Nästa generations samverkansarkitektur och infrastruktur

Strategier och standarder för informationsutbyte

Flera regioner har lyft frågan om Ineras syn på, och strategi för, att stödja standarder så som HL7 FHIR över REST. Uppdraget ska ta fram en strategisk vägledning avseende användandet av standarder för informationsutbyte utifrån samverkansbehov och mönster. Målet är att hjälpa Ineras kunder att maximera förutsättningar för interoperabilitet på kort och lång sikt genom att implementera relevanta integrationsstandarder.

Om uppdraget

Uppdraget ska presentera en strategisk vägledning som är förankrad med regionerna i frågan om vilka standarder som lämpar sig bäst för de typer av informationsutbyten där det finns behov av samverkan.

Vägledningen ska

 1. identifiera och kategorisera de vanligast förekommande hälsoinformatiska standarder som stödjer interoperabelt informationsutbyte mellan organisationer
 2. beskriva de mönster för informationsutbyte där behov av samverkan har identifierats
 3. ge vägledning avseende vilka standarder/koncept som bör väljas vid respektive typ av informationsutbyte. En viktig del är att ge vägledning om hur och när standarden FHIR ska användas.

De standarder som utvärderas närmare är

 • HL7 FHIR
 • Dicom
 • OpenEHR
 • IHE

Standarderna för hälsoinformation utvärderas både utifrån teknisk tillämplighet och utifrån hur utbredd användningen är eller bedöms bli hos aktörerna. Detta görs utifrån erfarenheter hos deltagarna i uppdraget, genom att ta del av externa analyser samt genom en enkät till Sveriges regioner.

Standarderna utvärderas också utifrån EU-initiativen MyHealth@EU och EHDS. Rapporten ger en sammanfattning av uppdragets bild av dessa initiativ i nuläget.

Leveranser

Uppdraget har levererat en rapport som beskriver utvärderade standarder, ger rekommendationer kring deras lämplighet för samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet och föreslår grundläggande strategier för interoperabilitet.

Rapporten innehåller också förslag på fortsatt arbete för att utvärdera hur man ska arbeta med att anpassa standarder för svenska förhållanden samt i vilken omfattning.

Rapporten och uppdraget kommer att presenteras för regionernas arkitekturråd.

Tidplan

Arbetet med rapporten pågick mellan 1 januari 2023 och 31 maj 2023.

Under hösten 2023 genomför uppdraget en workshopserie om tre tillfällen avseende nationell tillämpning av FHIR. I workshopserien deltar arkitekter och informatiker från regionerna och syftet är att tillsammans diskutera och driva frågor som exempelvis:

 • Nuläge - var befinner sig regionerna idag och vilka planer finns för tillämpning av FHIR?
 • Nationell standardisering, ja eller nej?
 • Vilka forum och grupperingar för nationell standardisering behövs och var bör och regionerna och Inera engagera sig?
 • Vilka användarfall som regionerna vill lösa med FHIR ska prioriteras?

Innehållet vid workshop-tillfällena beslutas gemensamt under arbetets gång. Målsättningen är att mejsla fram regionernas behov, Ineras roll och hur vi tillsammans kan nå nästa steg och på bästa sätt konkretisera arbetet runt standarder, och i synnerhet FHIR.

Ansvarig

Sara Meunier, avdelningschef Arkitektur och digital infrastruktur

Kontaktperson

Rolf Rönnback, sektionschef Samverkansarkitektur och FoU, rolf.ronnback@inera.se

Aktuella artiklar

Initiativ kopplade till den nya samverkansarkitekturen

Se fler pågående initiativ som är kopplade till nästa generations samverkansarkitektur och infrastruktur.

Gemensam färdplan och status aktuella initiativ

Se status för aktuella utvecklingsförslag, analyser, förstudier, och projekt som pågår på Inera.

Till toppen av sidan