Pågående utveckling

Nästa generations samverkansarkitektur och infrastruktur

I juni 2023 fastställdes två nya referensarkitekturer för samverkan. De går under namnet T2 och kompletterar dagens referensarkitektur T-boken som många befintliga tjänster för informationsdelning i hälso- och sjukvården bygger på. Nu pågår flera initiativ för att kunna möta nya och modernare tekniker och former för informationsutbyte så att Inera tillsammans med regioner och kommuner kan öka takten på digitaliseringen.

Pågående initiativ kopplade till ny samverkansarkitektur

 • Anpassa fler tjänster till ny samverkansarkitektur

  I samband med att en ny version av samverkansarkitektur (T2) har tagits fram så behöver arbetet med anpassning av Ineras stödtjänster och infrastruktur påbörjas. Arbetet är en fortsättning från våren 2023 och bygger till del på förslag och aktiviteter beskrivna i rapporten från det arbetet.

 • Förbättrad förmåga kring integrationsprofiler

  Utifrån flera stora initiativ som drivs uppstår behov av att integrationslandskapet förändras och utvecklas.

 • Förbättrade integrationsplattformar

  Inera ämnar realisera ett ändamålsenligt och effektivt stöd för API-baserade systemintegrationer.

 • IAM, säkerhet och standarder – vidareutveckling av samverkansarkitektur

  Inera kommer att starta upp ett arbete för att bygga och förvalta nya infrastrukturkomponenter i enlighet med revision B av referensarkitekturen för identitet och åtkomst. En specifik frågeställning som kommer att utredas och detaljeras är en skalbar lösning för federativ tillit till systemidentiteter.

 • Strategier och standarder för informationsutbyte

  Flera regioner har lyft frågan om Ineras syn på, och strategi för, att stödja standarder så som HL7 FHIR över REST. Under 2023 tog Inera fram en strategisk vägledning för vilka standarder som bör väljas vid olika typer av informationsutbyte. Under 2024 ligger fokus på att etablera strategiska samarbeten och verka för etablering av ett nationellt strategiskt semantikråd. Målet är att hjälpa Ineras kunder att maximera förutsättningar för interoperabilitet på kort och lång sikt genom att implementera relevanta integrationsstandarder.

Om den nya samverkansarkitekturen

Film: Arkitekturens betydelse för gemensam digital infrastruktur

Ett samtal mellan Sara Meunier, avdelningschef Arkitektur och digital infrastruktur, och Rolf Rönnback, sektionschef på samverkansarkitektur och FoU.

Grunden lagd för nästa generations digitala samverkan i välfärden

It-arkitekt Anders Malmros på Inera förklarar vad detta innebär för framtida utveckling i välfärden generellt och mer specifikt inom vård och omsorg.

Om den nya samverkansarkitekturen

Läs om de två nya referensarkitekturerna som går under namnet T2 och som kompletterar T-boken

Mer om Ineras utveckling

Gemensam färdplan och status aktuella initiativ

Se status för aktuella utvecklingsförslag, analyser, förstudier, och projekt som pågår på Inera.

Rapporter och resultat

Här finns information om våra avslutade projekt och utredningar. Läs om vad de ledde till, och ta del av rapporter, analyser och andra dokument som levererats.

Till toppen av sidan