1177

Målbilder för 1177

Omställningen till nära vård pågår i alla regioner och även i kommunerna. Insatser kring hälsa, vård och omsorg ska utgå från individens behov och förutsättningar. 1177 ska bidra i den omställningen. Dessutom ska det vara lätt för vårdpersonal att hitta rätt kvalitetssäkrade kliniska kunskapsstöd och verktyg. Utgångspunkten är att 1177 ska utvecklas för att fortsätta utgöra en nationell samlingsplats för hälso- och sjukvård, omsorg och tandvård. Som stöd för utvecklingen har målbilder för 1177 tagits fram.

Om målbilderna för 1177

Målbild för 1177 med invånaren i fokus

Målbilden för 1177 med invånaren i fokus beskriver hur invånaren ska få råd och vägledning relaterat till sin hälsa, vård, omsorg och tandvård på 1177.se. Målbilden ska bidra till en bättre hälsa hos invånare och bättre tillgänglighet. Den utgår från individens unika behov och situation och har fokus på kärnan i omställningen till nära vård. Den handlar om ett mer personcentrerat förhållnings- och arbetssätt, jämlik vård och hälsa, rätt vård i rätt tid och ett fritt vårdval. Där det är möjligt ska invånaren få stöd digitalt men också fysiskt när det behövs.

Målbild för 1177 med vårdpersonal i fokus

1177 för vårdpersonal är Sveriges samlingsplats för kunskapsstöd och tjänster för medarbetare inom hälsa, vård, omsorg och tandvård i regioner, kommuner och hos privata utförare. De övergripande principerna i målbilden som kommer att fastställas under hösten 2024 beskriver att webbplatsen ska

  • bygga på bästa tillgängliga kunskap
  • vara samstämmig i innehåll, tilltal och språk
  • vara lätt att använda, tillförlitlig och följa principer för digital tillgänglighet
  • ge stöd för innehåll och tjänster på nationell, regional och lokal nivå samt när det är relevant även på individuell nivå
  • göra det möjligt att integrera tjänster och information med lokala och regionala system.

Mer om Ineras utveckling

Gemensam färdplan och status aktuella initiativ

Se status för aktuella utvecklingsförslag, analyser, förstudier, och projekt som pågår på Inera.

Rapporter och resultat

Här finns information om våra avslutade projekt och utredningar. Läs om vad de ledde till, och ta del av rapporter, analyser och andra dokument som levererats.

Till toppen av sidan