Nästa generations samverkansarkitektur och infrastruktur

Strategier och standarder för informationsutbyte

Flera regioner har lyft frågan om Ineras syn på, och strategi för, att stödja standarder så som HL7 FHIR över REST. Under 2023 tog Inera fram en strategisk vägledning för vilka standarder som bör väljas vid olika typer av informationsutbyte. Under 2024 ligger fokus på att etablera strategiska samarbeten och verka för etablering av ett nationellt strategiskt semantikråd. Målet är att hjälpa Ineras kunder att maximera förutsättningar för interoperabilitet på kort och lång sikt genom att implementera relevanta integrationsstandarder.

Om initiativet

Standarder för semantisk och teknisk interoperabilitet är en möjliggörare för kostnadseffektiva och innovativa lösningar. För att standardisering ska bli ett värdeskapande verktyg måste det lösa verkliga utmaningar i vård och omsorg samt vara väl förankrat i en övergripande strategi för digitalisering. För att standardisering ska skapa nytta vid digitaliseringen av vård och omsorg krävs dessutom en gemensam målbild hos samtliga nyckelspelare, uthållighet i satsningar och en tydlighet i var och hur inriktningsbeslut ska tas.

Många regioner planerar införande av nya vårdinformationsmiljöer. Denna modernisering skapar tekniska förutsättningar för informationsutbyte genom regionalt publicerade API:er. Flertalet regioner har lyft frågan om Ineras syn på och strategi föratt stödja standarder som HL7 FHIR över REST. Det har också lyfts frågor från andra håll om användandet av OpenEHR men även IHE, MyHealth@EU och EHDS.

Den nya samverkansarkitekturen T2 - referensarkitektur för interoperabilitet för svensk välfärd är ett stöd i arbetet med att etablera nya mönster för informationsutbyte och för att underlätta användandet av moderna standarder som HL7-FHIR.

Strategisk vägledning avseende standarder för informationsutbyte

Under vården 2023 tog Inera fram en rapport avseende användandet av standarder för informationsutbyte. Rapporten identifierar och kategoriserar de vanligast förekommande hälsoinformatiska standarderna för informationsutbyte mellan organisationer. Dessutom beskrivs mönster för informationsutbyte utifrån de behov av samverkan som har identifierats.

Följande standarder utvärderas i rapporten:

 • Nationella tjänstekontrakt
 • HL7 FHIR
 • DICOM
 • IHE-profiler
 • OpenEHR

Rapporten ger strategisk vägledning i vilka standarder som bör väljas vid respektive typ av informationsutbyte. Särskilt fokus läggs i rapporten på hur och när standarden FHIR ska användas.

Under hösten 2023 genomförde Inera en workshopserie avseende nationell tillämpning av FHIR. I workshopserien deltog arkitekter och informatiker från regionerna och bland annat diskuterades följande centrala frågor:

 • Nuläge - var befinner sig regionerna idag och vilka planer finns för tillämpning av FHIR?
 • Vilka förutsättningar finns för att gemensamt ta fram nationella specifikationer baserade på internationella standarder såsom FHIR?
 • Vilka forum och grupperingar för nationell standardisering behövs och var bör regionerna och Inera engagera sig?

Fokus på strategiska samarbeten 2024

Med avstamp i förstudierapporten och de tre genomförda workshoparna ligger Ineras fokus under 2024 på att ta fram en gemensam nationell färdplan för interoperabilitet. Detta omfattar att

 • etablera strategiska samarbeten med intressenter som myndigheter och organisationer som arbetar inom området, exempelvis HL7 Sverige
 • verka för etablering av ett nationellt strategiskt semantikråd inom den nationella kunskapsstyrningen
 • stödja regionernas arbete med regionala FHIR-servrar genom att skapa en referensarkitektur för detta område
 • arbeta med metoder och processer för användningen av FHIR som en standard för informationsutbyte inom vård och omsorg.

Ansvarig

Per Brogevik, avdelningschef IT och arkitektur

Kontaktperson

Rolf Rönnback, sektionschef, rolf.ronnback@inera.se

Aktuella artiklar

Initiativ kopplade till den nya samverkansarkitekturen

Se fler pågående initiativ som är kopplade till nästa generations samverkansarkitektur och infrastruktur.

Gemensam färdplan och status aktuella initiativ

Se status för aktuella utvecklingsförslag, analyser, förstudier, och projekt som pågår på Inera.

Till toppen av sidan