersonal och designer)

 

Logga in som testinvånare

Införandestöd och utbildning

Anslutning till Stöd och behandling sker via 1177 Vårdguiden, på Inera, som erbjuder ett införandestöd med utbildning och support.

Införandestöd

Inera erbjuder införandestöd genom tjänstespecifikt stöd, exempelvis för Stöd och behandling. Införandeguiden finns som stöd för den regionala förvaltningen och verksamheten. Designguiden ger tips och råd för den som skapar stöd- och behandlingsprogram.

Införandeguiden - läs på förvaltningens egna sidor.

Designguiden - för dig som arbetar i rollen som designer för stöd- och behandlingprogram. Läs på förvaltningens egna sidor.

Införandestödet för Stöd och behandling

Det finns olika former av stöd, dels i Designnätverket som verkar för att stödja utvecklingen av stöd- och behandlingsprogram, dels i ett behovsdrivet verksamhetsnära stöd:

Arbetet i Designnätverket inkluderar

 • Utvecklingsstöd
 • Kompetens
 • Resurser
 • Designguiden
 • Erfarenhetsutbyte.

Det görs genom fysiska träffar cirka två gånger om året och i en gemensam digital arbetsyta.

Designnätverket

 • har fokus på designerrollen
 • utvecklar ramverk för design – en gemensam grund
 • verkar för större samverkan mellan regioner
 • verkar för erfarenhetsutbyte för design och programstruktur
 • erbjuder utbildningar och ’build-alongs’ online.

Målet är höjd gemensam kunskapsnivå och aktivt utbyte av framgångar.

Verksamhetsnära stöd i införande

Den som är intresserad av verksamhetsnära stöd för införande ska via regionens kontaktperson skicka in en förfrågan till inforande@1177.se

Syfte med verksamhetsnära stöd: att underlätta för verksamheten att digitalisera sin verksamhet och utveckla den med hjälp av exempelvis Stöd och behandling.

Målgrupper: En målgrupp är de verksamheter som vill jobba med Stöd och behandling med stöd av den regionala förvaltningen och styrningen. En annan målgrupp är de som har rollen som designers, det vill säga de som utformar program i verktyget.

Förväntat resultat av införandestödet: Att stödja regionernas arbete med regionala förvaltningar för ett effektivt arbetssätt och samverkan mellan nationell och regional förvaltning. Därigenom uppnås en hög kvalitet i användning av Stöd och behandling och i de program för Stöd och behandling som regioner utvecklar själva.

Aktuella utbildningar

Grundutbildning i Designverktyget anordnas av den nationella förvaltningen, efter behov och när vi fått in tillräckligt många intresserade. Utbildningen erbjuds i första hand till aktörer inom regionsfinansierad vård och omsorg och vänder sig till dig som är ny i tjänsten eller behöver repetera utbildningen.

Intresseanmälan

1.  Regionens kontaktperson anmäler intresse av utbildning via e-tjanster@1177.se.

2. Ange ”Utbildning Designverktyget – Stöd och behandling” i ämnesraden.

3. Skriv i mejlet antal deltagare (namn, mejladress?) samt region.

4. Notera gärna önskemål om tidpunkt för utbildning, t ex hösttermin eller vårtermin.

Förvalta och använda tjänst

Det finns en rad manualer och checklistor utöver de utbildningar och nätverksträffar som arrangeras. Se dessa under Dokument. I övrigt kan du vända dig till supporten.

Lokal support

Vårdpersonal som använder Stöd och behandling ska i första hand vända sig till sin lokala supportfunktion i regionen, som supporterar eller vid behov kontaktar lokal HSA- eller SITHS-administratör. Vårdpersonal har även möjlighet att kontakta den nationella supporten direkt.

Den lokala supporten etableras i samband med införandet och ska med hjälp av manualer och bruksanvisning kunna felsöka. Vid behov kan den lokala supporten kontakta den nationella supporten. Övergripande frågor om Stöd och behandling ska kunna besvaras av den lokala supporten. Om ärendet gäller innehåll i stöd- eller behandlingsprogram ska den utgivarenhet/utgivare som ansvarar för innehållet hantera frågan.

Nationell support

Vid frågor eller synpunkter som lokal support inte kan lösa vänder sig användaren till den nationella supporten via ett e-postformulär. Webbadressen är https://www.inera.se/kundservice/formular/felanmalan-och-support/1177-vardguidens-e-tjanster/. Ange i ärendet att det gäller Stöd och behandling.

Vid felanmälan vill vi gärna ha en skärmdump (inklusive den fullständiga sökvägen som finns i adressfältet). Då kan man mejla supporten direkt och bifoga skärmdumpen. Mejladressen är e-tjanster@1177.se. Ange i ärendet att det gäller Stöd och behandling.

Den nationella supporten kan också nås på telefonnummer 0771-25 10 10, alla dagar kl. 06.00–22.00. Ange i ärendet att det gäller Stöd och behandling. Ibland kan vi inte hantera ärendet direkt utan ringer upp.

Mellan 8.00–17.00 finns specialistkunskap tillgänglig, avancerad felsökning kan ske och fel kan åtgärdas.

Designstöd via Designnätverket

Som designer av stöd och behandlingsprogram erbjuds du i samband med grundutbildningen att ingå i ett nationellt designnätverk. Där finns ett forum där du kan ställa frågor och få svar av andra designers.

Observera att fel i stöd och behandling och Designverktyget alltid ska anmälas till Nationell support.

Ineras kundservice

Vid inloggningsproblem i Stöd och behandling och Designverktyget hänvisas ärendet till Ineras kundservice eftersom tjänsten använder Ineras säkerhetstjänster vid autentisering av vårdpersonal. Kundservice tillhandahåller även support till vårdgivare i frågor rörande HSA-/SITHS-ärenden eller PU-ärenden.

Checklistor och manualer

Ansluta videotjänst

För att kunna erbjuda videosamtal inom ramen för Stöd och behandling behöver vårdgivare ansluta en extern tjänst för videosamtal. Stöd och Behandling tillhandahåller ingen egen videotjänst, utan tillhandahåller ett integrationsramverk som beskriver hur vårdgivares lokalt upphandlade videotjänster ska integreras mot Stöd och behandling. Integrationsramverket beskriver även de tekniska och juridiska krav som ställs på en anslutande videotjänst som sammanför vårdpersonal med invånare/patient. 

Förutsättningar för att kunna använda videomöten

För att det ska vara möjligt att använda videomöten i Stöd och behandling behöver nedanstående förutsättningar var uppfyllda.

 • Vårdgivare har avtal med videoleverantör som kan avropas.  
 • Videoleverantören uppfyller framtagna krav på teknisk standard för att samverka med Stöd och behandlingsplattformen.
 • Behandlare har tekniska förutsättningar så som webbkamera, ljudenhet samt i form av webbläsare och operativsystem etc. som matchar de krav som ställs av upphandlad videoleverantör.
 • Vårdgivaren har aktiv behandling/moment där videomöten ska ingå.
 • Invånare har vilja och förutsättningar att använda sig av videomöten. 
 • Att det finns rutiner och resurser för support, felsökning, test och ändringshantering hos verksamhet och videoleverantör.

Aktiviteter innan anslutningen påbörjas

Förslag på aktiviteter innan anslutningen påbörjas är:

 • Utse en ansvarig från vårdgivaren för anslutningen. Den ansvarige behöver ha teknisk och juridisk kompetens och kunna driva de frågorna mot leverantören.
 • Skapa tidplan för anslutningen med tidsatta aktiviteter och ansvariga.
 • Fundera på vilken typ av moment med video som ska erbjudas. Enstaka eller återkommande, bedömningssamtal eller uppföljningssamtal? 
 • Hur förbereds invånaren och behandlaren? Vad händer inför, under och efter videomötet? Vilken information behövs? Vem utbildar behandlare? Vem anpassar befintliga manualer och instruktioner till invånare utifrån leverantörens lösning och verksamhetens/invånarens behov? 

Vid frågor om vad man bör tänka på inför anslutning av en videoleverantör kontakta förvaltningen för Stöd och behandling via e-tjanster@1177.se.

Ansluta en videoleverantör

Integrationsramverket för digitala vårdmöten är generellt skrivet och det går att ta fram olika typer av lösningar som fungerar tillsammans med Stöd och behandling. Bilden nedan beskriver vilka kopplingar mellan olika system som behövs för att ett videomöte ska kunna hållas. Läs mer om integrationsramverket här.

Videoleverantören behöver utöver den rena videostreamingen utveckla funktioner för PDL-loggning, autentisering och auktorisation av vårdpersonal, autentisering av invånare samt någon typ av väntrumsfunktionalitet som säkerställer att behandlaren kopplas ihop med rätt invånare. Inera erbjuder autentiserings- och PDL-loggningstjänster men det är möjligt att använda likvärdiga lösningar. 

Ett Pub-avtal (personuppgiftsbiträde) och ett sekretessavtal ska upprättas mellan vårdgivaren och videoleverantören.

Vårdgivaren och videoleverantören behöver ta fram former för testning i samband med nya releaser och bestämma hur supportärenden ska hanteras.

 

Kommunikationsmaterial

Här hittar du en sammanställning av länkar till filmer och dokument för Stöd och behandling. Under "Dokument" presentationer, manualer, checklistor och stöddokument.

Releaser och sprintdemos

Plattformen Stöd och behandling utvecklas ständigt, därför har vi skapat Förvaltningens informationssida. 

Där hittar du som är användare bland annat sprintdemos, återkopplingsformulär, release notes, webbinarier och filmer där vi beskriver nya funktioner. Vi kommer även att lägga upp tips på både gamla och nya funktioner i Stöd och behandling samt Designverktyget. Klicka på länken nedan för att dirigeras dit.

Releaser 2019

Årets första release kom under första kvartalet 2019. Den innehöll byte av driftsmiljöer, funktioner för Min Vårdplan cancer och nya url:er. Se förvaltningens informationssida för mer information:

Förvaltningens informationssida

 

 

 

Regelverk

Stöd och behandling är ett Nationellt medicinskt informationssystem som står under tillsyn av Läkemedelsverket. Samma regler, lagar och föreskrifter gäller som för medicintekniska produkter.

Nationella medicinska informationssystem

Ur Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2014:7) om nationella medicinska informationssystem

"Nationella medicinska informationssystem är programvarusystem som är avsedda att användas för att hantera information som är av betydelse för diagnostik eller vård av enskilda patienter i it-lösningar som är utvecklade för enhetlig användning på nationell eller regional nivå i Sverige. Med hantera information avses alla åtgärder som vidtas med informationen, såsom att samla in, bearbeta, lagra, distribuera och presentera den."

Läkemedelsverkets vägledning för nationella medicinska informationssystem

 

Rapportering

Det är viktigt att rapportera varje funktionsfel eller försämring av Designverktygets eller Stöd och behandlings egenskaper eller prestanda samt felaktigheter och brister i märkningen eller bruksanvisningen som kan leda till, eller har lett till:

 • en patients, en användares eller någon annan persons död, eller
 • en allvarlig försämring av en patients, en användares eller någon annan persons hälsotillstånd.

Verksamhet bör rapportera olycka/avvikelse eller tillbud med nationella medicinska informationssystem så snart som möjligt för att inte i onödan fördröja tillverkarens utredning.

 • Rapporteringen bör ske samtidigt till tillverkaren (förvaltningen på 1177 Invånartjänster) och Läkemedelsverket. Användaren/verksamheten bör inte avvakta med rapporteringen i väntan på en eventuell utredning inom verksamheten eller hos tillverkaren. Användare/verksamhet ska, då så är möjligt, ta fram information (skärmkopior, utskrifter och annat) för att möjliggöra en fortsatt utredning.

I Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter om Nationella medicinska informationssystem finns ytterligare information samt anmälningsformulär.

Innehållsfrågor för stöd- och behandlingsprogram 

Innehållsliga frågor, exempelvis vilka typer av stöd- och behandlingsprogram som lämpar sig för internetbaserad användning, kunskapsstyrning, upphovsrätt och avtal, styrs av SKL.

Roller och ansvar

Inför anslutningen ska varje region ha förberett organisationen med bland annat tillsatta roller:

 • Projektledare
 • Kommunikatör
 • Vårdgivaradministratör
 • Designer
 • Utgivare
 • Behandlare
 • Verksamhetsutvecklare/konceptutvecklare

Se en film om rollerna och processen

 

Invånartjänster 1177 Vårdguiden ansvarar för den nationella förvaltningen av Stöd och behandling, liksom för nyutveckling, utbildning, införandestöd och nationell kommunikation.

Kontakt införande (E-post)

Innehåll och avtal

Sveriges kommuner och landsting, SKL, ansvarar för frågor inom upphovsrätt och avtal. Information om innehåll och avtal finner du på SKL:s webbplats.

Frågor och svar

Frågor om HSA, SITHS och Mina vårdkontakter 

Visa/Dölj mer information

Behöver personal ett SITHS-kort?

 • Svar på frågan

  Ja! Alla användare, personal med roller behörighetsadmin, invånaradmin eller behandlare på aktiverad enhet i Stöd och behandling samt designer och utgivare som har tillgång till Designverktyget och Innehållskatalog måste leva upp till en 2-faktors autentisering genom SITHS-kort.

  Vårdgivare måste säkerställa att användaren har ett personligt SITHS-kort och kan sin personliga pinkod.

  Observera! För tillgång till Designverktyget krävs SITHS-kort, engångslösenord via SMS kan inte användas.

  Senast uppdaterat: Onsdag 21 september 2016

Visa/Dölj mer information

Måste personal vara kopplad till den vårdenhet/enhet där momentet ska användas och ha medarbetaruppdrag?

 • Svar på frågan

  Ja, personal som ska ha behörighet och agera som behörighetsadmin, behandlare och invånaradmin på aktiverad vårdenhet/enhet måste ha medarbetaruppdrag. Medarbetaruppdrag utgör kopplingen mellan vårdenhet och användare ”medarbetare i uppdrag” och anger hur länge en medarbetare har behörighet att hantera information inom en enhet, vårdenhet, vårdgivare och behandlingsplattformen.

  Medarbetaruppdraget placeras direkt under den vårdenhet som uppdraget tillhör. Det spelar ingen roll vilket medarbetaruppdrag som används för Stöd och behandling. Om det redan finns medarbetaruppdrag på vårdenhet/enhet kan detta användas. Om vårdenheten saknar medarbetaruppdrag så måste detta skapas, såsom syfte ”Vård och behandling.” Användare som ska arbeta som vårdpersonal i Stöd och behandling ska sedan tilldelas medarbetaruppdraget. Användare kan kopplas till ett medarbetaruppdrag oavsett var i HSA-katalogen de är placerade.

  Senast uppdaterat: Onsdag 21 september 2016

Visa/Dölj mer information

Ska personal vara registrerad i HSA?

 • Svar på frågan

  Ja, all personal som på något sätt ska använda Stöd och behandling ska vara registrerad i HSA. Även externa parter, privata aktörer, som kanske är designer och/eller utgivare för ett innehåll måste finnas i HSA.

  Senast uppdaterat: Onsdag 21 september 2016

Visa/Dölj mer information

Hur får man tillgång till Stöd och behandling i Mina vårdkontakter?

 • Svar på frågan

  Stöd och behandling är en virtuell portaltjänst för invånare i 1177 Vårdguidens e-tjänster, vilket är ingången för invånare. Den vårdgivare som vill erbjuda patienter stöd eller behandling i Stöd och behandling måste därför finnas i Mina vårdkontakter.

  ATT GÖRA

  VEM/HUR

  Dela ut tjänsten Stöd och behandling till mottagningen.

   

   

  Någon på mottagningen ska skicka mejl till: e-tjanster@1177.se med information att de önskar få tjänsten Stöd och behandling utdelad. Mejlet ska innehålla namn på mottagningen (det namn som står i e-tjänsterna) och fullständigt HSA-id.

    

  Aktivera ärendetypen Stöd och behandling på mottagningen. Välj vid aktivering att visa ärendetypen för ett begränsat urval eller för alla. Om man väljer för alla kommer alla invånare i inloggat läge se ärendetypen Stöd och behandling, men få ett meddelande om att de inte har behörighet till tjänsten. Att välja begränsat urval skapar mer administration då man måste dela ut ärendetypen per invånare i e-tjänsterna samt starta moment per invånare i Stöd och behandling. 

   

  Görs av egen personal på mottagningen som har administratörsbehörighet i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

   

   

  Om invånare inte är listad på denna mottagning, behöver han/hon bli godkänd för kommunikation på mottagningen. Läs mer i manualen för Mina vårdkontakter om hur man gör detta. 

   

  Görs av egen personal på mottagningen som har administratörsbehörighet i 1177 Vårdguidens e-tjänster.  

   

   

  Senast uppdaterat: Måndag 26 september 2016

Visa/Dölj mer information

Kan invånare med skyddade personuppgifter få tillgång till Stöd och behandling?

 • Svar på frågan

  Invånare med skyddade personuppgifter kan få tillgång till Stöd och behandling. I e-tjänsterna behöver MVK-admin godkänna invånaren för kommunikation genom att manuellt lägga till personnumret. En förutsättning för detta är att ärendetypen Stöd och behandling är aktiverad på en mottagning. 

  Man kan logga in med e-legitimation om man har skyddad identitet, läs mer här:

  http://www.1177.se/Stockholm/Tema/E-tjanster/Om-1177-Vardguidens-e-tjanster/Sa-loggar-du-in/?ar=True

  I manualen för behandlare beskrivs hur man startar moment på invånare med skyddade personuppgifter.

  Senast uppdaterat: Måndag 26 september 2016

Informationshantering

Visa/Dölj mer information

Hur kommer informationen som finns i behandlingsplattformen att klassas? Är det journalinformation eller är det arbetsmaterial som kommer att plockas bort efter avslutad behandling?

 • Svar på frågan

  Plattformen är avsedd att användas av vård- och omsorgstagare och vårdgivare i hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg. Produkten är en plattform avsett för vårdgivaren att ansluta olika verktyg/metoder som möjliggör för vård- och omsorgstagare att få stöd och behandling via internet. Plattformen är inte avsedd för permanent lagring av journalinformation; plattformen är ett stödsystem som kompletterar vårdgivarens primära verksamhetssystem för journalföring.

  Det är viktigt att man skiljer på arbetsmaterial och journalinformation och att arbetsmaterial ska gallras. Det som är väsentligt för vård och behandling ska in i journalsystemet. Vad som är väsentligt bestämmer vårdgiveran och kan vara olika beroende på olika behandlingar. Detta ska klargöras innan man påbörjar ett nytt behandlingsprogram. Vårdgivaren eller verksamhetsansvarig ansvarar för detta.

  Stöd och behandling har gallringsfunktionalitet, vårdgivaren/verksamheten som använder plattformen måste därmed leva upp till avsedd användning och ha rutiner för journalföring och gallring.  

  Senast uppdaterat: Fredag 30 september 2016

Skapa innehåll

Visa/Dölj mer information

Vad är ett moment?

 • Svar på frågan

  I plattformen kan man bygga såväl patientutbildningar, kurser, stöd, hälsoplaner som patientskattningar och behandlingar. Samlingsnamnet vi använder för alla dessa olika typer av innehåll som man bygger i plattformen är moment. 

  Senast uppdaterat: Måndag 26 september 2016

Visa/Dölj mer information

Finns det någon möjlighet att testa sina stöd- och behandlingsprogram innan man publicerar dem till innehållskatalogen?

 • Svar på frågan

  I Designverktyget skapar designern moment och när momentet är färdigt kan designern testa det, både hur det ser ut för invånaren och för vårdpersonal. Läs mer om hur detta går till i manualen för Designverktyget i kapitlet ”Testa och verifiera ditt skapade moment”. 

  Senast uppdaterat: Måndag 26 september 2016

Visa/Dölj mer information

Hur publicerar utgivaren ett moment?

 • Svar på frågan

  När designer och behandlare har testat momentet i Designverktyget och är nöjda med hur det fungerar exporterar designern momentet till utgivaren. Utgivaren godkänner innehållet och publicerar momentet till innehållskatalogen (läs mer i kapitel ”Exportera moment till utgivare” och ”Utgivare” i manualen för Designverktyget). I innehållskatalogen aktiverar vårdgivaradministratören på landstinget/regionen momentet för den aktuella verksamheten (läs mer i manualen för Vårdgivaradministratör).

  Senast uppdaterat: Måndag 26 september 2016

Visa/Dölj mer information

Vad är det för skillnad på en utbildningsutgivarenhet och en utgivarenhet?

 • Svar på frågan

  Utbildningsutgivarenheter: Miljö för att labba med innehåll, testa funktioner, utbilda designers och behandlare. Det går INTE att publicera innehåll till innehållskatalogen från en utbildningsutgivarenhet.

  Utgivarenheter: Miljö för att skapa behandlingar, stödprogram och utbildningar som ska publiceras till innehållskatalogen och sedan användas av verksamehter i vården.

  Senast uppdaterat: Måndag 26 september 2016

Logguppföljning

Visa/Dölj mer information

Vad loggas i Stöd och behandling? Hur kan man göra logguppföljning?

 • Svar på frågan

  Plattformen använder Ineras säkerhetstjänst logguppföljning och loggar allt som krävs enligt PDL. Det är vårdgivaren som ansvarar för rutiner gällande logguppföljning. Person hos vårdgivare som ska utföra logguppföljning behöver ett uppdrag för sin vårdenhet att utföra administration generellt och loggar specifikt. För mer information och instruktioner, se Inera säkerhetstjänsters administrationsgränssnitt.

  Senast uppdaterat: Måndag 26 september 2016

Övrigt

Visa/Dölj mer information

Kan en privat vårdgivare använda sig av Stöd och behandling?

 • Svar på frågan

  Om en region har upphandlat en privat vårdgivares tjänster får även den privata vårdgivaren nyttja Stöd och behandling. Ett avtal måste tecknas mellan regionen och den privata vårdgivaren. Avtalet ska spegla innehållet i det kundavtal 2 och personuppgiftsbiträdesavtal 2. Läs mer här: https://www.inera.se/kundservice/avtal/kundavtal/

  En administratör på regionen ansluter den privata vårdgivaren genom att skicka in anslutningsblanketten för Stöd och behandling. Den tekniska lösningen för Stöd och behandling medger inte att en vårdgivare och en vårdenhet har samma HSA-id i plattformen, även fast det är möjligt enligt HSA. När du anger vilken vårdgivare som ska anslutas i blanketten måste du kontrollera i HSA katalogen att den privata vårdgivaren inte har samma HSA-id som de enheter som sedan ska startas i Stöd och behandling av vårdgivaradministratören.

  Rollen Vårdgivaradministratör hanterar sedan regionen och de privata vårdgivare som är anslutna till Stöd och behandling.

  Senast uppdaterat: Onsdag 20 mars 2019

Statistik

Här hittar du statistik som visar hur Stöd och behandling används, och hur användandet fördelar sig geografiskt och över tid.

Dokument för Stöd och behandling

Via länken nedan hittar du dokument som berör Stöd och behandling.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan